För företag, industrier och verksamheter

Exempelbild från industri.

De allmänna spillvattenledningarna och reningsverken är utformade för att ta emot spillvatten som har samma karaktär som ett hushållsspillvatten. Det betyder att verksamheter i de flesta fall behöver rena sitt spillvatten innan det släpps till det allmänna ledningsnätet. Till exempel om spillvattnet innehåller fett, olja eller något annat ämne som kan skada ledningarna eller reningsverket.

Nedan kan du läsa vad som gäller för fett, olja och andra ämnen som inte hör hemma i det allmänna ledningsnätet.

Fett

Fett som släpps ut i spillvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Fettet orsakar stopp i ledningar vilket kan leda till skador i form av översvämningar i fastigheter eller att orenat vatten släpps ut i sjöar och vattendrag.

Fastighetsägarens ansvar
Enligt gällande ABVA (allmänna bestämmelser VA) för Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommun får endast spillvatten av hushållsliknande karaktär släppas ut i de allmänna spillvattenledningarna. Fett i större mängd får inte släppas ut. Fastighetsägaren ansvarar för sitt och sina eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet. Du kan läsa mer i ABVA för din kommun här Öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster).

När behövs fettavskiljare?
Där det finns en verksamhet som har en hög fetthalt i sitt spillvatten har fastighetsägaren skyldighet att avskilja fettet ur spillvattnet innan det släpps till de allmänna ledningarna (gäller även tillfälliga verksamheter). Det är lokalens möjligheter till verksamhet som styr om en fettavskiljare behövs eller inte Nedan följer några exempel på verksamheter där fett behöver avskiljas ur spillvattnet:

 • Kök för servering av måltider, till exempel värdshus, hotell, restaurang, skola, förskola, vägkrog, pizzeria, restaurangvagn, salladsbar, sushibar och gatukök.
 • Anläggning för grillning, ugnsstekning, fritering eller stekning.
 • Storkök, mottagningskök och catering.
 • Charkuteri och rökeri.
 • Bageri och café.
 • Livsmedelsaffär med chark eller kycklinggrill.

Vilka krav ställs på fettavskiljaren?
Fettavskiljaren ska ha en utformning, dimensionering och skötsel enligt gällande svensk standard (SS-EN 1825–1 och -2). Följande är några av de krav som ska uppfyllas:

 • Fettavskiljaren ska vara godkänd enligt gällande svensk standard (SS-EN 1825–1).
 • Fettavskiljaren ska dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt gällande svensk standard (SS-EN 1825–2).

Installation av fettavskiljare
Kontakta ett företag med VVS-kompetens som kan hjälpa dig att välja en fettavskiljare som passar dina behov, är godkänd och rätt dimensionerad. Du behöver även skicka in anmälan till den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun i god tid innan installation.

Steg för steg

 1. Kontakta ett företag med VVS-kompetens för att få hjälp med att välja en fettavskiljare som passar dina behov samt är godkänd och dimensionerad enligt SS-EN 1825.
 2. Lämna in en anmälan till den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun i god tid innan planerad installation. Bifoga produktblad, dimensioneringsberäkning samt en situationsplan/planritning där fettavskiljarens placering är markerad till din anmälan.
 3. När du fått startbesked i ditt anmälningsärende från din kommun kan du påbörja installationen.
 4. Utför installationen enligt SS-EN 1825.
 5. Skicka in en ansökan om slutbesked i ditt anmälningsärende hos kommunen när installationen är klar. När du fått beviljat slutbesked från din kommun får du börja använda fettavskiljaren.

Drift och underhåll
Det finns krav på drift och underhåll av fettavskiljare som syftar till att fettavskiljaren ska fungera och hålla över tid. Dessa är:

 • Fettavskiljaren ska ha en skötsel som minst motsvarar gällande svensk standard (SS-EN 1825–2).
 • Fettavskiljaren ska tömmas en gång per månad för att inte olägenheter för den allmänna VA-anläggningen ska uppkomma. Glesare tömningsintervall kan godkännas av Dala Vatten och Avfall, godkännandet ska vara skriftligt och tidsbegränsat.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren återfylls med vatten efter tömning. Detta är nödvändigt för att fettavskiljaren ska fungera.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att en skötselrutin för fettavskiljaren finns, samt att tömningarna journalförs. Dokumentationen ska kunna uppvisas vid förfrågan av Dala Vatten och Avfall eller kommunen.

Fettavfall
Fettavfall delas in i två kategorier: överblivet fett och fett från avskiljare. Det är viktigt att dessa avfall hanteras separat.

Överblivet fett är sådant fett som kan samlas upp, det ska hällas i ett kärl och återvinnas. Stekfett och frityrolja är exempel på sådant fett som ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för återvinning. Av återvunnet fett kan nya produkter produceras som exempelvis stearinljus, tvål, tvättmedel, plast och gummi.

Fettavskiljaren är endast avsedd att avskilja fetthaltigt vatten. Fett som tömts från fettavskiljaren kan till exempel användas vid framställning av el-energi, biogas till fordon, biomull eller vid sanering av oljeskadad jord.

Läs mer om hur du sorterar ditt överblivna fett här: Avfall från företag och verksamheter Öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster).

Broschyr fettavskiljare
Dalarnas VA-bolag har gemensamt tagit fram en broschyr om fettavskiljare som du kan läsa här: Hantering av fettavfall och fettavskiljning Pdf, 659.7 kB, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster).

Olja

Många industrier och verksamheter hanterar olja och smörjmedel. Petroleumprodukter får inte tillföras spillvattensystemet då de orsakar störningar i avloppsreningsverken. Spillvatten som innehåller petroleumprodukter måste passera en oljeavskiljare innan det släpps till spillvattennätet.

Läs mer om oljeavskiljare. Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Slår ut det biologiska reningssteget

Olja i avloppsvattnet skadar mikroorganismerna och kan helt slå ut det biologiska reningssteget. Olja förorenar dessutom slammet och påverkar recipienten.

Provtagning

Om misstanke finns att avloppsvattnet från en verksamhet innehåller olja ska verksamhetsutövaren ta prov tas på avloppsvattnet för att se om särskilda åtgärder behöver vidtas.

Installera oljeavskiljare

Den vanligaste åtgärden om olja finns i avloppsvattnet är att installera en oljeavskiljare. Behov av ytterligare reningsutrustning utöver oljeavskiljare beror på avloppsvattnets övriga innehåll och egenskaper.

Vilken typ ska du välja

För att klarlägga vilken typ av oljeavskiljare samt dimensionering ska verksamhetsutövaren ta kontakt med VVS-konsult eller motsvarande. Samråd ska därefter ske med VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten.

Avloppsvatten från industrier

Enligt ABVA är VA-huvudmannen inte skyldig att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från normalt spillvatten från hushåll. Om er verksamhet avser att släppa ett sådant spillvatten till nätet måste ni först samråda med oss. Vattnet måste förbehandlas på anvisat sätt innan vi kan godkänna att det tillförs nätet.

Riktlinjer för avloppsvatten från industri. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.