Källaröversvämningar

På ojämn blanksvart asfalt studsar regndroppar.

Häftiga regn och skyfall blir allt vanligare och kommer oftast på sommaren. De kommunala ledningarna är dimensionerade för normala vattenflöden och är inte anpassade för de stora vattenmängder som ett skyfall innebär. De höga vattenflödena ökar risken för översvämningar i källare och lågt liggande byggnader. Här kan du läsa om hur du kan förebygga översvämningar och minska riskerna för skador i ditt hem.

Dagvattenförande ledningar är dimensionerade för att klara av normala regn. Vid skyfall och häftiga regn kan därför ledningarna bli överbelastade och i olycksfall kan det leda till att vatten tränger in i källare genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Vattenansamlingar vid husväggar och källarväggar som utsätts för hög markfukt kan leda till att vatten tränger in genom källarväggar, källarfönster, ventiler eller liknande.

Vid häftiga regn och skyfall innebär stuprör som är felaktigt påkopplade på spillvattenledningsnätet även att våra spillvattenledningar riskerar att bli överbelastade vilket kan orsaka bräddning av orenat spillvatten och i värsta fall att spillvattnet svämmar över i fastigheters källare.

Förebygg översvämningar

Att råka ut för en översvämning i sin källare kan innebära stort obehag och mycket arbete. Dala Vatten och Avfall arbetar hela tiden för att förbättra våra ledningsnät, men det går aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämningar.

Du som fastighetsägare har ansvar för de ledningar som finns på din fastighet och kan vidta åtgärder för att förebygga översvämningar i din källare och minimera risken för skador, genom att till exempel:

 • Inte förvara värdefulla eller känsliga föremål i källaren.
 • Rensa hängrännor stuprör och brunnar från löv och kontrollera så att de är hela.
 • Kontrollera att källarfönster och ventiler i marknivå är täta.
 • Leda regnvatten från hängrännor bort från huset. Regnvatten ska inte ledas till spillvattenledning.
 • Kontrollera att marken lutar från huset så att regnvatten rinner bort från byggnaden.
 • Kontrollera golvbrunnarna inomhus. Du kan ersätta traditionella golvbrunnar med en som går att stänga manuellt eller som är självstängande.
 • Kontrollera eventuella backventiler. En backventil på källarplanets avloppsledning skyddar från att vatten i ledningsnätet tränger upp i ex. golvbrunnar, men den måste ses efter regelbundet för att bibehålla sin funktion.
 • Koppla bort stuprör och dränering från spillvattenledningarna så att ledningarna inte belastas med regnvatten i onödan. Du kan i stället leda ut regnvattnet på din gräsmatta eller samla det i en regntunna.

Om du drabbas av översvämning

Om du ändå skulle drabbas av en källaröversvämning kan du vidta åtgärder under pågående översvämning för att minska omfattningen på skadorna, exempelvis:

 • Stäng av elen i den översvämmade lokalen, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande.
 • Undvik direktkontakt med inträngande avloppsvatten, det kan finnas bakterier i vattnet som kan göra dig sjuk.

Efter en källaröversvämning ska du kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Om vatten har trängt in i fastigheten via golvbrunnar eller toaletter ska du även kontakta oss på Dala Vatten och Avfall. Utöver detta kan du även göra följande för att underlätta det efterföljande arbetet som en källaröversvämning innebär:

 • Dokumentera skadorna genom att filma och fotografera.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen innan du gör det.
 • Säkerställ med VA-huvudmannen att dricksvattnet kan användas utan att kokas. Om du har egen vattenbrunn behöver du säkerställa det på egen hand.
 • Spola av väggar och golv innan de torkat för att underlätta efterkommande saneringsarbete.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar, eller ställ in en avfuktare.

Du kan läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en pågående översvämning på krisinformation.se (länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..