Avfall från företag och verksamheter

Ett kreativt gäng som klipper i papper.

Vi tar hand om företags och verksamheters hushållsavfall, dvs det avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som fika/lunchrum och toaletter. För övrigt avfall från verksamheten får man själv ombesörja miljöriktig hantering.

Farligt avfall från företag - nyheter från 1 november

Alla företag och verksamheter producerar farligt avfall i någon form

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Till farligt avfall räknas:

  • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
  • Asbest
  • Tryckimpregnerat trä och slipers
  • Kemikalier

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall från 1 november

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter (till verksamheter räknas även ideella föreningar) och företag som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Rapporteringen sker via ett nytt digitalt system som ska ge bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Verksamheter ska bland annat rapportera avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör och mottagare. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort sådant avfall från sin verksamhet.

Läs mer:

Nya rutiner på återvinningscentralerna

I och med de nya reglerna kommer det att ske en del förändringar på våra återvinningscentraler.

Elavfall

Elavfall som kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och småbatterier kommer fortsatt att kunna lämnas på våra återvinnningscentraler. Avlämnaren måste dock bifoga ett transportdokument samt ett avlämningsintyg från Elkretsen.

Tryckimpregnerat trä och asbest - transportdokument krävs

För tryckimpregnerat trä och asbest så kan verksamheter fortsatt lämna detta på våra återvinningscentraler men då krävs att du lämnar transportdokument. Transportdokumentet kan du spara som en pdf och skriva ut i samband med att du rapporterar in transporten av det aktuella avfallet i avfallsregistret via Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kemikalier

Kemikalier från företag tar vi, precis som tidigare, inte emot vid våra återvinningscentraler.

Vem tar emot farligt avfall?

Farligt avfall från din verksamhet kan du alltid lämna direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och som är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på ett regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall:

För mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall - se lista på länsstyrelsens hemsida (länken öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egen transport - särskilda regler gäller

Företag och verksamheter får inte transportera farligt avfall som uppkommit i deras verksamhet hur som helst, det gäller både små och stora företag. Om du som företagare själv transporterar ditt avfall måste du anmäla det till länsstyrelsen, det gäller även farligt avfall som lämnas på ÅVC. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anteckningsskyldighet

Utöver de nya reglerna är företag och verksamheter är sedan länge skyldiga att föra journal om sitt farliga avfall enligt nedan:

  • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
  • Mängden farligt avfall som uppkommer
  • De anläggningar som avfall transporteras till
Anteckningarna ska sparas i minst fem år

Avfallsabonnemang för företag

Finns personal på plats behövs ett abonnemang

DVAAB ansvarar för att ta hand om allt ”hushållsliknande avfall” som uppstår inom kommunen. För verksamheter innebär det allt avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna
eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som fika/lunchrum och toaletter. Har du en verksamhet där det uppstår hushållsavfall (det vill säga där personal finns) så ska du enligt föreskrifterna ha ett abonnemang för brännbart restavfall samt matavfall.

Fastighetsinnehavaren ansvarar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för avfallsabonnemanget. Om du själv äger din fastighet ska du alltså ha ett abonnemang. Om du är hyresgäst är det din hyresvärd som ansvarar för abonnemanget och får faktura.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att informera dina hyresgäster om hur avfallet ska hanteras och sorteras.

Faktura till hyresgäst

Om hyresgästen och hyresvärden är överens om det kan fakturan på hela abonnemanget (vatten, avlopp samt avfall) skickas direkt till hyresgästen. Observera att det endast är möjligt att ha ett abonnemang per fastighet. För detta krävs underskrift av hyresvärden på särskild blankett. Kontakta vår kundservice för
blankett.

Avfallstaxans uppbyggnad

Avfallstaxan består av en fast avgift och en hämtningsavgift.

Fast avgift
Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service men även för återvinningscentralen. När verksamheter lämnar avfall på återvinningscentralen ska företagsbiljett
lämnas, se mer information nedan. Verksamheter som endast är aktiva under sommarhalvåret kan ha
sommarabonnemang och ha hämtning enbart under den aktiva perioden.

Hämtningsavgift
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta de töms. Avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av kärlavfall. Verksamheter kan välja storlek på kärl, antal kärl samt tömningsfrekvens.

Verksamheter har också möjlighet att välja förlängt hämtningsintervall med tömning var 8:e vecka. Anmälan görs till vår kundservice. Minimum är att kärl innehållande matavfall ska tömmas minst var 14:e dag. Vi hjälper gärna till med dimensioneringen av kärl och tömning. Kontakta vår kundservice.

Företagsbiljetter på återvinningscentralen

Du som har företag kan lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralen. För detta behöver du köpa företagsbiljetter. De kostar 250 kr/st inkl. moms och du kan lämna volymen 1m³ avfall per företagsbiljett. Biljetterna köps direkt på återvinningscentralen och kostnaden faktureras sedan ditt företag.

På biljetten skriver du vilken typ av avfall som ska lämnas och vilket företag det gäller. Kontakta alltid personalen innan du lämnar ditt avfall.

Biljetterna som vi säljer gäller i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

OBS! Den som köper företagsbiljett måste kunna legitimera sig med körkort eller annan giltig ID-handling samt kunna lämna uppgifter om adress och organisationsnummer till aktuellt företag.

Avfallsslag som kan lämnas utan företagsbiljett

• Elavfall - transportdokument måste lämnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se information om farligt avfall längre ned)
• Vitvaror och kyl/frys - transportdokument måste lämnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se information om farligt avfall längre ned)
• Förpackningar av glas, metall, papper och plast
• Papper och tidningar

Dessa avfallsslag innefattas av ett producentansvar som gör att de kan lämnas utan kostnad.

Tillåtna fordon vid besök på ÅVC

Återvinningscentralen får besökas med personbil med släp, pickup och liten lastbil. Maxvikt på fordon 3,5 ton.

Påsar för matavfall

Några bananskal och kaffesump från lunchrummet eller större mängder matavfall från en restaurang? Mängderna och sammansättningen av matavfallet från ett företag varierar men oavsett ska det alltid sorteras ut och läggas i särskilda påsar som sedan läggs i det bruna kärlet. Läs mer om vilka påsar som är tillåtna att använda för matavfall.

Allt matavfall vi samlar in rötas för framställning av biogas och biogödsel. Från ett enda bananskal kan vi framställa biogas som räcker för att driva en personbil 90 meter.

Wellpapp, tidningar, förpackningar, mm

Vissa avfall går under ett producentansvar och har därför ett särskilt insamlingssystem.

Vi ombesörjer inte hämtning av exempelvis wellpapp, tidningar, förpackningar av glas, plast, papper eller metall, eftersom hantering av detta ligger utanför det kommunala ansvaret för avfallshantering.

Vill du att detta ska hämtas från ditt företag kan du kontakta någon entreprenör inom avfall.
(T ex. Dala Frakt, Maserfrakt, Ragn-sells, Stena, Suez.)

Fett

Fett ska samlas in så att det kan återvinnas till nya produkter. Det får absolut inte hällas ut i avloppet eftersom det då kan orsaka kostsamma och besvärliga stopp både i din egen fastighet och i kommunens avloppsledningsnät

Frityrfett

Svensk Fettåtervinning samlar in och återvinner använda matfetter och frityroljor från restauranger, gatukök, butiker och livsmedelsindustrier. De anpassar storlek och antal kärl efter varje kunds behov och utrymme. Kontakta Svensk Fettåtervinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 011-704 50.

Fettavskiljare

Fett från fettavskiljare kräver hämtning med slambil. Kontakta entreprenör.

Exempel på entreprenörer:

MaserFrakt, telefon 0243-25 70 00
Ragn-Sells 010-723 00 00
SUEZ 0250-297 60

Däck

Däck från företag får inte lämnas på ÅVC.

Ta kontakt med:
- Svensk Däckåtervinning AB, telefon 08-506 010 55, för däck utan fälg.
- Stena Recycling AB, telefon 010-445 60 30, för däck med fälg.