Leksand

Stenar i vatten.

En VA-plan har tagits fram för Leksands kommun. I planen visar kommunen prioriteringen av utbyggnadsområden och hur vatten och avlopp ska hanteras.

Leksands kommun har ett ansvar för att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen. Planeringen syftar till att på bästa sätt förvalta och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen så att den stödjer samhällsutveckling och medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering kan uppfyllas.

Kommunen har ansvar enligt Vattentjänstlagen 6 § att ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Läs Leksands kommuns VA-plan här > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VA-utbyggnad Heden

Nyheter

2023-05-16 -Arbetet fortgår. Lantmäterisammanträdet har genomförts och ska vinna laga kraft. Därefter ska entreprenör upphandlas.

2022-06-09 - Servitut och ledningsrätter samt värderingar av intrångsersättningar pågår.

2020-09-09 - Förvaltningsrätten i Falun beslutade 2020-01-29 att avslå överklagan. Kammarrätten avslog 2020-04-16 yrkanden. En överklagan om bygglov har lämnats in till Mark- och miljödomstol, beslut väntas komma under 2020.

191218 - En samling fastighetsägare överklagade Kf:s beslut om utökning av verksamhetsområde till Förvaltningsrätten i Falun. Överklagan lämnades in i juli och DVAAB inväntar fortfarande besked i frågan. I början av december svarade ansvarig handläggare på förvaltningsrätten att laglighetsprövningar som denna normalt tar lång tid men att det inte bör ta mer än ett år. Mer än så kan han inte och får inte säga. Projekteringen är långt framskriden men beträffande markupplåtelser inväntar DVAAB rättens dom innan kontakter tas med fastighetsägare.

190613 - Kommunfullmäktige beslutade igår 12 juni att kommunens verksamhetsområde för vatten och avfall skall utvidgas till att omfatta Heden. Beslutet innebär (om) när det vinner laga kraft att arbetet med utbyggnaden kan fortsatta som planerat. Det innebär att en del berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade för tecknande av servitutsavtal under sommaren. Mer info följer.

190423 - Rundvandring 24 april. Under onsdagen kommer personal från DVAAB och Ramböll inventera de delar av ledningssträckan som är kvar. Personer från DVAAB kan och ska legitimera sig på förfrågan.

190417 - Geotekniska undersökningar under v17-v18

Geotekniker från Ramböll kommer att genomföra geotekniska fältundersökningar inom Heden by under vecka 17 och vecka 18. Undersökningarna är en del i detaljprojekteringen. Totalt omfattas ca 30 punkter och undersökningen görs med hjälp av en borrbandvagn. Ägarna till de fastigheter som omfattas får särskild underrättelse via brevutskick.

190327 - Mätningsarbeten under v14 med start första april.

190319 - Minnesanteckningar Pdf, 103.6 kB. från informationsmötet 190310.

190319 - Presentation Pdf, 2.4 MB. från informationsmötet 190310.

Bakgrund

Leksands kommun har tagit fram en VA-plan där man prioriterar nödvändiga åtgärder inom Leksand vad beträffar vatten- och avloppsfrågor. I VA-planen ges en utbyggnad av kommunalt vatten i Heden hög prioritet utifrån att det finns ett stort behov ur hälso och miljösynpunkt. Följande aspekter uppmärksammas:

  • Det finns höga halter av fluorid i dricksvatten. 
  • Prover visar en hög bakteriell belastning på vattendrag och bristfälliga infiltrationsförhållanden.
  • Området har många åldrade anläggningar där hög grundvattennivå orsakar problem samt flera anläggningar är anlagda utan tillstånd.
  • Heden som områden bedöms vara känsligt på grund av närheten till vattendrag.
  • Bebyggelsetrycket är relativt högt. Folk vill bygga i Heden.

Då det, med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljö, behöver ordnas med vattenförsörjning och avlopp i Heden föreligger en skyldighet för Leksands kommun att besluta om verksamhetsområde för vatten och avlopp och att åstadkomma en allmän VA-anläggning. Detta enligt 6§ i Lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster (LAV).

Möten

2019-03-10: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:

FAQ - Frågor och svar

Svar på vanliga frågor som är generella för utbyggnation av det allmänna VA-nätet finns att läsa på Rättviks kommuns FAQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Kontaktuppgifter

Fredrik Blomdahl, Projektledare