Om oss

Om oss

Dala Vatten och Avfall levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning. Vi strävar mot en bättre miljö idag och för kommande generationer.

Det är till oss du vänder dig vid frågor om avfallshantering och vattentjänster i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Samordning på uppdrag av kommunerna

Dala Vatten och Avfall har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av vatten och avlopps- och avfallsverksamheterna i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Huvudkontoret ligger i Leksand.

Mycket av det arbete vi utför varken syns eller hörs, men det skulle omedelbart märkas om det upphörde. Genom planering, analys och utveckling levererar vi den kritiska infrastruktur som är grundförutsättningen för att vi ska kunna bo och leva i våra kommuner. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder har tillgång till rent vatten och miljöriktig avlopps-och avfallshantering.

Vårt uppdrag är också att skapa förutsättningar för våra kunder att göra mer hållbara val. Vi förvaltar våra verksamheter med kunden i fokus och med hjärta för miljön och den hållbara utvecklingen för våra samhällen. Vårt mål är att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt i alla vatten-, avfalls-och avloppsfrågor.

Företagets ledning

  • Lisbeth Martinsson Skinnar, VD
  • Petra Gunnarsson, Ekonomichef, vice VD
  • Torbjörn Rewesby, Projektchef VA
  • Jenny Fredby, Chef Planering och Utredning
  • Karin Hansson, Sekreterare

Organisation

Dala Vatten och Avfall AB har en VD och fyra underavdelningar inom områdena:

Vatten och avlopp
Avfallshantering
Administration
Ekonomi

Styrelse

Dala Vatten och Avfall AB har en styrelse som består av 8 ledamöter, 2 från respektive ägarkommun. Ordförandeskapet alterneras mellan kommunerna och byts vartannat år. För närvarande är det Peter Vogt, Gagnefs Teknik AB ordförande.

Styrelsen är politiskt tillsatt av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Samarbete mellan Dalarnas kommuner

Vi samverkar med övriga kommuner i Dalarna, bland annat via samarbetsorganisationerna DalaAvfall och Dala VA som verkar regionalt för Dalarnas gemensamma utveckling.

Teknikbolag äger anläggningarna

Dala Vatten och Avfall AB driftar och utvecklar verksamheterna men själva anläggningarna ägs fortfarande av kommunerna själva, av deras teknikbolag. Det gör att du i vissa fall, när det gäller vatten och avlopp, skriver avtal direkt med teknikbolaget. Den så kallade VA-huvudmannen.

För ärenden kring avfalls- och vattentjänster vänder du dig till oss på Dala Vatten och Avfall AB, teknikbolagen har ingen egen kundtjänst.

Teknikbolagen är:
Gagnefs Teknik AB
Leksand Vatten AB
Rättvik Vatten och Avfall AB
Vansbro Teknik AB

Agenda 2030 - Globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 är ett globalt ramverk som med de 17 hållbarhetsmålen visar på hur vi som samhälle bör arbeta för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Som ett samhällsnyttigt och kommunägt VA-bolag, bidrar vi genom vår verksamhet till flertalet av de resultatområden som prioriteras inom de globala målen, framför allt inom mål 6, mål 8, mål 9, mål 11 och mål 12.

I vårt uppdrag ligger att säkerställa att de som lever och verkar
i och besöker våra ägarkommuner har tillgång till friskt vatten
och miljöriktiga avfalls- och avloppstjänster av god kvalitet.

Globalt hållbarhetsmål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Vi jobbar för att vår infrastruktur är tillförlitlig och hållbar över
tid samt är motståndskraftig mot bland annat ett förändrat
klimat.

Globalt hållbarhetsmål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi främjar hållbar konsumtion och ansvarfull hantering och
tillvaratagande av avfall. Vi bidrar till att öka allmänhetens
kunskap om hållbar konsumtion och minskat svinn.

Golbalt mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Genom vårt arbete säkerställer vi en hållbar förvaltning och
användning av vattenresurser, där vi även bidrar till hållbara
samhällen och att klimatfrågan tar plats i planer och strategier.

Globalt mål 11: hållbara städer och samhällen

Som arbetsgivare bidrar vi även genom att främja en
trygg och säker arbetsmiljö för de anställda inom bolaget.
Våra tjänster skapar även förutsättningar för ekonomisk tillväxt
i våra kommuner och för turism.

Globalt mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt