Aktuellt inom avfall

Avfallshantering är ett område under ständig utveckling. På den här sidan samlar vi de senaste nyheterna för att du som invånare i våra fyra kommuner och kund hos oss ska kunna ta del av vad som händer såväl lokalt och regionalt i din kommun och Dalarna som nationellt i Sverige.

Genomgång av avfallsabonnemang i Vansbro kommun, 2021-04-16

Bakgrund

2014 togs beslut om att avfallshämtningen från fastigheter i Vansbro kommun ska ses över så att samtliga fastigheter i kommunen får samma avfallshantering (Vansbro Teknik AB:s styrelse (dnr 2014/5) och kommunfullmäktige (KS 2014/571)), det innebär att varje beboelig fastighet ska ha ett avfallsabonnemang.

Målsättning

 • Likabehandling - att alla fastigheter i Vansbro kommun hanteras på samma sätt avseende avfallshantering, avgifter och tillgång till service.
 • Miljöriktig hantering av avfallet.
 • Att fördela kostnaderna på fler och därmed hålla kostnaderna nere för den enskilde.

Genomförande

Dala Vatten och Avfall som sköter den kommunala avfallshanteringen har fått i uppdrag att se till att varje beboelig fastighet har ett avfallsabonnemang. Vi har med hjälp av inventering identifierat drygt 2000 fastigheter som saknar och ska ha avfallsabonnemang.

I en första fas under 2016 och 2017, där fastigheter i befintligt hämtningsområde (de delar av kommunen där sophämtning redan utfördes) ingick, fick ca 1300 fastigheter ett avfallsabonnemang. I dag återstår drygt 700 fastigheter som under 2021 ska få ett avfallsabonnemang. Anledningarna till att dessa inte har hanterats tidigare är följande:

 • Projektet stoppades tillfälligt i juni 2017 av Vansbro Teknik AB:s styrelse på grund av att man behövde fatta beslut om hur fastigheter utanför det befintliga hämtningsområdet skulle hanteras.
 • I december 2017 fattade kommunfullmäktige i Vansbro kommun beslut om ändringar kring hur den fasta avgiften för fritidshus skulle tas ut. Beslutet överklagades varför Dala Vatten och Avfall valde att pausa projektet tills vidare. Det dröjde till oktober 2019 innan överklagandet slutgiltigt avslogs och beslutet vann laga kraft.
 • Våren 2020 skulle projektet ha återupptagits men stoppades på grund av pandemin.

Brev skickas ut från och med vecka 16

Under vecka 16 kommer vi att påbörja utskick av brev till ägare av de drygt 700 fastigheter som ännu inte har fått något avfallsabonnemang. Vår målsättning är att projektet ska slutföras under 2021.

Om avfallsavgifterna

Kommunen är enligt Miljöbalken skyldig att se till att hushållsavfallet i kommunen tas om hand på ett sätt som inte orsakar olägenheter för människor eller miljö. Det är därför man tillhandahåller service i form av avfallshämtning och återvinningscentraler.

Kostnaderna för avfallshantering i kommunen betalas efter en särskild taxa. Det innebär att avfallshanteringen inte är skattefinansierad utan betalas av dig som äger en eller flera fastigheter. Taxan beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Taxan i sin helhet (pdf-fil som öppnas i ett nytt fönster).PDF

Fast avgift

Den fasta avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration samt nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall under fastighetens hela livslängd. Avfall som ska lämnas till återvinningscentralen uppstår i någon mån vid alla fastigheter oavsett hur mycket eller lite de nyttjas.

För dig som äger ett en- och tvåfamiljshus i Vansbro kommun där någon bor permanent ingår fast avgift för ett fritidshus.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på dina kärls storlek, hur ofta de töms samt om du har tömning året runt eller sommartid. Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet.

I Vansbro kommun kan fritidshusägare välja att ta med avfallet hem till sitt permanentboende och lägga soppåsarna i de kärl som finns där. Fritidshusägare från andra kommuner kan istället välja att lämna sitt avfall på en av två anvisade platser i kommunen. Väljer man detta alternativ betalar man ingen hämtningsavgift.

Avfall Sverige presenterar nytt avfallsspråk, 2020-11-17

Exempel på de nya symbolerna i olika färger.


Nya avfallssymboler gör det lättare att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt. Avfall Sverige, vår branschorganisation, har i samarbete med andra nordiska avfallsorganisationer, tagit fram ett gemensamt skyltsystem för att göra det lättare när du sorterar. Aldrig tidigare har så många länder enats om ett gemensamt sätt att kommunicera kring avfall. 

Samma symboler på förpackningar, i soprum och på återvinningscentralen

Samma symboler ska kunna finnas på mjölkförpackningen, i soprummet och på återvinningscentralen. Det ska göra det lättare att sortera avfallet rätt, vilket i sin tur ger mer material till återvinning.

Att samma bilder återfinns där man slänger sina sopor, på papperskorgarna på stan, och i grannkommunen såväl som i grannlandet när man åker på semester gör det barnsligt enkelt att sortera rätt. Det gäller allt från förpackningar till grovavfall och farligt avfall.

Användning av symbolerna

Det är frivilligt för såväl kommuner som privata avfallshanterare och producenter att använda de nya symbolerna. Förhoppningen är att det ändå ska sprida sig så att det ska bli lätt att sortera rätt oavsett var man befinner sig.

Vi på Dala Vatten och Avfall planerar för att börja använda symbolerna men vi har i dagsläget ingen tidplan för detta.

Information om det nya skyltsystemet finns samlat på sverigesorterar.se (sidan öppnas i ett nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytt lagkrav - rapportering av farligt avfall, 2020-11-05

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Alla företag och verksamheter producerar farligt avfall i någon form - till farligt avfall räknas:

 • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä och slipers
 • Kemikalier

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Rapporteringen sker via ett nytt digitalt system som ska ge bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Verksamheter ska bland annat rapportera avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör och mottagare. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort sådant avfall från sin verksamhet.

Läs mer:


Nya rutiner på återvinningscentralerna

I och med det nya reglerna kommer det att ske en del förändringar på våra återvinningcentraler. Elavfall som kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och småbatterier kommer fortsatt att kunna lämnas på våra återvinnningscentraler. Avlämnaren måste dock bifoga ett transportdokument samt ett inlämningsintyg från Elkretsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För tryckimpregnerat trä och asbest så kan verksamheter fortsatt lämna detta på våra återvinningscentraler men då krävs att du lämnar transportdokument. Transportdokumentet kan du spara som en pdf och skriva ut i samband med att du rapporterar in transporten av det aktuella avfallet i avfallsregistret via Naturvårdsverkets e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikalier tar vi precis som tidigare INTE emot vid våra återvinningscentraler

Vem tar emot farligt avfall?

Farligt avfall från din verksamhet kan du alltid lämna direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och som är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på ett regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farlig avfall:

Ragn-Sells 010-723 20 00
Stena 010-445 60 40länk till annan webbplats
PreZero (tidigare SUEZ) 0250-297 60

Mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall -se lista på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Egen transport

Företag och verksamheter får inte transportera farligt avfall som uppkommit i deras verksamhet hur som helst, det gäller både små och stora företag. Om du som företagare själv transporterar ditt avfall måste du anmäla det till länsstyrelsen, det gäller även farligt avfall som lämnas på ÅVC.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anteckningsskyldighet

Företag och verksamheter är sedan länge skyldiga att föra journal om sitt farliga avfall enligt nedan:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • Mängden farligt avfall som uppkommer
 • De anläggningar som avfall transporteras till
 • Anteckningarna ska sparas i minst fem år

Matavfallspåsar till frukt och grönt, 2020-10-24


Efter att en skatt på tunna plastpåsar på 30 öre och för bärkassar i plast på 3 kr infördes har många livsmedelsbutiker börjat erbjuda papperspåsar i frukt- och gröntdisken. I många fall går dessa att återanvända som matavfallspåse - information om detta brukar då finnas på påsen och/eller på skyltar. 

Tips till dig som använder matavfallspåsar till frukt och grönt

 • Säkerställ att papperspåsen går att använda till matavfall. Om du inte hittar någon information - fråga personalen om påsarna är gjorda av vattenavvisande papper och är avsedda även för matavfall.
 • Använd fruktpåsarna flera gånger. Ta med dem till butiken igen, när du handlar för att förlänga livslängden på påsen.
 • Använd fruktpåsen till matavfall när den inte kan användas fler gånger till frukt.
 • Sortera överblivna papperspåsar som pappersförpackning. (Om du får för många påsar jämfört med hur mycket matavfall du får)
 • Låt påsen vara öppen tills du har passerat kassan så är det enkelt för kassapersonalen att kontrollera innehållet.
 • Ta bort etiketten från vägningen från påsen eftersom etiketterna strular till det för maskinerna i biogasanläggningen. Tänk på detta redan i butiken och sätt etiketten på kanten på påsen.