Avfall från företag och verksamheter

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är det som tidigare kallades för hushållsavfall och det är endast Dala Vatten och Avfall (DVA) som hämtar detta. För övrigt avfall från verksamheten får man själv ombesörja miljöriktig hantering.

Att besöka återvinningscentralen som företag/verksamhet

Du som har företag kan lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralen. För detta behöver du köpa företagsbiljetter.

Köp företagsbiljett på återvinningscentralen

De kostar 350 kr/st inkl. moms och du kan lämna volymen 1m³ avfall per företagsbiljett. Biljetterna köps direkt på återvinningscentralen och kostnaden faktureras sedan ditt företag.

På biljetten skriver du vilken typ av avfall som ska lämnas och vilket företag det gäller.

Kontakta alltid personalen innan du lämnar ditt avfall.

Biljetterna som vi säljer gäller i Gagnef, Rättvik och Vansbro.

OBS! Den som köper företagsbiljett måste kunna legitimera sig med körkort eller annan giltig ID-handling samt kunna lämna uppgifter om adress och organisationsnummer till aktuellt företag.

Avfallsslag som kan lämnas utan företagsbiljett

• Elavfall - avlämnarintyg måste lämnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se information om farligt avfall längre ned)
• Vitvaror och kyl/frys - avlämnarintyg måste lämnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se information om farligt avfall längre ned)
• Papper och tidningar

Dessa avfallsslag innefattas av ett producentansvar som gör att de kan lämnas utan kostnad.

Tillåtna fordon vid besök på ÅVC

Återvinningscentralen får besökas med personbil med släp, pickup och liten lastbil. Maxvikt på fordon 3,5 ton.

Att besöka Leksands ÅVC som företag/verksamhet

Helautomatisk registrering och fakturering

Från 1 januari 2024 behöver du som företagare inte längre lämna företagsbiljett när du besöker vår återvinningscentral (ÅVC) i Leksand. Enklare och effektivare helt enkelt.

Alla företagsregistrerade fordon som är registrerade som lätt lastbil i fordonsregistret blir automatiskt fakturerade. Helautomatisk registrering avser företagsregistrerade fordon eller fordon som är kopplade till enskild firma (till ett personnummer).

Våra återvinningscentraler är i första hand till för våra kunder som betalar via avfallstaxan. Som en extra service erbjuder vi även företagare att använda vår ÅVC. Detta måste vara självkostnadsbärande. Därför tas en avgift ut per besök.

Samma avgift varje gång

Varje besök kostar, likt tidigare, 280 kronor exkl. moms. Detta gäller oavsett vilken sorts avfall du har med dig och oavsett mängd.

Vi tar emot elavfall med avlämnarintyg

Vi tar endast emot elavfall på våra återvinningscentraler, inget annat farligt avfall från företag och verksamheter. Elavfall är exempelvis tv-apparater, datorer, lysrör, batterier, kylar, frysar och vitvaror. Det är kostnadsfritt att lämna elavfall. Meddela personalen på återvinningscentralen om du lämnar elavfall. Då kan vi enkelt avregistrera dig så du inte får någon automatisk faktura.

Debiteringsfritt avfall

Om endast avfall med producentansvar lämnas under besöket behöver du meddela personalen innan avfallet kastas. Personalen behöver då granska avfallet. Vid godkännande av avfallet kommer besöket inte faktureras.

Avfall med producentansvar på återvinningscentralen:

 • Elavfall
 • Glöd- och lågenergilampor
 • Lysrör
 • Vitvaror/Kyl och Frys
 • Batterier (små batterier, ej bilbatterier)
 • Förpackningar
 • Lastpallar

Fakturering och referenskod på fakturan

Nytt är också att du framöver får din faktura från Svea Ekonomi, inte som tidigare från oss på Leksand Vatten AB.

Om du vill registrera referenskod på fakturan, ber vi dig att skanna någon av QR koderna som är uppsatt på anläggningen och fyll i uppgifterna i formuläret.

Införande av Grönt kort

ÅVC Limhagen planerar för en övergång till Grönt kort under 2024. Med automatisk registrering och fakturering av företagsbesök så möjliggörs att även företagare kan erhålla Grönt kort och därmed få möjlighet och tillgång till ÅVC:n utanför bemannade öppettider.

Avfallsabonnemang för mat- och restavfall från företag/verksamheter

När personal finns på plats och/eller människor vistas i lokalerna

DVA hämtar kommunalt avfall, det som tidigare benämndes hushållsavfall. För verksamheter innebär det allt avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som lunchrum och toaletter samt avfall som uppstår i samband med städning av lokaler där människor vistas.

Har du en verksamhet där det uppstår kommunalt avfall så ska du enligt kommunens avfallsföreskrifter ha ett abonnemang för:

 • Matavfall - kaffesump, tepåsar, matrester, bananskal och liknande samt
 • Restavfall - det som blir kvar när matavfallet, alla förpackningar, wellpapp, farligt avfall och övrigt avfall har sorterats ut för miljöriktig återvinning.

Ett abonnemang per fastighet

Varje fastighet kan bara ha ett abonnemang för sophämtning, vatten och avlopp hos oss. Det innebär att du som fastighetsägare till en fastighet som inrymmer flera olika verksamheter inte har möjlighet att låta hyresgästerna teckna egna abonnemang och få egna avfallskärl som de själva ansvarar och betalar för. Du måste istället, i samråd med oss, se till att det finns tillräckligt antal kärl för mat- och restavfall för fastighetens samtliga verksamheter. Det är sedan upp till dig att fördela kostnaderna bland dina hyresgäster.

Fastighetsinnehavaren ansvarar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för avfallsabonnemanget. Om du själv äger din fastighet ska du alltså ha ett abonnemang. Om du är hyresgäst är det din hyresvärd som ansvarar för abonnemanget och får faktura.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att informera dina hyresgäster om hur avfallet ska hanteras och sorteras.

Anmäl nytt avfallsabonnemang via vår självservice

Besök vår sida för självservice där du hittar formuläret "Anmäl nytt avfallsabonnemang" för enkel anmälan om din verksamhet saknar avfallsabonnemang.

Faktura till hyresgäst

Om hyresgästen och hyresvärden är överens om det kan fakturan på hela abonnemanget (vatten, avlopp samt avfall) skickas direkt till hyresgästen. För detta krävs underskrift av hyresvärden på särskild blankett. Kontakta vår kundservice för att få en blankett.

Observera att det alltid är du som fastighetsägare som har det slutgiltiga betalningsansvaret.

Avfallstaxans uppbyggnad

Avfallstaxan består av en fast avgift och en hämtningsavgift:

Fast avgift

Avgiften täcker kostnader för bland annat avfallsplanering, administration och service samt tillgång för företaget till återvinningscentralen. När verksamheter lämnar avfall på återvinningscentralen ska dock företagsbiljett lämnas, se mer information nedan. Verksamheter som endast är aktiva under sommarhalvåret kan ha sommarabonnemang.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta de töms. Avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfallet. Storlek på och antal kärl samt tömningsfrekvens anpassas till verksamhetens behov.

Verksamheter har också möjlighet att välja förlängt hämtningsintervall med tömning var 8:e vecka. Anmälan görs till vår kundservice. Minimum är att kärl innehållande matavfall ska tömmas minst var 14:e dag. Vi hjälper gärna till med dimensioneringen av kärl och tömning. Kontakta vår kundservice.

Sophämtningsschema för företag/verksamheter

Undrar du när er verksamhet har tömning av rest- och matavfall?

Sök på adressen (den adress där sophämtningen sker) i appen Mitt DVA då får du påminnelse dagen före hämtning. Du kan också använda formuläret nedan för att få sophämtningsschema skickat till dig.

Farligt avfall från företag/verksamheter

Alla företag och verksamheter producerar farligt avfall i någon form

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Till farligt avfall räknas:

 • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä och slipers
 • Kemikalier

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall från 1 november

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter (till verksamheter räknas även ideella föreningar) och företag som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Rapporteringen sker via ett nytt digitalt system som ska ge bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Verksamheter ska bland annat rapportera avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör och mottagare. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort sådant avfall från sin verksamhet.

Läs mer:

Nya rutiner på återvinningscentralerna

I och med de nya reglerna kommer det att ske en del förändringar på våra återvinningscentraler.

Elavfall

Elavfall som kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och småbatterier kommer fortsatt att kunna lämnas på våra återvinnningscentraler. Avlämnaren måste dock bifoga ett transportdokument samt ett avlämningsintyg från Elkretsen.

Tryckimpregnerat trä och asbest - transportdokument krävs

För tryckimpregnerat trä och asbest så kan verksamheter fortsatt lämna detta på våra återvinningscentraler men då krävs att du lämnar transportdokument. Transportdokumentet kan du spara som en pdf och skriva ut i samband med att du rapporterar in transporten av det aktuella avfallet i avfallsregistret via Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kemikalier

Kemikalier från företag tar vi, precis som tidigare, inte emot vid våra återvinningscentraler.

Vem tar emot farligt avfall?

Farligt avfall från din verksamhet kan du alltid lämna direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och som är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på ett regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall:

För mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall - se lista på länsstyrelsens webbplats (länken öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egen transport - särskilda regler gäller

Företag och verksamheter får inte transportera farligt avfall som uppkommit i deras verksamhet hur som helst, det gäller både små och stora företag. Om du som företagare själv transporterar ditt avfall måste du anmäla det till länsstyrelsen, det gäller även farligt avfall som lämnas på ÅVC. Anmälan görs hos Länsstyrelsen.se/dalarna (länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anteckningsskyldighet

Utöver de nya reglerna är företag och verksamheter är sedan länge skyldiga att föra journal om sitt farliga avfall enligt nedan:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • Mängden farligt avfall som uppkommer
 • De anläggningar som avfall transporteras till

Anteckningarna ska sparas i minst fem år

Förpackningar från företag/verksamheter

Förpackningar, returpapper och tidningar

Förpackningar

Företagare är skyldiga att sortera ut sin verksamhets förpackningsavfall och lämna för återvinning. Då återvinningsstationer endast är till för hushåll behöver du som företagare anlita en avfallsentreprenör. Du kan även lämna ditt utsorterade förpackningsavfall utan kostnad till en mottagningsplats för verksamheters förpackningsavfall. Näringslivets producentansvar AB (NPA) ansvarar för att ordna och driva mottagningsplatser för verksamhetsavfall. Läs mer på NPAs websida om vart mottagningsplatserna finns lokaliserade och vad som gäller vid avlämning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dala Vatten och Avfall ombesörjer alltså inte hämtning av wellpapp eller förpackningar av glas, plast, papper eller metall eftersom hantering av detta ligger utanför det kommunala ansvaret för avfallshantering kopplat till företag och verksamheter.

Vill du att detta ska hämtas från ditt företag kan du kontakta en aktör som är anmäld till Naturvårdsverket. Anmälda aktörer är idag: Stena Recycling AB, Prezero Recycling AB, Accon Greentech AB och Remondis Sweden AB.

Förpackningar från samlokaliserade verksamheter

De verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserade med hushållen, dvs. verksamheter som tillsammans med hushåll använder behållare och andra anordningar tillsammans med hushåll för hantering av avfall på, eller i anslutning till, en fastighet, får från 2024 möjlighet att välja kommunen som ansvarig för insamlingen av förpackningsavfallet. Det valet görs genom en anmälan till Dala Vatten och Avfall.

Auktoriserade företag för hämtning av förpackningar från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter

Dala Vatten och Avfall välkomnar nu leverantörer att ansöka om auktorisation. Webbsidan uppdateras när auktoriserade företag för hämtning är fastställda.

Returpapper och tidningar

Verksamheter och företag som vill få returpapper hämtat måste anlita företag som har tecknat auktorisationsavtal med Dala Vatten och Avfall. Beställning av hämtning görs direkt till auktoriserat företag.

Från och med 2022 har kommunerna ansvaret för att samla in och se till att returpapper återvinns. Till returpapper räknas tidningar, kontorspapper, reklamblad, pocketböcker, broschyrer och liknande pappersprodukter. Eftersom det är ett kommunalt ansvar får ingen annan erbjuda hämtning av returpapper i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Auktoriserade företag för hämtning av returpapper

Följande företag har tecknat auktorisationsavtal med Dala Vatten och Avfall för hämtning av returpapper:

Vad innebär auktorisation

Dala Vatten och Avfall AB (DVA) har valt att införa ett auktorisationssystem för insamling och materialåtervinning av förpackningar och returpapper från flerbostadshus och verksamheter.

Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med DVA har rätt att samla in returpapper samt en därmed följande skyldighet att säkerställa materialåtervinning av returpapper under kommunalt ansvar. Auktorisationen omfattar fastighetsnära insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter.

Matavfall från företag /verksamheter

Några bananskal och kaffesump från lunchrummet eller större mängder matavfall från en restaurang? Mängderna och sammansättningen av matavfallet från ett företag varierar men oavsett ska det alltid sorteras ut och läggas i särskilda påsar som sedan läggs i det bruna kärlet. Läs mer om vilka påsar som är tillåtna att använda för matavfall, länken öppnas i samma fönster.

Fett

Fett ska samlas in så att det kan återvinnas till nya produkter. Det får absolut inte hällas ut i avloppet eftersom det då kan orsaka kostsamma och besvärliga stopp både i din egen fastighet och i kommunens avloppsledningsnät

Frityrfett

Svensk Fettåtervinning samlar in och återvinner använda matfetter och frityroljor från restauranger, gatukök, butiker och livsmedelsindustrier. De anpassar storlek och antal kärl efter varje kunds behov och utrymme. Kontakta Svensk Fettåtervinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 011-704 50.

Fettavskiljare

Fett från fettavskiljare kräver hämtning med slambil. Kontakta entreprenör.

Exempel på entreprenörer:

MaserFrakt, telefon 0243-25 70 00
Ragn-Sells 010-723 00 00
PreZero 0250-297 60

Däck

Däck från företag får inte lämnas på ÅVC.

Ta kontakt med:
- Svensk Däckåtervinning AB, telefon 08-506 010 55, för däck utan fälg.
- Stena Recycling AB, telefon 010-445 60 30, för däck med fälg.