Vad händer med avfallet

Har du också funderat på vad som händer med avfallet när du har slängt det i kärlen där hemma, lämnat förpackningarna på återvinningsstationen eller kört grovavfall till återvinningscentralen? På den här sidan har vi samlat information om just det.

Vanligt hushållsavfall som du lämnar på Återvinningsstationen (ÅVS)

Förpackningar

Det finns förpackningar av papper, plast, glas och metall. Varje gång du lämnar en förpackning till återvinning händer något stort! Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. På så sätt hjälper du till att spara stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet.

Tack vare dig som återvinnare gör du miljön och dig själv en stor tjänst - varje gång du återvinner.

Plast

Utsortering av plastförpackningar har vi all vinning att fortsätta med både för plånbokens & miljöns skull. Att återvinna plastförpackningar är komplext då det finns flertalet olika sorter, kombination av sorter och ofta innehåller våra förpackningar flera skikt. I Sverige har vi en fungerande platsåtervinning och Svensk plaståtervinning i Motala bygger i detta nu Site Zero som kommer bli världens största och mest effektiva återvinningsanläggning. Site Zero kommer kunna sortera samtliga plastsorter på den svenska marknaden och markant öka återvinningsgraden med målet är att 2025 kunna återvinna 55%.

Genom att sortera och lämna till återvinning minskar ditt eget och allas vårt restavfall vilket leder till minskade kostnader. Insamlingsgraden för plast är låg, endast 53% av de plastförpackningar vi köper går till återvinning det betyder alltså att 47% är hantering av plastförpackningar som vi konsumenter betalar för två gånger, både när vi köper det genom producentansvaret och sedan då vi kastar det i restavfallet.

Tidningar och returpapper

Tidningar och trycksaker blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper. På sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur det går till.

Olika förpackningar återvinns på olika sätt

Avfall som hämtas av sopbilen

När sopbilen har hämtat ditt matavfall transporteras det till Fågelmyra i Borlänge där det förbehandlas. I förbehandlingsanläggningen sönderdelas matavfallet och blöts upp till slurry (en pumpbar massa) som i sin tur körs med lastbilar till en biogasanläggning i Huddinge. Lastbilarna körs med förnybart bränsle och för transporten åtgår bara cirka 5% av den energi som finns i det insamlade matavfallet.

Vid biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel. Målet är att i framtiden kunna använda en lokal biogasanläggning men i dagsläget finns ingen i Dalarna.

Om biogas

Biogasen används som fordonsgas, vilket är det mest klimatsmarta drivmedlet som finns i dag. Biogas är en förnybar energikälla som inte ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären vilket gör den till ett viktigt alternativ till ändliga, fossila fordonsbränslen som bensin och diesel.

Om biogödsel

Biogödseln är av hög kvalitet och får användas till ekologiskt jordbruk och KRAV-odlad mark. Biogödsel kan ersätta importerat, fossilt konstgödsel. En extra bonus är att biogödseln är luktfri.

Schematisk bild som visar hur matavfallet går via insamling till biogasanläggning för att bli biogas och biogödsel.

Matavfall

Restavfall

Restavfallet transporteras till Borlänge där det går till förbränning. På förbränningsanläggningen töms soporna i en bunker. Med hjälp av en stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen.

I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till fjärrvärme eller el. Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar.

Läs mer på sopor.nu Länk till annan webbplats. där du också kan se en film om hur energiåtervinning av restavfall går till.

Hushållsavfall som du ska lämna till Återvinningscentralen (ÅVC)

Fett och matolja

Samla överbliven matolja och liknande fett i en burk eller flaska och lämna in den på våra återvinningscentraler så återvinns det till nya produkter som till exempel tvål, stearin och gummi. Mer information hittar du på Svensk fettåtervinnings webbplats Länk till annan webbplats..

Batterier

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod. Alla batterier som samlas in måste därför först sorteras. Materialet i de flesta batterier återvinns genom nedsmältning och destillation.

Batterier som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet.

Batterifakta

batteriåtervinningen.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om olika slags batterier och hur de återvinns.

Elektronik och elavfall

Eltandborsten, glödlampan, skruvdragaren, frysen, ugnen och mobiltelefoner är bara några exempel på allt elavfall som uppstår i vårt samhälle.

Elavfall innehåller material som kan återvinnas. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Istället för att gräva upp nytt material ur jorden är det därför bra för miljöns skull att vi tar hand om det som redan finns i omlopp.

Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Olika typer av elavfall hanteras på olika sätt

sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur elavfallet hanteras beroende på vilken produkt det är.