Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

Omläggning av VA ledningar Åkerö, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten med omläggning av VA-ledningar på Åkerö i Leksands kommun.

Bakgrund

NB Skoglunds skall bygga nya bostäder tomten Edshult 1:36, Rosen Västra.

Dala Vatten och Avfall behöver då lägga om och förnya ledningarna för att säkerställa funktionen från Övermo med ny placering under Insjövägen, Färjvägen, Järnavägen och ut i grönytan vid brofästet.

Utskick till fastighetsägare

Under arbetet på Färjvägen blir det svårt att nyttja infarter till fastigheterna Färjvägen 1–3, samt parkeringsytan vid busshållplatsen och vi ber om att fastighetsägarna parkerar sina fordon på ytan där gamla bensinmacken låg (ÅKERÖ 13:11). Busshållplatsen flyttas under arbetets gång närmare Leksandsbron. Arbetet kommer pågå mellan v.43-v.46 i etapper. Från V43 kommer Gamla Siljansnäsvägen vara avstängd norr ifrån då vi borrar oss under Insjövägen från Rosen Västra. När ihop koppling sker med den nya ledningen kommer vi ha vattnet avstängt, detta meddelas innan så att berörda hinner tappa upp vatten.

Berörda fastighetsägare är kontaktade postalt.

Vattenavstängningar:

Arbetet kommer innebära påverkan på vattenleveransen. Berörda fastighetsgarage blir kontaktade via brev och sms.

Kontaktperson:

Fredrik Blomdahl och Olof Johansson

Status:

Arbetet beräknas vara klart under december 2022.

Ledningsförnyelse på VA-nätet i Djurmo, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnef Teknik med ledningsförnyelse i Djurmo, Gagnefs kommun.

Vägavstängningar:

Djurmovägen i höjd med nummer 2 är avstängd för trafik under veckorna 46 -47. Berörda fastighetsägare är kontaktade.

Vattenavstängningar:

Arbetet kommer innebära påverkan på vattenleveransen. Berörda fastighetsgarge blir kontaktade via sms.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet beräknas vara klart under december 2022.

Omläggning av VA-ledningar i Moje, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag av Gagnef Teknik med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Moje, Gagnefs kommun.

Under hösten 2022 kommer arbete med nyläggning utföras av VA-ledningarna vid Mojevägen i Moje i Gagnefs kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängning kommer att påverka enskilda fastigheter i området. Berörda fastigheter informeras med sms-utskick eller lapp i brevlådan. Det går enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Vägavstängningar:

Mojevägen kommer bli avstängd för trafiken under oktober/november. berörda fastighetsägare kommer bli kontaktade personligen.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet förväntas vara klart under januari 2023.

karta över påverkat område

Geoteknisk undersökning i Laknäs-Östanhol, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att göra en geoteknisk undersökning i Laknäs-Östanhol, Leksands kommun.

Under v.40-45 kommer arbetet utföras i samarbete med Sweco. Arbetet innebär att vi kommer gå fram med en bandburen borr rigg och borra i marken för att se hur det ser ut för framtida utbyggnad av VA-nätet.

Vattenavstängningar:

Arbetet kommer inte innebära någon påverkan på vattenleveransen.

Entreprenör:

Sweco utför arbetet på uppdrag av Dala Vatten och Avfall.

Kontaktperson:

Fredrik Blomdahl

Status:

Arbetet beräknas vara klart v. 45

Utbyggnad av VA-område Backa, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med med att bygga ut VA-ledningsnätet till Backa, Rättviks kommun

Mer information om projektet finns att läsa på dalavattenavfall.se/pågåendeprojekt

Kontaktperson:

Janne Kallur

Status:

Pågående och beräknas vara klart under början av 2026.

Ledningsförnyelse av avloppsledningar i Dalfors, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med infodring av avloppsledningarna i Dalfors, Rättviks kommun.

Etapp 1 där vi har relinat avloppsledningarna är klara

Etapp 2 med att relina dricksvattenledningarna kommer ske under oktober 2022. Sms skickas till berörda fastigheter.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Fredrik Blomdahl

Status:

Arbetet startade juni och beräknas vara klart i november 2022.

Ledningsförnyelse i Siljansnäs, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya tryckspill-ledningen mellan Siljansnäs och Fornby, Leksands kommun.

Vägavstängningar:

Kan komma ske viss påverkan för trafiken utmed Fornby-Moravägen, väg under arbetets gång.

Kontaktperson:

Mikael Hillström

Status:

Arbetet startade i augusti 2022 och beräknas vara klart i november/december 2022.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall har tagit fram ett förslag på ombyggnad av avloppsreningsverket i Vansbro. Dala Vatten och Avfall samråder nu med bl.a. organisationer och allmänhet med syfte att få in synpunkter på förslaget.

För att möta framtida behov och krav, modernisera processen och förbättra arbetsmiljön behöver Vansbros befintliga reningsverk, på fastigheten Saltvik 5:4, byggas om. Kapaciteten i det ombyggda reningsverket kommer att motsvara avloppsrening för upp till 5.500 personekvivalenter (pe). Det renade vattnet avses även i framtiden att släppas ut i Västerdalälven. Ombyggnationen beräknas vara klar 2023.

Miljöeffekterna kommer att utredas och beskrivas ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till bolagets tillståndsansökan.

Samrådsunderlag

Ombyggnaden av Vansbro avloppsreningsverk och dess påverkan på omgivningen finns beskriven i samrådsunderlaget som finns att läsa i dokumentlistan nedan. Kontakta oss om du önskar få samrådsunderlaget skickat till dig med post.

Synpunkter

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter* på underlaget per post, e-post eller telefon senast fredagen den 25:e mars. Synpunkter lämnas till:

Kontaktperson:

Dala Vatten och Avfall
Box 234
793 25 Leksand

Roger Lundkvist
0247-44 143

Janne Kallur
0247-44 111

* Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ansökningshandlingarna. Inkomna synpunkter kommer att utgöra del av offentlig handling. Personuppgifter som samlas in i samband med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.


Länklista:


Omläggning av VA-ledningar i Mockfjärd, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag av Gagnef Teknik med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Mockfjärd, Gagnefs kommun.

Under vintern och våren 2022 kommer arbete med omläggning och relining utföras av VA-ledningarna vid Skamperväg i Mockfjärd i Gagnefs kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängning kommer att påverka enskilda fastigheter i området. Berörda fastigheter informeras med sms-utskick eller lapp i brevlådan. Det går enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Vägavstängningar:

Viss påverkan för trafiken utmed Skamperväg och Nordanholen skedde under januari/februari.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet är pausat och förväntas återupptas under hösten/vintern 2022.

Renovering av befintliga vatten- och avloppsledningar i Sifferbo, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med att renovera befintliga VA-ledningar I Sifferbo, Gagnefs kommun. Arbetet kommer pågå i flera etapper under 2020-2023.

Etapp 1 startar vid korsningen Sifferbovägen och Bygattu.

Etapp 2 innebär grävningsarbete för omläggning av befintliga VA-ledningar.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske under arbetets gång och berörda fastigheter blir informerade via sms. Det går enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Vägavstängningar:

Vägavstängningar kommer ske på Bygattu och berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Etapp 1 är klart

Uppdatering 2022-04-19

Arbetet med etapp 2 är pausat.

Uppdatering 2022-05-19

Arbetet med återställning av gräsytor kommer utföras under maj/juni 2022.

Uppdatering 2022-06-28

Arbetet med etapp 3 planeras att återupptas i september.

Uppdatering 2022-10-11

Arbetet med etapp 3 pågår.

Uppdatering 2022-11-15

Arbetet är pausat och beräknas återupptas under våren 2023

Ledningsförnyelse Enån - Siljansvägen, Rättvik

Dala Vatten och Avfall arbetar med att förnya vatten- och spillvattenledningar i Rättviks kommun.

Vi utför ledningsförnyelse i Rättvik och detta projekt är tänkt att utföras i etapper och pågå under ca 3 år. Etapp 1 startade strax efter årsskiftet 2020, etapp 2 planeras till 2021 och etapp 3 planeras till 2022.

Första etappen är sträckan mellan Enån-Karlsviks väg och Siljansvägen. Vi startade med arbetet i februari 2020 och planerar att bli helt färdiga med etapp 1 under hösten 2020.

Karta över denna del i projektet ser du nedan.
____________________________________________________________________________________________________

Etapp 1

Vägavstängningar:
Under hela v. 11 stängde vi infarten från rondellen på Rv70 mot Kvarngatan. Störningar på Karlsviks väg kommer pågå fram till sommaren.

Vattenavstängningar:
Under måndagen 20/4-20 stängde vi av vattnet för totalt 7 fastigheter utmed Karlsviks väg, Faluvägen, Långbacken samt Storgatan.

Status:
Etapp 1 är nu klar.

_____________________________________________________________

Etapp 2

Vattenavstängningar:
Vattenavstängning kommer komma att påverka fastigheter i området. Berörda fastigheter informeras med sms-utskick eller lapp i brevlådan.

Vägavstängningar:
Under arbetets gång kommer vägavstängningar förekomma, berörda hushåll kommer informeras. Siljansvägen kommer vara helt avstängd från och med vecka 48 2021 - februari 2022.

Siljansvägen beräknas vara helt avstängd från och med vecka 21 - 28.

Status:
Etapp 2 pågår enligt plan, startade v. 40 2021. Etapp 2 beräknas vara klar under hösten 2022. Återställning i form av asfaltering kommer utföras under våren 2023.

Sifferbo dalen

VA-arbeten som avvaktar återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall under hösten 2022 med att förnya Avloppsledningsnätet i Sjurberg och Boda , Rättviks kommun.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Tällberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att förnya Avloppsledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse Åkerö, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Leksands Vatten AB med förnyelse av VA-ledningsnätet på Åkerö i Leksand under hösten 2022.


Färdigställda VA-arbeten 2022

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hjortnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Leksands Vatten AB med utbyggnad av VA-ledningsnätet i Hjortnäs i Leksand under sommaren/hösten 2022.

Akut ledningsförnyelse av VA-nätet längs Movägen, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag av Gagnefs teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet vid Movägen i Djurmo, Gagnefs kommun under våren/sommaren 2021.

Ledningsförnyelse i Kubäcken, Siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya VA-ledningarna vid Kubäcken i Siljansnäs.

Överföringsledning mellan Tällberg och Leksand
Dala Vatten och Avfall arbetade mellan 2018 och våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att dra om ut VA-ledningar från Tällberg till Norra Hjortnäsheden.

Omläggning/ledningsförnyelse av VA-ledningar vid Norsbro, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Norsbro, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse i Tällberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun.

Omläggning av VA-ledningar i Västtjärna, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten 2021 på uppdrag av Gagnef Teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Västtjärna, Gagnefs kommun. Återställning vid utfört arbete kommer ske under våren/sommaren 2022.