Mål och fokusområden

Målområden i vårt ägardirektiv

Enligt vårt ägardirektivet framgår ett antal målområden som ska vara i fokus för Dala Vatten och Avfall.

 • Ekonomi: Bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga investeringar. Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter, dvs taxekollektivet.
 • Miljö: Bolaget ska uppfattas som ett miljöföretag och kännetecknas av ett miljöarbete i framkant med stort engagemang i frågorna.
 • Leveranssäkerhet: Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust vatten, avlopps- och avfallssystem som ger bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få driftsavbrott. Bolaget ska säkerställa avfallshantering som är enkel, tillgänglig och möter både kundernas behov och miljö- och hälsokrav.
 • Kommunikation: Ha snabb, öppen och tydlig dialog med både ägare och kunder på det sätt som behövs och efterfrågas och med de sätt och kanaler som finns tillgängliga. Ska vara en aktiv part i samhällsutvecklingen i kommunerna.
 • Samverkan: Bolaget ska tillsammans med ägarkommunerna sträva efter att ägarkommunerna i största möjliga utsträckning har lika regler som ett led att uppnå största möjliga samverkansfördelar för bolagets kunder.
 • Medarbetare och ledarskap: Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra utvecklingsmöjligheter i en god arbetsmiljö.

Strategiska fokusområden

I syfte att långsiktigt stärka verksamheten och våra möjligheter att leva upp till målsättningar i ägardirektivet har vi identifierat tre prioriterade strategiska områden att fokusera på de närmaste åren. Våra utvalda områden spänner över hela organisationen och för att lyckas kommer vi att behöva samarbeta över organisationsgränserinom DVA och teknikbolagen.

Vi har valt områden som vi ser kommer att vara i fokus under flera år även om vi varje år kommer att ifrågasätta om de fortfarande är rätt och om något behöver läggas till eller dras ifrån. Fokusområdena kommer att följa med in i kommande verksamhetsplaner fram till 2025. Separata mål och delmål kommer att tas fram per område ochper period och vi kommer att välja ut aktiviteter att tidsätta och genomföra under 2021. Varje fokusområde kommer att ”ägas”av en person i ledningsgruppen även om alla i ledningsgruppen kommer att vara delaktiga. Ägarskapet kan transfereras över tid.
Följande är våra strategiska fokusområden:
 1. Ett DVA
 2. Ordning och Reda
 3. Digitalisera

FN:s globala hållbarhetsmål - Agenda 2030

Vi vill i enlighet med ägardirektivet bedriva miljöarbete i framkant har ett stort engagemang i frågorna. Vi har en ambition att, tillsammans med många av Sveriges kommuner, stödja FN:s globala hållbarhetsmål. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå de globala hållbarhetsmålen till 2030.

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och de benämns som Agenda 2030. Dala Vatten och Avfalls mål för 2021 är kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Vi ser att vi framför allt kan bidra till målen 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 12.2 samt 12.5.

Mål och måluppfyllelse

Ekonomi - Utnyttja resurser optimalt

Koppling till Agenda 2030 mål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Vi har som målsättning att genom god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande svara för vattenförsörjning och avfallshantering. Vår målsättning för 2021 är därför att fortsatt sänka taxor och brukningsavgifter relativt andra kommuner och samtidigt som vi lägger mer fokus på ordning och reda, digitalisering och bra samverkan genom ”ett DVA”.

Miljö - Minska mat- och restavfall

Koppling till Agenda 2030 mål 12.5 Minska mängden avfall markant.

Vi har som mål att minska mängden matavfall och därför är vårt mål att år 2025 så producerar varje person i våra ägarkommuner max 132 kg mat- och restavfall/år. För att nå detta mål har vi antagit utmaningen om 25/25-målet.

25/25 målet är ett av Avfall Sveriges mål och alla kommunmedlemmar bjuds in att ansluta sig till denna gemensamma utmaning. Syftet med målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallshierarkin. Dala Vatten och Avfall har valt detta mål dels för att det är konkret och lätt att mäta, dels för att det är ett mål där vi kan jämföra oss med andra kommuner. De senaste årens utfall visar att Dala Vatten och Avfall har utvecklats i fel riktning och syftet med målet är att vända trenden. För att kunna ta ett rejält kliv i rätt riktning krävs ett förändrat beteende. Införande av hushållsnära insamling av förpackningar samt införandet av återbruk är några av de åtgärder som kan få stor positiv effekt.

Läs mer om 25/25-målet här >

Miljö - Vi vill ses som ett miljöföretag och en förebild i miljöfrågor

Koppling till Agenda 2030 mål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

I ägardirektivet står det att DVA ska uppfattas som ett miljöföretag och kännetecknas av ett miljöarbete i framkant med stort engagemang i frågorna. I kundundersökningar mäter vi förtroendet i kommunerna och vårt mål är att fortsätta öka förtroendet.

Miljö - Minimera utsläpp av orenat spillvatten

Koppling till Agenda 2030 mål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning.

Bräddning av orenat spillvatten sker i både produktions- och distributionsdelen av verksamheten. Vi har prioriterat att skapa oss en helhetsbild över våra bräddpunkter och utifrån detta prioritera var installation av teknisk utrustning för registrering/mätning/beräkning ska ske för att vi på sikt ska kunna mäta volym och/eller mängd.

Vi har som mål att minska antalet bräddtillfällen jämfört med föregående år.

 

Miljö - Minimera utsläpp av dricksvatten

Koppling till Agenda 2030 mål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning samt 6.6 skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem.

Andelen dricksvatten som försvinner genom svinn är högt i våra ledningar. Över 40% bedöms enligt VAWeb:s värderingssystem motsvara dålig uthållighet och
< 15% ses som mycket god uthållighet. Ett realistiskt målvärde för 2021 är <30% vilket är en förbättring relativt tidigare år men fortfarande klassas som ”mindre god uthållighet”. För att synliggöra det arbete som görs har vi också valt att sätta mål på utvalda aktiviteter som hjälper till att reducera svinn.

Leveranssäkerhet - Dricksvatten ska hålla god kvalitet

Koppling till Agenda 2030 mål 6.1 Säkert dricksvatten för alla.

Andelen vattenprover hos användare som bedöms vara ”tjänligt med anmärkning” ska understiga 5% för både kemisk och mikrobiologisk analys. Detta är ett i branschen vedertaget mått vilket därmed möjliggör benchmarking mot andra VA-huvudmän. Ett realistiskt målvärde för oss är <5% av dricksvattnet vi levererar ska klassas som ”mycket god uthållighet” i VAWeb:s värderingssystem.

Egenkontrollprogrammet, och rutiner kopplade till det, gås igenom och vid behov revideras. En handlingsplan med åtgärder upprättas (vi behöver bl.a. säkerställa att prover uttas korrekt, inventera provuttagspunkter och utreda om det föreligger behov av åtgärder vid dessa samt utreda behovet av omsättningsplaner).Förutom ovanstående behöver vi utreda hur vi kan skapa bättre förutsättningar för utvärdering och uppföljning av vattenprover.Leveranssäkerhet - Pålitliga ledningsnät

Genomsnittlig förnyelsetakt mäter det totala antal år som behövs för att förnya hela ledningsnätet. Detta är ett vedertaget mått vilket därmed möjliggör benchmarking mot andra VA-huvudmän. Värdet för ”mycket god uthållighet” enligt VAWeb är <150 och för att gå från ”dålig uthållighet” till ”mindre god uthållighet” måste vi sätta ett målvärde på <300.

Leveranssäkerhet - Nöjdhet sophämtning vid fastighet

Även om vår verksamhet inte är konkurrensutsatt idag vill vi att våra kunder ska vara så nöjda att de skulle välja DVA även om de hade andra alternativ. Vårt mål är att kontinuerligt öka våra kunders nöjdhet.

Kommunikation - Ökad andel besök på vår webbplats samtidigt som vi minskar mängden inkommande telefonsamtal

Vi vill göra det lätt att göra det rätt för våra kunder. Då behöver vi ha ett mätetal som är enkelt att få fram och som också går att spåra bakåt i tiden.

 • Antalet inkommande och besvarade samtal på telefonnummer 0247-44100 mäts i vår telefoni lösning som levereras av telenor.
 • Antalet webbesök på vår webbplats dalavattenavfall.se mäts via vizzits lösning fram till 201231 från och med 210101 kommer vi använda google analytics.

Det vi alltså inte mäter här är alla samtal som rings direkt till våra medarbetare. Vi mäter inte heller alla de sökträffar på de webbplatser som google själva skapat för våra ÅVC:er. Vi kommer därför inte ha en fullständig träffbild. Men när vi driver lösningar som skall göra det lättare att göra rätt för våra kunder så kan vi enkelt mäta och följa upp effekten. Vi avser att mäta detta en gång per månad. Utöver att vi mäter detta så kommer vi även att börja redovisa antalet inkommande mail samt kundärenden. Detta så att vi skapar en bättre faktabas för beslut och framtida förbättringar.

Medarbetare och ledarskap - Medarbetarindex

I ett tjänsteföretag har en stor del av medarbetarna direkt kontakt med kunderna och kvaliteten på en utförd tjänst kan variera beroende på vem det är som utför den. Det är därför viktigt att lägga fokus på medarbetarna i företaget så att tjänstens kvalitet alltid kan hålla hög standard. Vi vill skapa en kultur där engagemang för arbetsplatsen är en naturlig del i verksamheten. Värdet som vi hade 2018 på 4.02 är ett startvärde. Engagerade medarbetare som jobbar mot gemensamma mål ger en högre effektivitet än oengagerade medarbetare som skall kontrolleras i detalj.

Vi mäter i en femgradig skala hur väl påståenden kring följande frågor stämmer överens på mig som medarbetare:

 • Det är tydligt vad som förväntas av mig i min roll.
 • Mina ansvarsområden är tydliga.
 • Mina tankar och idéer tas på allvar på min arbetsplats.
 • Mina kollegor bemöter mig med respekt och vänlighet.
 • Mina kollegor uppmuntrar mig till utveckling.

Medarbetare och ledarskap - Inga olyckor på vår arbetsplats

Ingen ska bli sjuk eller skadad på grund av sitt arbete. Vi vill skapa en kultur där arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten. Vi väljer att inte bara mäta antalet olyckor med frånvaro utan vill också fokusera på det förebyggande arbetet och därför mäta det antal riskobservationer som rapporteras in av samtliga medarbetare. Genom att studera osäkert agerande, osäkert förhållande, tillbud samt implementera åtgärder kan olyckor förhindras.

Medarbetare och ledarskap - Gott ledarskap

Bra ledarskap har inte bara goda effekter på företags resultaträkning utan även på arbetsmiljön och för medarbetarnas välmående. Ledare och chefers beteende är starkt kopplat till medarbetarnas välmående, både vad det gäller arbetsglädje och motivation som den psykiska hälsan i stort. Bra ledare tar hänsyn till människorna i organisationen och arbetar för att främja både organisationens såväl som medarbetarnas välmående. En god ledare sätter inte bara målen för organisationen, den ser även till att målen uppfylls.

Vi mäter ledarskapsindex vartannat år i våra medarbetarundersökningar.