Skyddsområde vid vattentäkt

Tillgången på rent vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Därför ges vatten ett starkt skydd i lagar och bestämmelser. Kring vattentäkter finns ett skyddsområde med särskilda restriktioner.

Inom Dala Vatten och Avfalls verksamhetsområde finns 20 vattentäkter. De flesta av dem har fastställda skyddsområden. För de vattentäkter som idag saknar skyddsområde är det under framtagande.

För dig som bor i ett skyddsområde

Inom skyddsområdet är det särskilda restriktioner och förbud exempelvis för jord- eller bergvärmeanläggningar, avlopp, industriell verksamhet, transport av farligt gods, väghållning, spridning av bekämpningsmedel och gödsling.

Det är viktigt att känna till om man bor inom ett skyddsområde och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta oss på Dala Vatten och Avfall eller kommunens miljöavdelning.