Så här gör du med vattnet i din pool

Närbild på en trumpen fisk.

Allmän information

Vatten från pooler innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön då det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara ämnen som kan skada djur och natur. Fylls poolen på med kommunalt dricksvatten ska du säkerställa risken för återströmning i det allmänna ledningsnätet.

Att ta hand om en pool innebär ett stort ansvar, du behöver bland annat ha kännedom om:

  • rutin för påfyllning med nytt vatten
  • vilka kemikalier som används i poolen och hur de ska hanteras.
  • ha vetskap och sträva efter att använda alternativ till klor, till exempel UV-ljus.
  • vilka rutiner för personlig hygien som ska tillämpas.
  • hur du släpper ut vatten med ex. klorerade föroreningar för minimal påverkan av miljön.


Fylla på vatten i pool

Innan du fyller din pool med vatten, undersök om du kan fylla din pool med sjövatten istället för med dricksvatten? Ta reda på hur länge du kan använda vattnet med hjälp av en reningspump och desinficeringsmedel, då kan du använda i samma vatten så länge som möjligt.

Det enklaste sättet att fylla poolen är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande. Avsätt ordentligt med tid, då det tar tid att fylla poolen med vatten. Om du måste fylla poolen med kommunalt dricksvatten, undvik de tider på dygnet som de allra flesta hushållen använder vatten samtidigt, exempelvis vid matlagning och morgon-/kvällsrutiner.


Placera slangen en bit ovanför vattenytan

Det är viktigt att slangen för påfyllnad av poolen är placerad en bit ovanför vattenytan när du fyller med kommunalt dricksvatten, se skissen nedan. Du gör detta för att undvika risken för att vattnet i poolen sugs in i huvudledningsnätet i samband med t.ex. en vattenläcka. Skulle en återsugning ske finns det en risk att poolvattnet förorenar det kommunala dricksvattennätet som är ett livsmedel som vi ska vara rädda om.

Vid perioder där vi uppmanar till vattenbesparing är det bra om du kan vänta med att fylla poolen. Råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool under denna period.

Tack för att du tar ansvar för vårt gemensamma livsmedel!

Tömning av pool

Minska klorhalten i vattnet innan du tömmer poolen

Låt poolens vattenyta exponeras för dagsljus, helst solljus i några dagar efter den senaste kloreringen. På så vis förbrukas kloret och du minskar risken för att släppa ut kemikalier som kan skada miljön för både växter och djur i naturen och vatten.

Släpp ut poolvattnet långsamt

Släpp ut poolvattnet på din fastighets gräs- eller grusyta. Låt vattnet rinna ut långsamt på en gräs- eller grusyta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inte problem för din eller grannens fastighet.

Om din fastighet har för liten gräs- eller grusyta kontaktar du Dala Vatten och Avfall AB för att få veta om det finns möjlighet att leda vattnet till någon kommunal brunn. Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i avloppet, varken med eller utan klor, eftersom det kan skada reningsverket. Man får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, kök, gatubrunnar eller motsvarande.

Tack för att du tar hand om ditt poolvatten och skyddar naturen!