Auktorisation returpapper

Välkommen att söka om auktorisation för insamling och omhändertagande av returpapper

Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021 då ansvaret för returpapper övergår till kommunen.

Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper. Detta innebär att returpapper från hushåll utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Dala Vatten och Avfall AB (DVA) har valt att införa ett auktorisationssystem för insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar. Systemet är avsett att vara tillfälligt då utformning av ett mer långsiktigt system för insamling behöver avvakta pågående utredning om framtida insamlingsansvar gällande förpackningar.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2022-01-01 och planeras fortgå till och med 2023-12-31. Systemet kan komma att förlängas ytterligare tid därefter. Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med DVA om att ingå i auktorisationssystemet.

Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med DVA har rätt att samla in returpapper samt en därmed följande skyldighet att säkerställa materialåtervinning av returpapper under kommunalt ansvar. Auktorisationen omfattar fastighetsnära insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter.

Ansökans innehåll framgår av administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor.

DVA prövar ansökan inom 4 veckor från att ansökan inkommit och i turordning efter ankomstdatum.

Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Handlingar kan rekvireras genom att mejla info@dvaab.se, dit även ansökan ska skickas märkt ”Ansökan om auktorisation returpapper”. Frågor kan ställas via samma mejl.