Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Följande punkter redogör för våra synpunkter och metoder avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Personuppgiftsansvarig
Denna integritetspolicy gäller för behandlingar av personuppgifter som utförs av Dala Vatten och Avfall AB 556714-8555 (nedan gemensamt "Dala Vatten och Avfall", "vi", "vår" och "oss").


Hur behandlar Dala Vatten och Avfall dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar Dala Vatten och Avfall?

Dala Vatten och Avfall samlar in och behandlar personuppgifter av olika kategorier, inklusive:

 • Kontaktuppgifter, såsom ditt namn, adress, telefonnummer, användarnamn och kundnummer
 • Tjänsteuppgifter, såsom uppgift om vilka av våra tjänster du använder, uppsägningstid och annan tillhörande information
 • Transaktions- och förbrukningsuppgifter, såsom uppgift om din förbrukning av våra tjänster
 • Betalnings- och faktureringsuppgifter, såsom din fakturaadress, betalningsvillkor, bankkontouppgifter och räkenskapsinformation
 • Ärendeuppgifter, såsom information om dina kontakter med Dala Vatten och Avfalls kundtjänst, installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och liknande
 • Enhetsuppgifter, såsom IP-nummer och andra uppgifter från cookies

Vi behandlar endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn till våra i förväg fastställda ändamål.

Från vilka källor hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar om dig härrör från olika källor:

Från dig själv, när du beställer våra tjänster, när du fyller i en intresseanmälan eller på annat sätt skickar dina uppgifter till oss. Vi kommer då att ange vilka personuppgifter som är nödvändiga och obligatoriska för att vi ska kunna tillhandahålla den aktuella tjänsten.

Information som uppstår i kundrelationen, såsom förbrukningsdata, ärendeuppgifter, enhetsuppgifter eller beteendeuppgifter.

Information som vi mottar från allmänna källor såsom offentliga adressregister eller från tredje parter som vi samarbetar med, såsom exempelvis mäklare, banker och avfallsentreprenörer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. De syften som vi behandlar personuppgifter för är:

Hantering av kundrelationer och undersökningar av kundnöjdhet
Behandling för detta ändamål sker för att upprätthålla en professionell relation till våra kunder och till exempel tillhandahålla kundservice via telefon, e-post och våra digitala kanaler. Vi hanterar eventuella klagomål från kunder genom att samla information och förbereda svar. Vi kommunicerar med kunder via e-post, telefon och våra digitala kanaler angående våra kundrelationer.

Hantering av avtal och produkter, tillhandahållande av service samt rapportering av förbrukning
Vi behöver avtal med alla våra kunder för att uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden. Därför samlar vi in och behandlar personuppgifter i syfte att skapa och hantera avtal samt leverera våra produkter och tjänster. Vi kommunicerar med våra kunder, till exempel genom avtalsrelaterade meddelanden. Vi uppdaterar våra kunduppgifter och samlar in uppgifter om kundernas förbrukning och tillhörande tjänster så att vi kan erbjuda kunderna bästa möjliga lösningar.

Fakturering och indrivning av skulder

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fakturera våra kunder för deras förbrukning liksom för våra produkter, varor eller tjänster. Vi skapar fakturor baserat på kunduppgifterna, avtalsinformation och information om levererade tjänster. Vi hanterar betalningar från våra kunder, svarar på förfrågningar om ändringar och arkiverar fakturor och avtal.

Försäljning, marknadsföring samt utveckling av produkter och tjänster
För att vi ska kunna kommunicera med våra befintliga kunder om våra tjänster eller andra relaterade frågor kontaktar vi kunder via bl.a. telefon, post, e-post och sms, när vi skickar ut nyhetsbrev och driftinformationsmeddelanden.

Rapportering till myndigheter m.fl.
Vi är ibland skyldiga att rapportera vissa personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket.

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina uppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter i Dala Vatten och Avfalls kunddatabas sker med stöd av rättslig förpliktelse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina tjänster.

Hur behandlar vi dina uppgifter i kommunkationssyfte?

På Dala Vatten och Avfall värdesätter vi en effektiv och transparent kommunikation gentemot dig som kund hos oss. Behandling av dina personuppgifter i kommunikationssyfte är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna för att bibehålla och utveckla en god kundkontakt.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs, beroende på typ av personuppgifter och syftet med behandlingen. Därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter.

För vissa uppgifter gäller särskilda lagkrav som gör att vi måste spara uppgifterna under en viss lagstadgad tid för detta ändamål. Exempelvis måste vi spara uppgifter som utgör räkenskapsinformation i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).

När det inte finns särskilda lagkrav som anger viss lagringstid, så sparar vi uppgifterna så länge vi behöver för det aktuella ändamålet. I allmänhet lagras dina personuppgifter under hela kundrelationen.


Vem behandlar dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja, byta eller licensera några personuppgifter om dig till tredje man. Enheter och bolag som tillhör Dala Vatten och Avfall AB kan behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer att hanteras av behörig personal inom Dala Vatten och Avfall AB i den omfattning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder också externa parter för att hjälpa oss behandla dina personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden). När vi anlitar personuppgiftsbiträden ser vi genom avtal alltid till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • Tjänsteleverantörer, till exempel utskriftstjänster och installationspartners.
 • IT-tjänsteleverantörer. Avfallsentreprenörer så som Suez och MaserFrakt
 • Marknadsföringspartners

Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter till externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål (d.v.s. som inte är personuppgiftsbiträden).

Sådana mottagare inkluderar:

 • Skatteverket – i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig skattelagstiftning
 • Leksands Sparbank – i syfte att genomföra betalningar.
 • Idata – i syfte att skicka ut fakturor och andra utskick.

Slutligen kan vi lämna ut dina uppgifter till extern part när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter eller domstol.


Överför Dala Vatten och Avfall personuppgifter till tredje land?

Dala Vatten och Avfall överför inte dina personuppgifter utanför EU eller EES.