Sortera innehållet i säcken

Exempelbild.

Vi behöver minska avfallet, återvinna mer och skicka mindre material till förbränning. För att komma dit behöver vi hjälpas åt. Under våren 2021 introducerar vi därför konceptet "Töm säcken" som innebär att vi slutar att ta emot säckar med diverse blandat och osorterat avfall. Du som besöker våra återvinningscentraler måste med andra ord sortera ALLT ditt avfall och slänga det i rätt container.

Vi säger nej tack till osorterat avfall i säckar

Det slängs alldeles för mycket saker som skulle kunna återanvändas och avfall som kan återvinnas till nya produkter i containrarna för brännbart - vi uppskattar att minst 50 % är felsorterat och eldas upp helt i onödan.

Att elda upp avfall är dyrt, både för miljön och ekonomin. Genom att sortera bättre kan mer avfall gå till materialåtervinning och återanvändning samtidigt som kostnaderna för avfall som skickas till förbränning blir lägre. Förbränningspriserna har sedan 2019 ökat med drygt 50 % och ytterligare prisökningar väntar

För att komma tillrätta med detta säger vi nej tack till hela säckar (eller annat emballage) med diverse blandat och osorterat avfall. Om du vill kan du använda säckar för att transportera avfallet i, men när du kommer till återvinningscentralen ska allt innehåll i säcken sorteras och lämnas i avsedd container/behållare.

Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen

Det enklaste är att du sorterar ditt avfall där hemma direkt när det uppstår, gör så här:

 1. Avskaffa säcken där hemma och se istället till att ha de behållare du behöver för att kunna sortera ditt avfall där det uppstår. Ta gärna hjälp av vår sorteringsguide (sidan öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Märk upp alla behållare med det avfallsslag som ska slängas i dem, både i köket och där du har avfall som ska till ÅVC.
 3. Packa bilen och släpvagnen utifrån ordningen på containrarna på återvinningscentralen, ta hjälp av kartorna för respektive ÅVC (sidan öppnas i detta fönster).
 4. Åk till närmaste ÅVC och lämna allt avfall på avsedd plats. Du kan alltid fråga vår kunniga personal som hjälper dig om du är osäker på hur något ska sorteras.
 5. När du har "Tömt säcken" kan du återanvända den eller lämna den till materialåtervinning.

Genomskinliga säckar

Om du har sorterat ditt avfall och endast har avfall som hör hemma i containern för brännbart kan du, om du önskar, lägga avfallet i genomskinliga säckar. Visa säcken för personalen som, om du har sorterat rätt, kan ge klartecken för att slänga hela säcken i containern.

Avfall som alltid ska lämnas i genomskinlig säck

Visst avfall ska alltid lämnas i väl förslutna säckar. Genom att använda genomskinliga säckar ser våra medarbetare lättare vad som finns i dem.

 • Spån, damm, isolering och annat lättflyktigt material
 • Invasiva arter som lupiner och jättebalsamin.
 • Asbest ska alltid vara inplastat och väl förslutet

Dessutom ska alla kläder och textilier som lämnas i Human Bridge-behållare läggas i hopknutna påsar eller säckar.

Vanliga frågor och svar om "Töm säcken"

Var lägger jag det avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera. Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container?

Men hur ska jag sortera då?

Om du är osäker på hur något ska sorteras, följ stegen nedan:

1. Måste det slängas?

 • Nej: Lämna till second hand, skänk bort, sälj, renovera
 • Ja: fortsätt till 2

2. Är det matavfall?

 • Ja: lägg det i det bruna kärlet hemma så att vi kan återvinna det till biogödsel och biogas.
 • Nej: fortsätt till 3

3. Är det en förpackning eller tidning/papper?

 • Ja: lämna den på en återvinningsstation, dessa finns även på våra återvinningscentraler.
 • Nej: fortsätt till 4

4. Är det farligt avfall (kemikalier, elavfall, batterier)?

 • Ja: lämna det vid mottagningen för farligt avfall på återvinningscentralen
 • Nej: fortsätt till 5

5. Är det brännbart?

 • Nej: Lämna det i avsedd container på återvinningscentralen.
 • Ja: Fortsätt till 6

6. Får det plats i en soppåse?

 • Ja: lägg det i soppåsen som du sedan slänger i det grå kärlet (soptunnan) för brännbart restavfall som du har hemma.
 • Nej: Lägg det i en genomskinlig säck eller släng det som det är i containern för brännbart på återvinningscentralen.

Varför ska vi sortera ut förpackningar, är det något nytt?

Producentansvaret styr

För förpackningar av papper, plast, glas och metall och tidningar gäller något som heter producentansvar. Det är lagstiftning som innebär att alla har en skyldighet att sortera ut dessa och lämna till återvinningsstationerna så att de som har producerat förpackningarna och satt dem på marknaden kan se till att de materialåtervinns till nya produkter - på så sätt sparar vi både energi och jordens begränsade naturresurer.

Skyldigheten att sortera ut förpackningar har funnits i snart 30 år

Dagens system med producentansvar för förpackningar och tidningar infördes 1994. (Så nej, det är inget nytt, tvärtom.) Därefter har producentansvar för elavfall, däck, läkemedel, bilar och batterier tillkommit och fler väntas följa. Producentansvaret innebär att producenterna har en skyldighet att ta hand om avfallet och återvinna eller återanvända det.

Vad räknas som en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till cd-skivor, DVD-filmer och kuvert. De ska läggas i den vanliga soppåsen.

Vad sorteras som tidningar?

Som tidningar räknas dags- och veckotidningar, broschyrer, kataloger, reklamblad, tidskrifter och pocketböcker. Även skrivpapper kan sorteras som tidningar.

Kuvert och post it-lappar lägger du däremot i din vanliga soppåse.

Böcker med hård rygg sorteras inte som tidningar, om du inte har möjlighet att skänka böckerna kan du slänga dem i containern för brännbart smått.

Jag använder genomskinliga säckar, måste jag tömma dem?

Syftet med genomskinliga säckar är att personalen på ett lätt sätt ska kunna se att du har sorterat rätt. Visa säcken för personalen - har du sorterat rätt får du klartecken att slänga säcken som den är. Har du däremot sorterat fel kan personalen tala om hur det felsorterade materialet ska sorteras och i vilken container du ska lägga det.

Så vad får jag slänga i containern för brännbart?

Där får du slänga allt som inte ska slängas någon annanstans på återvinningscentralen eller i sopkärlen där hemma. Till exempel:

 • Madrasser, täcken och kuddar
 • Leksaker av plast som inte innehåller batterier
 • Trasiga gummistövlar och skor
 • Madrasser, täcken, kuddar
 • Takpapp
 • Mattor
 • Plastmappar
 • VHS-band och CD-skivor
 • Tapeter
 • Plasthinkar (som ej är förpackning)
 • Blomkrukor av plast
 • Pulka

Varför ska jag tömma säcken?

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och materialåtervinna ditt avfall.

 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och materialåtervinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en bättre miljö, i dag och för kommande generationer, genom att mindre råvaror och energi behöver användas till nya produkter.
 • Det förekommer farligt avfall i säckarna som kan skada vår personal och miljön.
 • Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du som konsument skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det till ett insamlingssystem. Dina grovsopor (skrymmande avfall) kan du sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

Får ni inte betalt för det som skickas till förbränning?

Nej, vi får inte betalt för det avfall som skickas till förbränning, tvärtom.

Precis som för allt annat avfall som vi tar emot upphandlar vi tjänsten att någon ska ta emot avfallet och behandla det på bästa sätt. Vi är med andra ord kunder åt en förbränningsanläggning och måste betala för att bli av med det brännbara avfallet. Från första april 2020 tillkom dessutom en förbränningsskatt som ökar kostnaderna ännu mer. Kostnaderna för att skicka avfall till förbränning ökade med drygt 50% från 2018-2020.

Är det här unikt för Dala Vatten och Avfalls kommuner?

Nej, ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Helsingborg och Jönköping. I Dalarna är det också vad som gäller i Hedemora, Falun och Borlänge.

Erfarenheter från andra kommuner som har infört "Töm säcken" visar att mängden avfall i containrarna för brännbart har minskat mycket på kort tid när man slutat ta emot säckar. I Eskilstuna minskade mängderna avfall som skickades till förbränning med 40% på knappt tre månader och i Västerås är minskningen 50% sedan maj 2018.

Hur vet ni att det är så dåligt sorterat?

Dels kan vi genom att bara titta i containrarna konstatera att alldeles för mycket som inte hör hemma i containern för brännbart slängs där. Men vi har även tittat på andra kommuners resultat efter plockanalyser (eftersortering och vägning av allt avfall som slängts i en container) som de har gjort:

 • Kungälv: 25 % rätt sorterat
 • Eskilstuna, Helsingborg och Strängnäs: 30 % rätt sorterat
 • Falun: 43 % rätt sorterat

Utifrån uppskattningar vi har gjort kan vi konstatera att det inte är bättre i våra kommuner.

Var kan jag köpa genomskinliga säckar?

Genomskinliga säckar finns att köpa i flera butiker till exempel: Clas Ohlson, Biltema, Bolist, XL Bygg och Byggmax

Be gärna din lokala handlare att ta hem genomskinliga säckar om ingen av dessa butiker finns i din närhet.

Blir det billigare för mig när jag sorterar mer?

Nej, men det blir dyrare för alla när vi inte sorterar på rätt sätt. Förbränningspriserna har ökat drastiskt och ju mer vi skickar till förbränning, desto dyrare blir det.

Då dumpar jag säckarna i skogen istället!

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Vad händer med de tömda säckarna?

Bäst är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din tomma säck till återvinning – plastsäckar sorteras som plastförpackningar och papperssäckar som pappersförpackningar.