Världsvattendagen 22/3

Förenta nationerna (FN) grundade Världsvattendagen för att hylla vattnet och för att lyfta fram frågor som berör hanteringen av vårt vatten. Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och för många av oss är det så självklart att ha tillgång till rent dricksvatten i kranen. Men så många som en fjärdedel av jordens befolkning lever fortfarande utan rent dricksvatten. De tvingas använda förorenat vatten vilket leder till sjukdomar och för tidig död.

Årets tema är att värdesätta vårt vatten. Vatten har olika betydelser för olika människor och därför är det viktigt att ställa sig frågan hur viktigt är vatten för dig? I hushåll, skolor och arbetsplatser kan vatten betyda hälsa och hygien medan det i naturen kan betyda harmoni och bevarande.

De kommunala VA-huvudmännen i Dalarna arbetar tillsammans i ett forum för samverkan, Dala VA, där samtliga kommuner i Dalarna är med. I forumet sker årligen aktivt arbete med att bland annat förbättra kvalitén på avloppsvattnet. De främsta åtgärderna sker genom aktiviteter kopplade till uppströmsarbete. Aktiviteter kan vara att i dialog med verksamheter i kommunerna arbeta för att minska mängden oönskade ämnen till ledningsnätet genom exempelvis provtagning, installation av olje- och/eller fettavskiljare eller inventering och utfasning av skadliga kemikalier.

Allt vatten som vi spolar ner i avloppet genom toalett, dusch eller handfat når så småningom våra avloppsreningsverk. Där genomgår avloppsvattnet olika reningssteg innan det renade vattnet släpps ut i en sjö eller i ett vattendrag och på så vis kommer till nytta igen.

Något annat än toalettpapper, bajs, kiss eller annat som passerat kroppen ska inte spolas ned i toaletten. Hushållspapper, bomullspinnar, bindor och våtservetter löses inte upp av vatten och behöver därför sorteras separat. Om dessa material slängs i toaletten kan de orsaka stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Ett stopp kan leda till att ledningarna svämmar över och smutsigt avloppsvatten rinner rakt ut i naturen och kan förorena sjöar eller vattendrag. Förutom den skada ett stopp orsakar är det både tidskrävande och kostsamt för samhället att rensa rent i ledningar eller pumpstationer. Förutom skräp spolas det ned saker som kan innehålla miljöfarliga ämnen: snus, cigarettfimpar, målarfärg, mediciner, aceton och andra kemikalier. När de så småningom hamnar i reningsverket kan de ta död på de goda bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet.

Så gör naturen en tjänst: Ställ in en papperskorg på toaletten för bomullspinnar, bindor och annat skräp och lämna läkemedel till apoteken och målarfärg, kemikalier eller lösningsmedel till en återvinningscentral.
Tack på förhand!

För mer information om dagen, besök worldwaterday.org Länk till annan webbplats.

Dela gärna med dig om hur du uppmärksammar dagen via #Water2Me på sociala medier!