Pilotprojekt "Sortera Bynära"

Exempelbild.

Under hösten 2021 fick hushåll i sju områden i Leksands kommun möjlighet att genom pilotprojektet "Sortera Bynära" sortera ut och lämna sina förpackningar och returpapper på samma ställe som de lämnar sitt mat- och restavfall.

Gemensamma hämtställen finns i alla våra fyra kommuner i områden där det av olika anledningar inte är möjligt eller lämpligt att ha sophämtning med egna kärl vid varje fastighet. De boende i dessa områden har i stället gemensamma kärl för restavfall och matavfall i närheten av sin bostad.

Sortera Bynära-stationer

De hushåll som i dag lämnar sitt mat- och restavfall vid dessa sju gemensamma hämtställen kan nu också sortera ut och lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar och papper på samma plats. Det möjliggörs genom att vi tillsammans med TMR (länken öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har placerat ut kärl för de olika förpackningsslagen och skapat det vi har valt att kalla "Sortera bynära-stationer". Hämtning och omhändertagande av materialen sker i samarbete med PreZero, vår befintliga entreprenör för sophämtning i Leksand, och TMR.

Mål med projektet

Vi hoppas att pilotprojektet kan hjälpa oss att:

 • utveckla servicen för våra kunder och underlätta källsortering,
 • öka miljönyttan genom högre grad av återvinning av förpackningar och returpapper samt
 • utvärdera om Sortera Bynära-stationer kan fungera som ett system för insamling av förpackningar och returpapper även på längre sikt.

Läs mer om bakgrunden till projektet, vad projektet innebär mer konkret och vilka de aktuella gemensamma hämtställena är under rubrikerna nedan.

Vi på Dala Vatten tycker att detta är ett spännande projekt, det hoppas vi att ni också gör!

Här kan du som är kund vid en Sortera Bynära-station enkelt anmäla fulla kärl eller behov av städning.

Mer information om pilotprojektet

Vilka gemensamma hämtställen är med i pilotprojektet?

Följande gemensamma hämtställen i Leksands kommun ingår i pilotprojektet:

 • Bodlindor
 • Källberget, Källan
 • Källberget, Skogen
 • Norr Lindberg
 • Prins Augusts väg
 • Åjer
 • Åkersbodarna

De kunder som direkt berörs av pilotprojektet är de hushåll som redan idag har hämtning av brännbart restavfall och matavfall vid dessa gemensamma hämtställen. Observera att de nya Sortera Bynära-stationerna inte ersätter kommunens Återvinningsstationer (ÅVS).

Urval

Med utgångspunkt i en inventering av alla gemensamma hämtställen i våra fyra kommuner har vi valt dessa platser baserat på att de uppfyller följande krav:

 • Det finns tillräcklig plats för etablering och det krävs inga större markåtgärder,
 • kundunderlaget är relativt stort samt att
 • befintlig entreprenör har möjlighet att hämta förpackningar och tidningar utan att det innebär långa omvägar från deras ordinarie rutt.

Bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar

Regeringen har beslutat om förändringar i lagstiftningen som berör insamling av förpackningar (förordning om producentansvar) vilket bland annat innebär att alla hushåll senast 2027 ska kunna lämna sina förpackningar bostadsnära istället för att som i dag, åka till en återvinningsstation med dem.

Bättre sortering och mer material till återvinning

Syftet med förordningsändringarna är att det ska bli enklare för hushållen att göra rätt så att fler förpackningar kan materialåtervinnas och mängden restavfall som går till förbränning minskar. Det är vi väldigt glada för och ser stora möjligheter med en övergång till ett mer samordnat insamlingssystem. Vi har ett starkt engagemang i frågan och vår drivkraft är ökad materialåtervinning och enkelhet för hushållen.

Olika förutsättningar kräver olika lösningar

Eftersom vår verksamhet spänner över fyra kommuner och vi redan idag har två olika lösningar för hämtning av mat- och restavfall (egna kärl vid fastigheten eller gemensamt hämtställe) ser vi att det finns behov av att hitta nya system för att lösa framtida bostadsnära insamling av förpackningar.

För att kunna utvärdera om Sortera Bynära-stationer kan fungera som ett system för insamling av förpackningar och returpapper även på längre sikt genomför vi detta pilotprojekt. Vår målsättning är att hitta så bra och anpassade lösningar som möjligt som passar för våra kommuner.

Vad är producentansvar?

Producentansvar innebär att de företag som tillverkar, importerar eller säljer vissa varor (bland annat bilar, batterier, elektronik) och förpackningar också är skyldiga att se till att avfallet från dessa samlas in, transporteras, återanvänds, återvinns eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Producentansvaret för förpackningar har funnits sedan 1994 och syftet är bland annat att vi ska få förpackningar som förbrukar så lite naturresurser som möjligt, är lätta att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Du betalar via förpackningarna

För att finansiera insamlingen och återvinningen av förpackningarna tar producenterna ut en avgift från dig som konsument. Det innebär i praktiken att du varje gång du köper en förpackad produkt också betalar för att producenten ska återvinna förpackningen.

Varför betala två gånger?

Om du slänger förpackningar i soppåsen istället för att lämna den till närmaste återvinningsstation (ÅVS) eller din Sortera Bynära-station får du betala igen - för att vi på Dala Vatten och Avfall ska hämta dem och skicka dem till förbränning.

Tidplan och kommunikation

Sortera Bynära-stationerna har etablerats under hösten 2021. Berörda kunder har fått separat information innan etableringen och har även getts möjligheten att besvara enkäter om införandet.

Även du som inte direkt berörs av pilotprojektet genom att vara kund vid någon av de aktuella hämtställena är såklart välkommen att höra av dig med frågor och/eller synpunkter!

Du når oss enklast via e-post: info@dvaab.se eller via Kundservice på telefon 0247-44 100

Kommer det att kosta något?

Det tillkommer inte några kostnader för våra kunder som direkt följd av pilotprojektet. Delar av kostnaderna för etableringen står Dala Vatten och Avfall för inom ramen för befintlig budget. Kostnader för kärl och skötsel samt hämtning delar vi på med vår samarbetspartner TMR.

Ökad sortering bidrar till att hålla avfallstaxorna nere

Något som är viktigt att veta är att det är dyrt att skicka avfall till förbränning. Utsläppsrätter och förbränningsskatt på avfall har gjort att behandlingspriserna för brännbart avfall har ökat med 50% de senaste åren och ökningen kommer att fortsätta.

Ju bättre vi kan sortera och ju mindre avfall vi behöver skicka till förbränning desto bättre för både ekonomin och miljön.

Vad händer sedan?

Efter själva etableringen av Sortera bynära-stationerna följer vi upp och utvärderar projektet. Det handlar bland annat om att:

 • Följa upp att vi har dimensionerat med rätt antal kärl för att det ska bli ett bra system för våra kunder
 • Följa upp att underhåll och skötsel såsom vinterväghållning och städning löper på på ett bra sätt
 • Ta reda på vad kunderna tycker om systemet genom att skicka ut och följa upp enkäter
 • Följa upp mängderna restavfall och insamlat material för att se om införandet har någon påverkan på utsorteringsgraden, vilket vi givetvis har förhoppningar om
 • Sammanställa hur vi har gått tillväga och vilka lärdomar vi tar med oss från projektet.

Vi hoppas att delar av det underlaget också kan utgöra en del i ställningstaganden om olika sätt att lösa insamlingen av förpackningar från hushållen för Sveriges kommuner.

Även om själva pilotprojektet avslutas innan förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar träder i kraft den 1 januari 2024 kommer etablerade Sortera bynära-stationer att finnas kvar tills dess att vi vet mer om på vilket sätt den bostadsnära insamlingen av förpackningar kan komma att lösas framåt. Vår förhoppning är att Sortera bynära-stationer ska kunna vara en av flera möjliga lösningar för bostads/kvartersnära insamling även på längre sikt.