Avlopp

Köksavlopp med sil.

Om du bor inom kommunens verksamhetsområde har du rätt att få din fastighet kopplad till det allmänna spillvattennätet. Under vissa förutsättningar kan även fastigheter utanför verksamhetsområdet anslutas. Kontakta vår kundservice om du vill göra en ansökan.

Aktuella kostnader för anslutning inom verksamhetsområdet finner du i VA-taxan.

Rätt ner i kröken

När du spolar i kranen eller toan - har du då funderat på vart det tar vägen? Vatten förbrukas inte och "försvinner". Det tar vägen någonstans.

Så här renas spillvattnet.

Begreppsförklaring

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten, dräneringsvatten samt spillvatten.

Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som rinner från tak, vägar, p-platser och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet har ett i högsta grad ojämnt flöde som växlar mellan torka och regn. Detta vatten leds i huvudsak direkt ut i närliggande vattendrag.

Dagvatten och dräneringsvatten rinner ner i rännstensbrunnar och beroende på hur ledningarna går kommer även detta i vissa fall till avloppsreningsverket. Du kan få bidrag för att koppla bort stuprör från spillvattenledningar!

Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten och består av förbrukat vatten från hushåll och verksamheter. Det leds via ledningsnätet till våra avloppsreningsverk.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .