Vattenläcka i din fastighet?

En vattenläcka kan vara svår att upptäcka och kan bli mycket kostsam. Därför bör du som fastighetsägare kontrollera dina vattenledningar med jämna mellanrum.

Beroende på var vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

När vattenläckor uppstår i dricksvattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att de åtgärdas av en rörentreprenör.

Om läckan däremot har uppstått utanför fastigheten, till exempel på gatan, är det viktigt att felanmälan görs direkt till vår Kundservice på telefon 0247-44 100. Utanför kontorstid kontaktar du vår jour på telefon 023-133 08. Vi tar itu med akuta läckor snarast möjligt.

Akut vattenläcka hemma hos dig

Vid en akut synlig vattenläcka, stäng av inkommande vatten med ventilerna vid vattenmätaren. Kontakta en rörentreprenör för att få hjälp att laga läckan.

Om det finns risk för vattenskada, fotografera gärna så snart som möjligt för att visa omfattningen av läckaget. Kontakta ditt försäkringsbolag om det blivit en vattenskada.

Har du fått brev från oss om en vattenläcka på din fastighet?

DVA letar kontinuerligt efter vattenläckor i hela ledningsnäten för att minska vattenförlusterna. När vi upptäcker en vattenläcka på privata ledningar skickar vi ut ett brev till fastighetsägaren för att informera om vattenläckan och att den behöver åtgärdas.

Vattenläckor i ledningar inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för att åtgärda fram till den förbindelsepunkt där fastighetens ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Den är normalt sett placerad 0,5 meter utanför fastighetens tomtgräns.

Illustration på var förbindelsepunkten i normalfallet är belägen samt att det är en ansvarsgräns mellan Dala Vatten och Avfalls AB och fastighetsägaren

Illustration för förbindelsepunktens läge i normalfallet.

Om en fastighetsägare har försummat sina skyldigheter enligt Vattentjänstlagen, trots skriftlig uppmaning om rättelse, har DVA möjlighet att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Det kan till exempel vara om en vattenläcka på fastighetens privata ledningar inte åtgärdas inom skälig tid.

En vattenläcka kan bli dyr i längden

En vattenläcka kan bli dyr i längden, orsaka skada och onödiga förluster av dricksvatten. Vatten är en av våra viktigaste naturresurser som vi tillsammans måste värna om, bland annat genom att minska våra vattenförluster av rent dricksvatten. Redan små vattenläckor resulterar i stora förluster, till exempel kan ett hål som är lika stort som ett synålsstick (ca 0,9 mm) läcka ut över 350 m3 vatten per år. Ett hål lika stort som en penna (ca 2,7 mm) kan läcka ut över 3500 m3 per år.

Vattenläckor i marken kan även orsaka skador på byggnader och infrastruktur. Det finns en risk att det konstanta vattenflödet kan underminerar marken, som i sin tur kan leda till skador på byggnader, vägar och tomtmark. Tänk även på att en vattenläcka på din fastighet kan påverka eller skada närliggande fastigheter, dels genom att marken riskerar att undermineras, dels genom ett försämrat vattentryck i ledningsnätet.

Så här söker du läckor hemma hos dig

Kontrollera att vattenmätaren står stilla när inget vatten används (ex. diskmaskin, kranar, spolning i toalett) inom fastigheten. Ett tips är också att göra en så kallad "nattavläsning" - dvs att mätaren läses av på kvällen, att inget vatten används under natten och att mätaren läses av på nytt på morgonen.

Du kan även kontrollera en misstänkt läcka genom att lyssna vid vattenmätaren. Det förutsätter att vattenledningen är av metall och inte av plast som inte leder ljudet lika bra. Gör så här:

  • Stäng alla kranar i huset och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett tydligt susande eller om vattenmätarens lilla tandade hjul fortsätter att rotera, innebär det att det kan finnas en läcka.

För att hitta läckan stänger du av ventilerna vid vattenmätaren och lyssnar igen:

  • Om susandet inte upphör men hjulet stannar när ventilen vid vattenmätaren stängs, kan läckan finnas före vattenmätaren, det vill säga utomhus. Kontakta oss omedelbart så kan vi hjälpa till att hitta läckan.
  • Om susandet upphör kan det finnas en läcka någonstans inne i huset. Öppna ventilen igen och kontrollera till exempel kranar, toalettstolar och varmvattenberedare för att hitta läckan.