Enskilt avlopp och slamtömning

Man som drar slang för slamtömning.

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avlopps­anläggning. Kommunens miljökontor hanterar tillstånd för dessa. Där kan du också få råd och anvisningar om vilka krav som ställs på den enskilda avlopps­anläggningen i det område där du har din fastighet.

Slamtömning av enskilda avlopp

Din enskilda avloppsanläggning ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare och minireningsverk töms utifrån gällande regler då slambilarna kör från by till by efter ett förutbestämd körschema - ordinarie slamtömning.

SMS-tjänst

Vi erbjuder en SMS-tjänst för avisering om planerad slamtömning samt kvittens efter avslutad tömning.

Avisering inför slamtömning

Cirka fyra veckor innan vi börjar tömma i ditt område skickas ett sms ut till det mobilnummer som anmälts till oss. Aviseringen innehåller följande information:

  • under vilka två veckor tömning sker i området samt
  • hur du som fastighetsägare ska förbereda dig för slamtömning

Kvittens efter utförd tömning

När slamtömning har utförts skickas ett sms som kvittens, har slamtömning av någon orsak inte kunnat utföras skickas ett sms som meddelar detta.

Anmäl ditt mobilnummer

Anmäl dig till tjänsten här, sidan öppnas i detta fönster.

Observera att det kan dröja någon vecka innan ditt mobilnummer läggs in i systemet från det att du anmält det, det beror på att detta måste göras manuellt.

Förbered för slamtömning

Som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan tömma din slamanläggning. Det innebär att den ska vara lätt åtkomlig och tydligt markerad med vimpel eller liknande.

Framkomlighet för slambilen

Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

  • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
  • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
  • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats till och runtom slamanläggningen.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
  • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.

Viktig information till dig som har ett minireningsverk

Slamtömning av minireningsverk kräver särskilda förberedelser av dig som fastighetsägare. Vi vill därför be dig som har ett sådant att ta del av vår information om detta, sidan öppnas i detta fönster.

När sker slamtömning?

Tömning av slamanläggning årligen

Din slambrunn och slutna tank ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion. Vänd dig till kommunens miljökontor för information om hur ofta din anläggning ska tömmas. Dit vänder du dig även om du vill ansöka om förlängt tömningsintervall. Slammet definieras som hushållsavfall och tömningen sker av våra entreprenörer.

I Gagnef, Leksand och Rättvik sker ordinarie slamtömning av enskilda avloppsanläggningar under perioden mars-december. I Vansbro utförs den ordinarie slamtömningen under hösten.

Annonsering inför tömning

Entreprenören som utför tömningen annonserar i det lokala annonsbladet innan ordinarie slamtömning påbörjas. Är ni registrerade i vår SMS-tjänst får ni ett SMS före och efter tömning. Nedan finns även ett tömningsschema som uppdateras kontinuerligt.

Här kan du se i vilken ordning tömningen sker inom kommunen >

Här hittar du planerad tömning enligt traktkartan >länk till annan webbplats

Föreskrifter, råd och rekommendationer

Kommunens avfallsföreskrifter

Slam från enskilda avlopp räknas som ett avfall. Regler för enskilda avlopp finns därför i kommunens föreskrifter för avfallshantering, sidan öppnas i samma fönster.

Råd och rekommendationer

Om du har ett enskilt avlopp gäller dessa råd för att tömning och drift ska fungera på bästa sätt. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler.

Avfall från enskilda avloppsanläggningar, sidan öppnas i samma fönster.PDF

Hur ser jag om slambrunnen är tömd?

Det kan ibland vara svårt att se om slambrunnen är tömd eftersom en del slambrunnar alltid är fyllda med vatten.

Kontrollera enklast genom att lyfta på locket och se om den tjocka slamkakan på ytan är borta. Ta en lång pinne, bräda eller dylikt och känn om det finns slam på botten i första kammaren (kammaren där ledningen från huset är inkopplad). Tänk också på att vissa brunnar ska ha ett mindre slamlager i botten.

Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning. Vi tömmer slamkakan samt det slam som samlats på botten och lämnar därefter det nästan ”slamfria” vattnet kvar.

Det kan ligga lite tunt slam eller skum på vattenytan efter tömning. Det kan komma från kanterna på brunnen eller från ledningen från huset där det kan ha legat kvar slam. Detta är helt normalt.

Akut eller extra tömning

Behövs slamtömning utöver ordinarie tur så erbjuder vi s.k budad tömning som sker inom tre arbetsdagar, eller akuttömning som sker inom 8 timmar. Pris för detta finns i Avfallstaxan.

Kontakta vår kundservice för beställning och information på 0247 - 44 100.

Har du enskilt avlopp och behöver beställa akut slamtömning i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Vansbro utanför telefontid: Ring 0243-25 70 10

(Våra ordinarie telefontider är vardagar kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.00.)

Uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall

Slamanläggningen används inte under en period eller har låg belastning

Enskilda avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till avloppets dimensionering kan söka dispens hos kommunens miljökontor.

Om slamanläggningen inte används under en period kan dispens ”uppehåll från slamtömning” sökas.

Om slamanläggningen används lite kan dispens ”förlängt tömningsintervall” sökas. Förutsättning för detta är att anläggningen är godkänd och rätt dimensionerad.

Ansök om dispens

Ansökan görs hos respektive kommuns miljökontor, en handläggningsavgift kan komma att tas ut.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen. 

Tungt lock

Tungt lock

Arbetet med slamtömning medför många belastnings- och förslitningsskador på grund av tunga lyft.

Belastningsreglerna säger att personal som tömmer brunnar inte ska lyfta vikter över 15 kg, när locket kan skjutas åt sidan gäller max 35 kg.

Dala Vatten och Avfall tar, med stöd av kommunens avfallstaxa, ut en extra avgift som i dagsläget är 500 kr vid tungt lock som kräver dubbel bemanning.

Byte av tungt lock

Det finns många olika leverantörer av lätta och säkra utbyteslock på marknaden. Använd sökord som "lätta lock" för att söka efter återförsäljare.

Om ni har ett tungt lock och väljer att inför nästa tömning byta ut ert lock kontakta Dala Vatten och Avfall och informera om att det inte längre finns behov av dubbel bemanning vid er anläggning. 

Vid frågor och stopp

Om du har frågor om enskilda avloppsanläggningar, kontakta miljökontoret i din kommun. Vid frågor om slamtömning kontakta vår kundservice 0247 - 44 100.

Vid stopp i enskilt avlopp bör du kontakta ett slamsugningsföretag och ett VVS-företag.

Kostnad för slamtömning står i avfallstaxan för din kommun.

Direktlänk till din kommuns information om enskilda avlopp:

Gagnefs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leksands kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vansbro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster