Rättvik

Stenar i vatten.

Rättviks kommun har tagit fram en långsiktig VA-plan som är styrande för utbyggnaden av de allmänna VA-nätet.

Huvudsyftet med VA-planen är att invånarna i kommunen ska ha ett bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i VA-policy, VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.

Ett antal frågor togs upp i den avslutande delen av informationsmötet den 2 september 2022. Vänligen notera, en del av de frågor som framkom på mötet i Jarlstugan 2 september kring ekonomi och miljö bereds hos Rättviks Kommun och kommer att besvaras på kommunens hemsida. Inbjudan till ett möte för att diskutera frågorna kommer inom kort skickas av Rättviks Kommun till fastighetsägare i Backa.

Frågor och svar

VA-utbyggnad Backa

Nyheter

2024-03-27
Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet pågår och löper enligt tidplan. Enligt den preliminära tidplanen förväntas det kommunala VA-nätet vara klart under det fjärde kvartalet 2025. Vi har nu skickat ut ett informationsbrev till de fastighetsägare som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Brevet och tidplanen finns att läsa nedan.

På vissa fastigheter kommer vi att installera villapumpstationer (LTA) på grund av att det inte är möjligt att nå förbindelsepunkten med självfall. Berörda fastighetsägare fick med en bilaga om anslutning till spillvattnet via LTA i brevet, även denna finns att läsa nedan.

Informationsbrevet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster).
Tidplanen Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (länk öppnad i nytt fönster).
Villapumpstation (LTA) Pdf, 534.7 kB, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster).

2023-10-05
Arbetet med sprängningar i området påbörjades under september. Grävningar för pumpstationer och för ledningsnätet har påbörjats.

2023-05-15
Upphandling av entreprenör pågår. Byggstart beräknas till augusti 2023 och förväntas pågå till december 2025.

2022-09-07
Ett informationsmöte hölls fredagen den 2 september i Jarlstugan, Rättvik med anledning av den planerade VA- utbyggnaden i Backa. Inbjudna till mötet var fastighetsägare med bostadshus eller fritidshus inom verksamhetsområdet, markägare inom verksamhetsområdet, vägsamfälligheter och bysamfällighet. Medverkade på mötet gjorde från DVAAB Lisbeth Martinson Skinnar (VD) Janne Kallur (Projektledare Backa) och Jenny Fredby (Strateg VA). Från Rättviks kommun och Rättvik Vatten och Avfall AB medverkade Thomas Wärnhem, Christer Karlsson och Jeanette Back.

På mötet presenterade Lisbeth Martinson Skinnar bakgrunden till projektet och besluten om utbyggnad och vad det innebär att Länsstyrelsen Dalarna har förelagt Rättviks Kommun att ordna allmänna VA-tjänster för Backa. Hon gick även igenom roller och ansvar för DVAAB/RVAB och Rättviks kommun. Projektledare Janne Kallur informerade om teknik, ledningsdragning och fastighetsägares ansvar. Det påmindes om att fastighetsägare har fram till den 16 september på sig att återkomma med eventuella synpunkter på det underlag man tidigare fått utskickat med förslag på förbindelsepunkt. De fastighetsägare som skickat in synpunkter kommer därefter få återkoppling.

Vidare informerades och samtalades om avgifter och kostnader för VA, med utgångspunkt i dagens VA-taxa för Rättviks kommun. Mötet avslutades med frågor och synpunkter där de områden som diskuterades främst var kostnadsläget och frågor kring framtida taxor och ekonomi. Det kom även frågor om tekniken och ledningsdragningar. Frågan lyftes även om huruvida de nyligen beslutade förändringarna i Lagen om Allmänna Vattentjänster påverkar projektet i Backa. Det framfördes även en stark oro över vad avgiften kan komma att vara år 2026 och det klargjordes att det är avhängigt politiska beslut då taxan årligen revideras och beslutas i kommunfullmäktige i Rättvik. Det framfördes synpunkter om behov av ytterligare möte för att få prata om ekonomiska frågor och även kring miljökontorets bedömningar av situationen i området, avseende exv. kvalité på befintligt vatten.

Svaren på de frågor som framfördes på mötet den 2 september sammanställs för närvarande och kommer inom kort att finnas att läsa här.

Här kan du ta del av presentationen som visades under mötet > Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Har du svårigheter att tillgodogöra dig innehållet, vänligen kontakta Janne Kallur.

Bakgrund till VA-utbyggnaden

Länsstyrelsen i Dalarnas län har förelagt Rättviks kommun att senast den 1 januari 2026 ska
utbyggnad av VA-ledningar för fastighetsägare inom verksamhetsområdet stå klart.
Länsstyrelsen menar att förhållandena i Backa by kräver en kollektiv lösning, då andra
lösningar ej bedöms som hållbara.

Beslut om bildande av verksamhetsområde för kommunalt VA har den 11 november 2021
antagits av kommunfullmäktige. Beslutet gäller inte för dagvatten (regn och smältvatten).
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där en eller flera vattentjänster ordnas
genom en kommunal VA-anläggning. I Backa handlar det om att leverera dricksvatten och att
avleda spillvatten (avloppsvatten från hushållet).

Beslutsunderlaget finns att läsa på rattvik.se sida Protokoll - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommunfullmäktige 2021-11-11 (länken öppnas som ett nytt fönster).

Vad innebär detta för dig som fastighetsägare?

För dig med en bebyggd fastighet inom verksamhetsområdet och har ett behov av spillvatten
är det ett krav att ansluta sig till kommunala avloppsledningarna som dras fram till din
tomtgräns. Har du ett behov av dricksvatten dras de ledningarna till samma förbindelsepunkt.
Inne på din tomt ansvarar du sedan själv för ledningsarbeten för anslutningen av bostadshuset.

Även fastighetsägare som inte har behov av VA kan beröras av markarbeten och ledningsdragning. De berörda kommer få information om det framöver.

Vad händer framöver?

  • Dala Vatten och Avfall kommer planera och ansvara för byggnationen av ledningar
    för vatten och spillvatten.
  • Just nu pågår förberedelsearbete för VA-utbyggnaden i forma av geotekniska
    mätningar i ditt område.
  • Byggnationen påbörjas när en entreprenör har upphandlats.

Vad kostar kommunalt VA?

Kommunalt VA finansieras med avgifter enligt gällande taxa. VA-taxan delas upp i två delar -
anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som
betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Anläggningsavgiften samt den fasta
brukningsavgiften erläggs då ledningar är framdragna till din tomtgräns eller annan
överenskommen punkt och förbindelsepunkten är meddelad.
När du sedan kopplar in ledningarna till ditt hus behöver du meddela detta till Dala Vatten
och Avfall, därtill tillkommer även den rörliga avgiften.

Nuvarande VA-taxa finns att läsa på dalavattenavfall.se/taxor. Det går också bra att ringa
0247-44 100 eller mejla info@dvaab.se.

Karta över berört område

Här finner du kartan över berört område > Pdf, 1.7 MB.

Har du funderingar eller frågor?

Har du frågor gällande utbyggnaden kontakta då Dala Vatten och Avfall. Ring Janne Kallur
på telefon 0247-44 111 eller mejla honom till janne.kallur@dvaab.se.

Har du frågor om vad som händer med din nuvarande VA-lösning kontakta Rättviks
kommuns miljö- och byggenhet, telefon 0248-70 000 eller mejla miljo.bygg@rattvik.se.

Bra information gällande vatten och avlopp finns på kommunens webbplats rattvik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under
fliken ”Bygga, bo och miljö” och rubriken “Frågor och svar om VA-planen".

FAQ - Återkommande frågor

Rättviks kommuns FAQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns svar på de vanligast förekommande frågor gällande VA-planen mm.

Kan kommunen besluta att ”frysa” taxan för Backa? Vad kommer avgifterna vara 2026 då projektet ska vara i hamn?

Frågan om framtida taxa och avgifter är avhängigt politiska beslut. Kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av VA-taxan årligen i nov./dec. Alla frågor kring framtida taxa hänvisas därför till KF. På mötet redogjorde DVA för gällande avgifter för år 2022.

Vad händer om man inte kan ta ett lån av bank (pga. lågt fastighetsvärde etc.), går det att finansiera anslutning till kommunalt VA genom lån hos kommunen?

Nej, det finns inga kommunala lån, men eventuellt finns möjligheten om en avbetalningsplan över 10 år på anläggningsavgiften, om överenskommet med kommunen.

Kan man från kommunen ta ett annat område för utbyggnad före Backa för att på så vis minska kostnaden för utbyggnaden i Backa?

Kommunen har ett antal prioriterade områden för utbyggnad av kommunalt VA. Att ta ett annat område före Backa skulle inte göra kostnaden för Backa mindre.

Om man idag har två fastigheter som nyttjar en gemensam vatten- och /eller avloppslösning, kan man fortsätta med det upplägget?

Nej, grundregeln är att en förbindelsepunkt per fastighet kommer upprättas.

Kan man gräva och lägga ner ledningar för både vatten och avlopp samtidigt men sen bara först koppla på avloppstjänsten och vatten vid ett senare tillfälle?

Det är möjligt, bara man inte ansluter vattenledningen till förbindelsepunkten, utan att den egna ledningen är ”proppad”.

Vore det inte bättre med någon form av mini-reningsverk för Backa istället för att dra ledningar för både vatten och avlopp?

Det utreddes i ett tidigare skede, men blir både dyrare för kollektivet (drift) samt med tvivelaktig hållbarhet över tid och förmåga att möta framtida ökade reningskrav för avlopp etc. Både miljökontor och länsstyrelsen har även bedömt att förutsättningarna för enskilda lösningar ej är gynnsamma i området, pga. förhållandena i mark och miljö.

Om man skickat in synpunkter på föreslagen förbindelsepunkt, när kommer man få återkoppling?

Fastighetsägare har fram till 16 september på sig att återkomma med synpunkter kring utskickat förslag. Därefter kommer DVA att återkoppla.

Vad menas med täta ledningar? Vilken typ av rör ska man lägga ner? Kan man som fastighetsägare få tekniska specifikationer för det arbete som man själv ansvarar för på sin fastighet?

För gamla ledningar gäller att de kan användas om de är täta, dvs. inte har någon problematik kring in-läckage. För nya ledningar kommer teknisk kravspecifikation från DVA att överlämnas i ett senare skede av projektet.

Finns stamledningskarta för hela området som visar hur DVA tänkt dra huvudledningar?

En preliminär ritning kommer läggas upp på här inom kort.

Ersätter DVA om det tex blir skador på enskild vattenanläggning som ett resultat av sprängning eller annat arbete?

Ja, vi strävar givetvis efter att aldrig orsaka skador som ett resultat av vårt arbete. Skulle dock skada inträffa kommer fastighetsägaren få ersättning. För att säkerställa att god information finns om befintliga anläggningar har du som fastighetsägare ett ansvar att komplettera utskickade fastighetskartor med viktig information om din tomt.

Varför blir man ”intvingad” om man har ett fungerande /godkänt avlopp eller alternativt anser att man inte har behov av tjänsterna (typ mulltoa)? Kan man kräva att inte bli ansluten?

Inom det beslutade verksamhetsområdet har både kommun och länsstyrelsen gjort bedömningen att fastigheter har behov av tjänster, och att allmänna lösningar är förordade. För vatten kan enskilda lösningar godtas, om fastighetsägaren kan uppvisa att den egna lösningen är tillräcklig i fråga om kvalitet och mängd. För avlopp bör alla fastigheter ansluta till tjänsterna. Om du har en av miljökontoret enskild godkänd avloppsanläggning som är max 10 år gammal, kan du begära ”skälig ersättning för onyttig anläggning”.

Det har gjorts ändringar i LAV paragraf 6 (beslutades i riksdagen juni 2022) som pekar en flexiblare behovsbedömning i fråga om hur behovet av vattentjänst ska tillgodoses. Betyder detta att enskilda anläggningar kan godtas i Backa?

Flexibiliteten i behovsbedömningen gäller utredningar inför beslut om verksamhetsområde. Det ändrar inte något i/kring redan beslutade verksamhetsområden.