Beslut om insamlingssystem för plast- och pappersförpackningar

Dala Vatten och Avfall, DVA, har fattat beslut om hur insamlingen av plast och pappers-förpackningar ska ske i våra fyra ägarkommuner. Alla fastigheter som idag har insamling av rest- och matavfall vid sina fastigheter kommer få två ytterligare kärl vid sin fastighet.

Testet vi genomför sedan hösten 2023 i Rättvik har gett gott resultat, berättar Lisbeth Martinsson Skinnar, VD på Dala Vatten och Avfall. Vi vill ha ett kostnadseffektivt system som ökar servicen och underlättar för hushållen.

Som standard samlar DVA idag in matavfall varannan vecka och restavfall var 4:e vecka - därmed så sker endast “ett lyft” varannan gång sopbilen besöker en fastighet​ (det tillfället när endast matavfallet töms). Om sopbilen istället alltid skulle göra två lyft hos respektive hushåll skulle vi, utan att få några fler transportkilometer eller högre bränsleförbrukning, kunna erbjuda kunderna en utökad tjänst med att hämta ytterligare två olika fraktioner (plast- och pappersförpackningar). För att det ska fungera behöver tömning av restavfall, plastförpackningar samt pappersförpackningar ske med ett intervall av sex veckor, att jämföra med det ordinarie tömningsintervallet för restavfall som idag är var fjärde vecka.

Vårt test med 600 fastigheter i Gärdebyn, Lerdal och Vålsveden i Rättvik visar det positiva resultatet i att restavfallet minskat med 30 % vilket även det ger lägre kostnader för avfallskollektivet. Kunderna uppger
sig vara väldigt nöjda med systemet och säger i intervjuer och undersökningar att det förenklar vardagen.

Dessutom ser vi i våra plockanalyser av det insamlade materialet att kunderna är mycket duktiga på att sortera!

Peter Vogt, styrelseordförande för Dala Vatten och Avfall AB berättar att samtliga fyra styrelserna för respektive kommun nu fattat beslut om samma insamlingssystem för sina respektive kommuner. För oss var ett viktigt ställningstagande i frågan att detta system kan införas utan taxepåverkan. Sen kan det såklart komma förändringar i taxan men det ska inte bli någon taxepåverkan på grund av denna utökade service.

Bakgrund

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att Sveriges kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta. Syftet med de nya reglerna är att göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.

I kommunerna som Dala Vatten och Avfall verkar i samlas redan rest- och matavfall in fastighetsnära. Hur insamlingen av metall- och glasförpackningar ska ske när förordningen träder i kraft den 1 januari 2027 är en fråga vi fortfarande utreder.

Frågor och svar

För frågor och svar samt tidsplan besök dalavattenavfall.se/förpackningsinsamling (länken öppnas i samma fönster).