Anslutning till kommunalt VA

Fyller ett glas med vatten ur kranen.

Med kommunalt dricksvatten i kranen är du säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.

Ansök om anslutning

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta så ringer du vår växel som kopplar dig till en handläggare 0247 - 44 100.

Här finns ansökningsblanketter.

Inom verksamhetsområdet

Vi  kontrollerar om det går att ansluta din fastighet till kommunalt dricksvatten och avlopp, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde. Om så är fallet skickar vi en ansökningsblankett till dig. 

Har du egen vattenbrunn eller avloppsanläggning som du vill nyttja ska de uppfylla de kvalitetskrav som kommunens bygg- och miljökontor anger. 

Även fastigheter utanför verksamhetsområdet kan anslutas efter särskild prövning. Då behöver vi göra en utredning om förutsättningar och kostnader samt upprätta ett särskilt avtal.

Beräkning av anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Den beräknas efter gällande taxa om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet. Vid tillbyggnad av din fastighet ligger det nya bygglovet som grund för avgiften.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta och lägenhet. Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet.

Läs mer om anläggningsavgiften i vår informationsfolder eller i VA-taxan för din kommun.

Anslutning till fastigheten

Vi upprättar en förbindelsepunkt, s k servis, som ligger vid fastighetsgränsen. Du som är fastighetsägare utför och bekostar ledningsdragning mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Den ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar.

Innan inkoppling sker måste du ha betalat anläggningsavgiften.

Installation av vattenmätare

Vi installerar vattenmätaren hos dig. Ta kontakt med vår kundservice minst fem dagar innan du behöver ha mätaren på plats så bokar vi en tid för detta. Du som fastighetsägare ansvarar för att det finns en godkänd vattenmätarplats innan mätaren kan installeras. 

Instruktion för godkänd vattenmätarplats Pdf, 155.8 kB, öppnas i nytt fönster.

De årliga avgifterna - brukningsavgifter

När du har betalat anläggningsavgift och kopplats in på det kommunala ledningsnätet betalar du årliga brukningsavgifter. De består av en fast och en rörlig del, där den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Läs mer om avgifter >