Vi bryr oss om din integritet

Din integritet är viktig för oss, vi sprider inte dina personuppgifter utanför verksamheten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Följande punkter redogör för våra metoder avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Personuppgiftsansvarig
Informationen nedan gäller för behandlingar av personuppgifter som utförs av Dala Vatten och Avfall AB 556714-8555 (nedan gemensamt "Dala Vatten och Avfall", "vi", "vår" och "oss").

Hur behandlar Dala Vatten och Avfall dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn till våra tjänster.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter enligt följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter, såsom ditt namn, adress, telefonnummer, kundnummer och personnummer
 • Tjänsteuppgifter, såsom uppgift om vilka av våra tjänster du använder, uppsägningstid och annan tillhörande information
 • Transaktions- och förbrukningsuppgifter, såsom uppgift om din förbrukning av våra tjänster
 • Betalnings- och faktureringsuppgifter, såsom din fakturaadress, betalningsvillkor och bankkontouppgifter
 • Ärendeuppgifter såsom information om dina kontakter med Dala Vatten och Avfalls kundtjänst, installationsuppgifter, reklamationer eller liknande
 • Enhetsuppgifter, såsom IP-nummer och andra uppgifter från cookies

Från vilka källor hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar om dig härrör från olika källor:

Från dig själv, när du beställer våra tjänster eller på annat sätt skickar dina uppgifter till oss. Vi kommer då att ange vilka personuppgifter som är nödvändiga och obligatoriska för att vi ska kunna tillhandahålla den aktuella tjänsten.

Information som uppstår i kundrelationen, såsom förbrukningsdata, ärendeuppgifter, enhetsuppgifter eller beteendeuppgifter.

Information som vi mottar från allmänna källor såsom offentliga adressregister eller från tredje parter som vi samarbetar med, såsom exempelvis kommun, mäklare, banker och verksamhetsentreprenörer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera och fullgöra vår leverans av tjänster till dig. Behandling av personuppgifter sker även med anledning av att Dala Vatten och Avfall AB på uppdrag av ägarkommunerna ska ha möjlighet att fullgöra sina förpliktelser enligt lag och andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi tillhandahåller dig. När du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom post, webbformulär, telefon, och e-post) kan de personuppgifter du ger oss även behandlas genom lagring.

Dala Vatten och Avfall och dess ägarbolag behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, uppfylla avtal och allmänt intresse.

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina uppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter i Dala Vatten och Avfalls kunddatabas sker med stöd av antingen rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Inga av de personuppgifter vi behandlar används för direkt marknadsföring eller profilering utan att vi först avkräver ett skriftligt samtycke.

Hur behandlar vi dina uppgifter i kommunikationssyfte?

På Dala Vatten och Avfall värdesätter vi en effektiv och transparent kommunikation gentemot dig som kund hos oss. Behandling av dina personuppgifter i kommunikationssyfte är nödvändig för att kunna bibehålla och utveckla en god kundkontakt samt förbättra vår verksamhet enligt kommunala direktiv.  

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs, beroende på typ av personuppgifter och syftet med behandlingen. Dina personuppgifter lagras under hela den tid som du är kund, därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter.

För vissa uppgifter gäller särskilda lagkrav som gör att vi måste spara uppgifterna under en viss lagstadgad tid för detta ändamål. Exempelvis måste vi spara uppgifter i enhetlighet med bokföringslagen och arkivlagen.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja, byta eller licensera några personuppgifter om dig till tredje man.

Enheter och bolag som tillhör Dala Vatten och Avfall AB kan behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder också externa parter för att hjälpa oss utföra våra tjänster gentemot dig. När vi anlitar externa parter upprättas personuppgiftsbiträdesavtal som ser till att dina personuppgifter skyddas.

Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • IT-leverantörer - i syfte att tillhandahålla våra tjänster
 • Verksamhetsentreprenörer - i syfte att leverera våra tjänster 
 • Externa kommunikationspartners - i syfte att nå ut med samhällsinformation och nå ut med kundundersökningar
 • Banker – i syfte att genomföra betalningar
 • Försändelseombud – i syfte att skicka ut fakturor och andra utskick.

Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter till externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål (d.v.s. som inte är personuppgiftsbiträden).

Sådana mottagare inkluderar:

 • Skatteverket

Slutligen kan vi lämna ut dina uppgifter till extern part när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter eller domstol.

Överför Dala Vatten och Avfall personuppgifter till tredje land?

Dala Vatten och Avfall överför inte dina personuppgifter utanför EU eller EES.

Hur gör jag om jag vill veta vilka personuppgifter Dala Vatten och Avfall behandlar om mig?

För att ta del av dina personuppgifter behöver du ansöka via nedanstående blankett. Blanketten kan postas, lämnas fysiskt eller mailas till oss.

Blankett för begäran om personuppgifter hittar du här. Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett skickas till:

 • Adress: Dala Vatten och Avfall, Box 234, 793 25 Leksand
 • Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
 • E-post: info@dvaab.se

Vi skickar dina uppgifter till den folkbokföringsadress som finns i våra register. Stämmer inte uppgifterna med de du uppgivit meddelar vi dig om att du behöver besöka oss och legitimera dig för att få ta del av informationen.

Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från det att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter (såsom många inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader och om så är fallet kommer vi att meddela dig detta inom en månad.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kontaktar du oss på ovan adress så korrigerar vi uppgiften snarast.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY (sidan öppnas i ett annat fönster) Länk till annan webbplats. 

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på imy.se Länk till annan webbplats.