Avgifter och taxor

I taxorna beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfallshantering och vattentjänster i din kommun. De innehåller information om avgifter och tilläggs­tjänster. Kommun­fullmäktige tar beslut om taxorna varje år. Avfalls- och VA-verksamheterna är inte skattefinansierade utan betalas via fastställda avgifter.


Fullständiga taxor för Avfalls- och vattentjänster


Vi har även en folder som på ett enkelt sätt beskriver våra tjänster och de vanligaste avgifterna för permanent- och fritidsbebodda småhus.

Vad ingår i avfallsavgiften?

Avfallsavgiften som fastighetsägare betalar består av en fast avgift samt hämtningsavgift och eventuella tilläggstjänster. 

Fast avgift

Avgiftens belopp baseras på om det är en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet.

Avgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning. 

För hushåll ingår det att nyttja återvinningscentralen för avlämning av grovavfall och farligt avfall med mera. Verksamheter betalar vid avlämnande av grovavfall via företagsbiljetter. Farligt avfall från verksamheter tar vi ej emot på återvinningscentralerna.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på dina kärls storlek samt om du har tömning året runt eller sommartid. Du kan även ha tömning av det grå kärlet var 8:e vecka om du har väldigt lite restavfall. En del hushåll med egen hemkompost har avsagt sig hämtning av matavfall och betalar därmed endast för tömning av det grå kärlet.

Information om detta finns i den fullständiga avfallstaxan.

Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Vi hämtar även verksamheters hushållsavfall. 

Tilläggsavgift

Exempelvis avgift för extra hämtningar, sådant som du beställer hos vår kundservice.

Vad ingår i VA-avgifterna?

VA-avgifterna ska täcka omkostnaderna för ledningsnät, anläggningar och organisation.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften i VA-taxan består av en fast och en rörlig del.

Fast brukningsavgift
Den fasta avgiften ska täcka kostnaden för investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer och administration.

Rörlig brukningsavgift
Den rörliga avgiften täcker driftskostnaderna. Avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten, enligt avläsning av vattenmätaren alternativt en fastställd årsförbrukning.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Den beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta och lägenhet. Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet.