Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall AB driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Ledningsförnyelse på Kvarngatan, Rättvik

Dala vatten och Avfall arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar i Rättviks kommun.

Vi kommer nu att utföra ledningsförnyelse i Rättvik.
Detta projekt är tänkt att utföras i etapper och pågå under ca 3 år. Första etappen är sträckan mellan Enån-Karlsviks väg och Siljansvägen. Vi startar med arbetena nu och planerar att bli helt färdiga under hösten.

Etapp 2 planeras till 2021.

Vi kommer under v. 11 stänga infarten från rondellen på Rv70 mot Kvarngatan. Vägen beräknas vara avstängd under hela v. 11.

Störningar på Karlsviks väg kommer pågå fram till sommaren.

Karta över denna del i projektet ser du nedan.

Status:
Pågår

Sifferbo dalen

Pilotprojekt ”läcksökning och installation av smarta mätare” i del av Tällberg

De senaste åren har frågan om hushållning med dricksvatten blivit mer och mer aktuell och det är viktigt att vi hushållar med våra vattenresurser. Arbetet med att minska utläckage av dricksvatten i ledningsnätet är därför en fråga som kommer att prioriteras högt framöver.

Nu startar vi upp ett pilotprojekt som en del i vår dricksvattenförsörjningsstrategi.

Denna del går ut på att få fram en arbetsmetodik som i det korta perspektivet hjälper till att enklare och snabbare kunna identifiera läckage i ledningsnätet. I det längre perspektivet förväntas resultatet bli ett bra stöd i arbetet med att planera framtida investeringar.

För att minska risken för störningar i vattenleveranserna bygger vi fasta mätplatser ute på ledningsnätet samt installerar smarta ”lyssnande” mätare hos kund. Genom detta hoppas vi kunna hitta både små och stora utläckage tidigt och också åtgärda dessa snarast. Mätaren kräver inget underhåll och kommer att radioavläsas av DVAAB i ovanstående projekt.

Våren och sommaren 2018 hade vi två perioder med värmebölja vilket medförde att det användes mer vatten än normalt. Pumpar med mera pressades upp mot maximal kapacitet i olika delar av nätet. Denna för oss nya erfarenhet gör det extra viktigt att prioritera minskat utläckage.

En del av finansieringen i detta projekt kommer från ett bidrag som Leksand Vatten och Avfall AB har fått av Länsstyrelsen för att arbeta med åtgärder som främjar ”bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten”.

De fastigheter som berörs av ovanstående installationer har fått separat information.

Omläggning av VA-ledningar på Industrivägen, Rättvik

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att förnya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar åt Rättvik Vatten och Avfall AB.

Arbetet med förnyelse av VA-ledningar på Industrivägen, Rättvik, påbörjas under v. 6.

Status:
Start vecka 6

Sifferbo dalen

Omläggning av VA-ledningar i Sjurberg, Rättvik

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att förnya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar åt Rättvik Vatten och Avfall AB.

Arbetet med förnyelse av VA-ledningar i Sjurberg, Rättvik, påbörjas under v. 4.

Status:
Pågående

Sifferbo dalen

VA-utbyggnad Finnön, Vansbro

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att bygga nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar åt Vansbro Teknik AB.

Vi bygger ut allmänt vatten och avlopp till Finnön i Nås.
Läs mer om projektet och arbetet här.

Under tiden arbetet pågår kommer vattnet att periodvis stängas av. Vi informerar de berörda inför varje planerad avstängning. Tappa upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Skulle problem med missfärgat vatten uppstå efter avstängningen, skall ni spola kallvatten i några minuter, då bör vattnet bli fritt från missfärgningar. Undvik att använda disk- och tvättmaskin om vattnet är missfärgat.

Kontaktuppgifter:
Roger Lundkvist, Projektledare, tel. 0247–44 143

Status:
Pågående

Utbyggnad av VA-ledningar, Leksand

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att bygga nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar åt Leksand Vatten AB.

Vi bygger ut vatten-, spillvatten- och dagvattenledning vid Barkdalsskolan.

Arbetet startar vecka 47.

Status:
Pågår

Tallbacken 2

Anläggande av servis Björbo, Gagnef

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att förnya och anlägga vatten- och spillvattenledningar åt Gagnefs Teknik AB.

Nu anlägger vi en extra servis till Dala Cement i Björbo.

Arbetet påbörjas vecka 5.

Status:
Start vecka 5.

Tallbacken 2

Omläggning av VA-ledningar i Björken, Siljansnäs

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar åt Leksand Vatten AB.

Arbetet med förnyelse av VA-ledningar i Björken, Siljansnäs, påbörjas under v. 41.
Arbetet fortsätter under början på 2020 på Backgattu.

Status:
Pågående

Sifferbo dalen

Byte av trasig vattenledning i Flosjön, Gagnef

En vattenledning under Flosjön har gått av. Ledningen har flutit upp och ligger synlig i vattenbrynet. Rören/ledningen är utmärkt med röda dunkar men var ändå försiktig om du är ute med båt på sjön! Vattenledningen går mellan Sandnäset och Mörtnäset, rakt utanför Sandvika i Dala-Floda.

I augusti påbörjar vi bytet av ledningen.

Status:

Start i augusti

Utbyte av vattenmätare

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år. Det är för att du alltid ska ha en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Nu byter vi ut ett stort antal vattenmätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Läs mer om projektet här.

Färdigställda VA-arbeten

Omläggning av VA-ledningar på Moravägen, Siljansnäs
Under v. 4-6 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar på Moravägen i Siljansnäs..
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-anslutning på Hantverkargatan, Leksand
Under v. 4 2020 renoverade vi en VA-anslutning på Hantverkargatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Räcksäl, Siljansnäs
Under v. 46-50 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Räcksäl.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Mjälgen, Leksand
Under v. 48-52 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Mjälgen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet. 

Furudal avloppsreningsverk - färdigställt
Furudals avloppsreningsverk byggdes 1972 och renoverades senast 1990. Därefter har endast underhålls- och reparationsarbeten utförts och avloppsreningsverket hade blivit omodernt och slitet.
Processtekniskt var anläggningen även dyr i drift på grund av gamla och slitna maskiner. I och med ombyggnationen blev driften mer kostnadseffektiv och dessutom kommer anläggningen kunna drivas miljövänligare och säkrare. För att klara av dagens krav på arbetsmiljö har upprustningen inneburit ett nytt ventilationssystem inne i reningsverkets process- och maskinhall. Även kontors- och personalutrymmen har genomgått en välbehövlig upprustning.
Invigdes 14 december 2019, taget i bruk.

Utbyggnad av VA-ledning i Centrala Rättvik
Under november-december 2019 schaktade vi fram en ny VA-anslutning till Magasinet på Thunbergs gata i Rättvik. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under november-december 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Klockaregatan i Leksand.
Arbetet utfördes med schaktfri teknik genom spräckning och infodring av nya rör i de befintliga ledningarna. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Siljansvägen Barkdal, Leksand
Under v. 44 - 52 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Siljansvägen Barkdal i Leksand.
Vi byggde nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk
Under september-november 2019 byggde vi en ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk. Arbetet utfördes med en schaktfri teknik genom styrd borrning. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Etapp 2 Tallbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Tallbacksvägen, Gagnef
Under v. 32 - 45 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Ängsholsvägen och även vid adresserna Tallbacksvägen 20–30 i Gagnefs Kyrkby.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Etapp 1 - renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under v. 36-37 förnyade vi vattenledningar längs med Klockaregatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod under etapp 1.
Etapp 2 - rörspräckning längs med stora delar av Klockaregatan - har startats.

Etapp 2 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under v. 36-37 renoverade vi avloppservisledningar på en del av Hellebergs väg - från Prästskogsgatan till Riksväg 70.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Övermo avloppsreningsverk Leksand - färdigställt
Kapaciteten på avloppsreningsverket i Övermo, Leksand behövde utökas för att möjliggöra ytterligare anslutningar och för att kunna ta emot avloppsvatten från Insjön. Vi har bland annat byggt nya bassänger för att klara den nya belastningen och kapaciteten har höjts från 15 000 personer till 19 000 personer.

Invigdes 12 september 2019, taget i bruk.

Byte av avloppspumpstation Sifferbo dalen, Gagnef
Under v. 35 - 38 2019 böt vi ut en avloppspumpstation bredvid Loksvedsvägen nära korsningen till Nässelgattu.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Byte av avloppspumpstation på Slättvägen, Gagnef
Under v. 33 - 36 2019 böt vi ut en avloppspumpstation på Slättvägen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Etapp 1 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under perioden 6 maj -1 juni renoverade vi spillvattenledningen längs Hellebergs väg, mellan Prästskogsgatan och Riksväg 70.
Reparationerna var arbeten inför en infodring av spillvattenledningen v. 24.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 1.
Etapp 2 startar vecka 36, 2019.

Kommunalt VA till Hjortnäsheden i Leksand
Vi har byggt ut vatten- och spillvattenledningar i Hjortnäsheden i Leksands kommun. Arbetet pågick under maj-juli 2019. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet, avbrotten i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Renovering av VA-ledningar på Tegvägen i Gagnef
Under våren 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Tegvägen i Gagnef. Vi förnyade vatten- och spillvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod.

Mockfjärds avloppsreningsverk - färdigställt
Avloppsreningsverket i Mockfjärd saknade ett biologiskt reningssteg och anläggningen byggdes ut och renoverades samtidigt, så att den nu blivit kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare.
Invigdes 30 januari 2019, taget i bruk.

Renovering av VA-ledningar i Björbo
Under februari och mars 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Kanalvägen. Arbetet var en helrenovering av det allmänna VA-nätet. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen och sophämtningen.

Renovering av avloppsledningar i Siljansnäs
Från vecka 7 (12 februari) 2018 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Siljansnäs, Leksands kommun. I samband med arbetet kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Åtgärder vid Flögforsen i Vansbro
Vid Flögforsens råvattentäkt genomförde vi åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitetsmässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort. Projektering av nytt vattenverk pågår.

Omläggning av ledning i Furudals Bruk
En spillvattenledning på 2 km ska läggas om i Furudals Bruk. Ledningen ska gå längs sjöbotten vid dammen. Vid arbetet kommer isen att sågas upp.

Lindesnäs i Vansbro, utbyggnad av vattenverk
Vattenverket i Lindesnäs har byggts ut och moderniserats.

Kommunalt avlopp till Överbacka i Gagnef
Vi anlägger avlopp i Överbacka. I samband med detta kommer även en gammal vattenledning att bytas ut. Vissa störningar och vägavstängningar kan förekomma. Byggstart var november 2016 och det beräknas vara klart till sommaren 2017.

Renovering av avloppsledningar Heden i Nås, Vansbro
Från vecka 5 (30 januari) 2017 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Heden i Nås, Vansbro kommun. I samband den första veckans arbete kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Under kommande år kommer arbetet med liknande infodringsarbete att fortsätta uppströms i området. Plastlukten kan förekomma även vid dessa arbeten.

Renovering av vattentornet i Furudal
Det 37 meter höga vattentornet i Furudal renoveras både in- och utvändigt. Bland annat nytt tak, nya ledningar och mätare, åtgärder på karbonatiserad betong. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Kommunalt VA till Västgärde i Rättvik
Vi anlägger vatten och avlopp i Västgärde, Rättviks kommun. Byggstarten var i januari 2017 och det beräknas vara klart juni 2017.

Överföringsledning Insjön-Leksand
Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön, har lagts ned och avloppsvattnet hanteras istället av Leksands avloppsreningsverk. För att göra detta möjligt har en överföringsledning som går parallellt med riksvägen anlaggts. Arbetet påbörjades oktober 2016 och färdigställdes under våren 2017.

Insjön har fått en ny vattentäkt
Den nya vattentäkten Gottnorstjärn som projekterats och testats under flera år har nu tagits i bruk. Den förser Insjön med dricksvatten av hög kvalitet och är en reservvattentäkt för Leksand.

Rättviks avloppsreningsverk - färdigställt
Då avloppsreningsverket i Rättvik hade uppnått sin maxkapacitet och behövde utökas påbörjades i augusti 2015 en om- och tillbyggnad.

Ombyggnationen har bl.a. inneburit att:

  • byggnaden för försedimentering har rivits och ersatts med en större byggnad,
  • slamplattan har byggts in,
  • en byggnad med utrustning för luktreduktion av frånluft har uppförts,
  • befintliga byggnader har renoverats,
  • maskinutrustningen har bytts ut.

Invigdes 15 juni 2017, taget i bruk

VA-arbete på Backavägen i Rättvik
Vi har lagt om över 2000 meter huvudledningar längs Backavägen. I samband med detta har också cirka 1000 meter av gång- cykelvägen breddats och asfalterats. Arbetet var omfattande och drog ut på tiden. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen i området.

VA-arbeten som avvaktar återställning

Mullbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Mullbacksvägen, Insjön
Under augusti-december 2020 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Mullbacksvägen i Insjön. Arbetet är nu klart i avvaktan på återställning.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

et.