Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och helt avgörande för ett friskt och hälsosamt liv. Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Målet är att vi och kommande generationer ska ha fortsatt god tillgång till dricksvatten av bra kvalitet. Vattenskyddsområdets avgränsning beror på hur grundvattnet rör sig genom marken till vattentäkten. Inom vattenskyddsområden gäller särskilda restriktioner.

Inom Dala Vatten och Avfalls verksamhetsområde finns 20 vattentäkter. De flesta av dem omfattas av vattenskyddsområden. Några av vattentäkterna saknar vattenskyddsområde eller har gamla vattenskyddsområden som inte längre når upp till dagens krav på skydd. Dala Vatten och Avfall har ett pågående arbete med revidering av gamla och framtagande av nya vattenskyddsområden.

För dig som bor i ett skyddsområde

Inom vattenskyddsområden gäller särskilda restriktioner för verksamheter och markanvändning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Till exempel kan det förekomma krav på tillstånd för jord- eller bergvärmeanläggningar, avlopp, skogsbruksåtgärder, väghållning, bekämpningsmedel och gödsling. Enstaka verksamheter kan vara förbjudna.

Vattenskyddsområden delas in i olika zoner. Det innebär att högre respektive lägre krav kan ställas på verksamheter i olika zoner beroende av hur känslig marken är för förorening.

Det är viktigt att känna till om man bor inom ett vattenskyddsområde och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta oss på Dala Vatten och Avfall eller kommunens miljöavdelning.

Planerade vattenskyddsområden

Bäsna vattenskyddsområde

Bäsna vattenskyddsområde
Bäsna vattentäkt har ett gammalt vattenskyddsområde som beslutades 1978. För att leva upp till dagens krav på skydd behöver vattenskyddsområdet revideras. Dala Vatten och Avfall vill nu informera dem som berörs av vattenskyddsområdet om det pågående arbetet.

Under september 2023 skickas ett informationsbrev ut till fastighetsägare inom primär och sekundär skyddszon för det reviderade vattenskyddsområdet för Bäsna vattentäkt. Brevet innehåller information om vattenskyddsområdets nya avgränsning samt de föreskrifter som föreslås.

Du som har synpunkter eller frågor om vattenskyddsområdet är välkommen att höra av dig till Roger Lundkvist, 0247-44 143, roger.lundkvist@dvvab.se.

Du är också välkommen till öppet hus i Bäsna bygdegård den 4 oktober 2023. Vi finns på plats mellan klockan 15-20.

Nedan finns föreslagna föreskrifter både i webbformat samt bifogad som PDF-fil:

Förslag till föreskrifter för Bäsna vattenskyddsområde

Nedan angivna skyddsföreskrifter föreslås gälla inom det skyddsområde som avgränsats för Bäsna vattentäkt.
Vattenskyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär skyddszon. Zonernas gränser framgår av bifogad karta.

¹Definitioner av begrepp som används i de föreslagna föreskrifterna finns i 13 §.

1 § Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen

Primär skyddszon: Lagring¹ av petroleumprodukter med större volym än 50 liter kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Övrig hantering¹ av petroleumprodukter i större volym än 50 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för transport av petroleumprodukter samt för drivmedel i fordons och maskiners egna tankar.

Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen får endast ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

Sekundär skyddszon: Lagring och övrig hantering av petroleumprodukter med större volym än 100 liter kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för transport av petroleumprodukter samt för drivmedel i fordons och maskiners egna tankar.

Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen får endast ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

2 § Uppställning av arbetsfordon eller arbetsmaskiner

Primär skyddszon: Uppställning¹ av arbetsfordon¹ eller arbetsmaskiner¹ längre än 4 timmar kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: Uppställning av arbetsfordon eller arbetsmaskiner längre än 24 timmar kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

3 § Bekämpningsmedel

Primär skyddszon: Hantering¹ av bekämpningsmedel¹ är förbjuden. Undantag från förbudet gäller vid punktbehandling¹ som har en sådan begränsad omfattning att grundvattenkvaliteten inte försämras samt vid hantering inomhus för husbehov.

Sekundär skyddszon: Hantering av bekämpningsmedel kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller vid punktbehandling som har en sådan begränsad omfattning att grundvattenkvaliteten inte försämras samt vid hantering inomhus för husbehov.

4 § Växtnäringsämnen och ensilage

Primär skyddszon: Hantering av växtnäringsämnen¹ kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för hantering för husbehov¹.

Lagring av ensilage kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för ensilage som är inplastad i balar.

Sekundär skyddszon: Yrkesmässig lagring av växtnäringsämnen kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

5 § Skogsbruksåtgärder och upplag av timmer m.m.

Primär skyddszon: Upplag1 av timmer, massaved, grot¹, flis och bark kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag gäller för lagring¹ av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning för husbehov¹.

Skogsbruksåtgärder, annat än med handhållna redskap, till exempel markberedning, gallring och slutavverkning kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Vattenbegjutning av upplag av timmer, massaved och liknande är förbjudet.

Sekundär skyddszon: Vattenbegjutning av upplag av timmer, massaved och liknande är förbjudet.

Tertiär skyddszon: Vattenbegjutning av upplag av timmer, massaved och liknande kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

6 § Markarbeten

Primär och sekundär skyddszon: Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt borrning, pålning, spontning, sprängning och andra liknande arbeten kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från kravet på tillstånd gäller för akuta saneringsåtgärder och mindre schaktningsarbeten¹.

Muddring av sjöar och vattendrag, som inte är tillståndspliktig enligt annan lagstiftning, kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Användning av förorenade massor¹ eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten är förbjudet. Undantag från förbudet gäller för rena jordmassor¹.

7 § Materialtäkt

Primär och sekundär skyddszon: Materialtäkt¹ och husbehovstäkt1 är förbjuden.
Tertiär skyddszon: Husbehovstäkt kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

8 § Avloppsanläggningar

Primär skyddszon: Nyetablering av enskild avloppsanläggning för vattentoaletter med grundvatten som recipient är förbjuden.

9 § Geoenergianläggningar

Primär skyddszon: Ny anläggning för lagring¹ eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark och vatten är förbjuden.

10 § Väghållning

Primär skyddszon: Upplag¹ av asfalt, oljegrus samt vägsalt eller annat medel för halkbekämpning eller dammbindning är förbjudet.

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.

Sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus samt vägsalt eller annat medel för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Upplag av snö från trafikerade ytor kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

11 § Tvätt av fordon

Primär skyddszon: Tvätt av fordon¹ och arbetsmaskiner¹ på plats där tvättvattnet kan infiltrera till grundvattnet är förbjudet. Undantag från förbudet gäller för tvätt utan rengöringsmedel.

12 § Farligt gods

Primär skyddszon: Uppställning¹ av fordon eller släp med farligt gods som kan förorena grundvattnet är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Uppställning längre än 10 timmar av fordon eller släp med farligt gods som kan förorena grundvattnet kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.

13 § Definitioner

I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Arbetsfordon: Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning undantaget fordon med en bränsletank som understiger 100 liter. Arbetsfordon kan till exempel vara traktorer, lastbilar, bussar eller grävmaskiner. Även arbetsfordon uppställda för reparation inkluderas.

Arbetsmaskin: Maskiner som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle eller innehåller hydrauloljor.

Arbetsmaskiner kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m. Handhållna arbetsmaskiner, som till exempel motorsåg eller handgräsklippare, undantas.

Avloppsslam: Slam från avloppsreningsverk, slamavskiljare eller liknande som behandlar avloppsvatten.

Bekämpningsmedel: Omfattar kemiska och biologiska växtskyddsmedel och biocidprodukter som är avsedda för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Fordon: Motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is, dock inte mopeder eller eldrivna fordon som är att anse som cykel, sparkcykel eller liknande.

Förorenade massor: Massor från ett deponi, mark, vatten, sediment och/eller byggnader som är förorenat eller vars föroreningshalt överskrider lokal bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Grot: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.

Husbehov: Med husbehov avses hantering av mindre mängder eller i mindre utsträckning, som inte kan jämställas med yrkesmässig hantering. Hantering av mer än 1000 kg naturgödsel per år anses inte vara för husbehov.

Husbehovstäkt: Sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt.

Lagring: Förvaring eller upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet.

Materialtäkt: Avser täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Mindre schaktningsarbeten: markarbete av mindre omfattning som sker inom fastighet. Mindre schaktningsarbeten kan vara grävning för fundament för staket, flaggstång eller friggebod, markberedning för garageuppfart, plattsättning eller stubbrytning av enstaka träd som ej ingår i skogsbruk.

Punktbehandling: Avser en lokal och tillfällig behandling mot ohyra, skadedjur och växter som riskerar att orsaka skada på egendom eller en hälsorisk för människor. Insatsen kan till exempel innebära:

  • bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk
  • bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet och endast täcker/berör en begränsad del av objektet.

Som punktbehandling räknas inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett helt hygge. Inte heller kan en totalinsats fördelad över flera tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas som punktbehandling.

Rena jordmassor: Rena jordmassor avser massor som underskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR) enligt handbok 2010:1, eller massor som via provtagning visar halter som inte överskrider lokal bakgrundshalt. Vad som avses med rena massor kan variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten för frågor som rör förorenad mark.

Rengöringsmedel: Ett rengöringsmedel är en kemisk produkt som är avsedd för en rengöringsprocess, exempelvis tvätt. Alla kemiska produkter som är avsedda att användas för någon form av rengörande process där smuts eller oönskad beläggning avlägsnas är rengöringsmedel, till exempel bilschampo.

Upplag: Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring.

Uppställning: Parkering där fordon, arbetsfordon eller arbetsmaskiner lämnas obevakade.

Växtnäringsämnen: De näringsämnen som växter behöver för att kunna fullfölja sin livscykel. Dessa ämnen förekommer i bland annat handelsgödsel, stallgödsel och avloppsslam.

Yrkesmässig: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.