Avgifter och taxor

I taxorna beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfallshantering och vattentjänster i din kommun. De innehåller information om avgifter och tilläggs­tjänster. Kommun­fullmäktige tar beslut om taxorna varje år. Avfalls- och VA-verksamheterna är inte skattefinansierade utan betalas via fastställda avgifter.

Observera att avgifter för latrin och slamtömning av enskilda avlopp finns i avfallstaxan.

Vad ingår i VA-avgifterna?

VA-avgifterna ska täcka omkostnaderna för ledningsnät, anläggningar och organisation.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften i VA-taxan består av en fast och en rörlig del.

Fast brukningsavgift
Den fasta avgiften ska täcka kostnaden för investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer och administration.

Rörlig brukningsavgift
Den rörliga avgiften täcker driftskostnaderna. Avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten, enligt avläsning av vattenmätaren alternativt en fastställd årsförbrukning.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Den beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta och lägenhet. Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet.

Vad ingår i avfallsavgiften?

Avfallsavgiften som fastighetsägare betalar består av en fast avgift samt hämtningsavgift och eventuella tilläggstjänster. 

Fast avgift

Avgiftens belopp baseras på om det är en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet.

Avgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning. 

  • För hushåll ingår det att nyttja återvinningscentralen för avlämning av grovavfall och farligt avfall. Observera att avgiften ska täcka kostnaderna under fastighetens hela livslängd.
  • För verksamheter gäller att man betalar för att lämna grovavfall vid återvinningscentralen. Betalning sker genom köp av företagsbiljetter. Observera att vi INTE tar emot farligt avfall från verksamheter vid återvinningscentralerna.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på dina kärls storlek, hur ofta de töms samt om du har tömning året runt eller sommartid.

En- och tvåfamiljshus har normalt ett grått 190 liters kärl för brännbart restavfall som töms var 4:e vecka samt ett brunt 140 liters kärl för matavfall som töms varannan vecka.

Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Vi hämtar även verksamheters hushållsavfall.

Var 8:e vecka - för dig som har lite restavfall

Om du har ett litet hushåll eller om ni i din familj är riktigt duktiga på att källsortera hushållsavfallet räcker det ofta med tömning av det grå kärlet var 8:e vecka. Avgiften blir då lägre.

Varannan vecka - för dig som har mycket restavfall

För hushåll där det uppstår stora mängder brännbart restavfall trots att man källsorterar (gäller t.ex. familjer med blöjbarn) finns möjligheten att få det grå kärlet tömt varannan vecka. Hämtningsavgiften blir då den dubbla. Anmälan görs till vår kundservice.

Hemkompostering

En del hushåll med egen hemkompost har avsagt sig hämtning av matavfall och betalar därmed endast för tömning av det grå kärlet. Hemkompostering ska ske hela året och inget matavfall får slängas i det grå kärlet. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden på fastigheten.

Tilläggsavgift

Exempelvis avgift för extra hämtningar, extra säck eller draghjälp. sådant som du beställer hos vår kundservice.

Mer information finns i den fullständiga avfallstaxan som du hittar ovan.

Förbränningsskatt på avfall

Riksdagen har beslutat om en ny skatt på avfall som förbränns. Syftet med skatten är att den ska fungera som ett styrmedel som ska gynna återvinning genom att vi ska sortera och återvinna mer vilket medför minskade klimatutsläpp. Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen.

Från och med 1 april 2020 tas skatten ut med 75 kr per ton avfall som förbränns. 2021 blir skattesatsen 100 kr per ton och 2022 blir skattesatsen 125 kr per ton.

För mer information se pressmeddelande från finansdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När höjs avfallsavgifterna?

Enligt avsnitt 3.5 i avfallstaxan för respektive kommun inom DVAAB har teknikbolagen rätt att justera taxan om riksdag eller regering beslutar om skatter eller andra avgifter inom avfallsområdet.

Leksand och Rättvik

Leksand Vatten AB och Rättvik Vatten och Avfall AB har valt att justera taxan från 1 april 2020. Det innebär att du som har ett avfallsabonnemang i Leksands eller Rättviks kommun kommer att få en något högre avgift för ditt avfallsabonnemang från detta datum.

Gagnef och Vansbro

Gagnefs Teknik AB och Vansbro Teknik AB har däremot valt att ta avgift för förbränningsskatten först från och med 1 januari 2021.

Hur påverkar skatten avfallsavgiften?

Skatten innebär att behandlingskostnaderna både för det brännbara restavfallet vi hämtar hos våra kunder och det grovavfall som lämnas på ÅVC och som går till förbränning ökar. För att kompensera för de ökade kostnaderna kommer därför avgiften för hämtning av brännbart restavfall samt den fasta avgiften att bli högre. Det kommer att synas på fakturan i form av en separat rad och avgift i anslutning till den fasta avgiften och hämtningsavgift för brännbart restavfall, se exempel nedan.

Bild för hur förbränningsskatten redovisas på fakturan.

 

Hur mycket högre blir avfallsavgifterna?

Den avgift vi tar ut för förbränningsskatten baseras på mängderna avfall som går till förbränning i respektive kommun. Avgiften för det brännbara restavfallet följer storleken på kärlen och tömningsfrekvensen - desto större kärl man har och ju oftare de töms desto högre blir avgiften.

En- och tvåfamiljshus

För ett villahushåll med standardabonnemang (190 liters kärl för brännbart restavfall med tömning var 4:e vecka) och helårshämtning blir den sammanlagda kostnadsökningen för fast avgift och hämtningsavgift:

  • Gagnef: 33 kr/år
  • Leksand, Rättvik och Vansbro: drygt 40 kr/år

Flerfamiljshus

  • Fast avgift: 13-15 kr per år beroede på kommun.
  • Hämtningsavgift: beror på antal och storlek på kärlen samt hur ofta de töms, informationen finns på er faktura.

Företag och verksamheter