VA- och avfallstaxor för Rättvik

Nedan finner du VA- och avfallstaxorna för Rättviks kommun för 2024. Om priser nedan skiljer sig mot priser i det av kommunfullmäktige antagna taxedokumentet är det taxedokumentet som gäller. Alla priser inkluderar moms.

VA- och avfallstaxa 2024

Den 7 december 2023 beslutade kommunfullmäktige om 2024 års VA- och avfallstaxa. Dala Vatten och Avfall säkerställer och utvecklar en fungerande dalavardag samtidigt som vi behöver förhålla oss till en omvärld med ökade priser.

Avfall

Den nya avfallstaxan höjs med 10 % vilket innebär + 18 kronor per månad för våra kunder med det vanligaste abonnemanget. Höjningen beror bland annat på ökade kostnader i samband med transporter samt ökade kostnader för hantering av avfallet, exempelvis vid förbränning. Genom att sortera mera kan du som kund byta till ett billigare avfallsabonnemang. Du kan till exempel byta hämtningsintervallet av restavfallet till var 8:e vecka eller dela kärl med din granne. Ändra ditt abonnemang på dalavattenavfall.se/självservice (länken öppnas i samma fönster).

Vatten och avlopp

Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 25%. Det motsvarar en ökning med 242 kronor/månad för en villakund ansluten till vatten och spillvatten med en uppskattad årsförbrukning på 150 kubik. Höjningen beror bland annat på ökade produktionskostnader, ett höjt ränteläge och ökade avskrivningskostnader.

Vid nyanslutning till VA-nätet betalas en anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Anläggningsavgiften höjs med 5%.

Avfallstaxa Rättvik

Förenklad avfallstaxa

Avgifter för avfall 2024

Priser inkl. moms

Nedan finner du prisexempel på de vanligaste avfallsabonnemangen.

Skriv tabellbeskrivning här

HELÅR hämtning året runt - egna kärl

Per år

Fast avgift, helår

1 555 kr

Restavfall, var 4:e vecka/ var 8:e vecka

845 kr/ 385 kr

Matavfall, var 14:e dag

625 kr

Summa per år:

3 025 kr/ 2 565 kr

Skriv tabellbeskrivning här

HELÅR hämtning året runt - gemensamt hämtställe

Per år

Fast avgift, helår

1 555 kr

Restavfall, gemensamt hämtställe

505 kr

Matavfall, gemensamt hämtställe

380 kr

Summa per år:

2 440 kr

Skriv tabellbeskrivning här

FRITID hämtning 1 maj - 30 september - egna kärl

Per år

Fast avgift, fritid

1 085 kr

Restavfall, var 4:e vecka/ var 8:e vecka

420 kr/ 190 kr

Matavfall, var 14:e dag

310 kr

Summa per år:

1 815 kr/ 1 585 kr

Skriv tabellbeskrivning här

FRITID hämtning 1 maj - 30 september - gemensamt hämtställe

Per år

Fast avgift, fritid

1 085 kr

Restavfall, gemensamt hämtställe

252 kr

Matavfall, gemensamt hämtställe

190 kr

Summa per år:

1 527 kr

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. Du kan också enkelt göra de vanligaste ärenden dygnet runt i vår självservice (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Skriv tabellbeskrivning här

TILLÄGGSTJÄNSTER betalas per tillfälle

Extra tömning, ordinarie tur, per kärl

110 kr

Extrasäck för restavfall

110 kr

Extra tömning, ej ordinarie tur, per kärl

660 kr

Hämtning grovavfall vid fastigheten

2 kollin ingår, extra kolli 65 kr/st

275 kr

Priser för Kärl och Grovavfall

Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Fast avgift

Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service.

För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av återvinningscentralen under fastighetens hela livslängd.

Verksamheter har tillgång till återvinningscentralen och betalar via företagsbiljett vid avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot.

Hämtningsavgift

Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta de töms. Avgiften täcker kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och verksamheter. Hushåll som har anmält hemkompostering behöver endast hämtning av brännbart restavfall.

Tilläggsavgift

Exempelvis avgift för extra hämtningar.

1.1 Fast avgift

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemang

Förklaring

Avgift per år

Småhus, en- och tvåfamiljshus

Fastighet med permanentboende

1 555 kr

Småhus, fritidshus

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd

1 085 kr

Flerfamiljshus, per lägenhet

Fastighet med minst tre lägenheter

1 085 kr

Verksamhet

Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer avfall jämförligt med avfall från hushåll. Exempel på verksamheter är företag, skolor, föreningar och institutioner

955 kr

Verksamhet, sommar

Som ovan, men med verksamhet endast under sommartid

(1 maj-30 september)

XXX kr

Obebodd fastighet

Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i hämtning

675 kr


1.2 Hämtningsavgift

Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter som lämnar sitt avfall i gemensamma kärl.

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus

Skriv tabellbeskrivning här

Avfallsslag

Kärlstorlek och tömning

Avgift per år

Restavfall
Kärl 190 l tömning var åttonde vecka

385 kr

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka

845 kr

Kärl 370 l tömning var fjärde vecka

1860 kr

Kärl 190 l tömning varannan vecka

1860 kr

Kärl 370 l tömning varannan vecka

4090 kr

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka

385 kr

Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka

190 kr

Gemensamt hämtställe

505 kr

MatavfallKärl 140 l tömning varannan vecka

625 kr

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka

310 kr

Gemensamt hämtställe

380 kr

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus

Gäller 1 maj - 30 september

Skriv tabellbeskrivning här

Avfallsslag

Kärlstorlek och tömning

Avgift per år

Restavfall
Kärl 190 l tömning var åttonde vecka

190 kr

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka

420 kr

Kärl 370 l tömning var fjärde vecka

930 kr

Kärl 190 l tömning varannan vecka

930 kr

Kärl 370 l tömning varannan vecka

2045 kr

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka

190 kr

Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka

95 kr

Gemensamt hämtställe

252 kr

MatavfallKärl 140 l tömning varannan vecka

310 kr

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka

155 kr

Gemensamt hämtställe

190 kr


1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter

Hämtning av kommunalt avfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömnings­frekvenser (t.ex. 1 gång per vecka eller 1 gång var 14:e dag). Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.

Kärl

Skriv tabellbeskrivning här

Avfallsslag

Kärlstorlek

Avgift per tömning

Restavfall190 l

74 kr

370 l

163 kr

660 l

260 kr

Matavfall


140 l

33 kr

240 l

57 kr

Container

För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra.

Skriv tabellbeskrivning här

Containerstorlek

Hyra av container

Avgift: Tömning var fjärde vecka

4 m³

2520 kr/år

18 928 kr /år

6 m³

3780 kr/år

28 392 kr/år

8 m³

5040 kr/år

37 856 kr/år

Djupbehållare

Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska godkännas av Dala Vatten och Avfall AB.

Skriv tabellbeskrivning här

Avfallsslag

Behållarstorlek

Avgift per tömning

Brännbart restavfall


3 m³

1 897kr

5 m³

2 538 kr

Matavfall

0,75 m³

1 308 kr


1.3 Tilläggsavgifter

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. Du kan också enkelt göra de vanligaste ärenden dygnet runt i vår självservice (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus

Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställnings­plats för hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls.

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift

Extra tömning


Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för fritidshus med sommarabonnemang)

110 kr/tillfälle

Utom ordinarie tur. Tömning inom 5 arbetsdagar

660 kr/tillfälle

Extra säck

Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast efter beställning

110 kr/säck

Draghjälp
Enstaka tillfälle, ett eller två kärl

70 kr/tillfälle

En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl

720 kr/år

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl

480 kr/år

Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad hämtningssäsong, ett eller två kärl

345 kr/tillfälle

Specialfordon

För tömning av kärl som kräver specialfordon,
tillkommer en avgift

660 kr/tillfälle

Tvätt av kärl

Enligt fastställt schema

450 kr/kärl

Byte av smutsigt kärl

Befintligt kärl byts till ett rent kärl, vid byte ska befintligt kärl vara tomt

685 kr/kärl

Felsorteringsavgift

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än brännbart restavfall upptäcks i behållare för brännbart restavfall

340 kr/kärl

Överfullt kärl

Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till ytterligare ett kärl eller tätare tömningsintervall


Gravitationslås

Hyra, per kärl

70 kr/år

1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter

Kärl

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift

BudningTömning inom 5 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

200 kr/tillfälle

Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

770 kr/tillfälle

Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

920 kr/tillfälle

Extra säck


Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning

110 kr/säck

Vid återkommande extrasäckar övergår abonnemanget till tätare tömningsintervall eller ytterligare kärl alternativt större kärl


Utkörning/
intagning av kärl

Hantering av kärl på kundens begäran

345 kr/tillfälle

Tvätt av kärl


Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema

450 kr/kärl

Byte av smutsigt kärl

Befintligt kärl byts till ett rent kärl, vid byte ska befintligt kärl vara tomt

685 kr/kärl

Felsorteringsavgift

Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än restavfall upptäcks i behållare för restavfall

690 kr/kärl

Överfullt kärl


Enstaka tillfälle

dubbel hämtningsavgift

Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till tätare tömningsintervall eller ytterligare kärl alternativt större kärl


Gravitationslås

Hyra, per kärl

70 kr/år

Lock-i-lock

Hyra, per kärl

70 kr/år

Container

För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos kund.

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift per container

BudningTömning inom 5 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

540 kr

Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

1 315 kr

Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

1 315 kr

Utkörning/hemtagning

Hantering av container på kundens begäran

1315 kr

Felsorteringsavgift

Om annat än restavfall upptäcks i behållare för restavfall

1 440 kr

Tvätt av container


Framkörningsavgift

790 kr/tillfälle

Timdebitering på plats hos kund

1580 kr/timme

Djupbehållare

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift per behållare

BudningTömning inom 5 arbetsdagar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

540 kr

Tömning bestämd dag.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

1 315 kr

Akut tömning inom 24 timmar.
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad

1 315 kr

1.4 Grovavfall

1.4.1 Hämtning av grovavfall hushåll

Grovavfall (skrymmande avfall) från en- och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg.

Skriv tabellbeskrivning här
Tjänst

Förklaring

Avgift

Hämtning grovavfall


Max två kolli/hämtningstillfälle

275 kr/tillfälle

För extra kolli tillkommer

75 kr/kolli

1.4.2 Verksamheter

Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Rättvik Vatten och Avfall AB.

1.5 Bygg- och Rivningsavfall

1.5.1 Hämtning av bygg- och rivningsavfall från en- och tvåfamiljshus och fritidshus

Bygg- och rivningsavfall från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg och förpackas i storsäck eller container. Skrymmande avfall ska monteras isär. Endast 1m3 säck hämtas. Information om vilken typ av bygg- och rivningsavfall som kan hämtas finns på DVA:s webbplats, dalavattenavfall.se.

Tjänst

Förklaring

Avgift

Hämtning bygg- och rivningsavfall


Transportavgift, max 8 storsäck, 1m3 /1 container. Budning inom 10 arbetsdagar.

4 500 kr/tillfälle

Enskilda avloppsanläggningar

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt administration.

2.1.1 Tömningsavgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

AvgiftSlamavskiljare och
minireningsverk
Ordinarie tömningVolym 0-3,0 m³

1 326 kr/tömning

Volym 3,1-6,0 m³

1 632

kr/tömning

Överstigande 6 m³.

Tillägg för ytterligare påbörjad m³

306 kr/m³


Slutna tankar


Volym 0-3,0 m³

1 938 kr/tömning

Volym 3,1-6,0 m³

 

2 244

kr/tömning

Överstigande 6 m³.
Tillägg för ytterligare påbörjad m³

306 kr/m³

Tömning anläggning 2,

vid samtidig tömning anläggning 1.

Som anläggning 1 räknas enskild avloppsanläggning ansluten till WC

816 kr/tömning

2.1.2 Tilläggsavgifter

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.

Tillägg till ordinarie tömningsavgift.

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift per tillfälle

Budning

Tömning inom 5 arbetsdagar

550 kr

Bestämd dag

Tömning bestämd dag

990 kr

Akut tömning

Tömning inom 8 timmar från beställning

1 870 kr

Dubbel bemanning

För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,
till exempel vid tunga lock eller längre slangdragningar, tillkommer en avgift

880 kr

Specialfordon

För tömning av anläggning som kräver specialfordon,
tillkommer en avgift

1 320 kr

Bomkörning

Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder,
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning bestämd dag samt akut tömning

660 kr

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn

För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3, debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3.

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift

Timdebitering


Inom ordinarie arbetstid

1 423 kr

Utom ordinarie arbetstid

3 320 kr

Behandlingsavgift

Per kubikmeter

330 kr/m³


2.2 Latrin

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift per kärl

Latrinkärl inklusive behandling

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på återvinningscentralen

375 kr

Hämtning

Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet

585 kr


2.3 Fettavskiljare

Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration tas ut enligt nedan.

Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.

Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Förklaring

Avgift

Ordinarie tömning

Volym 1 m³

1 760 kr/tömning


Volym 2 m³

2 483 kr/tömning


Volym 3 m³

3 205 kr/tömning


Överstigande 3 m³. Tillägg för ytterligare påbörjad m³

723 kr/m³

Akut tömning

Inom 24 timmar från beställning.
Tillägg till ordinarie tömningskostnad.

2 405 kr/tillfälle


Allmänna bestämmelser avfallstaxa

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om avfallshantering i Rättviks kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.

En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta avfall under kommunalt ansvar. Till avfall under kommunalt ansvar räknas:

 • kommunalt avfall - avfall från hushåll och sådant avfall från annan verksamhet som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll som uppstår i kommunen.
 • avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för a) hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten,
 • latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
 • bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet (gäller från 1 januari 2023).

Till och med utgången av 2022 har kommunen behandlingsansvar för bygg- och rivningsavfall som uppstår i hushåll.

Avgiften ska erläggas till Rättvik Vatten och Avfall AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura.


3.2 Betalning

Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal (enligt beslut av Rättvik Vatten och Avfall AB).

Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:

 • Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid varje tid gällande förordning.
 • Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen skulle skett.


3.3 Ändring av taxor

Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun.

I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Rättvik Vatten och Avfall AB beslut om avgift.

 

3.4 Förändring av abonnemang

Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Rättviks kommun.

Förändring av plats, läge av kärl, container etc skall omedelbart anmälas till Dala Vatten och Avfall AB.


3.5 Skatter

Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, justeras taxan i samma mån av Rättvik Vatten och Avfall AB.

VA-taxa Rättvik

Förenklad VA-taxa

Här hittar du vad det kostar att vara ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Nedanstående avgifter är ett utdrag ur VA-taxan för Rättviks kommun 2024 och gäller för permanent- och fritidsbebodda småhus. För mer utförlig information gällande avgifter för permanent- och fritidsbebodda småhus samt för avgifter gällande flerbostadshus och verksamheter, vänligen se fullständiga taxor nedan eller kontakta oss för prisinformation.

Skriv tabellbeskrivning här

ANLÄGGNINGSAVGIFT (ENGÅNGSAVGIFT)Servisavgift (avgift avseende framdragning

av varje uppsättning servisledningar

till förbindelsepunkter)

137 646 kronor

Förbindelsepunktavgift (avgift avseende

upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter)

171 652 kronor

Bostadsenhetsavgift

33 078 kronor

Där dagvatten inte finns utbyggt reduceras servisavgiften med 15% och de övriga avgifterna med 20%. Kontakta oss för besked om slutlig anläggningsavgift

Servis: den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Förbindelsepunkt: gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens VA-installation kallas förbindelsepunkt.

Bostadsenhetsavgift: Ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet. För en småhusfastighet betalas endast en bostadsenhetsavgift per fastighet.

Skriv tabellbeskrivning här

BRUKNINGSAVGIFTER (FAST + RÖRLIG)Fast avgift per fastighet (tomt)Fast avgift - vatten

per år

2984,00 kronor

Fast avgift - spillvatten

per år

5071,10 kronor

Fast avgift extra mätare

per år

888,00 kronor

Rörlig avgift för dig med vattenmätareRörlig avgift - vatten

per m3

15,97 kronor

Rörlig avgift - spillvatten

per m3

27,18 kronor

Rörlig avgift för dig utan vattenmätare

(schablon)Permanentbostad - vatten

per år

3194 kronor

Permanentbostad - spillvatten

per år

5435 kronor

Fritidshus - vatten

per år

1597 kronor

Fritidshus - spillvatten

per år

2718 kronor

Prisexempel:

Ett hushåll i enfamiljshus som är anslutet till vatten, spillvatten och förbrukar 150 m3 vatten per år (2024)

Fast avgift: 8 055,10 kr (2 984,00 kr + 5 071,10 kr)

Rörlig avgift: 6 472,50 kr (150 m3 x (15,97 kr + 27,18 kr))

Summa årskostnad: 14 527,60 kr

Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun 2024

Här finner du taxan i sin helhet uppdelad i de fyra delarna: Taxa för Rättviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, Anläggningsavgifter, Brukningsavgifter samt Information om taxans införande.

Taxa för Rättviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4)

Antagen av kommunfullmäktige den 2023-XX-XX, § XX, Dnr KLK 2023/XXX XXX

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Rättvik Vatten och Avfall AB, nedan kallad RVAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Rättvik Vatten och Avfall AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Rättviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna vatten­tjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

 • Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler
 • Butiker Utställningslokaler Sporthallar
 • Hotell Restauranger Hantverk
 • Småindustri Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostads­ända­mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet.

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter ut enligt följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk
Standard SS 21054:2009

Bostadsenheter

Högst 1000 m²

1 bostadsenhet för varje påbörjad 200-tal m² bruttoarea

1001 m² - 5200 m²

1 bostadsenhet för varje påbörjad 300-tal m² bruttoarea

Större än 5200 m²

1 bostadsenhet för varje påbörjad 400-tal m² bruttoarea

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Skriv tabellbeskrivning här

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Nej


4.2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när RVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort­ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5-13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Skriv tabellbeskrivning härUtan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

110 116,80 kronor

137 646 kronor

b)

en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

137 321,60 kronor

171 652 kronor

c)*

en avgift per lägenhet för bostads- och därmed jämställd fastighet

26 685,60 kronor

33 357 kronor

d**

en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

30 462,40 kronor

38 078 kronor

* Avgift enligt 5.1 d) tas endast ut för 1 bostadsenhet per småhusfastighet.

** Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

*) Särskild överenskommelse måste träffas med RVAB om detta. Normalt ska varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.

5.3 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som RVAB godkänner.

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse­punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande bostadsenhet (gäller ej småhusfastighet).

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en själv­ständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 erläggas.

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d).

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Skriv tabellbeskrivning här


Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

110 116,80 kronor

137 646 kronor

b)

en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

137 321,60 kronor

171 652 kronor


c)

en avgift per m2 tomtyta

35,84 kronor

44,80 kronor

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

30 462,40 kronor

38 078 kronor

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

*) Särskild överenskommelse måste träffas med RVAB om detta. Normalt ska varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som RVAB godkänner.

6.4 RVAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse­punkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för till­kom­man­de tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en själv­ständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 erläggas.

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Skriv tabellbeskrivning här


Bostadsfastighet


Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning förbindelsepunkt

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

-


6.1 c)

70 %

Bostadsenhetsavgift

5.1 c)

0 %

-


Grundavgift för Df, om förbindelsepunkt för Df inte upprättats

5.1 d)

100 %

6.1 d)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Skriv tabellbeskrivning här


Bostadsfastighet


Annan fastighet

Tomtyteavgift

-


6.1 c)

30 %

Bostadsenhetsavgift

5.1 c)

100 %

-


Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

Skriv tabellbeskrivning här

En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

Skriv tabellbeskrivning här


V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Bostadsenhetsavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

5.1 d)

-

-

100 %

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Skriv tabellbeskrivning här

Utan moms

Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning.

25,68 kronor

32,10 kronor

§ 10

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 2023 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 1 januari enligt följande bestämmelser:

 1. Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent.
 2. Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index­förändring­en, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året innan och talet gällande juni 2023, räknas om till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal.
  Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) samt § 9 till närmaste tiotal ören.

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun i varje särskilt fall.

§ 11

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får RVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

11.2 Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5.

11.3 I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2 avse­värt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som vart och ett har sin egen avgift (taxa).

11.4 Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings­avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta utbyggnads­­området. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift.

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga fastigheterna.

11.5 RVAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall utbyggnads­kostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger ordinarie avgift, beslutar RVAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av den fastställda särtaxan.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings­avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighets­ägaren att omgående anmäla till RVAB när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighets­ägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av RVAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än RVAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta RVAB överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner RVAB skäl bifalla ansökan om detta, är fastighets­­ägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servis­ledning­ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner RVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är RVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servis­ledning­ens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14-21)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.

Avgift utgår per fastighet med:

Skriv tabellbeskrivning här


Utan moms

Med moms

a)

en fast avgift per år

7 104,80 kronor

8 881 kronor

b)*

en avgift per år och bostadsenhet för bostads­fastighet och därmed jämställd fastighet

1 608,80 kronor

2 011 kronor

c)**

en avgift per år och varje påbörjad leverans av 200 m³ vatten/år.

1 608,80 kronor

2 011 kronor

d)

en avgift per m3 levererat vatten

34,52 kronor

43,15 kronor

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande.

** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:

Skriv tabellbeskrivning här


V

S

Df

Dg

Fast avgift.

14.1 a)

33,6 %

57,1 %

9,3 %

0 %

Avgift per bostadsenhet resp. avgift per varje påbörjad leverans av 200 m³ vatten/år.

14.1

b) resp. c)

37 %

63 %

0 %

0 %

Avgift per m3.

14.1 b)

37 %

63 %

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har RVAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter en antagen förbrukning om 200 m³/fastighet och år för permanentbostad och med 100 m³/fastighet och år för fritidsbostad.

Verksamheter ska normalt ALLTID ha vattenmätare. I händelse av att mätare saknas, t.ex. för nyansluten fastighet, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. Lägenhetsantalet beräknas enligt § 3.

Det åligger fastighetsägaren att på RVAB:s begäran utföra avläsning, s.k. självavläsning, av vattenmätare och meddela RVAB. Fastighetsägare som ej själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med avläsningen. I de fall RVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker debitering genom beräknad förbrukning.

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter RVAB undersöka mätaren, om RVAB finner det nödvändigt eller om fastig­hetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har RVAB rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar RVAB:s beslut efter genomförd undersökning eller RVAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta RVAB för under­sök­nings­kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt RVAB:s medgivande avleds till dag­vatten­ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften enligt 14.1 d).

14.9 Vid läckage ska debitering ske med en högsta förbruk­ning motsvarande ett genomsnitt av normalförbrukningen + hälften av överförbrukningen i de fall överförbrukningen uppgår till minst 100 m³. Med normalförbrukning avses fastighetens genomsnittliga förbrukning. Maximal mängd vatten som kan debiteras som överförbrukning är 5 x normalförbrukning. För att reducering av VA-avgiften ska komma i fråga ska den onormala förbrukningen vara hänförlig till ett dolt läckage. Med detta avses att förbrukningen ska ha skett oavsiktligt och under förhållanden där fastighetsägaren rimligen inte borde kunnat upptäcka läckaget vid normal tillsyn av VA-installationen och normal vistelse på fastigheten.

14.10 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs­avgift om 341 kr och en hyra per dygn om 88 kr. Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 428 kr.

§ 15

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vatten­mängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avlopps­nätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens­kommits mellan RVAB och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år.

§ 16

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

Skriv tabellbeskrivning här


V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

33,6 %

57,1 %

9,3 %

0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.


§ 17

Har RVAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av RVAB debiteras följande avgifter:

Skriv tabellbeskrivning här

Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

607,20 kr

759 kr

Uppsättning av vattenmätare

607,20 kr

759 kr

Avstängning av vattentillförsel

704,80 kr

881 kr

Påsläpp av vattentillförsel

704,80 kr

881 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

607,20 kr

759 kr

Undersökning av vattenmätare

1 608,00 kr

2 010 kr

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av)

402,40 kr

503 kr

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej inkommit under 2 år i följd

402,40 kr

503 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

402,40 kr

503 kr

Förgäves besök

402,40 kr

503 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 18

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får RVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av RVAB. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas:

 • Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings­påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.
 • Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt RVAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan­liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets­överlåtelse.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att RVAB skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får RVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 21

Brukningsavgifter enligt §14 och 17 är baserade på indextalet för juni 2023 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den
1 januari enligt följande bestämmelser:

 1. Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent.
 2. Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året innan och talet gällande juni 2023, räknas om till procent av sistnämnda tal.
  Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 14.1 a), b) och c) samt § 17
  till närmaste heltal kronor, beträffande 14.1 d) till närmaste heltal ören.

Ändring av brukningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun i varje särskilt fall.

Taxans införande (§ 22)

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och RVAB beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § Lagen om allmänna vattentjänster.