Tips för dina avfallskärl

Kärl stående vid träd.

När det kommer till avfallshantering så är det förstås alltid trevligare om det är städat och rent i och omkring kärlen. Skötseln av kärlen är det du som fastighetsägare som ombesörjer och här är några tips för att underlätta det hela.

Skräpigt vid kärlet?

Det finns några saker du kan göra för att undvika att det hamnar skräp på marken vid ditt avfallskärl.

 • Lägg inget löst avfall i kärlet, använd soppåsar och knyt ihop dem väl. För matavfall ska vår speciella papperspåse användas som rullas ihop.
 • Fyll bara kärlet så mycket att locket går att stänga. Gapande lock kan leda till att fåglar och andra djur hinner före sopbilen och drar ut avfall från ditt kärl, eller att en del av innehållet ramlar ut vid tömningen.

Soppåsar som fastnat eller frusit fast

Ibland är det soppåsar kvar i kärlen trots att sopbilen har hämtat ditt avfall.

 • Sommartid beror det oftast på att påsen eller sopkärlet varit kladdigt vilket gör att påsen torkat fast på grund av värme.
 • Vintertid är orsaken i de flesta fall fastfrysning och sker oftast i kärlet för matavfall.
 • Packa inte kärlet för hårt - trycker du ner soppåsarna riskerar de att kilas fast och bli kvar.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett ansvar att sköta och underhålla kärlen för att underlätta hämtning av ditt avfall. En del av det ansvaret är att se till att soppåsarna är lösa i kärlen inför sophämtningen. Genom att skaka kärlet och ta loss påsar som sitter fast underlättar du vårt arbete och får hela kärlet tömt.

Gör så här

Håll sopkärlen rena och torra - tvätta ur dem regelbundet.

Håll matavfallspåsen torr:

 • Förvara alltid påsen i avsedd hållare under diskbänken så att den får luft runt om och kan torka.
 • Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i påsen.
 • Lägg ner hushålls- eller tidningspapper som suger upp fukt.
 • Byt påse ofta, gärna var tredje dag.

Vintertid

 • Om matavfallspåsen är fuktig - ställ ut den för att frysa till innan den läggs i kärlet.
 • Om någon soppåse verkar fastna, lyft ur den och lägg den i en ny påse.
 • Ruska på kärlet emellanåt, lossa alla påsar i kärlet varje gång du lägger i en ny och alltid inför sophämtning - för hand eller med ett kvastskaft/spade.

Om matavfallspåsar ändå har fastnat i kärlet, lossa dem och låt dem vara kvar till nästa gång sopbilen kommer. Det bruna kärlet för matavfall är väl tilltaget i storlek och ska räcka en hel månad. Det gör därför inte så mycket om några påsar blivit kvar och vintertid utgör lukt inget problem

Hantera kärlen på vintern

För att sopbilen ska kunna hämta ditt hushållsavfall behöver kärlen stå lätttillgängliga och snöfria vid vägkanten. Det är också viktigt att kärlen inte står i vägen för plogbilen eller andra trafikanter. Om du följer råden nedan underlättas din sophämtning under vintern.

 • Ta bort eventuell snö från kärlen när du ställer ut dem på hämtplatsen.
 • Ställ kärlen jämsides med eller, om möjligt, på infarten eller i "grindöppningen", minst 0,5 meter från vägkanten. Undvik att placera kärlen på trottoarer eller direkt på vägen eftersom det hindrar snöröjning och utgör ett hinder i trafiken. Tänk dock på att kärlen inte får stå mer än 1,5 meter från vägkanten för att sopbilen ska kunna nå dem.
 • Håll hämtningsplatsen ren från snö under hela vintern - skotta varje gång det har snöat. Det är viktigt för att kärlen ska kunna stå plant och upprätt i nivå med vägen. Vi kan inte tömma kärl som står uppe i eller bakom snövallar.
 • Sanda runt kärlen vid behov - om chauffören behöver kliva ur bilen för att hantera kärlen måste det vara halkfritt.
 • Dragväg måste vara skottad och sandad - i de fall dina kärl ska dras fram till sopbilen av chauffören måste dragvägen vara skottad och halkbekämpad. Tänk även på att hålla rent från snö framför trösklar till soprum eller sopskåp så att det är lätt att öppna dörrarna och dra ut kärlen.
 • Ställ tillbaks kärlen på gården när de har tömts så de inte står ivägen för plogbilen eller annan trafik.

Inget trädgårdsavfall i bruna tunnan

Det är förstås så att trädgårdsavfall så småningom förmultnar, men det kan ändock inte läggas ner i bruna kärlet. Där får endast finnas papperspåsar med matavfall.

Grenar och annat trädgårdsavfall riskerar att fastna vilket kan göra att kärlet inte blir tömt. Det kan även fastna i sopbilen vilket försvårar vår hantering av matavfallet.

Däremot kan du beställa särskild hämtning av förpackat trädgårdsavfall. Det är en betaltjänst som beställs från vår kundservice. Se datum och beställningsformulär för grovavfall.