Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Fyller ett glas med kranvatten.

Vi projekterar och bygger ut allmänt vatten och avlopp i våra fyra ägarkommuner. Se menyn på vänster sida för information kring ditt område och vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Vad styr utbyggnaden av vatten och avlopp?

Kommunerna är jämlikt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skyldiga att ordna med s k vattentjänster, d v s försörjning av vatten och avlopp, för kommunens invånare.

I lagens 6 § skrivs bl.a. följande

"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning."