Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall AB driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Utbyte av vattenmätare

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år. Det är för att du alltid ska ha en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Nu byter vi ut ett stort antal vattenmätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Läs mer om projektet här.

Mockfjärds avloppsreningsverk

I Mockfjärd behöver avloppsreningsverket förses med ett biologiskt reningssteg och i samband med detta renoveras anläggningen.

Dokument om byggnationen och avloppsreningsverket 2016-06-15PDF

Bakgrund

Mockfjärds avloppsreningsverk saknar idag biologisk rening. Anläggningen ska byggas ut med ett biologiskt reningssteg och samtidigt renoveras.

Mockfjärds avloppsreningsverk är dimensionerat för och har tillstånd att ta emot en belastning av 3 000 pe (ett mått på verkets kapacitet). Till reningsverket är idag ca 2 100 personer anslutna.

Status

Projektering pågår.

Rättviks avloppsreningsverk

I Rättvik pågår om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket eftersom verket har uppnått sin maxkapacitet och behöver utökas.

Ombyggnationen innebär bl.a att

  • byggnaden för försedimentering kommer att rivas och ersättas med en större byggnad
  • slamplattan ska byggas in,
  • en byggnad med utrustning för luktreduktion av frånluft ska uppföras,
  • befintliga byggnader ska renoveras
  • maskinutrustningen byts ut.

Tillfällig luktspridning kan förekomma

Under byggtiden kan det tillfälligt vara risk för viss luktspridning då den provisoriska anläggningen för luktreduktion med kolfilter och UV-behandling för frånluften åtgärdas och en permanent anläggning med samma teknik installeras.

Visst buller från arbetsplatsen under vardagar

Under byggtiden kan det även förekomma visst ökat buller från arbetsplatsen under vardagar 06.30-16.00. Bullernivåerna kommer dock att hållas inom gränsvärdena enligt den lokala ordningsstadgan.

Byggtrafik på riksväg 70

Byggtrafiken kommer främst att belasta riksväg 70. För att öka trafiksäkerheten under byggtiden kommer det vara förbjudet med vänstersväng vid infarten till reningsverket för fordon i norrgående riktning.

Vi hoppas att närboende och trafikanter har överseende med de tillfälliga störningar som kan uppstå under byggtiden då åtgärderna vid reningsverket är nödvändiga för att uppnå bättre förhållanden framöver.

Status

Arbetet påbörjades under augusti 2015 och beräknas vara klar inför sommaren 2017.

Rättviks nya avloppsreningsverk utifrån.

Här har slamplattan byggts in för att minska risken för lukt vid lagring och lastning.

Leksands avloppsreningsverk

I Leksand ska avloppsreningsverket byggas ut för att möjliggöra ytterligare anslutningar och för att kunna ta emot avloppsvatten från Insjön.

Dokument om byggnationen och avloppsreningsverket 2015-05-28PDF

Bakgrund

Leksands avloppsreningsverk byggdes på 1960-talet och genomgick en större ombyggnation 1979-80 då bl.a. ett biologiskt reningssteg byggdes till. Verket har nu fått ett förbättrat biologiskt reningssteg och ska byggas ut för ökad kapacitet.

Vad ska göras

Bland annat kommer nya bassänger att anläggas för att klara den nya belastningen.

Det finns även tillstånd för att anlägga en rötkammare för rötning och hygienisering av avloppsslam från Leksand, Gagnef och Vansbro kommun.

I samband med ombyggnationen kommer två gamla byggnader på området att rivas.

Status

Upphandling pågår, beräknad byggstart mars 2017.

Leksands nya avloppsreningsverk utifrån.

Det biologiska reningssteget i avloppsreningsprocessen.

Insjön får ny vattentäkt

Den nya vattentäkten Gottnorstjärn som projekterats och testats under flera år har nu tagits i bruk. Den förser Insjön med dricksvatten av hög kvalitet och är en reservvattentäkt för Leksand.

Status

Tagen i bruk.

Överföringsledning Insjön-Leksand

Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön, ska läggas ner och istället hanteras av Leksands avloppsreningsverk. I och med detta anlägger vi en överföringsledning som går parallellt med riksvägen. Arbetet påbörjades oktober 2016 och beräknas pågå till april 2017.

Grävarbete i solnedgången.

Överföringsledning anläggs mellan riksväg 70 och järnvägsspåret.

VA-arbete på Backavägen i Rättvik

Vi reparerar och byter ut VA-ledningar i cykelvägen längs Backavägen. Arbetet är omfattande och har förlängts till mars 2017. Under arbetet förekommer störningar i vattenleveransen. Berörda fastigheter kommer att meddelas inför sådana tillfällen med en lapp i brevlådan.

Vybild från Backavägen.

Cykelbanan avstängd under arbetet.

Kommunalt VA till Västgärde i Rättvik

Vi anlägger vatten och avlopp i Västgärde, Rättviks kommun. Byggstarten var i januari 2017 och det beräknas vara klart juni 2017.

Närbild på VA-ledning.

Renovering av vattentornet i Furudal

Det 37 meter höga vattentornet i Furudal renoveras både in- och utvändigt. Bland annat nytt tak, nya ledningar och mätare, åtgärder på karbonatiserad betong.

Status

Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Spiraltrappan som går upp i vattentornet.

Omläggning av ledning i Furudals Bruk

En spillvattenledning på 2 km ska läggas om i Furudals Bruk. Ledningen ska gå längs sjöbotten vid dammen. Vid arbetet kommer isen att sågas upp.

Kommunalt avlopp till Överbacka i Gagnef

Vi anlägger avlopp i Överbacka. I samband med detta kommer även en gammal vattenledning att bytas ut. Vissa störningar och vägavstängningar kan förekomma. Byggstart var november 2016 och det beräknas vara klart till sommaren 2017.

Renovering av avloppsledningar Heden i Nås, Vansbro

Från vecka 5 (30 januari) 2017 och några veckor framåt kommer avloppsledningar i Heden i Nås, Vansbro kommun att renoveras. Under första veckans arbete kan det uppstå en lukt av polyesterplast. Den kan komma in genom ventilationen i de fastigheter som ligger nära men kan vädras ut när vi är klara på arbetsplatsen.

Resten av renoveringstiden håller vi till i utkanterna av samhället.

Lindesnäs i Vansbro, utbyggnad av vattenverk

Vattenverket i Lindesnäs har byggts ut och moderniserats. Projektet är inne på sluttampen och beräknas vara avslutat i slutet av januari 2017.

Renovering av pumpstation i Vansbro

Vi utför renovering av Kroons pumpstation i centrala Vansbro.

Åtgärder vid Flögforsen i Vansbro

Vid Flögforsens råvattentäkt genomför vi åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitetsmässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort. Projektering av nytt vattenverk pågår