Samråd som del i tillståndsansökan för ombyggnad av avloppsreningsverket i Vansbro

Dala Vatten och Avfall har tagit fram ett förslag på ombyggnad av avloppsreningsverket i Vansbro. Dala Vatten och Avfall samråder nu med bl.a. organisationer och allmänhet med syfte att få in synpunkter på förslaget.

För att möta framtida behov och krav, modernisera processen och förbättra arbetsmiljön behöver Vansbros befintliga reningsverk, på fastigheten Saltvik 5:4, byggas om. Kapaciteten i det ombyggda reningsverket kommer att motsvara avloppsrening för upp till 5.500 personekvivalenter (pe). Det renade vattnet avses även i framtiden att släppas ut i Västerdalälven. Ombyggnationen beräknas vara klar 2023.

Miljöeffekterna kommer att utredas och beskrivas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till bolagets tillståndsansökan.

Ta del av hela samrådsunderlaget för renoveringen av avloppsreningsverket i Vansbro (länken öppnas i samma fönster).