VA-skada i fastighet

Fot täpper till vattenläcka.

Skadeanmälan VA

Om du drabbats av en vattenskada eller översvämning ska du alltid börja med att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget utreder och har kontakt med oss i de fall det är aktuellt.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar. Din hemförsäkring täcker en del skador som kan uppstå. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i just din försäkring.

Vårt ansvar

VA-huvudmannen ansvarar endast för fel som uppstår på allmänna ledningar inom verksamhetsområde. En ansvarsutredning vid skada måste även visa att VA-huvudmannen bär ansvaret för skadeorsaken för att ansvar ska föreligga. Främmande föremål som inte är tillåtna i det allmänna ledningsnätet ansvarar inte VA-huvudmannen för. Läs mer i de "Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar".

ABVA Gagnef, Leksand, Rättvik (länken öppnas i samma fönster). Pdf, 214.5 kB, öppnas i nytt fönster.

ABVA Vansbro (länken öppnas i samma fönster). Pdf, 253.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Gränsen för ansvaret går vid förbindelsepunkten

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade förbindelsepunkten som vanligtvis ligger strax utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen). Mer information om vilket ansvar och vilka skyldigheter fastighetsägare respektive VA-huvudmannen har finns i de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp för respektive kommun.

Så hanteras ditt VA-skadeärende

Anmäl skada till ditt försäkringsbolag

Har du en hemförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag för anmälan av skadan.

Försäkringsbolaget utreder och har kontakt med oss i de fall det är aktuellt. Observera att ärendena kan ta lång tid.

Du ersätts normalt sett för VA-skadan genom ditt försäkringsbolag enligt dina försäkringsvillkor.

Har du frågor om ditt ärende, ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

När ärendet har slutreglerats hos ditt försäkringsbolag

Först när ärendet har slutreglerats hos ditt försäkringsbolag kan vi hantera ärendet hos oss på Dala Vatten och Avfall.  Om det efter utredning fastställts att VA-huvudmannen ansvarar för skadan ersätter vi normalt sett fastighetsägarens självrisk. Vi ersätter inte åldersavdrag.

Handläggningstiderna är varierande. Varje ärende bedöms för sig och vissa är mer komplicerade än andra. När mer tekniska bedömningar krävs kan utredningstiden ibland bli lång.