Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall AB driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Akut ledningsförnyelse av VA-nätet längs Movägen, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar på uppdrag av Gagnefs teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet vid Movägen i Djurmo, Gagnefs kommun.

Ett akut problem med en spillvattenledning vid Movägen i Djurmo, Gagnefs kommun, gör att vi kommer att behöva gräva upp ca 150 meter längs Movägen 37-48 för ombyggnation.

Arbetet inleds vecka (v.21) och sker etappvis under en längre period (ca 2 månader). Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området och under en begränsad tid även åtkomligheten till en del fastigheter. Vi tillsammans med DalaFrakt kommer att arbeta för att begränsa ev. problem för boende.

Ledningarna för dricksvattnet är inte påverkade så alla kunder kan fortsätta dricka vattnet vi levererar.

Entreprenör:
DalaFrakt

Vattenavstängningar:
Vattenavstängning kommer att påverka fastigheter i området. Berörda fastigheter informeras med sms-utskick eller lapp i brevlådan.

Sophämtning:
Fastigheterna utmed Movägen har under arbetets gång tillfälliga gemensamma kärl för hushållsavfall, samtliga berörda fastigheter har blivit informerade.

Kontaktperson:
Olof Johansson

Status:
Arbetet startar under v. 21 och förväntas pågå under maj-juli 2021.

Kartbild över Movägen med markering för nr 37-48

Utbyggnation VA-nätet Fyrklövern, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar på uppdrag av Rättvik Vatten och Avfall AB med en utbyggnation av VA-nätet runt området Fyrklövern Rättvik. Totalt ska 6 fastigheter anslutas till det kommunala VA-nätet där avloppet installeras med en självfallsledning och dricksvattnet blir trycksatt med hjälp av en ny tryckstegringsstation.

Entreprenör:
DalaFrakt

Vattenavstängningar:
Vattenavstängning kommer komma att påverka fastigheter i området. Berörda fastigheter informeras med sms-utskick eller lapp i brevlådan.

Kontaktperson:
David Nordgren

Status:
Arbetet startar under v. 17 och förväntas pågå under maj-juni 2021.

Ny överföringsledning Yttervägen - Hjortnäs, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att dra om ut VA-ledningar från Tällberg till Norra Hjortnäsheden.

Mer information om projektet finns att läsa på dalavattenavfall.se/pågåendeprojekt

Kontaktperson:
Olof Johansson

Status:
Pågående.

Projektering för ombyggnation avloppspumpstation Furudal, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med att projektera inför en ombyggnation av en avloppspumpstation i Furudal.

Geotekniskt arbete kommer utföras under v. 7.

Uppdatering 2021-05-24
Arbetet fortlöper enligt plan. och avloppsstationen förväntas ingå i ordinarie verksamhet vid midsommar.

Uppdatering 2021-04-26
Schaktning för omläggning av ledningar påbörjas under v.17.

Uppdatering 2021-04-12
Under v. 16 kommer Dala Kommunalteknik att montera huset på pumpstationen.

Uppdatering 2021-03-15
Under v. 12 kommer pumpstationen placeras på plats. Omkoppling sker under våren.

Kontaktperson:
Olof Johansson

Status:
Projektet pågår.

Överföringsledning spillvatten Sjugare-Plintsberg, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att bygga överföringsledning för spillvatten från Sjugare till Plintsberg.

Entreprenör:
Grytnäs Gräv

Vattenavstängningar:
Vattenavstängning kommer ske under onsdagen den 3/2 kl. 10-16. Berörda fastigheter har fått sms-utskick eller lapp i brevlådan.

Vägavstängningar:
Framkomligheten på Västbergsvägen kommer att påverkas under perioden.

Kontaktperson:
Janne Kallur

Status:
Arbetsstart under december 2020 projektet förväntas pågå fram till midsommar 2021.

Renovering av befintliga vatten- och avloppsledningar i Sifferbo, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med att renovera befintliga VA-ledningar I Sifferbo, Gagnefs kommun. Arbetet kommer pågå i flera etapper under 2020-2021.

Etapp 1 startar vid korsningen Sifferbovägen och Bygattu.

Uppdatering 2021-05-24
Projektet är tillfälligt pausat.

Kontaktperson:
Olof Johansson

Status:
Etapp 1 är klart, arbetet med etapp 2 inväntar nytt startdatum i projektplanen.

Ledningsförnyelse Enån - Siljansvägen, Rättvik

Dala vatten och Avfall arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar i Rättviks kommun.

Vi utför ledningsförnyelse i Rättvik och detta projekt är tänkt att utföras i etapper och pågå under ca 3 år. Etapp 1 startade strax efter årsskiftet 2020, etapp 2 planeras till 2021 och etapp 3 planeras till 2022.

Första etappen är sträckan mellan Enån-Karlsviks väg och Siljansvägen. Vi startade med arbetet i februari 2020 och planerar att bli helt färdiga med etapp 1 under hösten 2020.

Karta över denna del i projektet ser du nedan.
____________________________________________________________________________________________________

Etapp 1

Vägavstängningar:
Under hela v. 11 stängde vi infarten från rondellen på Rv70 mot Kvarngatan. Störningar på Karlsviks väg kommer pågå fram till sommaren.

Vattenavstängningar:
Under måndagen 20/4-20 stängde vi av vattnet för totalt 7 fastigheter utmed Karlsviks väg, Faluvägen, Långbacken samt Storgatan.

Status:
Etapp 1 är nu klar.

____________________________________________________________________________________________________

Etapp 2

Status:
Etapp 2 planeras starta hösten 2021.

Sifferbo dalen

VA-arbeten som avvaktar återställning

Överföringsledning Käringberget- Yttervägen, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020- våren 2021 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med ett en överföringsledning mellan Käringberget och Yttervägen I Leksands kommun. Återställningar är påbörjade och beräknas vara klara till midsommar.

Byte av avloppspumpstation i Dådran, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under våren 2021 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med utbyte av avloppspumpstation i Dådran.

Förnyelse av vattenledningar i Nås/Heden, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under vintern 2020/2021 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med förnyelsearbete av ca 1000 meter VA-ledningar i Nås/Heden.

Förnyelsearbete av ledningsnätet i Sjurberg, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under vintern 2021 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med ledningsförnyelse av ca 500 meter vatten- och spillvattenledningar i Sjurberg.

Förnyelsearbete av ledningsnät Mockfjärd, Gagnef kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten och vintern 2020/21 på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Trätäppvägen och Västeråkersvägen i Mockfjärd. Arbetet innebar infodringsarbete av befintliga ledningar vilket gjordes i samarbete med Aarsleff och Dala Frakt. Återställning av vägen återstår och detta kommer slutföras under 2021.

Omläggning av vatten- och spillvattenledningar i Gärdebyn, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under februari 2021 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med ledningsförnyelse av ca 130 meter vatten- och spillvattenledningar i Gärdebyn.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Dala-Järna, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Humlevägen i Dala-Järna. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff och Dala Frakt och innebar bla. infodringsarbete av befintliga ledningar.

Förnyelseprojekt av pumpstation i Dala-Floda, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med ett förnyelseprojekt av pumpstation på Hagvägen i Dala-Floda.

Förnyelseprojekt ledningsnät i Siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med ett förnyelseprojekt i Siljansnäs. Under projektet lades ledningar om och relinas inuti. Under våren 2021 kommer återställning i form av asfaltering att utföras.

Omläggning av vattenledning i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med en omläggning av vattenledningar i Mockfjärd. Fastigheter på Västeråkersvägen blev påverkade. Under våren 2021 kommer återställning i form av asfaltering att utföras.

Förnyelseprojekt ledningsnät i Nås, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ett förnyelseprojekt i Nås. Under projektet lades vatten- och spillvattenledningar om och relinas inuti. Under våren 2021 kommer återställning i form av asfaltering att utföras.

Omläggning av vattenledning Snibbvägen, Gagnef
Dala Vatten och Avfall AB renoverade under sommaren 2020 120 m vattenledningar och byggde ny servis åt Gagnefs Teknik AB. Arbetet är nu klart i avvaktan på återställning i form av asfaltering som beräknas utföras i samband med att kommunen bygger väg i området under 2021.

Färdigställda VA-arbeten

Underhållsarbete råvattenpump Dalfors, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under våren 2021 på uppdrag av Rättvik Vatten och Avfall AB med ett underhållsarbete på borrhålen för råvattenspumpen i Dalfors. 

Renovering i Äppelbo vattenverk, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under våren 2021 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med en mindre renovering i vattenverket i Äppelbo som innebar en renovering av ett kalkfilter i verket. 

Projekt "läcksökning och installation av smarta mätare” i del av Tällberg
I arbetet med att minska utläckage av dricksvatten i ledningsnätet genomförde Dala Vatten och Avfall AB på uppdrag av Leksand Vatten AB ett pilotprojekt med att installera "smarta mätare" i Tällberg, Leksands kommun. Arbetet gick under våren 2021 över i ordinarie drift.

Utbyggnad av VA-ledningar vid Lissbrändan, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med att bygga ut VA-ledningar till Lissbrändans detaljområde.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under december 2020 på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Trätäppvägen och Västeråkersvägen i Mockfjärd. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff och Dala Frakt och innebar infodringsarbete av befintliga ledningar.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Dala-Floda, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under december 2020 på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Kyrkbyvägen i Dala-Floda. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff och innebar infodringsarbete av befintliga ledningar.

Förnyelseprojekt av pumpstation i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Under hösten 2020 arbetade Dala Vatten och Avfall AB på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med ett förnyelseprojekt av pumpstation på Präståkersvägen i Mockfjärd.

Sjöförlagda VA-ledningar mellan Leksand och Tällberg, Leksands kommun.
Dala Vatten och Avfall AB arbetade med att lägga nya vatten-, spillvattenledningar mellan Leksand och Tällberg åt Leksand Vatten AB. Ledningarna förlades i sjön mellan Hjortnäs och Tällberg och mellan Barkdal och Orsandsbaden.

Omläggning av VA-ledningar på Industrivägen, Rättviks kommun.
Dala Vatten och Avfall AB förnyade under våren 2020 vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på Industrivägen i Rättvik.

Utredning tillskottsvatten i Nybyn, Björbo, Gagnefs kommun.
Under hösetn 2020 arbetade vi med en utredningen kring tillskottsvatten i Nybyn, Gagnefs kommun. Arbetet innebar spolning och filmning av ledningar.

Omläggning av VA-ledningar i Björken, Siljansnäs, Leksands kommun.
Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar i Björken i Siljansnäs.

Mullbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Mullbacksvägen, Insjön, Leksands kommun.
Under augusti-december 2020 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Mullbacksvägen i Insjön.

Omläggning av vattenledning på Norsmunsvägen i Dala-Floda, Gagnef
Under augusti 2020 arbetade vi med en omläggning av en vattenledning på Norsmunsvägen i Dala-Floda i Gagnef.

Renovering av avloppsledningar på Kyrkallén-Klockaregatan, Leksand
Under perioden våren 2020 utförde vår entreprenör Aarsleff Rörteknik AB, infodring av spillvattenledningar i delar av Klockaregatan och Kyrkallén.

Omläggning av VA-ledningar i Sjurberg, Rättvik
Under våren 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar i Sjurberg i Siljansnäs.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Anläggande av servis i Björbo, Gagnef
Under våren 2020 arbetade vi med anläggande av en extra servis till Dala Cement i Björbo.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

VA-utbyggnad Finnön, Vansbro
Under hösten 2019 och våren 2020 byggde vi ut allmänt vatten och avlopp till Finnön i Nås. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.
Läs mer om projektet och arbetet här.

Utbyggnad av VA-ledningar vid Barkdalsskolan, Leksand
Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med utbyggnad av VA-ledningar vid Barkdalsskolan i Leksand. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Byte av trasig vattenledning i Flösjön, Gagnef

Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med ett byte av en trasig vattenledning i Flosjön, Gagnef, utanför Sandvika i Dala-Floda.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Omläggning av VA-ledningar på Moravägen, Siljansnäs
Under v. 4-6 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar på Moravägen i Siljansnäs..
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-anslutning på Hantverkargatan, Leksand
Under v. 4 2020 renoverade vi en VA-anslutning på Hantverkargatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Räcksäl, Siljansnäs
Under v. 46-50 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Räcksäl.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Mjälgen, Leksand
Under v. 48-52 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Mjälgen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet. 

Furudal avloppsreningsverk - färdigställt
Furudals avloppsreningsverk byggdes 1972 och renoverades senast 1990. Därefter har endast underhålls- och reparationsarbeten utförts och avloppsreningsverket hade blivit omodernt och slitet.
Processtekniskt var anläggningen även dyr i drift på grund av gamla och slitna maskiner. I och med ombyggnationen blev driften mer kostnadseffektiv och dessutom kommer anläggningen kunna drivas miljövänligare och säkrare. För att klara av dagens krav på arbetsmiljö har upprustningen inneburit ett nytt ventilationssystem inne i reningsverkets process- och maskinhall. Även kontors- och personalutrymmen har genomgått en välbehövlig upprustning.
Invigdes 14 december 2019, taget i bruk.

Utbyggnad av VA-ledning i Centrala Rättvik
Under november-december 2019 schaktade vi fram en ny VA-anslutning till Magasinet på Thunbergs gata i Rättvik. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under november-december 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Klockaregatan i Leksand.
Arbetet utfördes med schaktfri teknik genom spräckning och infodring av nya rör i de befintliga ledningarna. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Siljansvägen Barkdal, Leksand
Under v. 44 - 52 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Siljansvägen Barkdal i Leksand.
Vi byggde nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk
Under september-november 2019 byggde vi en ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk. Arbetet utfördes med en schaktfri teknik genom styrd borrning. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Etapp 2 Tallbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Tallbacksvägen, Gagnef
Under v. 32 - 45 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Ängsholsvägen och även vid adresserna Tallbacksvägen 20–30 i Gagnefs Kyrkby.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Etapp 1 - renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under v. 36-37 förnyade vi vattenledningar längs med Klockaregatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod under etapp 1.
Etapp 2 - rörspräckning längs med stora delar av Klockaregatan - har startats.

Etapp 2 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under v. 36-37 renoverade vi avloppservisledningar på en del av Hellebergs väg - från Prästskogsgatan till Riksväg 70.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Övermo avloppsreningsverk Leksand - färdigställt
Kapaciteten på avloppsreningsverket i Övermo, Leksand behövde utökas för att möjliggöra ytterligare anslutningar och för att kunna ta emot avloppsvatten från Insjön. Vi har bland annat byggt nya bassänger för att klara den nya belastningen och kapaciteten har höjts från 15 000 personer till 19 000 personer.

Invigdes 12 september 2019, taget i bruk.

Byte av avloppspumpstation Sifferbo dalen, Gagnef
Under v. 35 - 38 2019 böt vi ut en avloppspumpstation bredvid Loksvedsvägen nära korsningen till Nässelgattu.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Byte av avloppspumpstation på Slättvägen, Gagnef
Under v. 33 - 36 2019 böt vi ut en avloppspumpstation på Slättvägen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Etapp 1 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under perioden 6 maj -1 juni renoverade vi spillvattenledningen längs Hellebergs väg, mellan Prästskogsgatan och Riksväg 70.
Reparationerna var arbeten inför en infodring av spillvattenledningen v. 24.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 1.
Etapp 2 startar vecka 36, 2019.

Kommunalt VA till Hjortnäsheden i Leksand
Vi har byggt ut vatten- och spillvattenledningar i Hjortnäsheden i Leksands kommun. Arbetet pågick under maj-juli 2019. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet, avbrotten i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Renovering av VA-ledningar på Tegvägen i Gagnef
Under våren 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Tegvägen i Gagnef. Vi förnyade vatten- och spillvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod.

Mockfjärds avloppsreningsverk - färdigställt
Avloppsreningsverket i Mockfjärd saknade ett biologiskt reningssteg och anläggningen byggdes ut och renoverades samtidigt, så att den nu blivit kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare.
Invigdes 30 januari 2019, taget i bruk.

Renovering av VA-ledningar i Björbo
Under februari och mars 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Kanalvägen. Arbetet var en helrenovering av det allmänna VA-nätet. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen och sophämtningen.

Renovering av avloppsledningar i Siljansnäs
Från vecka 7 (12 februari) 2018 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Siljansnäs, Leksands kommun. I samband med arbetet kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Åtgärder vid Flögforsen i Vansbro
Vid Flögforsens råvattentäkt genomförde vi åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitetsmässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort. Projektering av nytt vattenverk pågår.

Omläggning av ledning i Furudals Bruk
En spillvattenledning på 2 km ska läggas om i Furudals Bruk. Ledningen ska gå längs sjöbotten vid dammen. Vid arbetet kommer isen att sågas upp.

Lindesnäs i Vansbro, utbyggnad av vattenverk
Vattenverket i Lindesnäs har byggts ut och moderniserats.

Kommunalt avlopp till Överbacka i Gagnef
Vi anlägger avlopp i Överbacka. I samband med detta kommer även en gammal vattenledning att bytas ut. Vissa störningar och vägavstängningar kan förekomma. Byggstart var november 2016 och det beräknas vara klart till sommaren 2017.

Renovering av avloppsledningar Heden i Nås, Vansbro
Från vecka 5 (30 januari) 2017 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Heden i Nås, Vansbro kommun. I samband den första veckans arbete kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Under kommande år kommer arbetet med liknande infodringsarbete att fortsätta uppströms i området. Plastlukten kan förekomma även vid dessa arbeten.

Renovering av vattentornet i Furudal
Det 37 meter höga vattentornet i Furudal renoveras både in- och utvändigt. Bland annat nytt tak, nya ledningar och mätare, åtgärder på karbonatiserad betong. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Kommunalt VA till Västgärde i Rättvik
Vi anlägger vatten och avlopp i Västgärde, Rättviks kommun. Byggstarten var i januari 2017 och det beräknas vara klart juni 2017.

Överföringsledning Insjön-Leksand
Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön, har lagts ned och avloppsvattnet hanteras istället av Leksands avloppsreningsverk. För att göra detta möjligt har en överföringsledning som går parallellt med riksvägen anlaggts. Arbetet påbörjades oktober 2016 och färdigställdes under våren 2017.

Insjön har fått en ny vattentäkt
Den nya vattentäkten Gottnorstjärn som projekterats och testats under flera år har nu tagits i bruk. Den förser Insjön med dricksvatten av hög kvalitet och är en reservvattentäkt för Leksand.

Rättviks avloppsreningsverk - färdigställt
Då avloppsreningsverket i Rättvik hade uppnått sin maxkapacitet och behövde utökas påbörjades i augusti 2015 en om- och tillbyggnad.

Ombyggnationen har bl.a. inneburit att:

  • byggnaden för försedimentering har rivits och ersatts med en större byggnad,
  • slamplattan har byggts in,
  • en byggnad med utrustning för luktreduktion av frånluft har uppförts,
  • befintliga byggnader har renoverats,
  • maskinutrustningen har bytts ut.

Invigdes 15 juni 2017, taget i bruk

VA-arbete på Backavägen i Rättvik
Vi har lagt om över 2000 meter huvudledningar längs Backavägen. I samband med detta har också cirka 1000 meter av gång- cykelvägen breddats och asfalterats. Arbetet var omfattande och drog ut på tiden. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen i området.