Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall AB driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Kommunalt VA till Hjortnäsheden

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) arbetar med utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar åt Leksands Vatten AB. DVAAB kommer nu att starta första etappen med utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar (ej dagvatten) till exploateringsområdet.

Planerad start för första etappen är v.14 och arbetet fortgår till och med juli.

Störningar i framkomlighet kommer att ske längs med Yttervägen då delar av vägen stängs av under arbetet. Observera att genomfart ej är möjlig under ovanstående tidsperiod. Följ skyltningen för väganvisning.

Status:

Pågående

 

Renovering av VA-ledningar på Tegvägen, Gagnef

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar åt Gagnefs Teknik AB. Under våren 2018 kommer DVAAB att påbörja förnyelsearbetet längs med Tegvägen i Mockfjärd.

Planerad start är v.17 och arbetet fortgår till och med juni.

Störningar i framkomlighet kommer att ske längs med Tegvägen. Under arbetet kommer möjligheten för genomfart begränsas när delar av vägen tillfälligt stängas av. Det kan även förekomma tillfälliga vattenavstängningar. Planerade vattenavstängningar meddelas alltid i förtid.

Kontaktuppgifter:

Mats Willborg, Arbetsledare VA. 0247–44 180 kl.: 09.00 – 15.00

 

Status:

Pågående

Renovering av VA-ledningar på Tallbacksvägen, Gagnef

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar åt Gagnefs Teknik AB. Under 2018 kommer DVAAB att påbörja förnyelsearbetet längs med Tallbacksvägen i Gagnefs Kyrkby.

Planerad start är v.14 och arbetet kan komma att fortgå under resterande del av året med uppehåll för semestertider under sommaren. Visst återställningsarbete kan komma att ske under 2019.

Störningar i framkomlighet kan ske längs med Tallbacksvägen. Det kan även förekomma tillfälliga vattenavstängningar. Planerade vattenavstängningar meddelas alltid i förtid.

Kontaktuppgifter:

Mats Willborg, Arbetsledare VA. 0247–44 180 kl.: 09.00 – 15.00

Status:

Pågående


Utbyte av vattenmätare

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år. Det är för att du alltid ska ha en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Nu byter vi ut ett stort antal vattenmätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Läs mer om projektet här.

Renovering av avloppsledningar i Siljansnäs

Avloppsledningsnätet i området från Siljansnäs skola söderut mot Lundgattu (längs Kobäcken) kommer att renoveras under vecka 7-9 (12 feb till 2 mars) 2018.

Metoden som används kallas för infodring, det innebär att inget grävarbete behövs, istället kommer en "strumpa" blåsas in i de gamla ledningarna. När strumpan är på plats tillsätts ånga för att den ska härda till en ny plastledning. Fastighetsägare behöver inte vara hemma när arbetet utförs men DVAAB och Aarsleff (entreprenören som utför arbetet) behöver komma åt brunnar på fastigheten.

Renoveringsarbetet kommer att innebära minimala störningar i ledningsnätet men missfärgat vatten samt ett minskat tryck och flöde i ledningarna kan förekomma. Vid missfärgat vatten, öppna kranarna och spola tills vattnet är klart igen. Under arbetet kan det även förekomma plastlukt, detta är inte farligt och kan vädras från huset på vanligt sätt.

Kontaktuppgifter:

Kundservice: tel: 020-200 210, epost: info@dvaab.se

Projektansvarig: Michael Cockrell, VA-ingenjör

Status

Renoveringsarbetet är klart. Återställning av mark kommer påbörjas i maj 2018.

Renovering av VA-ledningar på Kanalvägen Björbo

Under februari och mars reparerar och byter vi ut VA-ledningar längs Kanalvägen. Arbetet är en helrenovering av det allmänna VA-nätet. Under arbetet kommer störningar i vattenleveransen att förekomma, berörda fastigheter kommer att meddelas inför sådana tillfällen om detta med en lapp i postlådan.

Sophämtningen kan också komma att påverkas då avgrävda vägar kan hindra sopbilen från att komma fram. Vi har skickat ut brev om detta till berörda fastigheter.

Kontaktuppgifter:

Kundservice: tel: 020-200 210, epost: info@dvaab.se

Projektansvarig: Michael Cockrell, VA-ingenjör

Status

Renoveringsarbetet är klart. Återställning av arbetsområdet kommer påbörjas i maj 2018.

Mockfjärds avloppsreningsverk

I Mockfjärd behöver avloppsreningsverket förses med ett biologiskt reningssteg och i samband med detta renoveras anläggningen.

Dokument om byggnationen och avloppsreningsverket 2016-06-15PDF

Bakgrund

Mockfjärds avloppsreningsverk saknar idag biologisk rening. Anläggningen ska byggas ut med ett biologiskt reningssteg och samtidigt renoveras.

Mockfjärds avloppsreningsverk är dimensionerat för och har tillstånd att ta emot en belastning av 3 000 pe (ett mått på verkets kapacitet). Till reningsverket är idag ca 2 100 personer anslutna.

Status

Projektering pågår.

Leksands avloppsreningsverk

I Leksand ska avloppsreningsverket byggas ut för att möjliggöra ytterligare anslutningar och för att kunna ta emot avloppsvatten från Insjön.

Dokument om byggnationen och avloppsreningsverket 2015-05-28PDF

Bakgrund

Leksands avloppsreningsverk byggdes på 1960-talet och genomgick en större ombyggnation 1979-80 då bl.a. ett biologiskt reningssteg byggdes till. Verket har nu fått ett förbättrat biologiskt reningssteg och ska byggas ut för ökad kapacitet.

Vad ska göras

Bland annat kommer nya bassänger att anläggas för att klara den nya belastningen.

Det finns även tillstånd för att anlägga en rötkammare för rötning och hygienisering av avloppsslam från Leksand, Gagnef och Vansbro kommun.

I samband med ombyggnationen kommer två gamla byggnader på området att rivas.

Status

Utbyggnad pågår, beräknas vara klart våren 2019.

Leksands nya avloppsreningsverk utifrån.

Det biologiska reningssteget i avloppsreningsprocessen.

Färdigställda VA-arbeten

Åtgärder vid Flögforsen i Vansbro
Vid Flögforsens råvattentäkt genomförde vi åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitetsmässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort. Projektering av nytt vattenverk pågår.

Omläggning av ledning i Furudals Bruk
En spillvattenledning på 2 km ska läggas om i Furudals Bruk. Ledningen ska gå längs sjöbotten vid dammen. Vid arbetet kommer isen att sågas upp.

Lindesnäs i Vansbro, utbyggnad av vattenverk
Vattenverket i Lindesnäs har byggts ut och moderniserats.

Kommunalt avlopp till Överbacka i Gagnef
Vi anlägger avlopp i Överbacka. I samband med detta kommer även en gammal vattenledning att bytas ut. Vissa störningar och vägavstängningar kan förekomma. Byggstart var november 2016 och det beräknas vara klart till sommaren 2017.

Renovering av avloppsledningar Heden i Nås, Vansbro
Från vecka 5 (30 januari) 2017 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Heden i Nås, Vansbro kommun. I samband den första veckans arbete kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Under kommande år kommer arbetet med liknande infodringsarbete att fortsätta uppströms i området. Plastlukten kan förekomma även vid dessa arbeten.

Renovering av vattentornet i Furudal
Det 37 meter höga vattentornet i Furudal renoveras både in- och utvändigt. Bland annat nytt tak, nya ledningar och mätare, åtgärder på karbonatiserad betong. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Kommunalt VA till Västgärde i Rättvik
Vi anlägger vatten och avlopp i Västgärde, Rättviks kommun. Byggstarten var i januari 2017 och det beräknas vara klart juni 2017.

Överföringsledning Insjön-Leksand
Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön, har lagts ned och avloppsvattnet hanteras istället av Leksands avloppsreningsverk. För att göra detta möjligt har en överföringsledning som går parallellt med riksvägen anlaggts. Arbetet påbörjades oktober 2016 och färdigställdes under våren 2017.

Insjön har fått en ny vattentäkt
Den nya vattentäkten Gottnorstjärn som projekterats och testats under flera år har nu tagits i bruk. Den förser Insjön med dricksvatten av hög kvalitet och är en reservvattentäkt för Leksand.

Rättviks avloppsreningsverk - färdigställt
Då avloppsreningsverket i Rättvik hade uppnått sin maxkapacitet och behövde utökas påbörjades i augusti 2015 en om- och tillbyggnad.

Ombyggnationen har bl.a. inneburit att:

  • byggnaden för försedimentering har rivits och ersatts med en större byggnad,
  • slamplattan har byggts in,
  • en byggnad med utrustning för luktreduktion av frånluft har uppförts,
  • befintliga byggnader har renoverats,
  • maskinutrustningen har bytts ut.

Invigdes 15 juni 2017, taget i bruk

VA-arbete på Backavägen i Rättvik
Vi har lagt om över 2000 meter huvudledningar längs Backavägen. I samband med detta har också cirka 1000 meter av gång- cykelvägen breddats och asfalterats. Arbetet var omfattande och drog ut på tiden. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen i området.