Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

VA-utbyggnad i Västanvik, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten med VA-utbyggnad i Västanvik, Leksands kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten i området berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet påbörjas under juni 2023 och beräknas vara klar under hösten 2023.

Utbyggnad av VA-område Lerdal, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med med att bygga ut VA-ledningsnätet till Werkmästargatan, Rättviks kommun

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med projektet, berörda fastighetsägare blir kontaktade via sms.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Pågående och beräknas vara klart under hösten 2023.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Dala-Floda, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med renovering av avloppsreningsverket i Dala-Floda i Gagnefs kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Roger Lundkvist

Status:

Arbetet beräknas vara klar oktober 2024.

Överföringsledning Gärdsjö-Rättvik

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik vatten och avfall med en överföringsledning för dricksvatten i Rättvik. För att trygga vattenleveransen för VA-kollektivet i Rättvik bygger vi en ny överföringsledning.

Berörda fastighetsägare är informerade.

Vattenavstängningar:

Inga vattenavstängningar kommer ske.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten på leder i Jarlområdet kan påverkas. Samtliga områden kommer att återställas.

Kontaktperson:

Roger Lundkvist

Status:

Projektet startade i maj 2023 och förväntas pågå till årsskiftet 2023/2024.

Ledningsförnyelse i Djura, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten med ledningsförnyelse i Djura, Leksands kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten i området berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet beräknas vara klar under juni 2023.

Utbyggnad av VA-område Backa, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med med att bygga ut VA-ledningsnätet till Backa, Rättviks kommun

Mer information om projektet finns att läsa på dalavattenavfall.se/pågåendeprojekt

Kontaktperson:

Janne Kallur

Status:

Pågående och beräknas vara klart under början av 2026.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med renovering av avloppsreningsverket i Vansbro.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Roger Lundkvist

Status:

Arbetet beräknas vara klar oktober 2024.

Renovering av befintliga vatten- och avloppsledningar i Sifferbo, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med att renovera befintliga VA-ledningar I Sifferbo, Gagnefs kommun. Arbetet kommer pågå i flera etapper under 2020-2023.

Etapp 1 startar vid korsningen Sifferbovägen och Bygattu.

Etapp 2 innebär grävningsarbete för omläggning av befintliga VA-ledningar.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske under arbetets gång och berörda fastigheter blir informerade via sms. Det går enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Vägavstängningar:

Vägavstängningar kommer ske på Bygattu och berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Etapp 1 är klart

Uppdatering 2022-04-19

Arbetet med etapp 2 är pausat.

Uppdatering 2022-05-19

Arbetet med återställning av gräsytor kommer utföras under maj/juni 2022.

Uppdatering 2022-06-28

Arbetet med etapp 3 planeras att återupptas i september.

Uppdatering 2022-10-11

Arbetet med etapp 3 pågår.

Uppdatering 2022-11-15

Arbetet är startar upp under vecka 21 2023

Uppdatering 2023-08-15

Arbetet pågår och beräknas vara klart hösten 2023.

VA-arbeten som avvaktar återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

Ledningsförnyelse avlopp i Moje, Gagnef kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2023 på uppdrag åt Gagnef Teknik med ledningsförnyelse i Moje i Gagnefs kommun. Återställning av asfalt kommer utföras under sensommaren/hösten. Återställning av gräs sås innan midsommar 2023.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar Insjön, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med ledningsförnyelse vid Mullbacken i Insjön i Leksands kommun. Återställning i form av gräsytor och asfaltering återstår att utföra.

Omläggning av VA-ledningar på Åkerö, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade vintern 2023 på uppdrag åt Leksand vatten med omläggning av VA-ledningar vid Åkerö brofäste i Leksand. Återställning i form av gräsytor och asfaltering återstår att utföra.

Ledningsförnyelse i Västannor, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under vintern 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med ledningsförnyelse i Västannor i Leksands kommun. Återställning i form av gräsytor återstår att utföra.

Ledningsförnyelse Åkerö, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Leksands Vatten AB med förnyelse av VA-ledningsnätet på Åkerö i Leksand under hösten 2022. Återställning i form av asfaltering återstår och genomförs under sommaren/hösten 2023.

Färdigställda VA-arbeten 2022- 2023

Ledningsförnyelse av avloppsledningar i Dalfors, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2022 och 2023 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med infodring av avloppsledningarna i Dalfors, Rättviks kommun.

Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag av Gagnef Teknik med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Moje, Gagnefs kommun.
Under hösten 2022 utfördes nyläggning av VA-ledningarna vid Mojevägen i Moje i Gagnefs kommun. .

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Tällberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att förnya Avloppsledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun.

Omläggning av VA-ledningar i Gärdebyn, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade vintern 2023 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall med omläggning av VA-ledningar utmed Faluvägen på Gärdebyn i Rättviks kommun.

Ledningsförnyelse Enån - Siljansvägen, Rättvik
Dala Vatten och Avfall arbetade under åren 2020-2023 med att förnya vatten- och spillvattenledningar i Rättviks kommun.

Ledningsförnyelse i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag av Gagnef Teknik under 2022 med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Mockfjärd, Gagnefs kommun.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall under hösten 2022 med att förnya Avloppsledningsnätet i Sjurberg och Boda , Rättviks kommun.

Ledningsförnyelse, Djurmo, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten/vintern 2022 på uppdrag åt Gagnef Teknik med ledningsförnyelse i Djurmo, Gagnefs kommun.

Ledningsförnyelse Lerdal, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2023 på uppdrag åt Rättvik vatten och avfall med ledningsförnyelse i området runt Kvarngatan och Mickelsgatan i Lerdal, Rättviks kommun.

Geoteknisk undersökning, Östanhol, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att göra en geoteknisk undersökning i Laknäs-Östanhol, Leksands kommun.

Förnyelsearbete Siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya tryckspill-ledningen mellan Siljansnäs och Fornby, Leksands kommun.

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hjortnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Leksands Vatten AB med utbyggnad av VA-ledningsnätet i Hjortnäs i Leksand under sommaren/hösten 2022.

Akut ledningsförnyelse av VA-nätet längs Movägen, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag av Gagnefs teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet vid Movägen i Djurmo, Gagnefs kommun under våren/sommaren 2021.

Ledningsförnyelse i Kubäcken, Siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya VA-ledningarna vid Kubäcken i Siljansnäs.

Överföringsledning mellan Tällberg och Leksand
Dala Vatten och Avfall arbetade mellan 2018 och våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att dra om ut VA-ledningar från Tällberg till Norra Hjortnäsheden.

Omläggning/ledningsförnyelse av VA-ledningar vid Norsbro, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Norsbro, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse i Tällberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun.

Omläggning av VA-ledningar i Västtjärna, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten 2021 på uppdrag av Gagnef Teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Västtjärna, Gagnefs kommun. Återställning vid utfört arbete kommer ske under våren/sommaren 2022.