Publicerad

Kommunalt vatten i Vikarbyn och Öja ej drickbart

Uppdaterad 171010 15:25

Efter omfattande spolning och provtagning av ledningsnätet har
vi nu fått provsvar som visar att vattnet återigen är drickbart.

Det senaste godkända vattenprovet togs den 13 september. Det innebär
att någon gång mellan den 13/9 och 28/9 har problemet med koliforma bakterier
uppstått i Vikarbyn. Den bakterietyp som funnits visar på bakterier från jord.
Detta innebär att en mycket liten risk för ohälsa funnits under perioden som vi
bett er att koka vattnet.

Grundorsaken till problemet finns i en vattenreservoar där
regnvatten letat sig in. Vi har åtgärdat det akuta problemet. Naturligtvis kommer
vi att arbeta vidare med grundorsaken till detta samt vidta lämpliga åtgärder i
syfte att förebygga att liknande problem uppkommer i framtiden.

Vattentankarna tas nu bort. Vi tackar för ert tålamod!

Uppdaterad 171009 kl 15:45

Vänligen följ de instruktioner kring kokning av vatten som vi gett tidigare.

Hälften av våra utökade prover är helt rena från koliforma bakterier. Vi inväntar slutgiltiga svar på resterande prover. Under morgondagen förväntar vi oss få svar på de resterande proverna.

Så snart vi har ny information ger vi denna information här.

Uppdaterad 171008 kl 12:50

Även idag har de preliminära resultaten från laboratoriet indikerat att vattenprover från igår visar att vi har fortsatta problem med koliforma bakterier. Vänligen följ de instruktioner som vi gett tidigare.

Vi har idag tagit nya vattenprover samt fortsätter att spola ledningsnätet. Även imorgon måndag kommer vi att ta en omgång vattenprover som skickas för analys.

Så snart vi har ny information informerar vi detta här.

Uppdaterad 171007 kl 15:00

Preliminära resultat från laboratoriet indikerar att vattenprover från igår visar att vi har fortsatta problem med koliforma bakterier. Vänligen följ de instruktioner som vi gett tidigare.

Vi har idag tagit nya vattenprover samt fortsätter att spola ledningsnätet. Även imorgon söndag kommer vi att ta en omgång vattenprover som skickas för analys.

Så snart vi har ny information informerar vi detta här.

Uppdaterad 171006 kl 12:40

Vi har spolat i vattenledningsnätet och fortsätter att spola. Detta kan innebära driftstörningar och missfärgat vatten. Spola en stund i kranen så bör vattnet bli fritt från missfärgningar.

Ytterligare prover tas löpande och vi får de första provsvar från de utökade proverna under helgen och kommer informera här så snart vi vet.

Viktigt är att ni fortsätter att följa de instruktioner kring vattenanvändning som vi gett tidigare. Fortsätt att koka vattnet för disk och matlagning. Hämta dricksvatten i de tankarna som finns uppställda på följande ställen:1.

1. I korsningen Stationsvägen/Hagavägen.

2. I korsningen Ivares väg/Östra Röjeråsvägen.

3. Vid miljöstationen i Hjortgårdarna.

4. Vid Vikarby skola

5. Vid affären i centrala Vikarbyn

För att få sms från oss vid större förändringar vänligen registrera er via följande länk Länk till annan webbplats..

Uppdaterad 171005 kl 17:10

Vi kommer att spola i vattenledningsnätet. Detta kan innebära driftstörningar och missfärgat vatten. Spola en stund i kranen så bör vattnet bli fritt från missfärgningar.

Uppdaterad 171005 kl 16:10

Karta för berört omräde finns här Pdf, 270.2 kB..

Uppdaterad 171005 kl 15:50

Tre mindre vattentankar finns nu utplacerade:

1. I korsningen Stationsvägen/Hagavägen.

2. I korsningen Ivares väg/Östra röjeråsvägen

3. Vid miljöstationen i Hjortgårdarna

Ursprunlig information 171005 kl 14:35 finns nedan

Rutinprovtagning i ledningsnätet har visat onormalt höga värden av koliforma bakterier. Detta innebär att vattnet i Vikarbyn och Öja ej är drickbart.

Kokningsrestriktioner

Det går att använda kranvattnet till dusch och tvätt. Innan vattnet i kranen används för matlagning eller disk ska det kokas. Använd hellre vatten ur den tank vi ställer upp.

Vattentankar

Vi ställer upp en vattentank centralt i Vikarbyn - vattentanken finns vid affären i Vikarbyn från 15:30. Vid vattentanken kan ni hämta dricksvatten. Ta med egna kärl att fylla.

Vad är koliforma bakterier

Koliforma bakterier är en indikation på att vattnet förorenats. Det kan handla om fekal förorening, alltså från till exempel avlopp, eller annan typ av förorening.

Det finns inget i nuläget som tyder på att det skulle handla om påverkan från avlopp i det här fallet. Sannolikt är det bakterier från jord som kommit in i systemet.

Det är en vanlig typ av jordbakterier och alla som har egna brunnar har säkert den här typen av bakterier i sitt vatten i mycket större mängd. Gränserna för de kvalitetsnormer vi jobbar med för allmän förbrukning är väldigt stränga och det är det vi förhåller oss till.

Åtgärder som vidtas

Vi har tagit nya prover och förväntar oss förhandsbesked från provanalysen senast måndag 2017-10-09. Därefter tar vi beslut om ytterligare åtgärder.

Vi kommer ställa ut vattentankar på flera ställen och meddelar var när de är uppställda.

Information sker löpande via vår webbplats.