Taxor och Avgifter

I taxorna beskrivs tjänster och avgifter för vatten- och avlopp (VA) och avfallshantering i din kommun. VA- och avfallsverksamheterna är inte skattefinansierade utan betalas via fastställda avgifter. Kommun­fullmäktige tar beslut om taxorna varje år. 

Taxor per kommun

Välj aktuell kommun nedan för att ta del av gällande VA- och avfallstaxor. Taxorna finns tillgängliga både som nedladdningsbara pdf:er och i tabellform.

För dig som vill veta mer om hur taxorna fungerar

Varför är avgifterna olika i kommunerna? Vad är skillnaden på rörlig och fast brukningsavgift? Hur ska jag tolka fakturan? Här har vi samlat information som besvarar bland annat dessa frågor och ger dig information om hur VA- och avfallstaxorna fungerar.

Priset för vatten- och avloppstjänsterna

Varje kommun bildar ett VA-kollektiv som måste stå för sina egna kostnader. Verksamheten får varken gå med vinst eller förlust. Justeringar av taxan behöver därför göras för att matcha kostnaderna av pågående och kommande investeringar.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. Avgiften används bland annat till att producera dricksvatten, rena spillvatten så att föroreningar inte skadar naturen, oss själva och framtida generationer och att underhålla och förnya ledningsnät och anläggningar samt omkostnader för organisationen.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften i VA-taxan består av en fast och en rörlig del.

Fast brukningsavgift

Den fasta avgiften ska täcka kostnaden för investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer och administration.

Rörlig brukningsavgift

Den rörliga avgiften täcker driftskostnaderna. Avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten, enligt avläsning av vattenmätaren alternativt en fastställd årsförbrukning.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Den beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta och bostadsenhet. Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet.

Priset för avfallstjänsterna

Varje kommun bildar ett Avfallskollektiv som måste stå för sina egna kostnader. Verksamheten får varken gå med vinst eller förlust. Justeringar av taxan behöver därför göras för att matcha kostnaderna för verksamheten.

Avfallsavgiften som fastighetsägare betalar består av en fast avgift samt hämtningsavgift och eventuella tilläggstjänster. 

Fast avgift

Avgiftens belopp baseras på om det är en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet.

Avgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning. 

  • För hushåll ingår det att nyttja återvinningscentralen för avlämning av grovavfall och farligt avfall. Observera att avgiften ska täcka kostnaderna under fastighetens hela livslängd.
  • För verksamheter gäller att man betalar för att lämna grovavfall vid återvinningscentralen. Betalning sker genom köp av företagsbiljetter (öppnas i samma fönster). Observera att vi INTE tar emot farligt avfall från verksamheter vid återvinningscentralerna.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på dina kärls storlek, hur ofta de töms samt om du har tömning året runt eller sommartid.

En- och tvåfamiljshus har normalt ett grått 190 liters kärl för brännbart restavfall som töms var 4:e vecka samt ett brunt 140 liters kärl för matavfall som töms varannan vecka.

Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling och behandling av rest- och matavfallet. Vi hämtar även verksamheters rest- och matavfall.

Var 8:e vecka - för dig som har lite restavfall

Om du har ett litet hushåll eller om ni i din familj är riktigt duktiga på att källsortera hushållsavfallet räcker det ofta med tömning av det grå kärlet var 8:e vecka. Avgiften blir då lägre.

Varannan vecka - för dig som har mycket restavfall

För hushåll där det uppstår stora mängder brännbart restavfall trots att man källsorterar (gäller t.ex. familjer med blöjbarn) finns möjligheten att få det grå kärlet tömt varannan vecka. Hämtningsavgiften blir då den dubbla. Anmälan görs till vår kundservice.

Hemkompostering

En del hushåll med egen hemkompost har avsagt sig hämtning av matavfall och betalar därmed endast för tömning av det grå kärlet. Hemkompostering ska ske hela året och inget matavfall får slängas i det grå kärlet. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden på fastigheten.

Tilläggsavgift

Exempelvis avgift för extra hämtningar, extra säck eller draghjälp. sådant som du beställer hos vår kundservice.

Mer information finns i den fullständiga avfallstaxan som du hittar ovan.

Vad används avgiften för vatten och avlopp till?

Avgifterna som våra kunder betalar går till drift, underhåll och investeringar för att säkra ett rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp också i framtiden.

Vem bestämmer avgifter för avfall och vatten & avlopp?

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i kommunens avfallstaxa samt vatten-och avloppstaxa. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten-och avloppsnätet, anläggningarna samt inhämtning och hantering av hushållsavfallet samt avfallet som samlas in på våra återvinningscentraler.

Varför höjs avgiften nu när allt är så dyrt?

Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten och avlopp i vår kommun. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi även inför ett stort investeringsbehov när det gäller ledningar och anläggningar. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya, tuffare miljökrav. Det är samtidigt viktigt att känna till att vi inte tar ut mer än vad verksamheten kostar och kräver i form av investeringar.

Höjningen av avfallstaxan beror bland annat på ökade kostnader i samband med transporter samt ökade kostnader för hantering av avfallet, exempelvis vid förbränning. Genom att sortera mera kan du som kund byta till ett billigare avfallsabonnemang.

Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga

Vår verksamhet finansieras av avgifter från kunderna. Alla som är med och betalar avgiften för avfall samt vatten och avlopp är en del av en gemenskap. Avgiften täcker inte bara vatten och avlopp till just ditt hushåll, utan även exempelvis kostnader för våra gemensamma ledningar, vattenverk, reningsverk och återvinningscentraler. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att bygga, underhålla, driva och utveckla avfallstjänsterna, våra vattenverk, reningsverk och vatten-och avloppsnätet.

Varför skiljer sig avgifterna åt mellan de fyra kommunerna?

Vatten och Avlopp

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut. Avgiftsnivån är olika i medlemskommunerna beroende på kommunernas förutsättningar som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. 

Avfall

Enligt svensk lag bildar varje kommun ett Avfalls-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (Avfalls-taxan) och inte genom kommunalskatt. Verksamheten får inte vara vinstdrivande och pengar får inte föras över mellan kommuner. Avgiftsnivån är olika i medlemskommunerna beroende på kommunernas förutsättningar som till exempel antalet anslutna fastigheter och hur mycket avfall som slängs samt om det sorteras på rätt sätt.

Alla kommunerna tar dock bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla avfallstjänsterna, våra vattenverk, reningsverk och vatten- och avloppsnätet.

Så här läser du av fakturan

Vatten och Avlopp

För Vatten och Avlopp betalar du en rörlig samt en fast avgift (enligt mätare eller schablontaxa). Både den
rörliga och fasta avgiften bestäms enligt den kommunala taxan. Din årsförbrukning beräknas utifrån
mätarställningen på vattenmätaren i din fastighet. Fakturan baseras på din senaste avläsning.

Avfall

För Avfall betalar du en rörlig samt en fast avgift. Den rörliga baseras på vilken storlek på kärl du har samt
din hämtningsfrekvens. Den fasta avgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning.

Abonnemang helår avfall: Beloppet beräknat på årets pris dividerat med 365 dagar och därefter multiplicerat med antal dagar i perioden.

Abonnemang sommar/fritid avfall:
Leksand, Rättvik och Gagnef:
Beloppet beräknas på samma sätt, men årspriset divideras med 153 dagar (1/5-30/9)

Vansbro:
Beloppet beräknas på samma sätt, men årspriset divideras med 184 dagar (1/5-31/10).

Räkneexempel avfall:

Fast avgift helår (2022 helårstaxa Rättvik) 1 455:-/ 365 dagar = 3,99:- x 92 dagar = 366,74:- .
Du som kund betalar därmed i detta exempel 366, 74:-/kvartal för sophämtning. Den fullständiga avfallstaxan hittar du här ovan.

Kvartalspriset är baserat på antal dagar det kvartalet fakturan avser har och kvartalskostnaderna skiljer sig därför åt något.