Publicerad

Kommunala vattnet i Vikarbyn och Öja återigen drickbart

Efter omfattande spolning och provtagning av ledningsnätet har
vi nu fått provsvar som visar att vattnet återigen är drickbart.

Det senaste godkända vattenprovet togs den 13 september. Det innebär
att någon gång mellan den 13/9 och 28/9 har problemet med koliforma bakterier
uppstått i Vikarbyn. Den bakterietyp som funnits visar på bakterier från jord.
Detta innebär att en mycket liten risk för ohälsa funnits under perioden som vi
bett er att koka vattnet.

Grundorsaken till problemet finns i en vattenreservoar där
regnvatten letat sig in. Vi har åtgärdat det akuta problemet. Naturligtvis kommer
vi att arbeta vidare med grundorsaken till detta samt vidta lämpliga åtgärder i
syfte att förebygga att liknande problem uppkommer i framtiden.

Vattentankarna tas nu bort. Vi tackar för ert tålamod!