Rättvik

Stenar i vatten.

Rättviks kommun har tagit fram en långsiktig VA-plan som är styrande för utbyggnaden av de allmänna VA-nätet.

Huvudsyftet med VA-planen är att invånarna i kommunen ska ha ett bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i VA-policy, VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.

Backa By

Dala Vatten och Avfall AB planerar att under åren 2018 – 2023 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Backa By. På denna sida kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Nyheter

200225 - Länsstyrelsen har beslutat att förelägga Rättviks kommun att besluta om verksamhetsområde för VA senast 220630 och att ordna allmänna dricks- och spillvattenanläggning senast 250630. Läs hela föreläggandet här länkPDF.

191218 - I februari 2019 lämnade DVAAB via styrelsen i Rättvik Vatten och Avfall AB över frågan om utökning av verksamhetsområdet till politiken i Rättvik. Utökningen av verksamhetsområdet är en förutsättning för att DVAAB skall lägga resurser på projektet. Ännu har inte politiken fattat beslut i frågan och DVAAB arbetar därför inte med projektet i dagsläget.

190614 - Under midsommarveckan kommer information skickas ut till fastighetsägare. Redan nu kan kan du läsa brevet digitalt här: Informationsbrev.PDF

190502 - Geotekniska fältundersökningar under v20. Dala Vatten och Avfalls konsult Ramböll kommer att genomföra undersökningar med borrbandvagn i Backa under v20. Syftet är att utreda förutsättningarna för ledningsdragning och de fastighetsägare som är direkt berörda får information genom brevutskick. BildlänkenPDF visar var borrning kommer att ske (röda punkter).

181213 - Minnesanteckningar från informationsmötet 181209 finns nu upplagt nedan.

181210 - Andra advent hölls projektets första bymöte där information om läget delades med de boende. Mötet som hölls i Jarlstugan var välbesökt av drygt 80 personer. Projektledningen vill tacka för ett bra bemötande och bra frågor från de närvarande. Om du vill titta på bilderna från mötet finns dom nedan under rubriken Möten.

Bakgrund

Rättviks kommun har tagit fram en VA-plan där man prioriterar nödvändiga åtgärder inom Rättvik vad beträffar vatten- och avloppsfrågor. I VA-planen ges en utbyggnad av kommunalt vatten i Backa hög prioritet utifrån att det finns ett stort behov ur hälso och miljösynpunkt. Följande aspekter uppmärksammas:

  • Dricksvatten påverkat av avlopp.
  • Radon och uran i dricksvatten.
  • Avrinning mot näringsämnesbelastade sjöar (Hosjön och Nittsjösjön).
  • Dåligt fungerande enskilda avlopp.
  • Södra/mellersta delen har täta jordar och hög grundvattennivå

Då det, med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljö, behöver ordnas med vattenförsörjning och avlopp i Backa föreligger en skyldighet för Rättviks kommun att besluta om verksamhetsområde för vatten och avlopp och att åstadkomma en allmän VA-anläggning. Detta enligt 6§ i Lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster.

 Möten

2018-12-09: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:


FAQ - Återkommande frågor

Rättviks kommuns FAQlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns svar på de vanligast förekommande frågor gällande VA-planen mm.


Kontaktuppgifter

Carina Melin, Bygg- och projektchef, carina.melin@dvaab.se, 0247-44 122.