Vansbro

Stenar i vatten.

Vansbro kommun har ansvar för att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen. Planeringen syftar till att på bästa sätt förvalta och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen så att den stödjer samhällsutveckling och medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering kan uppfyllas.

Kommunen har ansvar enligt Vattentjänstlagen 6 § att ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö.

Kommunens allmänna VA-anläggningar såsom vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät ägs av det kommunala bolaget Vansbro Teknik AB som är VA-huvudman. Dala Vatten och Avfall AB som samägs av fyra kommuner har som uppdrag att förvalta och drifta den allmänna VA-anläggningen utifrån huvudmannens direktiv. För närvarande planeras bl.a. för utbyggnad till Finnön i Nås.

VA-utbyggnad Finnön, Nås

Dala Vatten och Avfall AB planerar att under 2019 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp till Finnön i Nås. På denna sida kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

Vansbro kommun har genom beslut i kommunfullmäktige 14 april 1972 upprättat verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp i Nås. Inom verksamhetsområdet som omfattar Finnön skall kommunen lösa VA-försörjningen genom en allmän VA-anläggning. Kommunen är bunden av beslutet genom Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och i och med att det föreligger behov inom Finnön har Vansbro Teknik AB i egenskap av VA-huvudman beslutat att utbyggnad skall ske.

Utöver att redan beslutet om verksamhetsområde är bindande för kommunen genom LAV så finns det både miljö- och hälsoproblem förknippade med de enskilda avloppen som motiverar en utbyggnad till Finnön. Mer om detta finns att läsa i det material som presenterades vid informationsmötet den 23 april 2019.

Vad innebär detta för dig som fastighetsägare?

VA-utbyggnaden innebär att anslutning för dricksvatten och spillvatten till det allmänna nätet kommer att upprättas för samtliga fastigheter med behov inom utbyggnadsområdet. Ägare till aktuella fastigheter kontaktas via brev. De fastigheter som omfattas av utbyggnaden framgår av denna lista Pdf, 58.2 kB..

Då anslutningar är upprättade och vattenprover har godkänts så får fastighetsägarna meddelande om att förbindelsepunkt är upprättad till fastigheten. I och med detta finns möjlighet att ansluta fastigheten och betalningsskyldighet föreligger för anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. Fastighetsägare med tjänligt dricksvatten kan välja att endast ansluta sig till spillvatten och betalar då endast för den anslutningen.

Anslutningspunkter upprättas normalt vid tomtgräns och det är fastighetsägaren som ordnar och bekostar anslutningen mellan byggnad och anslutningspunkt.

FAQ - Frågor och svar

Inom kort kommer vi lägga vi ut vanliga frågor från boende inom projektområdet. Tills vidare hänvisar vi också till Rättviks kommuns FAQ Länk till annan webbplats. gällande VA-planering mm. Där finns svar på många frågor som är generella för utbyggnation av det allmänna VA-nätet.

Senaste nytt

2019-10-25 Projektet går vidare med ny projektledare. VA-utbyggnaden kommer att påbörjas under första veckan i november 2019 som planerat. Under utbyggnadsfasen kommer Roger Lundkvist att vara DVAABs projektledare.

2019-05-04 Inventering i fält på måndag 7 maj. Personal från DVAAB kommer att inventera i Finnön.

2019-05-03 Mötesanteckningar från informationsmötet 190423 Pdf, 103.8 kB. publiceras på hemsida och skickas till berörda fastighetsägare.

2019-04-26 Besked från VTAB att VA-utbyggnad inom Finnön skall genomföras som planerat.

2019-04-23 Informationsmöte för boende. Se material från mötet:

2019-04-01 Inbjudan till informationsmöte skickas ut per brev till boende i Finnön.

Kontaktuppgifter

Roger Lundkvist, projektledare, roger.lundkvist@dvaab.se, 0247-44 143.