Vad händer med avfallet

Har du också funderat på vad som händer med avfallet när du har slängt det i kärlen där hemma, lämnat förpackningarna på återvinningsstationen eller kört grovavfall till återvinningscentralen? På den här sidan har vi samlat information om just det.

Innehåll på sidan

Avfall som hämtas av sopbilen

Avfall du lämnar vid återvinningsstationen (ÅVS)

Avfall du lämnar vid återvinningscentralen (ÅVC)

Matavfall

När sopbilen har hämtat ditt matavfall transporteras det till Fågelmyra i Borlänge där det förbehandlas. I förbehandlingsanläggningen sönderdelas matavfallet och blöts upp till slurry (en pumpbar massa) som i sin tur körs med lastbilar till en biogasanläggning i Huddinge. Lastbilarna körs med förnybart bränsle och för transporten åtgår bara cirka 5% av den energi som finns i det insamlade matavfallet.

Vid biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel. Målet är att i framtiden kunna använda en lokal biogasanläggning men i dagsläget finns ingen i Dalarna.

Om biogas

Biogasen används som fordonsgas, vilket är det mest klimatsmarta drivmedlet som finns i dag. Biogas är en förnybar energikälla som inte ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären vilket gör den till ett viktigt alternativ till ändliga, fossila fordonsbränslen som bensin och diesel.

Om biogödsel

Biogödseln är av hög kvalitet och får användas till ekologiskt jordbruk och KRAV-odlad mark. Biogödsel kan ersätta importerat, fossilt konstgödsel. En extra bonus är att biogödseln är luktfri.

Schematisk bild som visar hur matavfallet går via insamling till biogasanläggning för att bli biogas och biogödsel.

Restavfall

Restavfallet transporteras till Borlänge där det går till förbränning . På förbränningsanläggningen töms soporna i en bunker. Med hjälp av en stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen.

I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till fjärrvärme eller el.

Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar.

Läs mer på sopor.nu Länk till annan webbplats. där du också kan se en film om hur energiåtervinning av restavfall går till.

Förpackningar

Det finns förpackningar av papper, plast, glas och metall. Varje gång du lämnar en förpackning till återvinning händer något stort! Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. På så sätt hjälper du till att spara stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet.

Tack vare dig som återvinnare gör du miljön och dig själv en stor tjänst - varje gång du återvinner.

Olika förpackningar återvinns på olika sätt

Tidningar och returpapper

Tidningar och trycksaker blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper. På sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur det går till.

En hög med tidningar, kollegieblock, reklam och pocketböcer

Asbest och eternit

Asbesthaltigt avfall går inte att material- eller energiåtervinna. Det deponeras istället på särskilda deponier där det täcks med massor (till exempel jord och sten) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Avfall till deponi

Aska, glas, isolering, porslin, fönsterglas, spegelglas, keramik och liknande material som inte är brännbara och som inte kan återvinnas på annat sätt läggs på deponi, det vill säga läggs på soptipp.

Mer om deponering hos sopor.nu Länk till annan webbplats..

Batterier

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod. Alla batterier som samlas in måste därför först sorteras. Materialet i de flesta batterier återvinns genom nedsmältning och destillation.

Batterier som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet.

Batterifakta

batteriåtervinningen.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om olika slags batterier och hur de återvinns.

Olika slags batterier

Däck

Däcken du lämnar vid återvinningscentralen tas omhand av Svensk Däckåtervinning Länk till annan webbplats.. Gummit kan återvinnas till nya produkter som till exempel stötupptagande material i ytor för lek och idrott, till infrastruktur i vägbankar eller som prestandahöjare i asfalt och till och med för att rena vatten.

Däck innehåller även textil och stål för förstärkande egenskaper, även dessa material kan återvinnas till nya produkter.

Elektronik och elavfall

Eltandborsten, glödlampan, skruvdragaren, frysen, ugnen och mobiltelefoner är bara några exempel på allt elavfall som uppstår i vårt samhälle.

Elavfall innehåller material som kan återvinnas. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Istället för att gräva upp nytt material ur jorden är det därför bra för miljöns skull att vi tar hand om det som redan finns i omlopp.

Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Olika typer av elavfall hanteras på olika sätt

sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur elavfallet hanteras beroende på vilken produkt det är.

Farligt avfall

Olika typer av farligt avfall behandlas på olika sätt för att bli ofarliga. Här följer en kort sammanfattning av dessa, på sopor.nu Länk till annan webbplats. finns mer information om du vill veta mer om de olika metoderna och deras för- och nackdelar.

Termisk behandling - förbränning

Mycket av det farliga avfallet behandlas i särskilda förbränningsanläggningar där det hettas upp till temperaturer som gör att föroreningar kan brytas ner och förstöras. Energin tas till vara som el och värme, rökgaserna renas med avancerad utrustning medan förbränningsresterna ofta deponeras (läggs på soptipp).

Återvinning

Genom olika återvinningsmetoder kan material så som metaller, spillolja eller andra organiska lösningar tas till vara för att kunna återanvändas.

Biologisk behandling

Biologisk behandling används framförallt för att behandla förorenad jord och sediment. Behandlingen utförs med hjälp av levande mikroorganismer som bryter ner organiska föreningar.

Deponering

Vissa avfall, som aska och slagg, är svåra och mycket kostsamma att behandla och deponeras därför i särskilda deponier. Det finns även möjlighet att lagra farligt avfall som vi inte kan eller bör återvinnas i bergrum. Ett exempel på sådant avfall är den mycket giftiga metallen kvicksilver.

Fett och matolja

Samla överbliven matolja och liknande fett i en burk eller flaska och lämna in den på våra återvinningscentraler så återvinns det till nya produkter som till exempel tvål, stearin och gummi. Mer information hittar du på Svensk fettåtervinnings webbplats Länk till annan webbplats..

Gips

Gipsskivor och gipsrester behandlas till ett gipspulver som tillverkare av gipsskivor kan använda när de gör nya gipsskivor. Det återvunna gipspulvret är lika bra som ny gips och gipsskivorna blir därmed 100 procent återvinningsbara. Tidigare lades gips på deponi, att vi kan återvinna det är en stor miljövinst som sparar både naturresurser och pengar.

Grovavfall till energiåtervinning

Grovavfallet transporteras till Borlänge där det går till förbränning. Avfall som är för stort för att tas in direkt i förbränningsanläggningen krossas först. På förbränningsanläggningen töms soporna i en bunker. Med hjälp av en stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen.

I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till fjärrvärme eller el.

Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar.

Läs mer på sopor.nu Länk till annan webbplats. där du också kan se en film om hur energiåtervinning av restavfall går till.

Jord, sten, tegel och betong

Jord, sten, tegel och betong krossas och blir täckningsmaterial på deponier eller bottenlager när man bygger nya vägar, parkeringsplatser och liknande. Tegelsten kan också återanvändas till nya byggnader. (Källa sopor.nu)

Lastpallar

På alla våra ÅVC:er förutom i Furudal samlar vi in lastpallar för återanvändning. Lastpallarna hämtas av våra samarbetspartners som ser till att laga de som är trasiga för att därefter förmedla dem vidare så att de kan återanvändas.

Metall

Metallskrot skickas till särskilda mottagare. Där kontrolleras materialet och allt annat än metall sorteras bort. Stora saker och annat skrot som består av många olika metaller plockas isär för hand, klipps sönder eller mals i en kraftig kvarn. Sedan sorteras skrotet efter metalltyp. Erfaren personal tar hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad för att sortera ut aluminium, koppar, järn, stål, nickel, rostfritt, mässing, zink, tenn och bly. Ibland behövs också avancerad apparatur för att få veta exakt vilken eller vilka metaller skrotet innehåller. (Källa sopor.nu)

Textilier

Mycket textil bränns upp. Om det istället sorterades separat skulle mer kunna användas på nytt eller återvinnas till nya produkter eller ny textil. Vid alla våra återvinningscentraler finns behållare från Human Bridge, en biståndsorganisation som samlar in både hela och trasiga textilier som får nytt liv på flera olika sätt Länk till annan webbplats..

Besök gärna sopor.nu där du hittar mer information om hur gammal textil får nytt liv Länk till annan webbplats..

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallet transporteras till Fågelmyra i Borlänge. Där körs avfallet genom ett krossverk för att finfördelas och därefter komposteras det. Efter 1-1,5 år är det färdig jord.

Trä och impregnerat trä

Allt trä flisas och går till energiåtervinning (förbränning).

Impregnerat trä klassas som farligt avfall på grund av innehållet av miljöfarliga ämnen i impregneringsvätskan. Det krävs därför att förbränning sker i särskilda förbränningsanläggningar som klarar att rena rökgaserna från dessa ämnen. Eftersom Borlänge har en sådan anläggning skickas det impregnerade träet från våra återvinningscentraler dit.

Wellpapp

Materialet avser alla typer av förpackningar, emballage och rullar med ett vågigt mellanskikt.

Wellpappen blir till ny råvara för ny wellpapp vilket sparar både energi och träd.