Pressrum

Ett kontor med dator, kakor och kaffe.

Här hittar du pressmeddelanden, verksamhetsbilder, Dala Vatten och Avfalls logotyp, statistik och rapporter. Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Pressmeddelande

Invigning av Dala-Flodas nygamla Återvinningscentral

Den 17 juli är det invigning av återvinningscentralen, ÅVC, i Dala-Floda. Ombyggnationen som startade i december är nu klar och återvinningscentralen är redo att ta emot besökare.

Vi är glada över att vi nu kan erbjuda en modern och effektiv anläggning för våra kunder samtidigt som vi nu kan säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare säger Lisbeth Martinsson Skinnar VD på Dala Vatten och Avfall.

Under december 2023 påbörjades ombyggnationen av återvinningscentralen i Dala Floda, Gagnefs kommun. Uppdraget från Gagnefs Teknik AB var att ombyggnationen skulle ge en så effektiv anläggningen som möjligt. Med den högre rampen och de större containrarna kan vi transport-optimera anläggningen och säkrar på så sätt upp våra driftkostnader framåt.

I samband med ombyggnationen övergår vi till det nordiska skyltsystemet likt vi gjort på samtliga av Dala Vatten och Avfalls återvinningscentraler. De nya skyltarna baseras på det skyltsystem som tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige, för att göra avfallsskyltar mer enhetliga och på så sätt möjliggöra en enklare och ökad sortering.

En nyhet i samband med nyöppningen är att kunderna nu kan sortera ut hårdplast som en egen fraktion istället för att lämna den till förbränning.

Onsdag 17 juli 2024 bjuder vi in till invigning 11–13
ÅVC är öppen 13–19 enligt ordinarie öppettid i samband med invigningen har vi öppet från kl. 11.00.
Kl. 11:00 samlas vi för invigningstal och bandklippning, därefter bjuds det på grillad korv och fika.

Vår entreprenör för bygget kommer finnas på plats samt entreprenören för avfallsinhämtning tillsammans med sopbilen.

Stora vägen 94, 785 44 Dala-Floda

Kokningsrekommendationen i Leksand hävs, 2024-05-17

Dala Vatten & Avfall meddelar härmed att den kokningsrekommendation som sedan måndag kväll varit utfärdad som en försiktighetsåtgärd, nu kan hävas. Resultaten av de vattenprover som under veckan tagits visar att kvaliteten på dricksvattnet är god och att vattnet kan användas som vanligt utan att koka det.

Vi är naturligtvis glada att meddela att Leksands abonnenter nu kan använda vattnet som vanligt. Vi upplever att de flesta haft förståelse och tagit rekommendationen på allvar. Vi får tacka våra kunder för tålamodet. Händelsen understryker vikten av att fortsätta det viktiga arbete som pågår med att förbättra och stärka säkerheten kring våra anläggningar, och visar samtidigt på behovet av att hela samhällets beredskap inför störningar stärks, säger Lisbeth Martinsson Skinnar, VD Dala Vatten & Avfall.

Beslutet att utfärda kokningsrekommendationen var en nödvändig försiktighetsåtgärd efter att skadegörelse under måndagen upptäcktes på en av dricksvattenanläggningarna i Leksand. Sedan i måndags kväll har kommunens VA-abonnenter uppmanats att koka dricksvattnet. En tankvagn har funnits på anvisad plats i kommunen, som en tjänst för de i allmänheten som av någon anledning inte kunnat koka sitt vatten.

Bolaget har sedan upptäckten av skadegörelsen vidtagit löpande rutinåtgärder för att kontrollera dricksvattnets kvalitet genom utökad provtagning, samt åtgärder för att åter kunna ta anläggningen i bruk. Anläggningen har sedan skadegörelsen upptäckts varit avstängd, tömts på vatten och rengjorts. Sedan i måndags då första provtagning skedde och transporterades direkt till laboratoriet, så har ytterligare provtagning skett löpande under veckan och lämnats in för analys. Det senaste analyssvaret mottogs idag klockan 16.00 och vi kan därför med säkerhet häva kokningsrekommendationen.

Mer information kring kokningsrekommendation Leksand finns att läsa på: Dalavattenavfall.se/kokningsrekommendation

Insamlingssystem för plast- och pappersförpackningar, 2024-04-03

 

Dala Vatten och Avfall, DVA, har fattat beslut om hur insamlingen av plast och pappers-förpackningar ska ske i våra fyra ägarkommuner. Alla fastigheter som idag har insamling av rest- och matavfall vid sina fastigheter kommer få två ytterligare kärl vid sin fastighet.

Testet vi genomför sedan hösten 2023 i Rättvik har gett gott resultat, berättar Lisbeth Martinsson Skinnar, VD på Dala Vatten och Avfall. Vi vill ha ett kostnadseffektivt system som ökar servicen och underlättar för hushållen.

Som standard samlar DVA idag in matavfall varannan vecka och restavfall var 4:e vecka - därmed så sker endast “ett lyft” varannan gång sopbilen besöker en fastighet​ (det tillfället när endast matavfallet töms).
Om sopbilen istället alltid skulle göra två lyft hos respektive hushåll skulle vi, utan att få några fler

transportkilometer eller högre bränsleförbrukning, kunna erbjuda kunderna en utökad tjänst med att hämta ytterligare två olika fraktioner (plast- och pappersförpackningar). För att det ska fungera behöver tömning av restavfall, plastförpackningar samt pappersförpackningar ske med ett intervall av sex veckor, att jämföra med det ordinarie tömningsintervallet för restavfall som idag är var fjärde vecka.

Vårt test med 600 fastigheter i Gärdebyn, Lerdal och Vålsveden i Rättvik visar det positiva resultatet i att restavfallet minskat med 30 % vilket även det ger lägre kostnader för avfallskollektivet. Kunderna uppger
sig vara väldigt nöjda med systemet och säger i intervjuer och undersökningar att det förenklar vardagen.

Dessutom ser vi i våra plockanalyser av det insamlade materialet att kunderna är mycket duktiga på
att sortera!

Peter Vogt, styrelseordförande för Dala Vatten och Avfall AB berättar att samtliga fyra styrelserna för
respektive kommun nu fattat beslut om samma insamlingssystem för sina respektive kommuner. För oss
var ett viktigt ställningstagande i frågan att detta system kan införas utan taxepåverkan. Sen kan det såklart komma
förändringar i taxan men det ska inte bli någon taxepåverkan på grund av denna utökade service.

Bakgrund

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för
förpackningar. Det är en stor reform som innebär att Sveriges kommunerna står inför ett omfattande
förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta. Syftet med de nya reglerna är att göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.


I kommunerna som Dala Vatten och Avfall verkar i samlas redan rest- och matavfall in fastighetsnära. Hur insamlingen av metall- och glasförpackningar ska ske när förordningen träder i kraft den 1 januari 2027 är en fråga vi fortfarande utreder.

För frågor och svar samt tidsplan besök dalavattenavfall.se/förpackningsinsamling

Gagnef investerar för en mer hållbar sortering 2023-12-11

Gagnefs Teknik, investerar nu 13 miljoner kronor i en ombyggnation för ökad tillgänglighet och för bättre arbetsmiljö på återvinningscentralen i Dala Floda.

Vi bygger om för att erbjuda en så effektiv anläggning som möjligt samtidigt som vi säkerställer en god arbetsmiljö för våra medarbetare vilket även ger bättre förutsättningar för våra kunder säger Lisbeth Martinsson Skinnar VD på Dala Vatten och Avfall.

Under vintern/våren 2023-2024 kommer återvinningscentralen i Dala Floda, Gagnefs kommun, att byggas om. Bland annat byggs en högre ramp med fler och större containers som möjliggör utsortering i fler avfallsfraktioner än tidigare. Ombyggnationen ger även bättre förutsättningar framåt att möta ytterligare krav på utsortering. Det säkerställer en miljöriktig hantering av avfallet med lägre utsläpp och minskad miljöpåverkan som ett resultat av effektivare transporter och minskade driftkostnader som följd.

I samband med ombyggnationen kommer öppettiderna att ses över och tjänsten Grönt kort kommer att införas. Grönt kort innebär att kunderna, efter godkänd utbildning, får möjlighet och tillgång till återvinningscentralen utanför bemannade öppettider. Det vill säga man kan planera sina besök när det passar bäst. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra invånare att besöka återvinningscentralen när de själva vill och kan, jag hoppas att denna utökning av tjänst uppskattas, berättar Fredrik Jarl.


Återvinningscentralen i Dala Floda beräknas stå klar för ”nyöppning” i början av juni 2024.
Dala Vatten och Avfall, 2023-12-11

Ny entreprenör för insamling av avfallet 2023-03-03

Den första mars bytte Dala Vatten och Avfall entreprenör för insamlingen av det kommunala avfallet. Fram till 2028 är det nu Nordisk Återvinning som kommer tömma kärlen i Gagnef, Rättvik, Leksand och Vansbro.

Vi har sedan i onsdags påbörjat ett 5 årigt samarbete med Nordisk Återvinning, NÅ, vilket känns mycket bra, tillsammans har vi under de närmsta åren ett viktigt uppdrag med att hantera våra kunders hushållsavfall, berättar Lisa Sirsjö som är Affärsområdeschef Avfall på DVA.

Det var under sommaren 2022 som DVA avslutade upphandlingen för insamlingen av det kommunala avfallet och där Nordisk Återvinning vann avtalet. Utifrån Dala Vatten och Avfalls kravställning i upphandlingen är målsättningen att vi ska spara in på många onödiga körda mil och på så sätt hushålla med både ekonomi och miljöns resurser, berättar Robert Annebäck som är Transportledare på NÅ och är DVAs närmsta kontaktperson. Robert har därför sedan i december 2022 arbetat med att se över befintliga körrutter och har optimerat dessa för en effektivare schemaläggning.

Det är framför allt privatkunder i Gagnef blivit påverkade av ändrade hämtdagar. Som standard kommer våra kunder fortsatt ha hämtning av restavfallet var 4:e vecka och hämtning av matavfallet varannan vecka. Sen kan du som kund även byta abonnemang och få hämtning av restavfallet mer sällan.

Våra kunder ska i grunden inte märka av någon skillnad men vi vet att NÅ liksom många andra drabbats av leveransförseningar och kommer de närmsta veckorna vara kort om bilar så de befintliga kommer arbeta i skift. Våra kunder kommer märka detta genom att sopbilarna kan komma på andra tider än vad man är van vid, berättar Lisa Sirsjö. Kundernas kärl kan tömmas i tidsspannet mellan kl. 06:00- 22:00.

Nordisk Återvinning Service AB är ett helägt dotterbolag till Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Norsk Gjenvinning-koncernen är Norges största aktör inom avfall och återvinning. I Sverige har NÅ ansvaret för insamling i 10 kommuner utöver våra fyra (Gagnef, Rättvik, Leksand och Vansbro).

Dala Vatten och Avfall, 2023-03-03

Dala Vatten och Avfalls medarbetare utmanar kunderna

Under hösten har personalen på Dala Vatten och Avfall, DVA, antagit egna
utmaningar för att bidra till att nå bolagets olika mål. Vi sprider dessa till både övriga medarbetare och kunder för att inspirera – och det har gett resultat.

Sofie Bergsten som är strateg för avfallsverksamheten på Dala Vatten och Avfall berättar att idén kom när hon och två medarbetare var på en workshop kring hur vi kan nå ut med våra budskap. ”Workshopen var mycket inspirerande och vi åkte hem fyllda med idéer om hur vi kan nå ut med tips och vilka lösningar som vi faktiskt redan idag kan erbjuda våra kunder.”

Ett av våra uppdrag är att skapa förutsättningar för våra kunder att göra mer hållbara val. Sofie berättar att ”Vi börjar därför internt – utmanar oss själva och tar sedan steget vidare och utmanar kunderna. Det ska vara enkla utmaningar som går att använda i vardagen.” Utmaningen om att sortera mera och därmed kunna byta hämtningsintervallet på restavfallet från standard om var 4e vecka till var 8e har varit mycket populär. ”Hittills har över 90 kunder redan nappat på utmaningen!” Berättar Sofie och ”ja, självklart hämtas matavfallet fortsatt varannan vecka av sanitära skäl.”

Utmaningarna som skickas ut via DVAs app, Mitt DVA, är ett del i arbetet med att minska restavfallet som går till förbränning och därmed ett led i att minska kostnaderna som påverkar våra taxor.

Erik Bergström, driftchef på Återvinningscentralerna, utmanade under torsdagen alla medarbetare och kunder att sluta slänga gamla kläder och textilier i restavfallet och istället lägga dem i textilboxarna från Human Bridge. Alla textilier går att återanvända eller återvinna på ett eller annat sätt, vilket Human Bridge ordnar med. Jag tror att de flesta inte vet om att även trasiga textilier så som underkläder och tröjor mm kan bli nya textilier eller bli råvara för tex. filtar/isolering. I Sverige konsumerar vi närmare 10 kg kläder per
person och år varav ca 8 kg slängs i restavfallet som går till förbränning. I våra fyra kommuner innebär det att DVA, via restavfallet i den grå tunnan, samlar in och bränner upp 332 ton textilier varje år. Erik förklarar att det ”Bästa sättet att spara både pengar och klimatavtryck är att upptäcka vad du redan har. Överblivna textilier lämnar du sedan enkelt i någon av Human Bridges textilboxar.”

Först ut av utmaningarna var Sofies utmaning för att minska matsvinnet, hon utmanade oss alla att synliggöra vårt matsvinn genom att använda sig av två matavfallspåsar. I den ena matavfallspåsen lägger man det oundvikliga matavfallet (kaffesump, bananskal, äppelskrutt osv) och i den andra lägger man det onödiga matsvinnet (matrester, mat som blivit dålig osv). Denna utmaning vet har gett ringar på vattnet som flera antagit. Gör det redan idag, ställ två matavfallspåsar under diskbänken och se hur mycket ätbart du egentligen slänger. uppmanar Sofie.

Vår förhoppning med de utmaningar som våra medarbetare nu antar och vi sprider är att de ska vara enkla utmaningar som går att använda. Vi vill inspirera till att vi alla att göra mer hållbara val i sin vardag.

Lisbeth Martinsson Skinnar tillträder som VD för Dala Vatten och Avfall

Lisbeth Martinsson Skinnar tillträder som VD på Dala Vatten och Avfall. Med sin stora
erfarenhet som först affärsområdeschef för avfallsverksamheten och nu det senaste året för VA-verksamheten axlar hon nu rollen som VD.

Jag är stolt och glad över det förtroende som styrelsen visar genom att utse mig som VD i Dala Vatten och Avfall. Jag kommer med stort engagemang ta mig an min nya roll, säger Lisbeth Martinsson Skinnar.

Styrelsen berättar genom ordförande Thomas Wärnhem att många sökt tjänsten och att det har varit ett omfattande arbete med rekryteringsprocessen. Med valet av Lisbeth som VD så får vi en ledare som har mycket stor kompetens och erfarenhet av både Avfalls- och VA-verksamheten. Vi har stor tillit till Lisbeth och hennes målsättning med att fortsätta driva och utveckla Dala Vatten och Avfall.

Lisbeth tar nu vid och fortsätter att leda DVA i det stora förbättringsarbete som bolaget påbörjade under 2021. Med sin gedigna erfarenhet av VA- och Avfallsverksamheterna kommer Lisbeth kunna ta vid och fortsatt driva arbetet. Dala Vatten och Avfalls dagliga arbete med vatten- och avfallshantering är en förutsättning för att livet i våra samhällen ska fungera.

Jag känner bolaget sedan mina tidigare roller och jag vet vilken stor kompetens och gedigen erfarenhet som finns samlad i alla våra duktiga medarbetare. Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta för våra kunders bästa genom att säkerställa och förbättra våra verksamheter för en långsiktigt hållbar VA- och avfallshantering i våra fyra ägarkommuner, säger Lisbeth.

Dala Vatten och Avfall har ansvar för att kunderna har tillgång till en hållbar och miljöriktig avfallshantering samt rent och friskt vatten – dygnet runt, året om. Våra kunder ska alltid kunna lita på oss, att vi löser problem och jobbar proaktivt för en hög driftsäkert. I det arbetet tar nu Lisbeth Martinsson Skinnar stafettpinnen som VD för ett bolag i utveckling.

Varje år eldar vi upp mer än 100 000 kronor i onödan

En plockanalys som Dala Vatten och Avfall utförde på Återvinningscentralen i Djurås under april månad 2022 visar att hela 49% av det som slängts i facken för smått brännbart är felsorterat och består av material som, om det sorterats rätt, hade kunnat materialåtervinnas eller återbrukas i stället för att eldas upp.

En onsdag i april genomförde vi en plockanalys, det vill säga en undersökning av hur Gagnefsborna sorterar, av allt som slängts i facket för smått brännbart på återvinningscentralen, ÅVC, i Djurås. Utöver det som var rent felaktigt så som metall, porslin och farligt avfall så konstaterade vi att det slängts 54 kg böcker, ca 300 kg textilier och 350 kg förpackningar. På de två dagar som det tog för kunderna att fylla facket för smått brännbart så slängdes 1,3 ton som skulle kunna materialåtervinnas och återbrukas i stället för att brännas upp säger Erik Bergström som är Driftchef för Dala Vatten och Avfalls återvinningscentraler.

Du har säkert hört argumentet ”det är ingen idé att sortera för allt blandas och bränns upp i alla fall”? Men faktum är att om du sorterar ditt avfall så kan vi spara både värdefulla naturresurser och pengar. Allt avfall som vi skickar till förbränning betalar vi behandlingsavgift, förbränningsskatt och utsläppsrätter för - varje kg som förbränns kostar 70 öre. Med 49 % felsorterat i facket för brännbart smått innebär det att vi eldar upp över 100 000: - varje år. Vi vill inte behöva höja avfallstaxan på grund av dålig sortering.

Vi vet att man ofta har tidsbrist och har bråttom när man väl besöker återvinningscentralen berättar Erik Bergström. Vi introducerar därför kampanjen ”Sortera först! Vi vill uppmana våra kunder och medborgare att börja redan hemma. Sortera avfallet redan när det uppstår, lägg det i olika behållare utifrån material se över vad som kan återbrukas, kan böckerna skänkas till den lokala loppisen i byn eller kan farmors gamla duk och pappas gamla kavaj istället läggas i kärlet för Human Bridge? På alla återvinningscentraler kan du lämna både hela och trasiga kläder och andra textilier i behållarna från Human Bridge som ser till att de återbrukas eller återvinns.

Hela 17% av allt som slängdes i facket för smått brännbart var förpackningar, ett avfallsslag som omfattas av producentansvar. Alla produkter som har en förpackning, det vill säga det mesta vi köper, har ett påslag i priset som går till Förpackningsinsamlingen för att finansiera deras ansvar för att samla in och återvinna förpackningarna. Slänger du pizzakartongen eller ketchup-flaskan på återvinningscentralen istället på FTI:s återvinnings-stationer, ÅVS, får du betala för hanteringen av den två gånger! berättar Erik Bergström.

Stora vinster finns alltså att hämta av att sortera avfallet innan själva besöket på återvinningscentralen; inte bara ekonomiska utan även tiden du behöver lägga på själva besöket på ÅVC – det kommer gå mycket
snabbare och smidigare.

För att nå FN:s mål i Agenda 2030 måste vi alla privatpersoner väsentligt minska mängden avfall fram till år 2030. Vi uppmanar därför alla att försöka både förebygga och minska avfallet genom att konsumera mindre, återanvända och återvinna mer.

Nu dricker alla våra VA-kunder i Leksands kommun grundvatten!

Dala Vatten och Avfall är glada över att vi nu kan leverera vårt grundvatten till samtliga hushåll i Leksands kommun. Nu fullbordar vi det fyra år långa projektet med att bygga ut och koppla samman VA-ledningarna för att på så sätt bygga en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig VA-infrastruktur i Leksand i enlighet med FN:s klimatmål i Agenda 2030.


Med denna utbyggnad av VA-ledningssystemet har vi skapat en mer robust vattenleverans till våra kunder i Leksand. På detta sätt optimerar vi vår drift och på sikt minskar vi våra löpande driftkostnader. När vi nu slutför detta projekt har vi säkerställt vattenleveransen till och bortforsling av spillvatten från Tällberg med omnejd. säger Lisbeth Martinsson Skinnar, Affärsområdeschef VA.

Nästan 3 mil nya ledningar för dricksvattenleverans och bortförsel av spillvatten har dragits i mark där ca 5 km är sjöförlagda via Siljan. Projektet startade 2016 med att Leksand Vatten gjorde en förstudie med förslag på vägval för hur en för framtiden tryggad vattenleverans och avloppshantering skulle se ut. Första spadtaget togs 2018 och nu slutför vi investeringen på drygt 76 miljoner kronor som säkerställer vattenleverans och bortförsel av spillvatten för; Tällberg, Plintsberg, Sjugare, Hjortnäs och Sunnanäng.

Vi har i och med detta projekt kunnat stänga avloppsreningsverket i Tällberg och hanterar därmed all rening av spillvatten i avloppsreningsverket i Leksand. Vi levererar nu friskt grundvatten vilket gör att vi minskar nyttjandet av kemikalier för rening av dricksvattnet som krävdes när vi använde oss av ytvatten från Siljan. Ytterligare en positiv bieffekt av detta är att vi minskar transporterna av kemikalier till reningen av spillvatten samt transporterna av slam.

Tisdagen den 3 maj kopplar vi om och alla våra kunder i ovan nämnda områdena, kommer därmed att dricka vårt friska grundvatten. Vattnets hårdhet skiljer sig efter omkopplingen mot tidigare, då vattnet var mjukt. Det vatten som nu levereras räknas som medelhårt på sina 7 °dh. Vi uppmanar därför våra kunder att se över doseringen av disk- och tvättmedel till sina maskiner. Kunderna kan komma att märka förändring, exempelvis kommer det inte att löddra lika mycket av schampot när de tvättar håret.

Leksand Vatten har nu med detta projekt uppnått sin målsättning om att endast erbjuda grundvatten till sina kunder. Att vi nu slutför detta projekt möjliggör att fler fastighetsägare i Leksands kommun kan anslutas till det kommunala VA-nätet i framtiden. säger Per Spik som är ordföranden i Leksand Vatten.

Vi tackar alla fastighetsägare i området som på ett eller annat sätt blivit berörda av både grävarbeten och
vattenavstängningar vid arbetet med de nya ledningarna. Vi kan nu stolt meddela att vi säkerställer en säker och robust VA-lösning för våra nuvarande och framtida kunder. Allt i vår strävan mot en bättre miljö idag och för kommande generationer.

Presskontakt

Kontakt för material
Kommunikatör
Angelica Kenntoft
Tel: 0247-44 109

Kontakt för frågor om bolaget och verksamheterna
VD
Lisbeth Martinsson

Affärsområdeschef VA
Lisbeth Martinsson

Produktionschef VA
Anders Kabel

Projektchef
Torbjörn Rewesby

Pressbilder

Statistik och rapporter

Kundundersökning

Vad tycker hushållen om avfallshanteringen och de kommunala vattentjänsterna? Löpande gör vi en kundundersökning som skickas till ett slumpvis urval av kunder. Svaren ger oss värdefull information om synen på våra verksamheter.

Glädjande är att förtroendet för Dala Vatten och Avfall och våra verksamheter är mycket högt.