Frågor och svar om slamtömning och enskilda avlopp

Kan jag anlita vem jag vill för slamtömning? När töms min slambrunn? Kan jag själv bestämma när jag vill ha slamtömning? Hur vet jag hur ofta min avloppsanläggning ska slamtömmas? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om enskilda avlopp och slamtömning.

Frågor och svar om enskilda avloppsanläggningar

Vilka regler gäller för enskilt avlopp?

Att släppa ut avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet. Det krävs tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning och för att ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning.

Att installera en annan typ av toalett än vattentoalett kräver att en anmälan görs. Anmälan krävs även för att anlägga en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten. Ansökan eller anmälan ska göras till kommunens miljökontor eller motsvarande.

Kontakta din kommun

Om du ska anlägga eller åtgärda en enskild avloppsanläggning eller behöver råd och vägledning kontaktar du din kommun:

Jag har köpt ett hus med enskilt avlopp, hur vet jag vad jag har för avloppsanläggning?

När du köpte huset borde du ha fått dokumentation och information om den enskilda avloppsanläggningen, till exempel en kopia på tillståndet för anläggningen, ritningar över anläggningen, uppgifter om vem som har anlagt och installerat anläggningen, fabrikat samt drift- och skötselinstruktion.

Saknar du detta bör du i första hand kontakta säljaren eller mäklaren. Kan de inte ge dig informationen vänder du dig till miljökontoret i din kommun.

Läs mer om att köpa hus med enskilt avlopp hos avloppsguiden.se (sidan öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är stopp i mitt avlopp, kan ni hjälpa mig?

Om det är stopp i avloppet i ditt hus är det viktigt att du först undersöker vad som orsakar det. Om det är stopp i avloppsledningarna mellan huset och din avloppsanläggning hjälper inte en slamtömning utan du behöver kontakta en firma som kan spola dina avloppsrör. Spolning beställer du av en privat aktör, sök till exempel "spolning av avlopp" på internet.

Titta i din slambrunn

Har du en slambrunn/slamavskiljare behöver du lyfta på locket och se efter hur det ser ut i den.

 • Om slamkakan täcker eller är ovanför inloppsröret från huset behövs en slamtömning.
 • Är slamkakan däremot under inloppsröret från huset sitter stoppet i dina avloppsledningar varför du inte behöver en slamtömning.

Jag delar avloppsanläggning med min granne, hur fungerar det vid tömning och betalning för detta?

Fakturan för tömningen skickas till den fastighetsägare där anläggningen fysiskt är belägen. Ni som delar brunn får själva fördela kostnaden mellan er.

Vem ansvarar för min enskilda avloppsanläggning?

Det gör du som fastighetsägare. Enskilt avlopp är också enskilt ansvar. Att släppa ut avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet och ställer ganska stora krav på dig som fastighetsägare att ha kontroll på din avloppsanläggning och att den fungerar som den ska. Slamtömning är en av de viktigaste skötselåtgärderna.

Var kan jag få oberoende information och rådgivning om enskilda avloppsanläggningar?

Var gör jag av latrin och gråvatten från husbil eller husvagn?

Vi har ingen möjlighet att ta emot latrin och gråvatten från husbilar och husvagnar. Det finns möjlighet att lämna detta på de flesta campingar och på en del rastplatser. Närmaste tömningsplats hittar du på husbilsplats.se (sidan öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid Kajen i Leksand. Tömningsstationen ligger strax uppströms Leksandsbron vid norra brofästet. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön. Hitta tömningsstationer via hamnkartan för fritidsbåtar (sidan öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om slamtömning

Kan jag låta någon annan utföra tömningen?

Nej, slamtömning är ett kommunalt ansvar och det är endast Dala Vatten och Avfall som får utföra den. Vi har i vår tur anlitat en entreprenör, Maserfrakt, för att utföra slamtömningen i våra kommuner.

Undantag

Om den enskilda avloppsanläggningen är dimensionerad för fler än 25 personekvivalenter är slamtömningen inte ett kommunalt ansvar och ni kan välja att anlita en valfri entreprenör.

Hur ofta ska min avloppsanläggning tömmas?

Hur ofta enskilda avlopp ska slamtömmas regleras i kommunens avfallsföreskrifter (sidan öppnas i detta fönster). Grundregeln är att tömning ska ske så ofta att din anläggning fungerar som den ska. Följande intervall gäller i våra kommuner:

 • Slamavskiljare med ansluten WC ska slamtömmas minst en gång per år.
 • Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-brunn) ska slamtömmas minst vartannat år.
 • Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år.
 • Slam från minireningsverk ska tömmas minst en gång per år eller enligt intervall som föreskrivs i gällande tillstånd.

Du som fastighetsägare är alltid skyldig att säkerställa att tömning sker utefter behov. Om din bostad nyttjas i hög grad kan det vara aktuellt med tätare tömningsintervall.

Om bostaden nyttjas i låg grad och tömning kan ske med glesare intervall kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos miljökontoret i din kommun.

Är du osäker på vad som gäller för din avloppsanläggning kontaktar du miljökontoret i din kommun.

När sker slamtömningen?

Årlig tömning på ordinarie tur

Ordinarie slamtömning av enskilda avloppsanläggningar sker under perioden mars till december. Se körschema för slamtömning (sidan öppnas i samma fönster).

Annonsering inför tömning

Vår entreprenör annonserar i det lokala annonsbladet innan ordinarie slamtömning påbörjas. Är ni registrerade i vår SMS-tjänst får ni ett SMS före och efter tömning (sidan öppnas i samma fönster).

Slamavskiljare (slambrunn) och minireningsverk

Om du har en slamavskiljare (slambrunn) eller ett minireningsverk sker tömning på ordinarie, schemalagd tur.

Sluten tank

Om du har en sluten tank ansvarar du själv för att beställa tömning vid behov, dock minst var tredje år. Använd gärna vårt beställningsformulär för extra slamtömning (sidan öppnas i samma fönster). 

Slutna tankar kan också, men måste inte, vara schemalagda för tömning på ordinarie tur, om du önskar detta kontaktar du vår kundservice via mejl kundservice@dvaab.se eller telefon 0247-44 100

Min fastighet används inte så mycket, hur ofta måste jag ha slamtömning?

Jag använder inte huset och har inget behov av slamtömning, måste ni tömma mitt enskilda avlopp?

Om fastigheten är helt obebodd finns möjlighet att söka uppehåll från slamtömning. Avloppsanläggningen ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas. Du ansöker om uppehåll hos miljökontoret i din kommun, en handläggningsavgift kan komma att tas ut:

Kan jag inte bestämma själv när jag vill ha tömning?

Jo det kan du, men det påverkar priset. Den billigaste tömningen är den schemalagda, ordinarie tömningen då vår entreprenör planerar för tömning i en by i taget. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastighetsägare.

Om du vill avboka din ordinarie tömning gör du det enklast via vårt formulär "Avboka ordinarie slamtömning" (sidan öppnas i samma fönster). Du ansvarar då själv för att se till att tömning beställs och utförs innevarande år.

Vad kostar slamtömningen?

Kostnaden för slamtömning är beroende på vilken slags avloppsanläggning du har, hur stor den är och om den töms på ordinarie tur eller inte. Den billigaste tömningen är den som utförs på ordinarie tur då vår entreprenör kör från by till by efter ett förutbestämt schema.

Du hittar avgifterna för slamtömning i din kommuns avfallstaxa (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Kan jag inte tömma min brunn själv?

Kan chauffören ringa upp mig innan tömning?

Nej, chauffören har ingen möjlighet att ringa upp dig innan tömning. Den schemalagda tömningen planeras för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Vi tömmer drygt 5400 enskilda avlopp varje år, om chaufförerna skulle lägga fem minuter på att ringa upp varje kund skulle det gå åt 11 hela arbetsveckor enbart för detta.

Om du vill veta vilken dag slamtömning kommer att utföras för att du till exempel vill närvara, får du avboka den ordinarie tömningen och istället beställa tömning på bestämd dag eller en akut tömning.

Avbeställning av ordinarie tömning gör du enklast via vårt webbformulär (sidan öppnas i samma fönster).

Hur är det med andra tjänster som återfyllning med vatten eller spolning av avloppsrören?

Vi tillhandahåller endast slamtömning. Om du vill att slamavskiljaren eller ditt minireningsverk ska återfyllas med vatten efter slamtömningen måste du boka den tjänsten direkt från vår entreprenör Maserfrakt, 010-264 54 56, i god tid innan tömningen.

Om du behöver ett spoljobb kan du beställa det av valfri entreprenör, det är inte ett kommunalt ansvar. Även det avfall som spolas loss från rören får tas omhand av valfri entreprenör men det är INTE tillåtet att tömma tank eller slamavskiljare när spolningsarbete utförs.

Två fakturor

Om du beställer återfyllnad av vatten eller spolning av Maserfrakt och denna utförs i samband med slamtömning kommer du att få två fakturor - en från oss som avser slamtömningen samt en separat från Maserfrakt för den tjänst du har beställt av dem.

Behöver jag vara hemma när ni kommer och tömmer min avloppsanläggning?

Nej, du behöver inte vara hemma. Det är dock viktigt att slamanläggningen är lättillgänglig och tydligt utmärkt med en vimpel eller liknande när vår entreprenör kommer för att tömma. Det får inte finnas bilar som blockerar vägen, slangdragningsvägen från slambilens uppställningsplats ska vara fri och det får inte finnas lösgående djur.

Om du har robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller vid slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.

Kan jag få en påminnelse när det är dags för slamtömning?

Alla kunder som har anmält ett mobilnummer till vår sms-tjänst oss får avisering inför och kvittens efter slamtömningen enligt följande:

 • 4-6 veckor innan slamtömning startar i din by får du ett sms som meddelar under vilka två veckor slamtömning kommer att utföras i området.
 • Efter utförd tömning får du också ett sms som kvittens på detta. Har vi av någon anledning inte kunnat tömma din anläggning får du istället ett sms som meddelar detta.

Anmäl ett mobilnummer till vår sms-tjänst (sidan öppnas i samma fönster).

Måste jag förbereda på något sätt inför slamtömning?

Som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan tömma din slamanläggning. Det innebär att den ska vara lätt åtkomlig och tydligt markerad med vimpel eller liknande.

Framkomlighet för slambilen

 • Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton.
 • Väg och tomtmark som nyttjas vid slamtömningen ska vara dimensionerad och hållas i sådant skick att de är farbara för slambilen.
 • Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg.
 • Slambilen behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

 • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
 • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
 • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats till och runtom slamanläggningen.
 • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
 • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.
 • Om du har robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller vid slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.

Jag har ett minireningsverk, är det något särskilt jag behöver tänka på vid slamtömning?

Ja, denna typ av avloppsanläggning kräver lite extra av dig som fastighetsägare inför slamtömning. Du kan läsa mer på vår informationssida om minireningsverk (sidan öppnas i samma fönster).

Hur vet jag att min avloppsanläggning har blivit tömd?

Efter ordinarie tömning gör chauffören en färgmarkering på marken intill din anläggning. Om du har anmält dig till vår sms-tjänst får du även en kvittens via sms direkt efter utförd tömning.

Jag har nyss fått tömt men brunnen är full, hur kommer det sig?

Två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten vilket kan göra att det verkar som att de inte har blivit tömda. Även om brunnen har tömts helt på sitt innehåll återfylls den med avloppsvatten inom ett par dagar. Vid högt grundvatten kan också vatten rinna tillbaks in i brunnen från infiltrationen. Under höst och vår, när det regnar mycket, kan det även trycka in vatten i brunnen från omgivande mark.

Så här gör du för att kontrollera om tömning har gjorts:

 1. Lyft på locket till brunnen och kontrollera slamskiktet i kammaren närmast huset, ta en lång pinne till hjälp. Om det är en tjock kaka med slam har tömning inte utförts. Är det ett tunt lager som du lätt kan röra runt i med pinnen har tömning utförts. Det är helt normalt att det flyter ett tunt lager slam på ytan, det kommer från insidan av slambrunnens väggar och ledningarna från huset
 2. För ner pinnen i botten av brunnen och känn efter om det finns slam där.

Jag behöver en akut slamtömning, hur gör jag?

Ring vår kundservice på 0247-44 100. Om du behöver akut slamtömning när vår kundservice har stängt, till exempel kvällstid eller på helger, kontaktar du vår entreprenör Maserfrakt direkt på telefonnummer 010-264 54 56.

När du beställer en akut tömning sker den inom åtta timmar. Utöver ordinarie tömningskostnad tillkommer en avgift för akut tömning enligt gällande taxa (sidan öppnas i samma fönster).

Innan du beställer akut tömning

Läget är inte alltid så akut som man kan tro, så innan du ringer och beställer en akut tömning bör du kontrollera följande:

 • Rinner vattnet undan vid tappställena; handfat, dusch, golvbrunnar?
 • Går det att spola i toaletten utan att det stiger vatten någonstans?

Sluten tank

 • Slutna tankar ska ha nivålarm som varnar i god tid innan tanken blir full, har det inte larmat kan du titta ner i tanken för att se om den är full eller ej.

Slamavskiljare (slambrunnar)

Har du lyft på brunnslocket och tittat ner i brunnen?

 • Kommer det vatten genom utloppsröret ut i brunnen då du spolar vatten inne i huset?
 • Kan du se inloppsröret som kommer från huset eller ligger det under slamkakan?

Jag har kopplat in min fastighet på det kommunala avloppsnätet och behöver inte längre slamtömning, hur gör jag?

Du måste göra en så kallad sluttömning av din enskilda avloppsanläggning, det kan du beställa via vårt formulär för beställning av extra slamtömning (sidan öppnas i detta fönster). Har en sluttömning redan gjorts kontaktar du vår kundservice på kundservice@dvaab.se eller 0247-44 100 för att informera oss om att du inte behöver någon mer slamtömning.

Du behöver även kontakta miljökontoret i din kommun för att få besked om hur du ska hantera din gamla avloppsanläggning.

Jag har fått ett brev från er om tungt lock, hur ska ett lock se ut?

Brunnslocket bör av arbetsmiljöskäl vara av lätt material, exempelvis plast, glasfiber eller plåt, för att kunna öppnas av en person. Det här är viktigt att tänka på vad gäller brunnslock:

 • Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg.
 • Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 25 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
 • Locket får inte vara blockerat, nedgrävt eller överbyggt.
 • Locket ska av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.

Får jag låsa brunnslocket?

Om du till exempel på grund av småbarn vill ha brunnslocket låst rekommenderar vi att du använder ett kodlås. Meddela koden till vår kundservice så ser vi till att chauffören får informationen.

Ett alternativ är att "låsa" locket med buntband. Chauffören kan då klippa loss det och efter utförd tömning kan du sätta dit ett nytt. Finns buntband på plats vid brunnen kan chauffören sätta dit ett nytt direkt efter utförd tömning.

Om du använder konventionellt lås riskerar du att vi inte kan tömma brunnen vilket i sin tur gör att du behöver betala extra för att få brunnen tömd vid ett annat tillfälle.

Boverkets information om barnsäkra brunnar (pdf som öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har fått ett brev från er om tät infiltration, vad ska jag göra?

När du har fått detta brev beror det på att slambilschauffören i samband med tömning har noterat något avvikande i samband med slamtömning. Oftast beror det på att chauffören har sett att vattennivån i brunnen ligger ovanför utloppsröret eller att vatten strömmar tillbaks in i brunnen från utloppsröret.

Vi har ingen möjlighet att lämna mer specifik information än det som står i brevet, du behöver själv kontrollera din anläggning och vad problemet kan bero på. Några tänkbara orsaker kan vara:

 • Igensatta spridarledningar, infiltration eller markbädd. Spolning av spridarledningarna via luftningsrör mot fördelningsbrunn kan hjälpa tillfälligt.
 • Gammal infiltration eller markbädd.
 • Grundvattnet har stigit så högt att vattnet gått bakvägen från spridarledningen in i brunnen. Anläggningen ligger då för djupt och en ny reningsbädd behöver göras. Ansökan ska i dessa fall göras till miljökontoret

Läs mer på vår sida om slamavskiljare och markbaserad rening (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Jag har väldigt dålig väg fram till min fastighet, kan ni tömma hos mig ändå?

Om de vanliga slambilarna inte kan ta sig fram till din fastighet har vår entreprenör ett mindre fordon som kan användas. Om du tror att det kan behövas kontaktar du vår kundservice. För tömning med specialfordon tillkommer en tilläggsavgift enligt taxan (sidan öppnas i samma fönster).