Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall AB driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Sjöförlagda VA-ledningar mellan Leksand och Tällberg

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att bygga nya vatten-, spillvattenledningar mellan Leksand och Tällberg åt Leksand Vatten AB.

Ledningarna kommer att förläggas i sjön mellan Hjortnäs och Tällberg och mellan Barkdal och Orsandsbaden. Svetsning av ledning och montering av vikter på ledningarna sker på motsatt sida av Siljan vid Hjulbäck.

Det arbetet medför att ledningarna ligger och flyter i vattnet utanför Hjulbäck och i ett senare skede bogseras över till andra sidan. Bojar ute på vattnet kommer att markera var arbetet pågår så vi ber er hålla avstånd till dessa bojar om ni åker båt i närheten ute på sjön, då det kan finnas linor i vattnet som är svåra att se samt dykare som jobbar under ytan.

Arbetet startade vecka 14 och beräknas pågå fr 2020.


Kontaktuppgifter:
Roger Lundkvist, Projektledare, tel. 0247–44 143

Status:
Pågår

Sifferbo dalen
Sifferbo dalen

Omläggning av vattenledning Snibbvägen, Gagnef

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att renovera 120 m vattenledningar och bygga ny servis åt Gagnefs Teknik AB.

Vägavstängning:
Under projektet kommer korsningen Snibbvägen/Matsers väg, under en kortare period att stängas av. Berörda blir kontaktade inför avstängningen.

Vattenavstängning:
Under projektet kommer det behöva ske vattenavstängningar för in och omkopplingar. Planerade avstängningar meddelas i förhand.

Kontaktperson:
Lars Björk

Status:
Start v.24 2020. Planeras pågå ca 3 veckor.

Sifferbo dalen

Renovering av avloppsledningar på Kyrkallén-Klockaregatan, Leksand

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att förnya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar åt Leksands Vatten AB.

Under perioden vecka 19-21 utför vår entreprenör Aarsleff Rörteknik AB, infodring av spillvattenledningar i delar av Klockaregatan och Kyrkallén.

I korthet kan metoden beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Servisledningar till berörda fastigheter skärs därefter upp med hjälp av fjärrstyrda verktyg. Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

I samband med att detta arbete utförs kommer även ca 50m vattenledning att förnyas i Kyrkallen utanför biblioteket. Detta kommer påverka framkomligheten på Kyrkallèn under tiden schaktning pågår.

Vägavstängning:

  • Kvällen måndagen den 22 juni kommer ett kompletterande arbete på ledningsnätet utföras i höjd med biblioteket. Arbetet kan bidra till viss påverkan för framkomlighet utmed Kyrkallén. Arbetet förväntas pågå under ca tre timmar.
  • Vägen utmed Kyrkallén utanför kulturhuset i Leksand kommer vara avstängd från den 11 maj klockan 07.00 till den 21 maj klockan 16.00. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsplatsen. Biltrafik hänvisas att åka Fiskgatan - Faluvägen.

Kontaktuppgifter:
Aarsleff Rörteknik AB, Benjamin Phannabat, tel. 0709 - 413 403

Status:
Start vecka 19

Sifferbo dalen

Ledningsförnyelse på Karlsviks väg, Rättvik

Dala vatten och Avfall arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar i Rättviks kommun.

Vi utför ledningsförnyelse i Rättvik och detta projekt är tänkt att utföras i etapper och pågå under ca 3 år. Etapp 1 startade strax efter årsskiftet 2020, etapp 2 planeras till 2021 och etapp 3 planeras till 2022.

Första etappen är sträckan mellan Enån-Karlsviks väg och Siljansvägen. Vi startade med arbetet i februari 2020 och planerar att bli helt färdiga med etapp 1 under hösten 2020.

Karta över denna del i projektet ser du nedan.
_______________________________________________________________________________________________________________

Etapp 1

Vägavstängningar:

Under hela v. 11 stängde vi infarten från rondellen på Rv70 mot Kvarngatan. Störningar på Karlsviks väg kommer pågå fram till sommaren.

Vattenavstängningar:
Under måndagen 20/4 stängde vi av vattnet för totalt 7 fastigheter utmed Karlsviks väg, Faluvägen, Långbacken samt Storgatan.

_______________________________________________________________________________________________________________

Status:
Pågår

Sifferbo dalen

Pilotprojekt ”läcksökning och installation av smarta mätare” i del av Tällberg

De senaste åren har frågan om hushållning med dricksvatten blivit mer och mer aktuell och det är viktigt att vi hushållar med våra vattenresurser. Arbetet med att minska utläckage av dricksvatten i ledningsnätet är därför en fråga som kommer att prioriteras högt framöver.

Nu startar vi upp ett pilotprojekt som en del i vår dricksvattenförsörjningsstrategi.

Denna del går ut på att få fram en arbetsmetodik som i det korta perspektivet hjälper till att enklare och snabbare kunna identifiera läckage i ledningsnätet. I det längre perspektivet förväntas resultatet bli ett bra stöd i arbetet med att planera framtida investeringar.

För att minska risken för störningar i vattenleveranserna bygger vi fasta mätplatser ute på ledningsnätet samt installerar smarta ”lyssnande” mätare hos kund. Genom detta hoppas vi kunna hitta både små och stora utläckage tidigt och också åtgärda dessa snarast. Mätaren kräver inget underhåll och kommer att radioavläsas av DVAAB i ovanstående projekt.

Våren och sommaren 2018 hade vi två perioder med värmebölja vilket medförde att det användes mer vatten än normalt. Pumpar med mera pressades upp mot maximal kapacitet i olika delar av nätet. Denna för oss nya erfarenhet gör det extra viktigt att prioritera minskat utläckage.

En del av finansieringen i detta projekt kommer från ett bidrag som Leksand Vatten och Avfall AB har fått av Länsstyrelsen för att arbeta med åtgärder som främjar ”bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten”.

De fastigheter som berörs av ovanstående installationer har fått separat information.

Uppdateringar

2020-06-10
Arbetet fortgår som planerat och vår personal fortsätter att röra sig i området. Projektet har bidragit till att vi har lokaliserat ett antal läckor där reparationer nu pågår.

2020-05-11
C:a 1/3 av de smarta mätarna är nu utbytta, och vi börjar få in mätvärden från dessa.

Mätning visar att det just nu är ett lite högre flöde ut från vattenverket än normalt. Läcksökning kommer därför att utföras from vecka 20. Med hjälp av områdesindelning och information från de smarta mätarna hoppas vi kunna hitta eventuella

Läcksökningsarbetet innebär att personal från DVAAB kommer att röra sig i området. Det kan även innebära att vattnet under utredningsarbetet stängs av tillfälligt under korta stunder.

Omläggning av VA-ledningar på Industrivägen, Rättvik

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att förnya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar åt Rättvik Vatten och Avfall AB.

Arbetet med förnyelse av VA-ledningar på Industrivägen, Rättvik, påbörjas under v. 6.

Vägavstängningar:
Under veckorna 23 och 24 stängs korsningen Brändavägen - Industrivägen av med en tillfällig omledning av trafiken som följd. Följ skyltning på plats.

Status:
Start vecka 6

Sifferbo dalen

Utbyte av vattenmätare

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år. Det är för att du alltid ska ha en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Kontinuerligt byter vi ut vattenmätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Läs mer om hur det går till vid byte av vattenmätare här.

Färdigställda VA-arbeten

Omläggning av VA-ledningar i Sjurberg, Rättvik
Under våren 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar i Sjurberg i Siljansnäs.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Anläggande av servis i Björbo, Gagnef
Under våren 2020 arbetade vi med anläggande av en extra servis till Dala Cement i Björbo.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

VA-utbyggnad Finnön, Vansbro
Under hösten 2019 och våren 2020 byggde vi ut allmänt vatten och avlopp till Finnön i Nås. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.
Läs mer om projektet och arbetet här.

Utbyggnad av VA-ledningar vid Barkdalsskolan, Leksand
Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med utbyggnad av VA-ledningar vid Barkdalsskolan i Leksand. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Byte av trasig vattenledning i Flösjön, Gagnef

Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med ett byte av en trasig vattenledning i Flosjön, Gagnef, utanför Sandvika i Dala-Floda.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Omläggning av VA-ledningar på Moravägen, Siljansnäs
Under v. 4-6 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar på Moravägen i Siljansnäs..
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-anslutning på Hantverkargatan, Leksand
Under v. 4 2020 renoverade vi en VA-anslutning på Hantverkargatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Räcksäl, Siljansnäs
Under v. 46-50 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Räcksäl.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Mjälgen, Leksand
Under v. 48-52 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Mjälgen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet. 

Furudal avloppsreningsverk - färdigställt
Furudals avloppsreningsverk byggdes 1972 och renoverades senast 1990. Därefter har endast underhålls- och reparationsarbeten utförts och avloppsreningsverket hade blivit omodernt och slitet.
Processtekniskt var anläggningen även dyr i drift på grund av gamla och slitna maskiner. I och med ombyggnationen blev driften mer kostnadseffektiv och dessutom kommer anläggningen kunna drivas miljövänligare och säkrare. För att klara av dagens krav på arbetsmiljö har upprustningen inneburit ett nytt ventilationssystem inne i reningsverkets process- och maskinhall. Även kontors- och personalutrymmen har genomgått en välbehövlig upprustning.
Invigdes 14 december 2019, taget i bruk.

Utbyggnad av VA-ledning i Centrala Rättvik
Under november-december 2019 schaktade vi fram en ny VA-anslutning till Magasinet på Thunbergs gata i Rättvik. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under november-december 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Klockaregatan i Leksand.
Arbetet utfördes med schaktfri teknik genom spräckning och infodring av nya rör i de befintliga ledningarna. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Siljansvägen Barkdal, Leksand
Under v. 44 - 52 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Siljansvägen Barkdal i Leksand.
Vi byggde nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk
Under september-november 2019 byggde vi en ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk. Arbetet utfördes med en schaktfri teknik genom styrd borrning. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Etapp 2 Tallbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Tallbacksvägen, Gagnef
Under v. 32 - 45 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Ängsholsvägen och även vid adresserna Tallbacksvägen 20–30 i Gagnefs Kyrkby.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Etapp 1 - renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under v. 36-37 förnyade vi vattenledningar längs med Klockaregatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod under etapp 1.
Etapp 2 - rörspräckning längs med stora delar av Klockaregatan - har startats.

Etapp 2 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under v. 36-37 renoverade vi avloppservisledningar på en del av Hellebergs väg - från Prästskogsgatan till Riksväg 70.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Övermo avloppsreningsverk Leksand - färdigställt
Kapaciteten på avloppsreningsverket i Övermo, Leksand behövde utökas för att möjliggöra ytterligare anslutningar och för att kunna ta emot avloppsvatten från Insjön. Vi har bland annat byggt nya bassänger för att klara den nya belastningen och kapaciteten har höjts från 15 000 personer till 19 000 personer.

Invigdes 12 september 2019, taget i bruk.

Byte av avloppspumpstation Sifferbo dalen, Gagnef
Under v. 35 - 38 2019 böt vi ut en avloppspumpstation bredvid Loksvedsvägen nära korsningen till Nässelgattu.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Byte av avloppspumpstation på Slättvägen, Gagnef
Under v. 33 - 36 2019 böt vi ut en avloppspumpstation på Slättvägen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Etapp 1 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under perioden 6 maj -1 juni renoverade vi spillvattenledningen längs Hellebergs väg, mellan Prästskogsgatan och Riksväg 70.
Reparationerna var arbeten inför en infodring av spillvattenledningen v. 24.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 1.
Etapp 2 startar vecka 36, 2019.

Kommunalt VA till Hjortnäsheden i Leksand
Vi har byggt ut vatten- och spillvattenledningar i Hjortnäsheden i Leksands kommun. Arbetet pågick under maj-juli 2019. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet, avbrotten i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Renovering av VA-ledningar på Tegvägen i Gagnef
Under våren 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Tegvägen i Gagnef. Vi förnyade vatten- och spillvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod.

Mockfjärds avloppsreningsverk - färdigställt
Avloppsreningsverket i Mockfjärd saknade ett biologiskt reningssteg och anläggningen byggdes ut och renoverades samtidigt, så att den nu blivit kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare.
Invigdes 30 januari 2019, taget i bruk.

Renovering av VA-ledningar i Björbo
Under februari och mars 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Kanalvägen. Arbetet var en helrenovering av det allmänna VA-nätet. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen och sophämtningen.

Renovering av avloppsledningar i Siljansnäs
Från vecka 7 (12 februari) 2018 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Siljansnäs, Leksands kommun. I samband med arbetet kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Åtgärder vid Flögforsen i Vansbro
Vid Flögforsens råvattentäkt genomförde vi åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitetsmässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort. Projektering av nytt vattenverk pågår.

Omläggning av ledning i Furudals Bruk
En spillvattenledning på 2 km ska läggas om i Furudals Bruk. Ledningen ska gå längs sjöbotten vid dammen. Vid arbetet kommer isen att sågas upp.

Lindesnäs i Vansbro, utbyggnad av vattenverk
Vattenverket i Lindesnäs har byggts ut och moderniserats.

Kommunalt avlopp till Överbacka i Gagnef
Vi anlägger avlopp i Överbacka. I samband med detta kommer även en gammal vattenledning att bytas ut. Vissa störningar och vägavstängningar kan förekomma. Byggstart var november 2016 och det beräknas vara klart till sommaren 2017.

Renovering av avloppsledningar Heden i Nås, Vansbro
Från vecka 5 (30 januari) 2017 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Heden i Nås, Vansbro kommun. I samband den första veckans arbete kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Under kommande år kommer arbetet med liknande infodringsarbete att fortsätta uppströms i området. Plastlukten kan förekomma även vid dessa arbeten.

Renovering av vattentornet i Furudal
Det 37 meter höga vattentornet i Furudal renoveras både in- och utvändigt. Bland annat nytt tak, nya ledningar och mätare, åtgärder på karbonatiserad betong. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Kommunalt VA till Västgärde i Rättvik
Vi anlägger vatten och avlopp i Västgärde, Rättviks kommun. Byggstarten var i januari 2017 och det beräknas vara klart juni 2017.

Överföringsledning Insjön-Leksand
Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön, har lagts ned och avloppsvattnet hanteras istället av Leksands avloppsreningsverk. För att göra detta möjligt har en överföringsledning som går parallellt med riksvägen anlaggts. Arbetet påbörjades oktober 2016 och färdigställdes under våren 2017.

Insjön har fått en ny vattentäkt
Den nya vattentäkten Gottnorstjärn som projekterats och testats under flera år har nu tagits i bruk. Den förser Insjön med dricksvatten av hög kvalitet och är en reservvattentäkt för Leksand.

Rättviks avloppsreningsverk - färdigställt
Då avloppsreningsverket i Rättvik hade uppnått sin maxkapacitet och behövde utökas påbörjades i augusti 2015 en om- och tillbyggnad.

Ombyggnationen har bl.a. inneburit att:

  • byggnaden för försedimentering har rivits och ersatts med en större byggnad,
  • slamplattan har byggts in,
  • en byggnad med utrustning för luktreduktion av frånluft har uppförts,
  • befintliga byggnader har renoverats,
  • maskinutrustningen har bytts ut.

Invigdes 15 juni 2017, taget i bruk

VA-arbete på Backavägen i Rättvik
Vi har lagt om över 2000 meter huvudledningar längs Backavägen. I samband med detta har också cirka 1000 meter av gång- cykelvägen breddats och asfalterats. Arbetet var omfattande och drog ut på tiden. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen i området.

VA-arbeten som avvaktar återställning

Omläggning av VA-ledningar i Björken, Siljansnäs
Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar i Björken i Siljansnäs. Arbetet är nu klart i avvaktan på återställning som planeras att genomföras före midsommarhelgen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Mullbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Mullbacksvägen, Insjön
Under augusti-december 2020 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Mullbacksvägen i Insjön. Arbetet är nu klart och återställningsarbetet med asfaltering av vägen planeras till v. 26-27.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.


Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .