Förpackningsinsamling

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunen från den 1 januari 2024 har tagit över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll och att senast från den 1 januari 2027 ska alla förpackningar samlas in fastighetsnära.

Beslut om insamlingssystem för plast- och pappersförpackningar

Dala Vatten och Avfall, DVA, har fattat beslut om hur insamlingen av plast- och pappersförpackningar ska ske i våra fyra ägarkommuner. Alla fastigheter som idag har insamling av rest- och matavfall vid sina fastigheter kommer få två ytterligare kärl vid sin fastighet.

I kommunerna som DVA verkar i samlas redan rest- och matavfall in fastighetsnära. Hur insamlingen av metall- och glasförpackningar ska ske när förordningen träder i kraft den 1 januari 2027 är en fråga vi fortfarande utreder.

Denna sida uppdateras löpande.

Regeringsbeslut bakom förändringen

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att alla kommuner i Sverige står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta.

De nya reglerna ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Enligt avfallsförordningen som antogs av Sveriges Riksdag redan år 2020 är vi konsumenter skyldiga att sortera ut förpackningar från annat avfall och lämna dem återvinning.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall.

Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinningsgrader till år 2030, också kopplade till bland annat återanvändning av material. Förändringen bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.​

Följande hållpunkter i förordningen är centrala

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar fastighetsnära och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.

En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall och förpackningar samlas in fastighetsnära ger en ökad service till medborgarna – det blir lättare att göra rätt.

Införandet av fastighetsnära insamling kommer att ske stegvis från 2024 till 2027.

Tidsplan DVA

Införandet av bostadsnära insamling kommer att ske stegvis från 2021 till 2027.  Kommunens avfallsorganisation arbetar just nu med förberedelser för övertagandet av ansvaret. Bland annat så förbereds upphandling av insamlingstjänster.

9 oktober 2023

Dala Vatten och Avfall påbörjar ett test med insamling av plast- och pappersförpackningar fastighetsnära för att utreda vilket system som vi ska införa i våra kommuner senast 1 januari 2027.

1 januari 2024

Den 1 januari 2024 tar DVA över ansvaret för Återvinningsstationerna i våra kommuner. Det innebär att DVA ansvarar för att tömma containers samt städa på området för återvinningsstationerna. Det är till oss du som kund ska kontakta vid frågor och eventuella felanmälningar från och med 1 januari 2024.

September - november 2024

Införande av system för insamling av plast- och pappersförpackningar i Rättviks kommun.

November 2024 - januari 2025

Införande av system för insamling av plast- och pappersförpackningar i Gagnef kommun.

Februari - april 2025

Införande av system för insamling av plast- och pappersförpackningar i Leksands kommun.

Maj - juni 2025

Införande av system för insamling av plast- och pappersförpackningar i Vansbro kommun.

1 januari 2027

Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.

Varför just denna metod?

Som standard samlar DVA idag in matavfall varannan vecka och restavfall var 4:e vecka - därmed så sker endast “ett lyft” varannan gång sopbilen besöker en fastighet​ (det tillfället när endast matavfallet töms).

Om sopbilen istället alltid skulle göra två lyft hos respektive hushåll skulle vi, utan att få några fler transportkilometer eller högre bränsleförbrukning, kunna erbjuda kunderna en utökad tjänst med att hämta ytterligare två olika fraktioner (plast- och pappersförpackningar).

För att det ska fungera behöver tömning av restavfall, plastförpackningar samt pappersförpackningar ske med ett intervall av sex veckor, att jämföra med det ordinarie tömningsintervallet för restavfall som idag är var fjärde vecka.

Vi har undersökt flera olika insamlingssystem och systemet med singel-kärl kan vi implementera med befintligt upphandlade sopbilar och entreprenör samt att vi inte behöver utöka antalet besök hos kunderna. Nuvarande fordon och kärl för mat- och restavfall kan bibehållas med detta system.

Hur fungerar det rent praktiskt i sopbilen?

Sopbilarna som hämtar avfallet hos hushållen har två fack med en skiljevägg emellan. Matavfallet töms i det smalare facket och det andra avfallet i det andra lite större facket. Det kan se ut som att allt avfall ramlar ner i samma öppning och hamnar i samma fack men skiljeväggen rör sig och ser till att avfallet ramlar ner i rätt fack.

Sopbilen åker sedan till en omlastningsstation och tömmer facken separat. Avfallet omlastas sedan till olika behållare för transport till respektive avfallsmottagare.

I och med att vi har tvåfacksbilar så kan vi samla införpacknignar i det större kärlet som annars hade varit tomt varannan gång enligt vår gamla insamlingsmodell.

Hur och när ska DVA samla in metall- och glasförpackningar?

Hur insamlingen av metall- och glasförpackningar ska ske när förordningen träder i kraft den 1 januari 2027 är en fråga vi fortfarande utreder.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Producentansvar

Producentansvaret för förpackningar infördes 1994, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, men med skillnaden att kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall.

Till dig med verksamhet

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall, har ett ansvar att se till att det lämnas till återvinning. Exempel på verksamheter där förpackningsavfall uppstår är restauranger, sjukhus, butiker, kontor, byggföretag och från offentliga tillställningar utomhus.

Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på landets återvinningsstationer och således är det inte tillåtet för verksamheter att nyttja dessa.

Verksamheter kommer från 1 januari 2024 kunna lämna verksamhetsförpackningar utan avgift och volymbegränsningar på mottagningsplatser i hela landet, alternativt anlita egen godkänd avfallsentreprenör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket. Systemet ska byggas ut kontinuerligt fram till 2026, då ska det finnas minst en mottagningsplats per kommun. Det är Naturvårdsverket som beslutar om utbyggnaden av mottagningsplatser. Naturvårdsverket har meddelat att Näringslivets Producentansvar har den största marknadsandelen och därmed ska ansvara för att ordna och driva mottagningsplatser för verksamhetsavfall.

Du hittar mer information om vad som gäller för dig med verksamhet och hittar även din närmaste mottagningsplats här: Hitta mottagningsplats - NPA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länken öppnas i ett nytt fönster)

Dala Vatten och Avfall ombesörjer alltså inte hämtning av wellpapp eller förpackningar av glas, plast, papper eller metall eftersom hantering av detta ligger utanför det kommunala ansvaret för avfallshantering kopplat till företag och verksamheter.

Vill du att detta ska hämtas från ditt företag kan du kontakta en aktör som är anmäld till Naturvårdsverket. Anmälda aktörer är idag: Stena Recycling AB, Prezero Recycling AB, Accon Greentech AB och Remondis Sweden AB.

Samlokaliserade verksamheter

De verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserade med hushållen, dvs. verksamheter som tillsammans med hushåll använder behållare och andra anordningar tillsammans med hushåll för hantering av avfall på, eller i anslutning till, en fastighet, får möjlighet att välja kommunen som ansvarig för insamlingen av förpackningsavfallet. Det valet görs genom en anmälan till oss efter att ni kommit överens om detta med er fastighetsägare. Anmälan görs via ett formulär som ni hittar här > (länken öppnas i samma fönster).