Plockanalys

Behållare för förpackningar på återvinningsstation.

Under 2017 gjordes en plockanalys av det avfall som slängdes i hushållsoporna i våra fyra kommuner. Syftet med plockanalysen är att få en bild över vad och hur mycket hushållen slänger i sina sopkärl.

Genom plockanalysen får vi ett underlag för att bedöma vilka återvinningsbara avfallsslag som inte sorteras ut och kan sedan använda resultatet av plockanalysen för att arbeta med och följa upp de mål som finns i kommunernas avfallsplan. Plockanalysen kan också användas som underlag för informationsinsatser till hushållen.

Läs gärna mer om din kommuns avfallsplan här >

Vad slänger hushållen i det grå kärlet

Illustration över hur vi sorterar rätt och fel i avfallskärl

Vartannat år undersöker alla kommuner i Dalarna vad invånarna slänger i sina sopkärl. Undersökningen görs med hjälp av så kallad plockanalys och gjordes senast hösten 2017. Resultatet visar att ett medelvillahushåll i våra fyra kommuner:

  • Slänger 2,6 kg avfall per vecka i sitt grå kärl. Endast 35 % av detta borde ligga där, resten kan sorteras för att återvinnas på bättre sätt än att eldas upp.
  • Slänger 84 % av matavfallet i rätt kärl, dvs det bruna, resten hamnar i det grå kärlet.
  • Är duktiga på att sortera bort farligt avfall, endast 2 gram per hushåll och vecka hamnar i det grå kärlet vilket är något bättre än Sverige generellt.

Vi kan bli bättre på att sortera – mycket bättre!

Illustrationen ovan visar tydligt att hushållen kan bli mycket bättre på att sortera sitt avfall. Framförallt måste vi bli bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämna dessa till en återvinningsstation. Att materialåtervinna förpackningarna till nya produkter sparar både energi och naturresurser.

Matavfallet blir biogas och biogödsel

Även sorteringen av matavfallet kan bli bättre. Matavfallet tas omhand i en biogasanläggning där fordonsgas och växtnäring produceras. Att slänga ALLT matavfall i det bruna kärlet är viktigt eftersom det minskar koldioxidutsläppen och behovet av importerat konstgödsel på våra åkrar. En påse matavfall ger fordonsgas som räcker i 4 km för en vanlig personbil.

Fördjupad presentation av plockanalysen

Du som vill se hur statistiken ser ut i just din kommun och hur vi står oss statistiskt mot de övriga dalakommunerna kan nu ta del av en fördjupande presentation av plockanalysen som gjordes hösten 2017.

Läs den fördjupade presentationen av plockanalysen i pdf-format här >PDF