Anslutning till kommunalt VA

Fyller ett glas med vatten ur kranen.

Med kommunalt dricksvatten i kranen är du säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.

Ansök om anslutning

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta skickar du in en ansökan om VA-anslutning. Har du frågor, kontakta Kundservice som kopplar dig till en VA-utredare 0247-44 100.

Här finns ansökningsblanketter.

Inom verksamhetsområdet

Vi  kontrollerar om det går att ansluta din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde.

Har du egen vattenbrunn eller avloppsanläggning som du vill nyttja ska de uppfylla de kvalitetskrav som kommunens bygg- och miljökontor anger. 

Även fastigheter utanför verksamhetsområdet kan anslutas efter särskild prövning. Vi utredning förutsättningar och kostnader och du får bifall eller avslag på din ansökan. Vid bifall upprättas ett anslutningsavtal.

Beräkning av anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Den beräknas efter gällande taxa om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet. Vid tillbyggnad av din fastighet ligger det nya bygglovet som grund för avgiften.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning och lägenhet (bostadsenhet). Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet. I enstaka fall tillkommer tomtyteavgift, dock ej vid anslutning till villa.

Läs mer om anläggningsavgiften i VA-taxan för din kommun.

Anslutning till fastigheten

Vi upprättar en förbindelsepunkt, s k servis, som ligger vid fastighetsgränsen. Du som är fastighetsägare utför och bekostar ledningsdragning mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Den ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar.

Innan inkoppling sker måste du ha betalat anläggningsavgiften.

Installation av vattenmätare

Vi installerar vattenmätaren hos dig. Ta kontakt med vår kundservice minst fem dagar innan du behöver ha mätaren på plats så bokar vi en tid för detta. Du som fastighetsägare ansvarar för att det finns en godkänd vattenmätarplats innan mätaren kan installeras.  Läs mer om vattenmätarkonsol nedan.

Vattenmätarkonsol

Med en mätarkonsol blir installationen säkrare och risken för framtida läckage minskar. Du som fastighetsägare får också en trygghet i att enkelt kunna stänga av vattentillförseln. Här visas en korrekt monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren. Observera att ena kopplingen som håller fast mätaren ska vara skjutbar.

Instruktion för godkänd vattenmätarplats Pdf, 155.8 kB, öppnas i nytt fönster.

De årliga avgifterna - brukningsavgifter

När du har betalat anläggningsavgift och kopplats in på det kommunala ledningsnätet betalar du årliga brukningsavgifter. De består av en fast och en rörlig del, där den fasta delen betalas från det att huset är bebyggt och den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Läs mer om avgifter >