Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Djura, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att förnya Avloppsledningsnätet i Djura, Leksands kommun.

Under september kommer arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff. Förnyelsen innebär att vi utför infodringsarbete av befintliga ledningar. Lukt kan förekomma i samband med arbetet.

Vattenavstängningar:

Arbetet kommer inte innebära någon påverkan på vattenleveransen.

Entreprenör:

Aarsleff utför arbetet på uppdrag av Dala Vatten och Avfall.

Kontaktperson:

Fredrik Blomdahl

Status:

Arbetet beräknas vara klart under september.

Utbyggnad av VA-område Backa, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med med att bygga ut VA-ledningsnätet till Backa, Rättviks kommun

Mer information om projektet finns att läsa på dalavattenavfall.se/pågåendeprojekt

Kontaktperson:

Janne Kallur

Status:

Pågående och beräknas vara klart under början av2026.

Filmning och spolning av spillvattenledningar utmed Kvarngatan, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med filmning och spolning av spillvattenledningar utmed Kvarngatan i Rättvik.

Vattenavstängning:

Kunderna kan uppleva att det låter och bullrar i ledningarna.

Entreprenör:

Aarsleff utför arbetet på uppdrag av Dala Vatten och Avfall.

Kontaktperson:

Fredrik Blomdahl

Status:

Arbetet startar under augusti och beräknas vara klart i augusti 2022.

Ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet på Åkerö, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med förnyelse av VA-ledningsnätet på Åkerö i Leksand.

Vägavstängning:

Lisselbyvägen kommer bli avstängd under ca 3 dagar under arbetets tid, omledning av trafiken kommer kunna utföras under avstängningen. Berörda fastigheter blir informerade skriftligen.

Vattenavstängning:

Vattenavstängning kommer att ske, de fyra berörda fastigheter blir informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet startar under augusti och beräknas vara klart i oktober 2022.

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hjortnäs, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med utbyggnad av VA-ledningsnätet i Hjortnäs i Leksand.

Vägavstängning:

Hjortnäs Nystagattu kommer vara avstängd under arbetets tid, mellan vecka 35 - 37. Berörda fastigheter har blivit informerade muntligen.

Vattenavstängning:

Vattenavstängning kan komma att ske, berörda fastigheter blir informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet startar under augusti och beräknas vara klart i september 2022.

Ny dagvattenledning, Stationsgatan, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med nyläggning av dagvattenledning vid området kring stationsgatan i Leksand. Åtgärden kommer minska risken för översvämningar vid skyfall i området.

Kontaktperson:

Fredrik Blomdahl

Status:

Arbetet startade i augusti och beräknas vara klart i september 2022.

Ledningsförnyelse av avloppsledningar i Dalfors, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med infodring av avloppsledningarna i Dalfors, Rättviks kommun.

Etapp 1 där vi har relinat avloppsledningarna är klara

Etapp 2 med att relina dricksvattenledningarna kommer ske under oktober 2022.

Vattenavstängningar:

Kan komma ske vattenavstängningar i samband med projektet.

Kontaktperson:

Fredrik Blomdahl

Status:

Arbetet startade juni och beräknas vara klart i november 2022.

Utbyte av avloppspumpstation, Sjögårdarna, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att byta ut en avloppspumpstation vid Sjögårdarna i Tällberg, Leksands kommun.

Vattenavstängningar:

Kan komma ske vattenavstängningar i samband med projektet.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet startar april och beräknas vara klart i maj/juni 2022.

Ledningsförnyelse i Siljansnäs, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya tryckspill-ledningen mellan Siljansnäs och Fornby, Leksands kommun.

Vägavstängningar:

Kan komma ske viss påverkan för trafiken utmed Fornby-Moravägen, väg under arbetets gång.

Kontaktperson:

Mikael Hillström

Status:

Arbetet startar i augusti och beräknas vara klart i september 2022.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall har tagit fram ett förslag på ombyggnad av avloppsreningsverket i Vansbro. Dala Vatten och Avfall samråder nu med bl.a. organisationer och allmänhet med syfte att få in synpunkter på förslaget.

För att möta framtida behov och krav, modernisera processen och förbättra arbetsmiljön behöver Vansbros befintliga reningsverk, på fastigheten Saltvik 5:4, byggas om. Kapaciteten i det ombyggda reningsverket kommer att motsvara avloppsrening för upp till 5.500 personekvivalenter (pe). Det renade vattnet avses även i framtiden att släppas ut i Västerdalälven. Ombyggnationen beräknas vara klar 2023.

Miljöeffekterna kommer att utredas och beskrivas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till bolagets tillståndsansökan.

Samrådsunderlag

Ombyggnaden av Vansbro avloppsreningsverk och dess påverkan på omgivningen finns beskriven i samrådsunderlaget som finns att läsa i dokumentlistan nedan. Kontakta oss om du önskar få samrådsunderlaget skickat till dig med post.

Synpunkter

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter* på underlaget per post, e-post eller telefon senast fredagen den 25:e mars. Synpunkter lämnas till:

Kontaktperson:

Dala Vatten och Avfall
Box 234
793 25 Leksand

Roger Lundkvist
0247-44 143

Janne Kallur
0247-44 111

* Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra del av offentlig handling. Personuppgifter som samlas in i samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.


Länklista:


Omläggning av VA-ledningar i Mockfjärd, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag av Gagnef Teknik med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Mockfjärd, Gagnefs kommun.

Under vintern och våren 2022 kommer arbete med omläggning och relining utföras av VA-ledningarna vid Skamperväg i Mockfjärd i Gagnefs kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängning kommer att påverka enskilda fastigheter i området. Berörda fastigheter informeras med sms-utskick eller lapp i brevlådan. Det går enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Vägavstängningar:

Viss påverkan för trafiken utmed Skamperväg och Nordanholen skedde under januari/februari.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet är pausat och förväntas återupptas under hösten/vintern 2022.

Renovering av befintliga vatten- och avloppsledningar i Sifferbo, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med att renovera befintliga VA-ledningar I Sifferbo, Gagnefs kommun. Arbetet kommer pågå i flera etapper under 2020-2023.

Etapp 1 startar vid korsningen Sifferbovägen och Bygattu.

Etapp 2 innebär grävningsarbete för omläggning av befintliga VA-ledningar.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske under arbetets gång och berörda fastigheter blir informerade via sms. Det går enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Vägavstängningar:

Vägavstängningar kommer ske på Bygattu och berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Etapp 1 är klart

Uppdatering 2022-04-19

Arbetet med etapp 2 är pausat.

Uppdatering 2022-05-19

Arbetet med återställning av gräsytor kommer utföras under maj/juni 2022.

Uppdatering 2022-06-28

Arbetet med etapp 3 planeras att återupptas i september.

Ledningsförnyelse Enån - Siljansvägen, Rättvik

Dala Vatten och Avfall arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar i Rättviks kommun.

Vi utför ledningsförnyelse i Rättvik och detta projekt är tänkt att utföras i etapper och pågå under ca 3 år. Etapp 1 startade strax efter årsskiftet 2020, etapp 2 planeras till 2021 och etapp 3 planeras till 2022.

Första etappen är sträckan mellan Enån-Karlsviks väg och Siljansvägen. Vi startade med arbetet i februari 2020 och planerar att bli helt färdiga med etapp 1 under hösten 2020.

Karta över denna del i projektet ser du nedan.
____________________________________________________________________________________________________

Etapp 1

Vägavstängningar:
Under hela v. 11 stängde vi infarten från rondellen på Rv70 mot Kvarngatan. Störningar på Karlsviks väg kommer pågå fram till sommaren.

Vattenavstängningar:
Under måndagen 20/4-20 stängde vi av vattnet för totalt 7 fastigheter utmed Karlsviks väg, Faluvägen, Långbacken samt Storgatan.

Status:
Etapp 1 är nu klar.

_____________________________________________________________

Etapp 2

Vattenavstängningar:
Vattenavstängning kommer komma att påverka fastigheter i området. Berörda fastigheter informeras med sms-utskick eller lapp i brevlådan.

Vägavstängningar:
Under arbetets gång kommer vägavstängningar förekomma, berörda hushåll kommer informeras. Siljansvägen kommer vara helt avstängd från och med vecka 48 2021 - februari 2022.

Siljansvägen beräknas vara helt avstängd från och med vecka 21 - 28.

Status:
Etapp 2 pågår enligt plan, startade v. 40 2021. Etapp 2 beräknas vara klar under hösten 2022. Återställning i form av asfaltering kommer utföras under hösten.

Sifferbo dalen

VA-arbeten som avvaktar återställning

Akut ledningsförnyelse av VA-nätet längs Movägen, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag av Gagnefs teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet vid Movägen i Djurmo, Gagnefs kommun under våren/sommaren 2021. Återställning i form av asfaltering av Movägen återstår och kommer utföras under våren 2022.

Färdigställda VA-arbeten

Ledningsförnyelse i Kubäcken, siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya VA-ledningarna vid Kubäcken i Siljansnäs.

Överföringsledning mellan Tällberg och Leksand
Dala Vatten och Avfall arbetade mellan 2018 och våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att dra om ut VA-ledningar från Tällberg till Norra Hjortnäsheden.

Omläggning/ledningsförnyelse av VA-ledningar vid Norsbro, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Norsbro, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse i Tällberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun.

Omläggning av VA-ledningar i Västtjärna, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten 2021 på uppdrag av Gagnef Teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Västtjärna, Gagnefs kommun. Återställning vid utfört arbete kommer ske under våren/sommaren 2022.

Projektering för ombyggnation avloppspumpstation Furudal, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med att projektera inför en ombyggnation av en avloppspumpstation i Furudal under våren 2021. Pumpen togs i bruk under försommaren 2021.

Ombyggnation av vattenverket i Vansbro, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade på uppdrag av Vansbro Teknik AB med en ombyggnation av det alkaliska filtret i Vansbro vattenverk. Ombyggnationen syftade till att medföra en ännu tryggare och stabilare vattenproduktion.

Förnyelsearbete av ledningsnät Mockfjärd, Gagnef kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten och vintern 2020/21 på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Trätäppvägen och Västeråkersvägen i Mockfjärd. Arbetet innebar infodringsarbete av befintliga ledningar vilket gjordes i samarbete med Aarsleff och Dala Frakt.

Utbyggnation VA-nätet Fyrklövern, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade på uppdrag av Rättvik Vatten och Avfall AB med en utbyggnation av VA-nätet runt området Fyrklövern Rättvik. Totalt ska 6 fastigheter anslutas till det kommunala VA-nätet under 2021.

Överföringsledning Käringberget- Yttervägen, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020- våren 2021 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med ett en överföringsledning mellan Käringberget och Yttervägen I Leksands kommun.

Byte av avloppspumpstation i Dådran, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under våren 2021 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med utbyte av avloppspumpstation i Dådran.

Förnyelse av vattenledningar i Nås/Heden, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under vintern 2020/2021 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med förnyelsearbete av ca 1000 meter VA-ledningar i Nås/Heden.

Förnyelsearbete av ledningsnätet i Sjurberg, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under vintern 2021 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med ledningsförnyelse av ca 500 meter vatten- och spillvattenledningar i Sjurberg.

Omläggning av vatten- och spillvattenledningar i Gärdebyn, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under februari 2021 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med ledningsförnyelse av ca 130 meter vatten- och spillvattenledningar i Gärdebyn.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Dala-Järna, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Humlevägen i Dala-Järna. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff och Dala Frakt och innebar bl.a. infodringsarbete av befintliga ledningar.

Förnyelseprojekt av pumpstation i Dala-Floda, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med ett förnyelseprojekt av pumpstation på Hagvägen i Dala-Floda.

Förnyelseprojekt ledningsnät i Siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med ett förnyelseprojekt i Siljansnäs. Under projektet lades ledningar om och relinas inuti.

Omläggning av vattenledning i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med en omläggning av vattenledningar i Mockfjärd. Fastigheter på Västeråkersvägen blev påverkade.

Förnyelseprojekt ledningsnät i Nås, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ett förnyelseprojekt i Nås. Under projektet lades vatten- och spillvattenledningar om och relinas inuti.

Omläggning av vattenledning Snibbvägen, Gagnef
Dala Vatten och Avfall AB renoverade under sommaren 2020 120 m vattenledningar och byggde ny servis åt Gagnefs Teknik AB.

Överföringsledning spillvatten Sjugare-Plintsberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att bygga överföringsledning för spillvatten från Sjugare till Plintsberg. Under sommaren 2021 färdigställdes arbetet och reningsverket i Sjugare togs så ur bruk.

Underhållsarbete råvattenpump Dalfors, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under våren 2021 på uppdrag av Rättvik Vatten och Avfall AB med ett underhållsarbete på borrhålen för råvattenpumpen i Dalfors. 

Renovering i Äppelbo vattenverk, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under våren 2021 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med en mindre renovering i vattenverket i Äppelbo som innebar en renovering av ett kalkfilter i verket. 

Projekt "läcksökning och installation av smarta mätare” i del av Tällberg
I arbetet med att minska utläckage av dricksvatten i ledningsnätet genomförde Dala Vatten och Avfall AB på uppdrag av Leksand Vatten AB ett pilotprojekt med att installera "smarta mätare" i Tällberg, Leksands kommun. Arbetet gick under våren 2021 över i ordinarie drift.

Utbyggnad av VA-ledningar vid Lissbrändan, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under hösten 2020 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med att bygga ut VA-ledningar till Lissbrändans detaljområde.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under december 2020 på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Trätäppvägen och Västeråkersvägen i Mockfjärd. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff och Dala Frakt och innebar infodringsarbete av befintliga ledningar.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Dala-Floda, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall AB arbetade under december 2020 på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med ett förnyelseprojekt av ledningsnätet på Kyrkbyvägen i Dala-Floda. Arbetet utfördes i samarbete med Aarsleff och innebar infodringsarbete av befintliga ledningar.

Förnyelseprojekt av pumpstation i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Under hösten 2020 arbetade Dala Vatten och Avfall AB på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med ett förnyelseprojekt av pumpstation på Präståkersvägen i Mockfjärd.

Sjöförlagda VA-ledningar mellan Leksand och Tällberg, Leksands kommun.
Dala Vatten och Avfall AB arbetade med att lägga nya vatten-, spillvattenledningar mellan Leksand och Tällberg åt Leksand Vatten AB. Ledningarna förlades i sjön mellan Hjortnäs och Tällberg och mellan Barkdal och Orsandsbaden.

Omläggning av VA-ledningar på Industrivägen, Rättviks kommun.
Dala Vatten och Avfall AB förnyade under våren 2020 vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på Industrivägen i Rättvik.

Utredning tillskottsvatten i Nybyn, Björbo, Gagnefs kommun.
Under hösten 2020 arbetade vi med en utredningen kring tillskottsvatten i Nybyn, Gagnefs kommun. Arbetet innebar spolning och filmning av ledningar.

Omläggning av VA-ledningar i Björken, Siljansnäs, Leksands kommun.
Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar i Björken i Siljansnäs.

Mullbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Mullbacksvägen, Insjön, Leksands kommun.
Under augusti-december 2020 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Mullbacksvägen i Insjön.

Omläggning av vattenledning på Norsmunsvägen i Dala-Floda, Gagnef
Under augusti 2020 arbetade vi med en omläggning av en vattenledning på Norsmunsvägen i Dala-Floda i Gagnef.

Renovering av avloppsledningar på Kyrkallén-Klockaregatan, Leksand
Under perioden våren 2020 utförde vår entreprenör Aarsleff Rörteknik AB, infodring av spillvattenledningar i delar av Klockaregatan och Kyrkallén.

Omläggning av VA-ledningar i Sjurberg, Rättvik
Under våren 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar i Sjurberg i Siljansnäs.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Anläggande av servis i Björbo, Gagnef
Under våren 2020 arbetade vi med anläggande av en extra servis till Dala Cement i Björbo.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

VA-utbyggnad Finnön, Vansbro
Under hösten 2019 och våren 2020 byggde vi ut allmänt vatten och avlopp till Finnön i Nås. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.
Läs mer om projektet och arbetet här.

Utbyggnad av VA-ledningar vid Barkdalsskolan, Leksand
Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med utbyggnad av VA-ledningar vid Barkdalsskolan i Leksand. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Byte av trasig vattenledning i Flösjön, Gagnef

Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade vi med ett byte av en trasig vattenledning i Flosjön, Gagnef, utanför Sandvika i Dala-Floda.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Omläggning av VA-ledningar på Moravägen, Siljansnäs
Under v. 4-6 2020 arbetade vi med förnyelse av VA-ledningar på Moravägen i Siljansnäs..
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-anslutning på Hantverkargatan, Leksand
Under v. 4 2020 renoverade vi en VA-anslutning på Hantverkargatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Räcksäl, Siljansnäs
Under v. 46-50 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Räcksäl.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av avloppspumpstation Mjälgen, Leksand
Under v. 48-52 2019 renoverade vi en avloppspumpstation i Mjälgen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet. 

Furudal avloppsreningsverk - färdigställt
Furudals avloppsreningsverk byggdes 1972 och renoverades senast 1990. Därefter har endast underhålls- och reparationsarbeten utförts och avloppsreningsverket hade blivit omodernt och slitet.
Processtekniskt var anläggningen även dyr i drift på grund av gamla och slitna maskiner. I och med ombyggnationen blev driften mer kostnadseffektiv och dessutom kommer anläggningen kunna drivas miljövänligare och säkrare. För att klara av dagens krav på arbetsmiljö har upprustningen inneburit ett nytt ventilationssystem inne i reningsverkets process- och maskinhall. Även kontors- och personalutrymmen har genomgått en välbehövlig upprustning.
Invigdes 14 december 2019, taget i bruk.

Utbyggnad av VA-ledning i Centrala Rättvik
Under november-december 2019 schaktade vi fram en ny VA-anslutning till Magasinet på Thunbergs gata i Rättvik. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under november-december 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Klockaregatan i Leksand.
Arbetet utfördes med schaktfri teknik genom spräckning och infodring av nya rör i de befintliga ledningarna. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Renovering av VA-ledningar på Siljansvägen Barkdal, Leksand
Under v. 44 - 52 2019 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Siljansvägen Barkdal i Leksand.
Vi byggde nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk
Under september-november 2019 byggde vi en ny avloppsledning mellan Österdalälven och Leksands avloppsreningsverk. Arbetet utfördes med en schaktfri teknik genom styrd borrning. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet.

Etapp 2 Tallbacksvägen - Renovering av VA-ledningar på Tallbacksvägen, Gagnef
Under v. 32 - 45 utförde vi ett förnyelsearbete längs med Ängsholsvägen och även vid adresserna Tallbacksvägen 20–30 i Gagnefs Kyrkby.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Etapp 1 - renovering av VA-ledningar på Klockaregatan, Leksand
Under v. 36-37 förnyade vi vattenledningar längs med Klockaregatan i Leksand.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod under etapp 1.
Etapp 2 - rörspräckning längs med stora delar av Klockaregatan - har startats.

Etapp 2 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under v. 36-37 renoverade vi avloppservisledningar på en del av Hellebergs väg - från Prästskogsgatan till Riksväg 70.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 2.

Övermo avloppsreningsverk Leksand - färdigställt
Kapaciteten på avloppsreningsverket i Övermo, Leksand behövde utökas för att möjliggöra ytterligare anslutningar och för att kunna ta emot avloppsvatten från Insjön. Vi har bland annat byggt nya bassänger för att klara den nya belastningen och kapaciteten har höjts från 15 000 personer till 19 000 personer.

Invigdes 12 september 2019, taget i bruk.

Byte av avloppspumpstation Sifferbo dalen, Gagnef
Under v. 35 - 38 2019 bytte vi ut en avloppspumpstation bredvid Loksvedsvägen nära korsningen till Nässelgattu.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Byte av avloppspumpstation på Slättvägen, Gagnef
Under v. 33 - 36 2019 bytte vi ut en avloppspumpstation på Slättvägen.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Etapp 1 - reparation av avloppsservisledningar, Hellebergs väg, Rättvik
Under perioden 6 maj -1 juni renoverade vi spillvattenledningen längs Hellebergs väg, mellan Prästskogsgatan och Riksväg 70.
Reparationerna var arbeten inför en infodring av spillvattenledningen v. 24.
Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet i etapp 1.
Etapp 2 startar vecka 36, 2019.

Kommunalt VA till Hjortnäsheden i Leksand
Vi har byggt ut vatten- och spillvattenledningar i Hjortnäsheden i Leksands kommun. Arbetet pågick under maj-juli 2019. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet, avbrotten i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod. 

Renovering av VA-ledningar på Tegvägen i Gagnef
Under våren 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Tegvägen i Gagnef. Vi förnyade vatten- och spillvattenledningar. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och avbrott i vattenleveransen och framkomligheten som emellanåt uppstod.

Mockfjärds avloppsreningsverk - färdigställt
Avloppsreningsverket i Mockfjärd saknade ett biologiskt reningssteg och anläggningen byggdes ut och renoverades samtidigt, så att den nu blivit kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare.
Invigdes 30 januari 2019, taget i bruk.

Renovering av VA-ledningar i Björbo
Under februari och mars 2018 renoverade vi VA-ledningar längs Kanalvägen. Arbetet var en helrenovering av det allmänna VA-nätet. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen och sophämtningen.

Renovering av avloppsledningar i Siljansnäs
Från vecka 7 (12 februari) 2018 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Siljansnäs, Leksands kommun. I samband med arbetet kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Åtgärder vid Flögforsen i Vansbro
Vid Flögforsens råvattentäkt genomförde vi åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Resultaten av åtgärderna ser lovande ut och ger ett kvalitetsmässigt bättre dricksvatten i Vansbro tätort. Projektering av nytt vattenverk pågår.

Omläggning av ledning i Furudals Bruk
En spillvattenledning på 2 km ska läggas om i Furudals Bruk. Ledningen ska gå längs sjöbotten vid dammen. Vid arbetet kommer isen att sågas upp.

Lindesnäs i Vansbro, utbyggnad av vattenverk
Vattenverket i Lindesnäs har byggts ut och moderniserats.

Kommunalt avlopp till Överbacka i Gagnef
Vi anlägger avlopp i Överbacka. I samband med detta kommer även en gammal vattenledning att bytas ut. Vissa störningar och vägavstängningar kan förekomma. Byggstart var november 2016 och det beräknas vara klart till sommaren 2017.

Renovering av avloppsledningar Heden i Nås, Vansbro
Från vecka 5 (30 januari) 2017 och några veckor framåt renoverade vi avloppsledningar i Heden i Nås, Vansbro kommun. I samband den första veckans arbete kunde en lukt av polyesterplast uppstå och komma in i fastigheter. Vi vill tacka de som berörts av och eventuellt upplevt problem med plastlukt för ert tålamod under renoveringsarbetet.

Under kommande år kommer arbetet med liknande infodringsarbete att fortsätta uppströms i området. Plastlukten kan förekomma även vid dessa arbeten.

Renovering av vattentornet i Furudal
Det 37 meter höga vattentornet i Furudal renoveras både in- och utvändigt. Bland annat nytt tak, nya ledningar och mätare, åtgärder på karbonatiserad betong. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Kommunalt VA till Västgärde i Rättvik
Vi anlägger vatten och avlopp i Västgärde, Rättviks kommun. Byggstarten var i januari 2017 och det beräknas vara klart juni 2017.

Överföringsledning Insjön-Leksand
Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön, har lagts ned och avloppsvattnet hanteras istället av Leksands avloppsreningsverk. För att göra detta möjligt har en överföringsledning som går parallellt med riksvägen anlagts. Arbetet påbörjades oktober 2016 och färdigställdes under våren 2017.

Insjön har fått en ny vattentäkt
Den nya vattentäkten Gottnorstjärn som projekterats och testats under flera år har nu tagits i bruk. Den förser Insjön med dricksvatten av hög kvalitet och är en reservvattentäkt för Leksand.

Rättviks avloppsreningsverk - färdigställt
Då avloppsreningsverket i Rättvik hade uppnått sin maxkapacitet och behövde utökas påbörjades i augusti 2015 en om- och tillbyggnad.

Ombyggnationen har bl.a. inneburit att:

  • byggnaden för försedimentering har rivits och ersatts med en större byggnad,
  • slamplattan har byggts in,
  • en byggnad med utrustning för luktreduktion av frånluft har uppförts,
  • befintliga byggnader har renoverats,
  • maskinutrustningen har bytts ut.

Invigdes 15 juni 2017, taget i bruk

VA-arbete på Backavägen i Rättvik
Vi har lagt om över 2000 meter huvudledningar längs Backavägen. I samband med detta har också cirka 1000 meter av gång- cykelvägen breddats och asfalterats. Arbetet var omfattande och drog ut på tiden. Vi vill tacka våra kunder för visat tålamod och hänsyn i samband med arbetet och de problem som emellanåt uppstod med avbrott i vattenleveransen i området.