För företag och industrier

Exempelbild från industri.

För företag och industrier som släpper sitt spillvatten till det allmänna VA-nätet gäller speciella regler.

Avloppsvatten från industrier

Enligt ABVA är VA-huvudmannen inte skyldig att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från normalt spillvatten från hushåll. Om er verksamhet avser att släppa ett sådant spillvatten till nätet måste ni först samråda med oss. Vattnet måste förbehandlas på anvisat sätt innan vi kan godkänna att det tillförs nätet.

Riktlinjer för avloppsvatten från industri. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fett i avloppet

Restauranger, storkök, gatukök och andra verksamheter som tillagar mat ska använda fettavskiljare. Fettavskiljaren ska tömmas regelbundet, minst en gång per månad. Anmälan sker till kommunens bygglovsavdelning innan installation.

Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut med spillvatten i avloppet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

I nedanstående folder står det mer om fetthantering, hur en fettavskiljare fungerar, val av storlek och dess placering samt tömning och rengöring.

Hantering av fettavfall och fettavskiljning. Pdf, 659.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Oljeavskiljare

Många industrier och verksamheter hanterar olja och smörjmedel. Petroleumprodukter får inte tillföras spillvattensystemet då de orsakar störningar i avloppsreningsverken. Spillvatten som innehåller petroleumprodukter måste passera en oljeavskiljare innan det släpps till spillvattennätet.

Läs mer om oljeavskiljare. Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Slår ut det biologiska reningssteget

Olja i avloppsvattnet skadar mikroorganismerna och kan helt slå ut det biologiska reningssteget. Olja förorenar dessutom slammet och påverkar recipienten.

Provtagning

Om misstanke finns att avloppsvattnet från en verksamhet innehåller olja ska verksamhetsutövaren ta prov tas på avloppsvattnet för att se om särskilda åtgärder behöver vidtas.

Installera oljeavskiljare

Den vanligaste åtgärden om olja finns i avloppsvattnet är att installera en oljeavskiljare. Behov av ytterligare reningsutrustning utöver oljeavskiljare beror på avloppsvattnets övriga innehåll och egenskaper.

Vilken typ ska du välja

För att klarlägga vilken typ av oljeavskiljare samt dimensionering ska verksamhetsutövaren ta kontakt med VVS-konsult eller motsvarande. Samråd ska därefter ske med VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten.