Anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

För att kunna anslutas till kommunens ledningsnät måste din fastighet i de allra flesta fall vara belägen i de områden som kommunen beslutat ska ingå i verksamhetsområdet.

Det finns tre möjliga verksamhetsområden.

  1. för dricksvatten
  2. för spillvatten
  3. för dagvatten.

Intresseanmälan om anslutning utanför verksamhetsområde

Det kan finnas möjlighet att ansluta din fastighet till kommunalt VA även om fastigheten inte ligger inom verksamhetsområdet idag. I de allra flesta fall krävs att verksamhetsområdet först utökas. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fattar beslutar om utökning av verksamhetsområde. Utökning av verksamhetsområde föregås alltid av en prövning och behovsbedömning och beslut fattas även utifrån gällande prioriteringar i kommunernas VA-planer/Vattentjänstplaner.

Om du vill att möjligheten till utökning av verksamhetsområde ska utredas för din fastighet, skicka in en intresseanmälan till oss för att påbörja ett ärende.  Är det fler fastigheter i närheten som önskar anslutning kan ni göra intresseanmälan tillsammans.

Skicka din anmälan till info@dvaab.se eller Dala Vatten och Avfall, Box 234, 793 25 Leksand. Märk anmälan med "Intresseanmälan om VA-anslutning utanför verksamhetsområde". Ange alltid fastighetsbeteckning samt dina kontaktuppgifter i anmälan.

Efter det att vi fått in en anmälan utreds förutsättningarna för utökning av verksamhetsområdet och vi återkommer till dig med besked.

Anslutning utanför verksamhetsområde

Endast i undantagsfall medges anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde. Om anslutning medges upprättas ett särskilt avtal mellan oss och fastighetsägaren.

Vid anslutning utanför verksamhetsområde erbjuds ingen anslutningspunkt vid fastighetsgränsen utan vid närmaste lämplig punkt på ledningsnätet. Detta innebär att du som fastighetsägaren svarar själv för utförande, underhåll och förnyelse av ledningar inom fastighet och fram till förbindelsepunkten.

Fastigheten ansvarar även för alla eventuella tillstånd och ledningsservitut som kan behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.

Om anslutning inte är möjlig kanske det finns en vattenförening i din närhet som du kan gå med i.

Har du frågor om att ansluta till kommunalt VA , mejla till info@dvaab.se eller fyll i ett självserviceformulär Länk till annan webbplats.så hör vi av oss!