Avfallet från Återvinningscentralen

Sophämtning, omlastning och transporter av avfall hanteras av entreprenörer som vi har avtal med.

Vid alla frågor som gäller avfallshanteringen i din kommun eller kring ditt abonnemang så vänder du dig till oss på Dala Vatten och Avfall.

Insamling och transporter:

Från återvinningscentralen hämtas:

Behandlingsanläggningar:

Avfall du lämnar vid återvinningsstationen (ÅVS)

Avfall du lämnar vid återvinningscentralen (ÅVC)

Asbest och eternit

Asbesthaltigt avfall går inte att material- eller energiåtervinna. Det deponeras istället på särskilda deponier där det täcks med massor (till exempel jord och sten) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Avfall till deponi

Aska, isolering, porslin, keramik och liknande material som inte är brännbara och som inte kan återvinnas på annat sätt läggs på deponi, det vill säga läggs på soptipp.

Mer om deponering hos sopor.nu Länk till annan webbplats..

Däck

Däcken du lämnar vid återvinningscentralen tas omhand av Svensk Däckåtervinning Länk till annan webbplats.. Gummit kan återvinnas till nya produkter som till exempel stötupptagande material i ytor för lek och idrott, till infrastruktur i vägbankar eller som prestandahöjare i asfalt och till och med för att rena vatten.

Däck innehåller även textil och stål för förstärkande egenskaper, även dessa material kan återvinnas till nya produkter.

Farligt avfall

Olika typer av farligt avfall behandlas på olika sätt för att bli ofarliga. Här följer en kort sammanfattning av dessa, på sopor.nu Länk till annan webbplats. finns mer information om du vill veta mer om de olika metoderna och deras för- och nackdelar.

Termisk behandling - förbränning

Mycket av det farliga avfallet behandlas i särskilda förbränningsanläggningar där det hettas upp till temperaturer som gör att föroreningar kan brytas ner och förstöras. Energin tas till vara som el och värme, rökgaserna renas med avancerad utrustning medan förbränningsresterna ofta deponeras (läggs på soptipp).

Återvinning

Genom olika återvinningsmetoder kan material så som metaller, spillolja eller andra organiska lösningar tas till vara för att kunna återanvändas.

Biologisk behandling

Biologisk behandling används framförallt för att behandla förorenad jord och sediment. Behandlingen utförs med hjälp av levande mikroorganismer som bryter ner organiska föreningar.

Deponering

Vissa avfall, som aska och slagg, är svåra och mycket kostsamma att behandla och deponeras därför i särskilda deponier. Det finns även möjlighet att lagra farligt avfall som vi inte kan eller bör återvinnas i bergrum. Ett exempel på sådant avfall är den mycket giftiga metallen kvicksilver.

Grovavfall till energiåtervinning

Grovavfallet transporteras till Borlänge där det går till förbränning. Avfall som är för stort för att tas in direkt i förbränningsanläggningen krossas först. På förbränningsanläggningen töms soporna i en bunker. Med hjälp av en stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen.

I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till fjärrvärme eller el.

Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar.

Läs mer på sopor.nu Länk till annan webbplats. där du också kan se en film om hur energiåtervinning av restavfall går till.

Jord, sten, tegel och betong

Jord, sten, tegel och betong krossas och blir täckningsmaterial på deponier eller bottenlager när man bygger nya vägar, parkeringsplatser och liknande. Tegelsten kan också återanvändas till nya byggnader. (Källa sopor.nu)

Lastpallar

På alla våra ÅVC:er förutom i Furudal samlar vi in lastpallar för återanvändning. Lastpallarna hämtas av våra samarbetspartners som ser till att laga de som är trasiga för att därefter förmedla dem vidare så att de kan återanvändas.

Metall

Metallskrot skickas till särskilda mottagare. Där kontrolleras materialet och allt annat än metall sorteras bort. Stora saker och annat skrot som består av många olika metaller plockas isär för hand, klipps sönder eller mals i en kraftig kvarn. Sedan sorteras skrotet efter metalltyp. Erfaren personal tar hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad för att sortera ut aluminium, koppar, järn, stål, nickel, rostfritt, mässing, zink, tenn och bly. Ibland behövs också avancerad apparatur för att få veta exakt vilken eller vilka metaller skrotet innehåller. (Källa sopor.nu)

Planglas

Planglas är exempelvis glasskivor av fönsterglas och speglar utan båge eller ram. Dessa materialslag återvinns och blir till ny glasråvara.

Plast

Uttjänta saker av plast ska läggas i kontainern för plast på återvinningscentralen. Plasten sorteras sedan utifrån materialslag och återvinns till nytt material och nya saker.

Gäller det en plastförpackning så ska denna istället sorteras i containern för plastförpackning.

Trä och impregnerat trä

Allt trä flisas och går till energiåtervinning (förbränning).

Impregnerat trä klassas som farligt avfall på grund av innehållet av miljöfarliga ämnen i impregneringsvätskan. Det krävs därför att förbränning sker i särskilda förbränningsanläggningar som klarar att rena rökgaserna från dessa ämnen. Eftersom Borlänge har en sådan anläggning skickas det impregnerade träet från våra återvinningscentraler dit.

Textilier

Mycket textil bränns upp. Om det istället sorterades separat skulle mer kunna användas på nytt eller återvinnas till nya produkter eller ny textil. Vid alla våra återvinningscentraler finns behållare från Human Bridge, en biståndsorganisation som samlar in både hela och trasiga textilier som får nytt liv på flera olika sätt Länk till annan webbplats..

Besök gärna sopor.nu där du hittar mer information om hur gammal textil får nytt liv Länk till annan webbplats..

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallet transporteras till Fågelmyra i Borlänge. Där körs avfallet genom ett krossverk för att finfördelas och därefter komposteras det. Efter 1-1,5 år är det färdig jord.

Wellpapp

Materialet avser alla typer av förpackningar, emballage och rullar med ett vågigt mellanskikt.

Wellpappen blir till ny råvara för ny wellpapp vilket sparar både energi och träd.