Aktuellt inom avfall - nyheter och pågående projekt

Ändrad lagstiftning, kommunala beslut, ny teknik, utvecklingsprojekt och samarbeten är några av de saker som påverkar, förändrar och driver vår verksamhet framåt.

Avfallshantering - ett område under ständig utveckling

På den här sidan samlar vi de senaste nyheterna för att du som invånare i våra fyra kommuner och kund hos oss ska kunna ta del av vad som händer såväl lokalt i din kommun och regionalt i Dalarna som nationellt i Sverige.

Mars 2024 - Bygge av omlastningshall för avfall, Leksand

Dala Vatten och Avfall kommer på uppdrag av Leksand Vatten AB att bygga en omlastningshall för avfall på Övermo i Leksands kommun.

Under våren 2024 byggs en omlastningshall för avfall. Arbetet påbörjades under mars 2024 och förväntas slutföras under sommaren 2024.

Oktober 2023 - Renovering av ÅVC Dala-Floda

Dala Vatten och Avfall kommer på uppdrag av Gagnefs Teknik AB att renovera Återvinningscentralen i Dala-Floda, Gagnefs kommun.

Under oktober genomförs en upphandling av entreprenör för renoveringen. Arbetet förväntas påbörjas under vintern 2023 och slutföras under sommaren 2024.

September 2023 - DVA tar över ansvaret för Återvinningsstationerna

Dala Vatten och Avfall får från 1 januari 2024 ett formellt ansvar för Återvinningsstationerna (ÅVS) i våra fyra ägarkommuner.

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll från och med 1 januari 2024.

Augusti 2023 - Kretsloppsplan

Dala Vatten och Avfall har nu tillsammans med våra fyra ägarkommuner tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan (tidigare benämnt avfallsplan) som finns ute för granskning under perioden 15 augusti – 30 september.

Kretsloppsplanen innehåller mål som visar var vi behöver vara år 2030 i vårt arbete med att minska avfall, öka resursutnyttjande och säkerställa en ren och giftfri miljö.

Hushållen och deras beteenden är centrala liksom kommunerna och deras verksamheter. Men alla berörda aktörer är viktiga för att nå framgång.

Juni 2023 - Fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll - FNI

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll från och med 1 januari 2024.

Vill du läsa mer om förändringen gör du det här (länken öppnas i samma fönster).

December 2021 - kommunerna tar över ansvaret för returpapper från 2022-01-01

Från och med 2022 avskaffas producentansvaret för returpapper och den 1 januari ska kommunerna istället ta över ansvaret för insamling och återvinning av detta. Rent praktiskt innebär det ingen förändring för dig som bor i våra fyra kommuner - du kan fortsatt lämna dina tidningar och papper vid närmaste återvinningsstation. Förändringen innebär dock att kostnader för returpappershanteringen istället kommer att finansieras via kommunens avfallstaxa.

November 2021 - Därför ska du lämna dina plastförpackningar till återvinning

Hoppressade plastflaskor

Frågan om plaståtervinning har aktualiserats genom dokumentären "Återvinningsbluffen" från SVT:s Dokument Utifrån. Vi har fått flera frågor från kunder och kommuninvånare som efter att ha sett programmet undrar om det är någon idé att sortera ut plastförpackningarna och lämna dem till återvinning? Det korta svaret är ja! Fortsätt att källsortera dina plastförpackningar och lämna dem till återvinning, det är det bästa vi kan göra!

Här följer frågor och svar kopplat till sortering och återvinning av plastförpackningar, längst ner har vi också samlat länkar till aktuella aktörer kopplade till frågan.

Är det någon idé att sortera ut och lämna plastförpackningar till återvinning?

Ja! Det är jätteviktigt att fortsätta sortera ut plastförpackningarna och lämna dem till återvinning, anledningarna är följande:

 1. För att producenterna ska utveckla bättre plastförpackningar måste vi se till att lämna tillbaks förpackningarna till dem så att de dels får ta hand om det avfall de ansvarar för men också för att de ska få incitament att utveckla bättre förpackningar som går att återvinna.
 2. I dag återvinns endast 15% av alla plastförpackningar i Sverige. En anledning till att återvinningsgraden är så låg är att endast 47% av alla plastförpackningar som satts på marknaden lämnas till återvinning. Mer än hälften slänger vi i alltså i den vanliga soppåsen.
 3. När du slänger plastförpackningar (och andra förpackningar) i soppåsen och sopkärlet där hemma innebär det att vi på Dala Vatten och Avfall tvingas lägga pengar på att hämta, transportera och behandla (förbränna) dem. I slutändan läggs den kostnaden på dig som kund. Viktigt att veta är att kostnaderna för att skicka avfall till förbränning har ökat drastiskt de senaste åren och kommer att fortsätta att öka.
 4. För klimatets skull är det viktigt att minska den fossila plasten i vår avfallshantering. Att minska den mängd plast som hamnar i restavfallet (soppåsen) är därför en prioriterad fråga, och då är god källsortering ett måste.

Varför är det så svårt att återvinna plastprodukter och plastförpackningar?

Problemet med plastprodukter och plastförpackningar är att det finns tusentals olika varianter och en plastförpackning kan bestå av flera olika plaster eller plast blandad med andra material. I dag finns tyvärr inte den teknik som krävs för att vi ska kunna materialåtervinna alla olika varianter.

Vems är ansvaret för att se till att tekniken utvecklas så att plasten kan återvinnas?

Det är de som producerar förpackningar och produkter av plast som har störst möjlighet att förändra återvinningsgraden och öka andelen som kan materialåtervinnas genom att välja rätt material i sina produkter och förpackningar. Det är av just den anledningen vi har producentansvar för förpackningar i Sverige.

Vad är producentansvar?

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer varor med producentansvar ska bekosta att de tas omhand på ett miljövänligt sätt. För förpackningar har vi haft producentansvar sedan 1994.

Syftet med att ge producenterna ansvaret för att ta hand om avfallet från deras produkter är att minska slöseriet med naturresurser och att det på sikt ska leda till fler produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Producenterna finansierar insamlingen och återvinningen genom att ta ut avgifter, det innebär i praktiken att varje gång du köper en förpackad vara betalar du också för att producenten av förpackningen ska samla in och återvinna den. Om du då slänger förpackningen i soppåsen istället för att lämna den till återvinning får du betala en gång till, för att vi på Dala Vatten och Avfall ska hämta den.

Vad händer med de plastförpackningar du sorterar ut och lämnar på återvinningsstationen?

Ansvaret för insamling och återvinning av plastförpackningar ligger hos Svensk Plaståtervinning och FTI, den här informationen lämnar de om vad som händer med plasten du sorterar ut:

 1. Plastförpackningarna du lämnar vid återvinningsstationerna hämtas och transporteras till en anläggning där de balas.
 2. Balarna körs till Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala, där sorteras förpackningarna utifrån plastsort och eventuellt utifrån färg. Plast som inte kan återvinnas till nya produkter går istället till energiutvinning.
 3. Den sorterade plasten skickas vidare till någon av Svensk Plaståtervinnings kunder, där tvättas och granuleras den och blir återvunnen plastråvara som kan användas vid tillverkning av nya förpackningar eller andra plastprodukter.

Vad görs för att förbättra läget kring återvinning av plast?

Det pågår mycket för att förbättra läget, här är några exempel:

 • Forskare vid Linköpings universitet tittar på möjligheterna att minska antalet plaster som används – teoretiskt sett skulle det räcka med ett tiotal. Projektet stödjs av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallsfrågor.
 • Producenterna, som ansvarar för återvinning av plastförpackningar, satsar på förbättrad teknik, som gör det möjligt att sortera ut fler plasttyper för materialåtervinning.
 • Kemisk plaståtervinning planeras, där betydligt fler plastsorter, även de ”svåra", kommer att kunna återvinnas.
 • Det finns förslag om att införa ett produktpass, vilket skulle underlätta för återvinnarna att identifiera olika material.
 • Regeringen har också gett föreslagit om en kvotplikt, det vill säga krav på att använda viss andel återvunna material vid produktion, vilket kan öka såväl utbud som efterfrågan.

Finns det risk att den plast jag sorterar ut hanteras illegalt och hamnar på avvägar?

SVT:s Dokument utifrån belyser den illegala avfallshanteringen som är ett stort och globalt problem. Enligt Avfall Sverige, branschorganisationen för kommunernas avfallshantering, är dock risken för att den plast vi sorterar ut här i Sverige ska hamna på avvägar minimal.

Länklista (sidorna öppnas i ett nytt fönster eller flik)

September 2021 - Pilotprojektet "Sortera Bynära"

Sortera Bynära-stationer

Under hösten kommer hushåll i sju områden i Leksands kommun att genom pilotprojektet "Sortera Bynära" ges möjligheten att sortera ut och lämna sina förpackningar av papper, plast, metall och glas samt sina tidningar på samma ställe som de i dag lämnar sitt mat- och restavfall.

Här hittar du all information om pilotprojektet (länken öppnas i samma fönster).

Maj 2021 - Varför vi slutar med tidningsinsamlingen i Leksand och Rättvik

Grönt kärl med reklamblad och tidningar i

Varför började vi hämta tidningar?

Sedan vi (Dala Vatten och Avfall, DVA) för ganska många år sedan bytte ut de dåvarande gröna matavfallskärlen i Leksand och Rättvik till de nuvarande bruna har villahushåll som önskat kunnat samla tidningar och reklam i de gröna kärlen för att få dem tömda fyra gånger per år. Det har varit en tjänst som vi har erbjudit utöver det lagstadgade ansvar vi har för att samla in mat- och restavfall. Tjänsten har varit frivillig, utan kostnad för de hushåll som har valt att nyttja den och mycket uppskattad.

Politiska beslut styr och påverkar vår verksamhet

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligande av producentansvaret för insamling av förpackningar och returpapper (tidningar, reklam, mm). En konsekvens av detta var att det från och med 2021-01-01 skulle komma att krävas tillstånd för att få samla in dessa material. Eftersom en förutsättning för att få ett tillstånd var att man kunde verka över hela landet fanns det ingen möjlighet för DVA att söka och få ett sådant.

Det här innebar att det från och med 2021-01-01 inte längre skulle vara tillåtet för oss att samla in tidningar varför vi beslutade att 2020 skulle bli det sista året vi gjorde det.

En sista tömning av de gröna kärlen i maj 2021

Då 2020 till stor del präglades av pandemin och vi var tvungna att säkerställa att vi kunde utföra ordinarie sophämtning ställdes tidningsinsamlingen in - istället för att göra en sista tömning av de gröna kärlen under december 2020 som tidigare aviserats har vi gjort det under maj 2021.

Nya politiska beslut om returpapper

Efter att vi tog beslutet om att upphöra med tidningsinsamlingen i de gröna kärlen och gick ut med information kring detta har nya beslut fattats på nationell nivå när det kommer till ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och returpapper (tidningar). Det senaste är att kommunerna ska överta ansvaret för att samla in och återvinna returpapper. Från den 1 januari 2022 ska alla kommuner tillhandahålla "ett system med lättillgängliga insamlingsplatser" för att samla in utsorterat returpapper.

Så varför fortsätter vi inte att hämta tidningar i de gröna kärlen när vi får?

Kommunerna blir alltså inom kort skyldiga att samla in returpapper, varför vi trots detta upphör med tidningsinsamlingen är en naturlig fråga.

Kraven som ställs på insamlingen är att kommunerna ska tillhandahålla "ett system med lättillgängliga insamlingsplatser", det finns i nuläget inga krav på att insamling måste ske bostadsnära. Vi har diskuterat om de gröna kärlen skulle kunna vara ett sätt att möta upp de nya kraven men har kommit fram till att det inte är lämpligt av följande anledningar:

 1. Vi har idag inga uppgifter om vilka eller hur många hushåll som har gröna kärl för tidningsinsamling,
 2. Om vi erbjuder hämtning av tidningar vid fastighetsgräns i befintliga gröna kärl måste alla villahushåll erbjudas den tjänsten samt att tilläggsavgift som täcker kostnaderna för insamlingen måste tas ut för varje kärl vi tömmer,

Det här är förutsättningar som gör det väldigt svårt att fortsätta med tidningsinsamling via de gröna kärlen även om vi efter den senaste lagändringen har möjlighet att göra det. Dels skulle administrationen bli väldigt omfattande men vi behöver dessutom ta ett helhetsgrepp kring hur insamlingen av returpapper ska lösas i alla våra fyra kommuner.

Vi jobbar aktivt med att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt som gör det möjligt för invånarna i våra fyra kommuner att fortsatt kunna lämna sitt utsorterade returpapper till återvinning på ett enkelt sätt även efter årsskiftet.

April 2021 - Genomgång av avfallsabonnemang i Vansbro kommun

Bakgrund

2014 togs beslut om att avfallshämtningen från fastigheter i Vansbro kommun ska ses över så att samtliga fastigheter i kommunen får samma avfallshantering (Vansbro Teknik AB:s styrelse (dnr 2014/5) och kommunfullmäktige (KS 2014/571)), det innebär att varje beboelig fastighet ska ha ett avfallsabonnemang.

Målsättning

 • Likabehandling - att alla fastigheter i Vansbro kommun hanteras på samma sätt avseende avfallshantering, avgifter och tillgång till service.
 • Miljöriktig hantering av avfallet.
 • Att fördela kostnaderna på fler och därmed hålla kostnaderna nere för den enskilde.

Genomförande

Dala Vatten och Avfall som sköter den kommunala avfallshanteringen har fått i uppdrag att se till att varje beboelig fastighet har ett avfallsabonnemang. Vi har med hjälp av inventering identifierat drygt 2000 fastigheter som saknar och ska ha avfallsabonnemang.

I en första fas under 2016 och 2017, där fastigheter i befintligt hämtningsområde (de delar av kommunen där sophämtning redan utfördes) ingick, fick ca 1300 fastigheter ett avfallsabonnemang. I dag återstår drygt 700 fastigheter som under 2021 ska få ett avfallsabonnemang. Anledningarna till att dessa inte har hanterats tidigare är följande:

 • Projektet stoppades tillfälligt i juni 2017 av Vansbro Teknik AB:s styrelse på grund av att man behövde fatta beslut om hur fastigheter utanför det befintliga hämtningsområdet skulle hanteras.
 • I december 2017 fattade kommunfullmäktige i Vansbro kommun beslut om ändringar kring hur den fasta avgiften för fritidshus skulle tas ut. Beslutet överklagades varför Dala Vatten och Avfall valde att pausa projektet tills vidare. Det dröjde till oktober 2019 innan överklagandet slutgiltigt avslogs och beslutet vann laga kraft.
 • Våren 2020 skulle projektet ha återupptagits men stoppades på grund av pandemin.

Brev skickas ut från och med vecka 16

Under vecka 16 kommer vi att påbörja utskick av brev till ägare av de drygt 700 fastigheter som ännu inte har fått något avfallsabonnemang. Vår målsättning är att projektet ska slutföras under 2021.

Om avfallsavgifterna

Kommunen är enligt Miljöbalken skyldig att se till att hushållsavfallet i kommunen tas om hand på ett sätt som inte orsakar olägenheter för människor eller miljö. Det är därför man tillhandahåller service i form av avfallshämtning och återvinningscentraler.

Kostnaderna för avfallshantering i kommunen betalas efter en särskild taxa. Det innebär att avfallshanteringen inte är skattefinansierad utan betalas av dig som äger en eller flera fastigheter. Taxan beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Taxan i sin helhet (pdf-fil som öppnas i ett nytt fönster). Pdf, 426.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fast avgift

Den fasta avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration samt nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall under fastighetens hela livslängd. Avfall som ska lämnas till återvinningscentralen uppstår i någon mån vid alla fastigheter oavsett hur mycket eller lite de nyttjas.

För dig som äger ett en- och tvåfamiljshus i Vansbro kommun där någon bor permanent ingår fast avgift för ett fritidshus.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på dina kärls storlek, hur ofta de töms samt om du har tömning året runt eller sommartid. Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet.

I Vansbro kommun kan fritidshusägare välja att ta med avfallet hem till sitt permanentboende och lägga soppåsarna i de kärl som finns där. Fritidshusägare från andra kommuner kan istället välja att lämna sitt avfall på en av två anvisade platser i kommunen. Väljer man detta alternativ betalar man ingen hämtningsavgift.

November 2020 - Avfall Sverige presenterar nytt avfallsspråk

Exempel på de nya symbolerna i olika färger.


Nya avfallssymboler gör det lättare att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt. Avfall Sverige, vår branschorganisation, har i samarbete med andra nordiska avfallsorganisationer, tagit fram ett gemensamt skyltsystem för att göra det lättare när du sorterar. Aldrig tidigare har så många länder enats om ett gemensamt sätt att kommunicera kring avfall. 

Samma symboler på förpackningar, i soprum och på återvinningscentralen

Samma symboler ska kunna finnas på mjölkförpackningen, i soprummet och på återvinningscentralen. Det ska göra det lättare att sortera avfallet rätt, vilket i sin tur ger mer material till återvinning.

Att samma bilder återfinns där man slänger sina sopor, på papperskorgarna på stan, och i grannkommunen såväl som i grannlandet när man åker på semester gör det barnsligt enkelt att sortera rätt. Det gäller allt från förpackningar till grovavfall och farligt avfall.

Användning av symbolerna

Det är frivilligt för såväl kommuner som privata avfallshanterare och producenter att använda de nya symbolerna. Förhoppningen är att det ändå ska sprida sig så att det ska bli lätt att sortera rätt oavsett var man befinner sig.

Vi på Dala Vatten och Avfall planerar för att börja använda symbolerna men vi har i dagsläget ingen tidplan för detta.

Information om det nya skyltsystemet finns samlat på sverigesorterar.se (sidan öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

November 2020 - Nytt lagkrav för verksamheter, rapportering av farligt avfall

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Rapporteringen sker via ett nytt digitalt system som ska ge bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Verksamheter ska bland annat rapportera avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör och mottagare. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort sådant avfall från sin verksamhet.

Alla företag och verksamheter producerar farligt avfall i någon form

Till farligt avfall räknas:

 • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä och slipers
 • Kemikalier

Fullständig information om de nya reglerna hittar du på vår sida om avfall från företag och verksamheter (länken öppnas i samma fönster).