Dricksvatten

Fyller ett glas med kranvatten.

När du vrider på kranen hemma och fyller upp ditt glas så har du ett rent, gott och kallt dricksvatten. Smidigt och nära till hands! Det är så naturligt för oss att vi sällan tänker på vilken förmån det är att ha ständig tillgång till vatten.

Visste du att 95% av våra kunder tycker att vattnet vi levererar smakar gott.

Till en kran nära dig

Det handlar inte bara om att vi har goda vattenresurser, utan även om själva vattenförsörjningen - ett rent, kontrollerat vatten, levererat genom ett fungerande ledningssystem.

En viktig kugge i vardagen

Vatten har en stor roll i vårt vardagsliv. Vi använder 160 liter per person och dygn till dusch, tvätt, disk och matlagning, till en kostnad av cirka 6 öre per liter.

Så här använder vi vårt vatten per dygn:

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter övrigt

Vattnets rening

Grundvattnets höga kvalitet medför att det inte behövs någon omfattande reningsprocess. I vissa fall kan vattnet pumpas direkt ut i ledningsnätet till våra konsumenter. Allt vatten passerar dock ett UV-ljus för desinfektion. Den övriga behandling som kan förekomma är järn- och manganreduktion, och pH-justering.

Ytvatten kräver en mer omfattande rening än grundvatten. Vid Tällbergs vattenverk sker pH-justering, kemisk fällning, snabbfilter, långsamfilter samt UV-ljusdesinfektion. Ibland kan även klorering behövas.

Ett väl kontrollerat livsmedel

Vi tar regelbundet prover som analyseras i laboratorium för dricksvattenanalyser. Inga skadliga eller hälsofarliga ämnen får finnas. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel är det stränga kontroller vad gäller smak, utseende och kvalitet.

Vattnets kvalitet

Vattnets kvalitet beror på hur marken och omgivningen är beskaffad. Miljön i vattenledningarna, liksom hur länge vattnet hålls i ledningen påverkar också. Eventuella problem med dricksvatten beror oftast på att förorenat vatten tränger in i dricksvattennätet genom en olyckshändelse.

Halten av järn och mangan är generellt sett låg, liksom mängden mikroorganismer. Det vatten vi levererar innehåller låga halter av fluor. Fluor finns naturligt i marken. En liten mängd fluor i dricksvattnet är bra eftersom det motverkar karies. Högre halter kan ge fläckar på tänderna.

Ditt vatten kommer härifrån

Vi på Dala Vatten och Avfall producerar cirka 8.000 liter vatten per minut. Vi använder ett grundvatten av mycket hög kvalitet. Det kommer från en stor grusås som bildades under istiden, Badelundaåsen. Vatten hämtas även från andra, mindre åsformationer och vissa områden förses med rent vatten från Siljan.

Vattenkvalitet och kontroll

För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet tar vi regelbundna vattenprover från våra vattenverk, ledningsnät och hos våra kunder.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten.

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SVLFS 2022:12 (Länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Det är sedan kommunerna som utför den lokala myndighetskontrollen och ser till att vi som huvudman följer föreskrifterna.

Analyser av dricksvattnet

Vi tar regelbundna prover på dricksvattnet enligt ett egenkontrollprogram som godkänts av tillsynsmän hos vår våra ägarkommuner. Vattenproverna analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium. I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten.