Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - Bäckdalens ÅVC

Då avfallsmängderna och antalet fraktioner vid Bäckdalens ÅVC i Vansbro kommun har ökat och kan komma att öka ytterligare finns ett behov av att kunna mellanlagra större mängder farligt avfall per tillfälle. Dala Vatten och Avfall AB avser därför att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för anläggningen.

Samrådsunderlag

Tillståndsansökan omfattar även en utökning av antalet fraktioner för omlastning samt att öka den mängd som kan tas emot för återanvändning. Utöver detta omfattar ansökan fortsatt drift av befintlig återvinningscentral, inklusive krossning av trä, omlastning av mat- och restavfall och andra fraktioner som samlats in på återvinningscentralen för borttransport.

Tidsplanen är att under hösten 2022 lämna in en ansökan till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Frågor och synpunkter

Vill ni ställa frågor om och/eller lämna synpunkter på vår verksamhet eller ansökan är ni välkomna att kontakta Erik Bergström, Driftchef ÅVC:

Synpunkter ska komma in senast 16 augusti 2022.