Avgifter och taxor

I taxorna beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfallshantering och vattentjänster i din kommun. De innehåller information om avgifter och tilläggs­tjänster. Kommun­fullmäktige tar beslut om taxorna varje år. Avfalls- och VA-verksamheterna är inte skattefinansierade utan betalas via fastställda avgifter.


Fullständiga taxor för Avfalls- och vattentjänster


Vi har även en folder som på ett enkelt sätt beskriver våra tjänster och de vanligaste avgifterna för permanent- och fritidsbebodda småhus.

Vad ingår i avfallsavgiften?

Avfallsavgiften som fastighetsägare betalar består av en fast avgift samt hämtningsavgift och eventuella tilläggstjänster. 

Fast avgift

Avgiftens belopp baseras på om det är en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet.

Avgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning. 

  • För hushåll ingår det att nyttja återvinningscentralen för avlämning av grovavfall och farligt avfall med mera.
  • För verksamheter gäller att man betalar för att lämna grovavfall vid återvinningscentralen. Betalning sker genom köp av företagsbiljetter. Observera att vi INTE tar emot farligt avfall från verksamheter vid återvinningscentralerna.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på dina kärls storlek, hur ofta de töms samt om du har tömning året runt eller sommartid.

En- och tvåfamiljshus har normalt ett grått 190 liters kärl för brännbart restavfall som töms var 4:e vecka samt ett brunt 140 liters kärl för matavfall som töms varannan vecka.

Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Vi hämtar även verksamheters hushållsavfall.

Var 8:e vecka - för dig som har lite restavfall

Om du har ett litet hushåll eller om ni i din familj är riktigt duktiga på att källsortera hushållsavfallet räcker det ofta med tömning av det grå kärlet var 8:e vecka. Avgiften blir då lägre. Anmälan görs på särskild blankett.

Varannan vecka - för dig som har mycket restavfall

För hushåll där det uppstår stora mängder brännbart restavfall trots att man källsorterar (gäller t.ex. familjer med blöjbarn) finns möjligheten att få det grå kärlet tömt varannan vecka. Hämtningsavgiften blir då den dubbla. Anmälan görs till vår kundservice.

Hemkompostering

En del hushåll med egen hemkompost har avsagt sig hämtning av matavfall och betalar därmed endast för tömning av det grå kärlet. Hemkompostering ska ske hela året och inget matavfall får slängas i det grå kärlet. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden på fastigheten. Anmälan om hemkomposering görs på särskild blankett.

Tilläggsavgift

Exempelvis avgift för extra hämtningar, extrasäck eller draghjälp. sådant som du beställer hos vår kundservice.

Mer information finns i den fullständiga avfallstaxan.

Vad ingår i VA-avgifterna?

VA-avgifterna ska täcka omkostnaderna för ledningsnät, anläggningar och organisation.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften i VA-taxan består av en fast och en rörlig del.

Fast brukningsavgift
Den fasta avgiften ska täcka kostnaden för investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer och administration.

Rörlig brukningsavgift
Den rörliga avgiften täcker driftskostnaderna. Avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten, enligt avläsning av vattenmätaren alternativt en fastställd årsförbrukning.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Den beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta och lägenhet. Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet.