Avloppsstoppet som ledde till
2 månaders ytterligare arbete

Den 15 maj 2021 inträffade ett avloppsstopp på Movägen i Djurmo. Händelsen ledde till en rad aktiviteter och följder för VA-verksamheten (Nät/distributionssidan). Då vi förstått att det inträffade har lett till en del intresse och frågor från bl.a. GTABs styrelse så har vi sammanställt händelsen och efterverkningarna i denna case study.

Nedan beskriver vi i stora drag händelseutvecklingen med syftet att visa på hur akuta händelser kan få stora konsekvenser och hur viktigt det är att arbeta förebyggande både med undersökningar och åtgärder. Detaljer såsom personer, adresser och tidpunkter har medvetet utelämnats. Rubrikerna är allmänt hållna och är en beskrivning hämtad från den aktuella händelsen.

DVA uppmärksammas på en akut driftstörning

Avloppsstopp hos kund på Movägen (V19). Händelsen inträffar under helgen.

Beredskapsledare nät hanterar händelsen genom att inleda avhjälpande åtgärd

Ramavtalsentreprenör MaserFrakt rings in för att häva stoppet. Ledningen är så dålig att stoppet ej går att häva genom ledningsspolning. Ju mer man spolar desto mer sand kommer fram. Detta indikerar att ledningen eventuellt har vittrat sönder.

Driftstörningen är ej rutinartad utan det finns en större problembild – problemet kräver utredning och mer omfattande åtgärd.

Ledningen behöver grävas fram för att ersätta den del som har vittrat. Dock är dokumentationen av ledningarna väldigt bristfällig vilket gör det svårt att veta var man skall schakta. Lägena för serviser är bara uppskattade och servisventiler saknas eller är odokumenterade. Även vetskap om material och dimensioner saknas. Detta är ett alltför vanligt problem inom Gagnefs kommuns ledningsnät.

Analys av läget visar att det dessutom krävs en snabb provisorisk lösning för att upprätthålla systemfunktion och undvika skada på egendom och/eller miljö.

Framgrävningen av ledningen visar att den är i dåligt skick och den misstänks vara söndervittrad på en längre sträcka. Ledningen är en viktig transitledning för spillvattnet från Sifferbo. Punktvisa försök att reparera den vittrade ledningen misslyckas och istället finner man en lösning att leda om spillvattnet från Sifferbo till en närliggande ledning. Den ledningen leds till en pumpstation som inte är avsedd för uppgiften. Följaktligen uppstår två nya problem: en pumpstation som riskerar att överbelastas och dessutom att själva problemledningen antagligen inte förmår att leda bort spillvattnet från fastigheterna utefter den någon längre tid. För att minska osäkerheten utökas övervakningen av nivåer och VA-Produktion installerar också ett tillfälligt högnivålarm i pumpstationen. (Det visade sig också under Kristihimmelfärdshelgen att pumpstationen mycket riktigt fick problem under det kraftiga regn som inträffade.)

Den provisoriska omläggningen resulterade även i att några boende fick problem med avloppslukt i sina källare. Detta beror av att svavelväte koncentreras vid punkten där en tryckspilledning släpper. För att komma till rätta med detta installerades VA-Produktion en doseringsutrustning av svavelvätereducerande NutriOx i Sifferbo APS. Efter detta avtog luktproblematiken.

Efter inledande lägesanalys skickades även en anmälan om driftstörningen in till Miljökontoret. (Det är inte något vi gör i normalfallet gällande driftstörningar på ledningsnätet).

En utökad undersökning inleds för att förstå problematiken/omfattningen (v20)

Filmning av ledningarna i området inleds för att fastställa vilka ledningar som är i behov av omläggning akut. Filmningen visar att en sträcka av 210 meter efter Movägen är i så pass dåligt skick att de inte löser uppgiften (att leda spillvatten) och att reparation ej bedöms vara möjlig.


Bild inne i VA-ledningar som vittrat sönder

Bild inne i VA-ledningar som vittrat sönder

Analys av undersökning – bedömning av lämplig åtgärd

Ledningen bedöms vara i behov av omedelbar omläggning. I samband med omläggning bedöms det som motiverat att även lägga om vattenledningarna som är ca 50 år gamla. Servisanslutningar med spolbrunnar och servisventiler läggs om samtidigt. Kostnad för detta arbete bedöms i detta läge översiktligt till ca 1 800 tkr. Ett stort antal osäkerhetsfaktorer finns alltid i inledningen av en sådan här åtgärd. Kostnadsbedömningen får därför grundas på tidigare erfarenhet av liknande projekt.

En grov planering över arbetets möjliga genomförande tas fram.

Inventering av tillgängliga resurser (personal och ekonomiska medel) för arbetet.

Eftersom arbetet är akut, omfattande och kräver branschspecifik kompetens så är det endast de resurser som vi redan har inom verksamheten (egna och avtalade) som kan vara aktuella. Dessa resurser är dock inplanerade på andra projekt och omprioritering behöver därmed göras vilket påverkar framdriften i de andra projekten. En extern arbetsledare/projektstöd tas även in i detta läge för att kontakta fastighetsägare och utreda praktiska förutsättningar i genomförandet.

Omprioritering i budgeten är också nödvändigt. Ekonomiska medel (5 100 tkr) finns budgeterade för reinvestering i Gagnef 2021. Men att satsa denna stora summa i ett akut projekt kommer att påverka andra inplanerade reinvesteringsåtgärder under 2021 som nu till dels behöver skjutas till 2022.

Åtgärderna inleds

Arbetet med åtgärderna inleddes v21 och uppskattas att pågå under ca 2 månader. Under tiden leds spillvattnet om i en provisorisk ledning i samma sträckning. Detta innebär att risken med överbelastning av pumpstationen enl p4 ovan undviks.

När projektet är genomfört i juli kommer vi ha bytt ut 210 meter stamledning för spillvatten och vatten och dessutom försett 9 st fastigheter med nya förbindelsepunkter.

Kartbild över Movägen

Framtida åtgärder

I samband med projektet kommer den verkliga statusen hos de ledningar som byts ut bedömas och denna bedömning kommer att vara en viktig del i grunden till framtida beslut. Även det kringliggande området kommer att undersökas ytterligare och tas in i förnyelseplaneringen och prioriteras efter den status som kan konstateras. Att bättre mäta in och dokumentera ledningars lägen är också en framtida uppgift.

I samband med trafikverkets ombyggnation av Rv70/E16 så arbetar DVAAB tillsammans med TRV med en översyn av de ledningar i området som kan påverkas av byggnationen. Eventuella problem i det aktuella området kommer att tas in i ramen för vägprojektet och omläggningar kan bli aktuella för att uppnå samordningsvinster.