Har du koll på stuprören?

Stuprör som går ner i backen.

Allt för många fastigheter har sitt dagvatten kopplat till det allmänna spillvattennätet. Det innebär att regnvatten som rinner ner i stuprören går ner till avloppsreningsverket och blir en belastning, i stället för att gå direkt ut i ett vattendrag.

Vad är problemet?

Kraftig nederbörd och töväder efter en snörik vinter gör att spillvattenledningarna får ta emot mycket mer vatten än de är ämnade för. 

Det bräddar över

Vid kraftig nederbörd åker stora mängder regnvatten ner i ledningsnätet och vidare till vårt avloppsreningsverk. Våra ledningar blir överbelastade. Det bräddar över. Pumpstationerna hinner inte med att pumpa allt vatten. Avloppsreningsverket hinner inte rena och hantera vattenmängderna vilket får till följd att orenat spillvatten avleds ut till vattendrag. I värsta fall kan spillvattnet svämma över i fastigheters källare.

För en optimal reningsprocess

Vi vill ha så lite dagvatten som möjligt i avloppsreningsverkens reningsprocesser. Mest fördelaktigt är att endast spillvatten passerar genom reningsverken. Då får de en jämn belastning och vattenreningen kan fungera optimalt. Med dagvatten i systemet varierar i stället vattenmängderna med nederbörden. Detta kan störa processen och minska reningsverkens effektivitet. Dessutom måste doserna av aktiva kemikalier ökas vid regn, vilket innebär en ekonomisk belastning.

Du får 800 kr per rör

Vi vill komma tillrätta med problemet och ersätter därför fastighetsägare som väljer att koppla bort sina stuprör från spillvattennätet. Ersättningen är för närvarande 800 kr per rör och utbetalning sker efter det att vi besiktigat och godkänt åtgärden. Kontakta oss för mer information!