Rättvik

Stenar i vatten.

Rättviks kommun har tagit fram en långsiktig VA-plan som är styrande för utbyggnaden av de allmänna VA-nätet.

Huvudsyftet med VA-planen är att invånarna i kommunen ska ha ett bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i VA-policy, VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.

VA-utbyggnad Backa

Bakgrund till VA-utbyggnaden

Länsstyrelsen i Dalarnas län har förelagt Rättviks kommun att senast den 1 januari 2026 ska
utbyggnad av VA-ledningar för fastighetsägare inom verksamhetsområdet stå klart.
Länsstyrelsen menar att förhållandena i Backa by kräver en kollektiv lösning, då andra
lösningar ej bedöms som hållbara.

Beslut om bildande av verksamhetsområde för kommunalt VA har den 11 november 2021
antagits av kommunfullmäktige. Beslutet gäller inte för dagvatten (regn och smältvatten).
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där en eller flera vattentjänster ordnas
genom en kommunal VA-anläggning. I Backa handlar det om att leverera dricksvatten och att
avleda spillvatten (avloppsvatten från hushållet).

Beslutsunderlaget finns att läsa på rattvik.se sida Protokoll - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommunfullmäktige 2021-11-11 (länken öppnas som ett nytt fönster).


Vad innebär detta för dig som fastighetsägare?

För dig med en bebyggd fastighet inom verksamhetsområdet och har ett behov av spillvatten
är det ett krav att ansluta sig till kommunala avloppsledningarna som dras fram till din
tomtgräns. Har du ett behov av dricksvatten dras de ledningarna till samma förbindelsepunkt.
Inne på din tomt ansvarar du sedan själv för ledningsarbeten för anslutningen av bostadshuset.

Även fastighetsägare som inte har behov av VA kan beröras av markarbeten och ledningsdragning. De berörda kommer få information om det framöver.


Vad händer framöver?

  • Dala Vatten och Avfall kommer planera och ansvara för byggnationen av ledningar
    för vatten och spillvatten.
  • Just nu pågår förberedelsearbete för VA-utbyggnaden i forma av geotekniska
    mätningar i ditt område.
  • Byggnationen påbörjas när en entreprenör har upphandlats.


Vad kostar kommunalt VA?

Kommunalt VA finansieras med avgifter enligt gällande taxa. VA-taxan delas upp i två delar -
anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som
betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Anläggningsavgiften samt den fasta
brukningsavgiften erläggs då ledningar är framdragna till din tomtgräns eller annan
överenskommen punkt och förbindelsepunkten är meddelad.
När du sedan kopplar in ledningarna till ditt hus behöver du meddela detta till Dala Vatten
och Avfall, därtill tillkommer även den rörliga avgiften.


Nuvarande VA-taxa finns att läsa på dalavattenavfall.se/taxor. Det går också bra att ringa
0247-44 100 eller mejla info@dvaab.se.


Karta över berört område

Här finner du kartan över berört område > Pdf, 1.7 MB.


Har du funderingar eller frågor?

Har du frågor gällande utbyggnaden kontakta då Dala Vatten och Avfall. Ring Janne Kallur
på telefon 0247-44 111 eller mejla honom till janne.kallur@dvaab.se.

Har du frågor om vad som händer med din nuvarande VA-lösning kontakta Rättviks
kommuns miljö- och byggenhet, telefon 0248-70 000 eller mejla miljo.bygg@rattvik.se.

Bra information gällande vatten och avlopp finns på kommunens webbplats rattvik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under
fliken ”Bygga, bo och miljö” och rubriken “Frågor och svar om VA-planen".


FAQ - Återkommande frågor

Rättviks kommuns FAQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns svar på de vanligast förekommande frågor gällande VA-planen mm.