Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall AB driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Renovering av avloppsservisledningar, Hällebergs väg, Rättvik

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag
av Dala Vatten och Avfall att utföra renovering av avloppservisledningar under v. 36 - 37 på Hällebergs väg i Rättvik.

Den kommunala servisledning som ansluter mot huvudledningen kommer att renoveras. Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen.

Inför renoveringen kommer ledningarna att först renspolas och filmas varefter infordringen utförs. Renoveringen av er servis kommer att ta cirka 1,5 h och vi finns på plats vecka 36 och vecka 37, kl. 07:30-20:00.

Vi rengör med högtrycksspolning och det finns en risk för att det kan komma upp vatten ur brunnar och toaletter. Vi ber er därför att hålla toalettlocken stängda och golvbrunnar täckta med en trasa. Vi ber er att begränsa ert vattenutsläpp.

Under infordringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Fråga personalen på plats om renoveringen pågår. Ni kommer att se våra lastbilar på vägen.
För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Ansvarig arbetsledare:

Ulf Åkerblom, tel. 070 - 941 34 29

Status:
Start vecka 36

Sifferbo dalen
Annons RN

Renovering av VA-ledningar på Tallbacksvägen, Gagnef

Etapp 2 Tallbacksvägen

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar åt Gagnefs Teknik AB.

Under v. 32 - 39 kommer vi att utföra förnyelsearbete längs med Ängsholsvägen och även vid adresserna Tallbacksvägen 20–30 i Gagnefs Kyrkby.

Störningar i framkomlighet kan ske längs med Ängsholsvägen och viss byggtrafik kan förekomma på Ängsholsvägen och Tallbacksvägen.

Under tiden arbetet pågår kommer vattnet att periodvis stängas av. Vi informerar de berörda inför varje planerad avstängning. Tappa upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Skulle problem med missfärgat vatten uppstå efter avstängningen – vi rekommenderar att ni spolar kallvatten tills vattnet åter blivit klart. Undvik att använda disk- och tvättmaskin om vattnet är missfärgat.

Ansvariga arbetsledare:

Olov Johansson
Mats Willborg

Tallbacken 2
Tallbacken 1

Byte av avloppspumpstation Sifferbo dalen, Gagnef

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med utbyggnad och förnyelse av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar åt Gagnefs Teknik AB.

Under v. 35 - 38 2019 kommer vi att arbeta med att byta ut en avloppspumpstation bredvid Loksvedsvägen nära korsningen till Nässelgattu.

Ansvariga arbetsledare:

Olov Johansson
Mats Willborg

Status:

Pågående

Sifferbo dalen

Byte av avloppspumpstation Slättvägen, Gagnef

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med utbyggnad och förnyelse av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar åt Gagnefs Teknik AB.

Under v. 33 - 36 2019 kommer vi att arbeta med att byta ut en avloppspumpstation på Slättvägen.

Arbetet kommer påverka er som bor i området då Slättvägen (mellan adresserna 3 och 5) kommer under projektet att vara avstängt.

Kontaktuppgifter:

Olov Johansson, Arbetsledare VA, tel. 0247–44 116
Mats Willborg, tel. 0247-44 180

Status:

Pågående

Renovering av VA-ledningar i Mullbackvägen, Leksand

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med utbyggnad och förnyelse av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar åt Leksands Vatten AB.

Under augusti 2019 kommer vi att påbörja förnyelsearbetet längs med Mullbackvägen i Insjön. Vi kommer under arbetets gång förnya vatten- och spillvattenledningar och dra fram nya dagvattenledningar.

Arbetet har påbörjats och beräknas pågå till slutet av oktober.

Arbetet kommer påverka er som bor i området då stora delar av Mullbacksvägen, Skogsvägen och av Sandvägen behöver schaktas upp för att lägga nya ledningar. När vi schaktar utanför fastigheterna kommer bilarna behöva parkeras på annan plats. Vi kommer ta en personlig kontakt med de berörda när detta blir aktuellt.

Under tiden arbetet pågår kommer vattnet att periodvis stängas av. Vi informerar de berörda inför varje planerad avstängning. Tappa upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Skulle problem med missfärgat vatten uppstå efter avstängningen, skall ni spola kallvatten i några minuter, då bör vattnet bli fritt från missfärgningar. Undvik att använda disk- och tvättmaskin om vattnet är missfärgat.

Kontaktuppgifter:

Olov Johansson, Arbetsledare VA, tel. 0247–44 116
Mats Willborg, tel. 0247-44 180.

Status:

Pågående

Mullbacken

Byte av trasig vattenledning i Flosjön, Gagnef

En vattenledning under Flosjön har gått av. Ledningen har flutit upp och ligger synlig i vattenbrynet. Rören/ledningen är utmärkt med röda dunkar men var ändå försiktig om du är ute med båt på sjön! Vattenledningen går mellan Sandnäset och Mörtnäset, rakt utanför Sandvika i Dala-Floda.

I augusti påbörjar vi bytet av ledningen.

Status:

Start i augusti

Utbyte av vattenmätare

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år. Det är för att du alltid ska ha en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Nu byter vi ut ett stort antal vattenmätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Läs mer om projektet här.

Leksands avloppsreningsverk

I Leksand ska avloppsreningsverket byggas ut för att möjliggöra ytterligare anslutningar och för att kunna ta emot avloppsvatten från Insjön.

Dokument om byggnationen och avloppsreningsverket 2015-05-28PDF

Bakgrund

Leksands avloppsreningsverk byggdes på 1960-talet och genomgick en större ombyggnation 1979-80 då bl.a. ett biologiskt reningssteg byggdes till. Verket har nu fått ett förbättrat biologiskt reningssteg och ska byggas ut för ökad kapacitet.

Vad ska göras

Bland annat kommer nya bassänger att anläggas för att klara den nya belastningen.

Det finns även tillstånd för att anlägga en rötkammare för rötning och hygienisering av avloppsslam från Leksand, Gagnef och Vansbro kommun.

I samband med ombyggnationen kommer två gamla byggnader på området att rivas.

Status

Utbyggnad pågår, beräknas vara klart våren 2019.

Leksands nya avloppsreningsverk utifrån.

Det biologiska reningssteget i avloppsreningsprocessen.

Färdigställda VA-arbeten

Etapp 1 reparation av avloppsservisledningar, Hällebergs väg, Rättvik
Under perioden 6 maj -1 juni renoverade vi spillvattenledningen längs Hällebergs väg, mellan Prästskogsgatan och Riksväg 70.
Reparationerna var arbeten inför en infodring av spillvattenledningen v. 24.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 1.
Etapp 2 startar vecka 36, 2019.

Kommunalt VA till Hjortnäsheden i Leksand
Vi har byggt ut vatten- och spillvattenledningar i Hjortnäsheden i Leksands kommun. Arbetet pågick under maj-juli 2019. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet, avbrotten i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Renovering av VA-ledningar på Tegvägen i Gagnef
Under våren 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Tegvägen i Gagnef. Vi förnyade vatten- och spillvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod.

Mockfjärds avloppsreningsverk - färdigställt
Avloppsreningsverket i Mockfjärd saknade ett biologiskt reningssteg och anläggningen byggdes ut och renoverades samtidigt, så att den nu blivit kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare.
Invigdes 30 januari 2019, taget i bruk.

Renovering av VA-ledningar i Björbo
Under februari och mars 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Kanalvägen. Arbetet var en helrenovering av det allmänna VA-nätet. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen och sophämtningen.

Renovering av avloppsledningar i Siljansnäs
Från vecka 7 (12 februari) 2018 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Siljansnäs, Leksands kommun. I samband med arbetet kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Åtgärder vid Flögforsen i Vansbro
Vid Flögforsens råvattentäkt genomförde vi åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitetsmässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort. Projektering av nytt vattenverk pågår.

Omläggning av ledning i Furudals Bruk
En spillvattenledning på 2 km ska läggas om i Furudals Bruk. Ledningen ska gå längs sjöbotten vid dammen. Vid arbetet kommer isen att sågas upp.

Lindesnäs i Vansbro, utbyggnad av vattenverk
Vattenverket i Lindesnäs har byggts ut och moderniserats.

Kommunalt avlopp till Överbacka i Gagnef
Vi anlägger avlopp i Överbacka. I samband med detta kommer även en gammal vattenledning att bytas ut. Vissa störningar och vägavstängningar kan förekomma. Byggstart var november 2016 och det beräknas vara klart till sommaren 2017.

Renovering av avloppsledningar Heden i Nås, Vansbro
Från vecka 5 (30 januari) 2017 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Heden i Nås, Vansbro kommun. I samband den första veckans arbete kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Under kommande år kommer arbetet med liknande infodringsarbete att fortsätta uppströms i området. Plastlukten kan förekomma även vid dessa arbeten.

Renovering av vattentornet i Furudal
Det 37 meter höga vattentornet i Furudal renoveras både in- och utvändigt. Bland annat nytt tak, nya ledningar och mätare, åtgärder på karbonatiserad betong. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Kommunalt VA till Västgärde i Rättvik
Vi anlägger vatten och avlopp i Västgärde, Rättviks kommun. Byggstarten var i januari 2017 och det beräknas vara klart juni 2017.

Överföringsledning Insjön-Leksand
Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön, har lagts ned och avloppsvattnet hanteras istället av Leksands avloppsreningsverk. För att göra detta möjligt har en överföringsledning som går parallellt med riksvägen anlaggts. Arbetet påbörjades oktober 2016 och färdigställdes under våren 2017.

Insjön har fått en ny vattentäkt
Den nya vattentäkten Gottnorstjärn som projekterats och testats under flera år har nu tagits i bruk. Den förser Insjön med dricksvatten av hög kvalitet och är en reservvattentäkt för Leksand.

Rättviks avloppsreningsverk - färdigställt
Då avloppsreningsverket i Rättvik hade uppnått sin maxkapacitet och behövde utökas påbörjades i augusti 2015 en om- och tillbyggnad.

Ombyggnationen har bl.a. inneburit att:

  • byggnaden för försedimentering har rivits och ersatts med en större byggnad,
  • slamplattan har byggts in,
  • en byggnad med utrustning för luktreduktion av frånluft har uppförts,
  • befintliga byggnader har renoverats,
  • maskinutrustningen har bytts ut.

Invigdes 15 juni 2017, taget i bruk

VA-arbete på Backavägen i Rättvik
Vi har lagt om över 2000 meter huvudledningar längs Backavägen. I samband med detta har också cirka 1000 meter av gång- cykelvägen breddats och asfalterats. Arbetet var omfattande och drog ut på tiden. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen i området.